Pláž - Po 18 hodinách v zadní kabině letadla, po třech pitomých filmech, dvou jídlech v plastiku, šesti pivech a bezesné noci jsem konečně přistál... v Bangkoku.

Přesně takhle začí­ná film Pláž. Richard (Leonardo DiCaprio), jako mla­dý ame­ric­ký bac­kpac­ker, při­jíž­dí do Bangkoku. Za pár dola­rů si seže­ne uby­to­vá­ní v lev­ném hos­te­lu, kde jsou kro­mě poste­le a vět­rá­ku jen...Číst dál »

Constantine - Akční horor odehrávající se mezi nebem a peklem, tedy na Zemi, natočený podle komixové předlohy Hellblazer od Alana Moora.

Constantine je zku­še­ný exor­cis­ta, kte­rý likvi­du­je démo­ny poru­šu­jí­cí Rovnováhu mezi původ­ní­mi vel­mo­ce­mi (nebem a peklem). Ani není tak důle­ži­té, co dělá, jako proč to dělá. Pokud mys­lí­te, že z dob­ré vůle,...Číst dál »

Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě

Film vol­ně nava­zu­je na kome­dii Fotr je lotr. Pokud jste původ­ní film vidě­li, jis­tě si pama­tu­je­te Grega (Ben Stiller), pra­vým jmé­nem Geylorda Yebala a celou jeho pove­de­nou rodi­nu.Číst dál »

Troja - Wolfgang Petersen režíruje Brada Pitta a Orlanda Blooma v Trójské válce

Od Řecka na východ, přes Egejské moře, se nachá­zí pobřež­ní měs­to Troja, obehna­né téměř nedo­bit­ný­mi hradba­mi. Díky tomu se zatím nesta­lo ter­čem Řeků. Staly se však udá­los­ti, kte­ré raci­o­nál­ní...Číst dál »

Van Helsing - S kým že to byla v posteli Dana Morávková?

Kdesi v pod­ze­mí Říma, pra­cu­je taj­ná sku­pi­na mni­chů, kte­rá se po celé Evropě 19. sto­le­tí sna­ží potí­rat pří­še­ry před­sta­vu­jí­cí převtě­le­né­ho ďáb­la - tedy upí­ry, vlkodla­ky a jinou havěť. Pro ně pra­cu­je Van Helsing,...Číst dál »

Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu!

Tajemné měs­teč­ko, záhad­né vraž­dy, ponu­rá atmo­sfé­ra, bez­hla­vý rytíř a to vše oko­ře­ně­no tro­chou horo­ru, humo­ru i roman­ti­ky - tak­to by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je to malé zapad­lé...Číst dál »

Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů

Třetí díl Pána prs­te­nů o návra­tu krá­le do země Gondor je tady a tri­lo­gie o spo­le­čen­stvu, jehož cílem je zni­čit Prsten moci a tím pora­zit tem­né­ho pána Saurona, utla­čo­va­te­le svo­bod­ných náro­dů Středozemě, je...Číst dál »

Ohnivý oceán - Viggo Mortensen není jenom Aragorn

Po tisíc let se v arab­ské pouš­ti koná 3000 mil dlou­hý vytr­va­lost­ní závod na koních nebez­peč­nou a nehos­tin­nou kra­ji­nou. Mnohým účast­ní­kům se ten­to závod sta­ne osud­ným. Přesto se do toho­to boje...Číst dál »

Mumie - Upřimně nevím, co si mám o takovémto přehmatu myslet.

Théby, měs­to živých, kle­not říše fara­o­na Setiho I., síd­lo Imothepa, velek­ně­ze fara­o­no­va a stráž­ce mrtvých. Rodné měs­to Anck Su Namun, fara­o­no­vi vyvo­le­né, žád­ný jiný muž se jí nemohl dotknout.Číst dál »

Příšerky s.r.o. - Paralelně k lidskému světu existuje ještě jeden a to svět příšerek.

Ten je ener­ge­tic­ky závis­lý na spo­leč­nos­ti Monsters Incorporated (Příšerky s.r.o.), což je továr­na, kte­rá vyrá­bí ener­gii z dět­ské­ho jeko­tu. Příšerky zde zaměst­na­né cho­dí kaž­dou noc stra­šit děti a sbí­rat jejich jekot,...Číst dál »

Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp

Podivín Willy Wonka je pro­slu­lý svou továr­nou na výro­bu čoko­lá­dy, kte­rou záso­bu­je celý svět. V továr­ně však již dlou­ho nikdo nebyl, ani nikdo neví, co se tam vlast­ně ode­hrá­vá.Číst dál »

Kokain - Návod na to, jak sklidit, vyrobit a pašovat drogy do Kalifornie.

Film pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu George Junga, kte­rý v 70. letech vytvo­řil nej­vět­ší paše­rác­kou obchod­ní ces­tu pro export koka­i­nu z Kolumbie do USA. „Tohle je prv­ní jakost, 100% čis­tý kolum­bij­ský koka­in, dámy a páno­vé,...Číst dál »

Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo

Podle pověs­ti kři­žu­je Karibikem tajem­ná loď s čer­ný­mi plach­ta­mi a pro­kle­tou posád­kou, kte­rá je vede­na kapi­tá­nem tak zvrá­ce­ným, že jej samo peklo vyplivlo zpět.Číst dál »

Jak se natáčela Truhla mrtvého muže

Přestože bylo natá­če­ní Prokletí Černé per­ly mimo­řád­ně vel­kou zále­ži­tos­tí, gigan­tic­ká pro­duk­ce dru­hé­ho a tře­tí­ho dílu jej pře­ko­na­la na všech fron­tách. Samotné natá­če­ní trva­lo déle než rok, v jehož prů­bě­hu fil­ma­ři a her­ci...Číst dál »

Péčko pro začátečníky

Po vytvo­ře­ní fil­mu Prci, prci, prcič­ky a po napsá­ní scé­ná­ře ke kome­dii Slakers scé­náris­ta David H. Steinberg neu­stá­le mys­lel na sexu­ál­ní život ado­lescen­tů. Přesněji na nedo­sta­tek sexu. A tak vznik­la nová tee­nager­ská...Číst dál »

Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže

Když před tře­mi lety při­ved­li pro­du­cent Jerry Bruckheimer a reži­sér Gore Verbinski za pomo­ci úžas­ných her­ců a špič­ko­vé­ho štá­bu na plát­na kin vel­ko­le­pé dob­ro­druž­ství Piráti z Karibiku - Prokletí Černé per­ly, vrá­ti­li...Číst dál »

Ta známá Bettie Page

Na letoš­ním MFF v Karlových Varech bude v sek­ci Jiné pohle­dy uve­den ori­gi­nal­ní film HBO Ta zná­ma Bettie Page (The Notorious Bettie Page). Notorious zna­me­ná v ang­lič­ti­ně zná­mý či nebla­ze pro­slu­lý. Právě s tím­to...Číst dál »

Čeští tvůrci a producenti stahují na protest proti nezájmu politiků své filmy z programu 46. MFF ve Zlíně

Čeští tvůr­ci a pro­du­cen­ti se dnes shod­li na spo­leč­ném pro­tes­tu pro­ti roz­hod­nu­tí poli­ti­ků nepod­po­ro­vat původ­ní čes­kou fil­mo­vou tvor­bu a ozná­mi­li pro­gra­mo­vé­mu ředi­te­li MFF Zlín, že sta­hu­jí své fil­my z pro­gra­mu fes­ti­va­lu.Číst dál »

Tristan a Isolda

Sem vlož­te pří­sluš­ný text včet­ně HTML syn­ta­xe nebo v pří­pa­dě nevy­u­ži­tí této čás­ti vše vymaž­te - tedy včet­ně toho­to tex­tu!Číst dál »

X-Men: Poslední vzdor

Sem vlož­te pří­sluš­ný text včet­ně HTML syn­ta­xe nebo v pří­pa­dě nevy­u­ži­tí této čás­ti vše vymaž­te - tedy včet­ně toho­to tex­tu!Číst dál »

Scary Movie 4

“ Co může být ješ­tě neu­cti­věj­ší, vtip­něj­ší a děsi­věj­ší než Scary Movie 3? Samozřejmě Scary Movie 4!“ Tolik úvod­ní upou­táv­ka k fil­mu. Jaké jsou ale sku­teč­né dojmy?Číst dál »

Putování tučňáků

Každým rokem, tisí­ce tuč­ňá­ků císař­ských opouš­tí jis­to­tu jejich hlu­bo­ké­ho oce­á­nu a putu­jí stov­ky mil přes zrád­ný a odpu­di­vý antark­tic­ký ledo­vec, aby se moh­li roz­mno­žo­vat.Číst dál »

Nocni mura pred Vanoci

Sem vlož­te pří­sluš­ný text včet­ně HTML syn­ta­xe nebo v pří­pa­dě nevy­u­ži­tí této čás­ti vše vymaž­te - tedy včet­ně toho­to tex­tu!Číst dál »

Underworld: Evolution

Úvod byl tro­chu zma­te­nej, pada­lo tam moc jmen. Přestože jsem prv­ní díl viděl, nebyl jsem ze začát­ku scho­pen si rovzpo­me­nout kdo je kdo. Zkrátka navá­zá­ní na před­cho­zí film moh­lo...Číst dál »

Super Size Me

Režisér Morgan Spurlock si dal neleh­ký úkol. Po dobu jed­no­ho měsí­ce se bude stra­vo­vat výhrad­ně v McDonaldu, bude tam jíst 3 jíd­la den­ně, nesmí jíst stá­le to samé, rsp. musí vyzkou­šet...Číst dál »

8. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI

19.-23. dub­na 2006 pro­běh­ne Českém Těšíně a para­lel­ně v pol­ském Cieszynie 8. roč­ník Filmové pře­hlíd­ky KINO NA HRANICI. Přehlídka je zamě­ře­na na pre­zen­ta­ci čes­ké a slo­ven­ské kul­tu­ry, pře­de­vším kine­ma­to­gra­fie, ale také hud­by, výtvar­né­ho umě­ní...Číst dál »