Autor: SUPRAPHON.cz

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU0

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

KOMPLETNÍ FILMOVÁ HUDBA K. SVOBODY — U vyda­va­tel­ství Supraphon vychá­zí kom­plet­ní nahráv­ka fil­mo­vé hud­by Karla Svobody z pohád­ky Tři oříš­ky pro Popelku v nové del­ší ver­zi, ve věr­né inter­pre­ta­ci, s původ­ní nála­dou a sou­čas­ným zvu­kem. Český národ­ní sym­fon...

Autor:
BOHUSLAV MARTINŮ0

BOHUSLAV MARTINŮ

ČÍM LIDÉ ŽIJÍ — K nej­vý­znam­něj­ším poči­nům v oblas­ti váž­né hud­by letoš­ní­ho pod­zi­mu bude pat­řit i vydá­ní nahráv­ky pas­to­rál­ní ope­ry Bohuslava Martinů What Men Live By (Čím lidé žijí) ve skvě­lém nastu­do­vá­ní Jiřího Bělohlávka s Českou filhar­mo­nií a s celou ...

Autor:
100. výročí vzniku republiky0

100. výročí vzniku republiky

SPECIÁLNÍ PÍSEŇ „ZA 100 LET“ — „Kdo ví, co bude stát za sto let, co o nás budou psát a vyprá­vět…“ Takto se ptá spo­leč­ně tři­náct růz­ných inter­pre­tů na spe­ci­ál­ní nahráv­ce „Za 100 let“, kte­rá při­po­mí­ná 100. výro­čí vzni­ku repub­li­ky....

Autor:
NA DOSLECH ŘÍJEN0

NA DOSLECH ŘÍJEN

NEWSLETTER O NOVINKÁCH — Přečtěte si říj­no­vé čís­lo naše­ho maga­zí­nu NA DOSLECH a poznej­te více z pro­duk­ce vyda­va­tel­ství Supraphon. Novinky, roz­ho­vo­ry i repor­tá­že pěk­ně pohro­ma­dě prá­vě zde!

Autor:
JITKA ZELENKOVÁ POKŤILA CD0

JITKA ZELENKOVÁ POKŤILA CD

SPOLU S KRAUSEM A SMIGMATOREM — Zpěvačka Jitka Zelenková vče­ra odpo­led­ne (9. 10. 2018) v praž­ské La Fabrice pokřti­la svo­ji albo­vou novin­ku Intimity za pří­tom­nos­ti svých přá­tel, spo­lu­pra­cov­ní­ků a hos­tů. Křtu se účast­ni­li i David Kraus a Jan Smigmator, k...

Autor:
EMMA SMETANA A JORDAN HAJ0

EMMA SMETANA A JORDAN HAJ

Lost & Found — Rok po vydá­ní úspěš­né­ho spo­leč­né­ho sin­g­lu No Fire při­chá­zí dvo­ji­ce Smetana-Haj s novou pís­ní, o jejímž hito­vém poten­ci­á­lu svěd­čí i fakt, že ji od kon­ce září usly­ší­te na vlnách Evropy 2, kte­rá si dokon­ce pro tuto píseň vyžá­da­la týdenn...

Autor:
Supraphonline INFO ŘÍJEN0

Supraphonline INFO ŘÍJEN

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Přinášíme nový news­let­ter o nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lech z nabíd­ky inter­ne­to­vé­ho obcho­du Supraphonline. Nabízíme nejen novin­ky a archiv­ní titu­ly z širo­ké nabíd­ky Supraphonu, ale i mno­ho archiv­ních rarit­ních nahrá­vek, kte­ré nevy­šly na CD...

Autor:
BABORÁK POKŘTIL MOZARTA0

BABORÁK POKŘTIL MOZARTA

MALÁSEK S MORÁVKOVOU KMOTRY — Včera 8. říj­na 2018 v Leica Gallery Prague se usku­teč­nil slav­nost­ní křest novin­ky, kte­rou nahrál Radek Baborák s Baborák Ensemble a s hrá­čem na les­ní roh Radovanem Vlatkovićem, hobo­jist­kou Clarou Dent-Bogányiovou, flét­nist...

Autor:
MARTA JANDOVÁ0

MARTA JANDOVÁ

NOVÉ ALBUM BARVY — Je pře­kva­pi­vé, že zpě­vač­ka Marta Jandová při­chá­zí se svým prv­ním sólo­vým albem až nyní. Na její debu­to­vé album si domá­cí fanouš­ci muse­li počkat oprav­du dlou­ho. Zatímco s němec­kou sku­pi­nou Die Happy vyda­la v evrop­ském měřít­ku mno­ho ús...

Autor:
CO JE NOVÉHO ŘÍJEN0

CO JE NOVÉHO ŘÍJEN

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Každý měsíc je naše nabíd­ka nových alb veli­ce pes­t­rá a může zaujmout pří­z­niv­ce popu­lár­ní hud­by, kla­si­ky, ale i mlu­ve­né­ho slo­va. Přesný pře­hled o našich novin­kách zís­ká­te v měsíč­ní­ku „CO JE NOVÉHO“, kde je více podrob­nos­tí....

Autor:
HANA MACIUCHOVÁ0

HANA MACIUCHOVÁ

NAČETLA KNIHU ZDENY FRÝBOVÉ „ROBIN“ — Herečka Hana Maciuchová čte na nové audi­ok­ni­ze Supraphonu humo­ris­tic­ký román o praž­ské rodi­ně, jejíž poklid­ný život­ní styl pře­vrá­tí naru­by její nový člen Robin, zce­la ori­gi­nál­ní exem­plář fox­te­ri­é­ra....

Autor:
DALIBOR JANDA0

DALIBOR JANDA

MEGAKONCERTY „65“ — Letos v břez­nu osla­vil Dalibor Janda pět­a­še­de­sá­té naro­ze­ni­ny. Po vydá­ní hito­vé­ho „best of“ dvojal­ba si je také při­po­mí­ná na spe­ci­ál­ním kon­cert­ním tur­né po Česku i Slovensku. V rám­ci něho se zasta­ví i v brněn­ském Bobycentru, kde vyst...

Autor:
DAGMAR PECKOVÁ0

DAGMAR PECKOVÁ

PRVNÍ VÁNOČNÍ ALBUM — Ve spo­lu­prá­ci s Jaroslavem Krčkem, Musicou Bohemicou a Gentlemen Singers nahrá­la Dagmar Pecková album nazva­né Zrození, kte­ré obsa­hu­je čes­ké a morav­ské vánoč­ní kole­dy, vánoč­ní pís­ně z čes­kých barok­ních kan­ci­o­ná­lů a vánoč­ní zpěvy st...

Autor:
HANA ZAGOROVÁ0

HANA ZAGOROVÁ

POKŘTILA NOVÉ ALBUM — Stálice naší popu­lár­ní hud­by Hana Zagorová vyda­la na kon­ci září nové album, kte­ré nazva­la pod­le pís­nič­ky zpě­vá­ka a skla­da­te­le Marka Ztraceného „Já nemám strach“. Album se týden po zahá­je­ní pro­de­je ocit­lo na 1. mís­tě hit­pa­rá­dy nejp...

Autor:
SMIGMATOR & WINEHOUSE0

SMIGMATOR & WINEHOUSE

GERSHWIN — 120. výro­čí naro­ze­ní jed­né z nej­vět­ších osob­nos­tí his­to­rie popu­lár­ní hud­by, muzi­ká­lu, jaz­zu a swin­gu, hudeb­ní­ho skla­da­te­le George Gershwina si letos na pod­zim při­po­mí­ná celý svět. Svou osob­ní poctu této hudeb­ní legen­dě při­pra­vi­li v podo­bě sp...

Autor:
MICHAL HORÁK0

MICHAL HORÁK

Vysokoškolskej song — Po roz­je­tém jar­ním son­gu a kli­pu Hej teto!, pojed­ná­va­jí­cím o nebla­hém osu­du křeč­ka, při­chá­zí talen­to­va­ný mla­dý pís­nič­kář Michal Horák s dal­ší novin­kou. Tentokrát s pro něj typic­kým nakaž­li­vým humo­rem a nad­hle­dem pro změ­nu reflek­tu...

Autor:
RADŮZA0

RADŮZA

MUŽ S BÍLÝM PSEM — Album Muž s bílým psem, kte­ré Radůza věno­va­la všem auto­rům tramp­ských pís­ni­ček a indi­án­ských pří­bě­hů a svým rodi­čům, kte­ří ji zasvě­ti­li do lás­ky k tram­pin­gu, obsa­hu­je nejen šest­náct nových pís­ní, ale i kni­hu s indi­án­skou tema­ti­kou, j...

Autor:
0

BARBORA POLÁKOVÁ

PROMĚNILA VYSÍLÁNÍ NA INSTAGRAMU V KLIP — Oblíbená čes­ká zpě­vač­ka Barbora Poláková se opět posta­ra­la o sen­za­ci. Nový klip k pís­ni 2–8–5 totiž v půl­ce září vysí­la­la živě na Instagramu. Do natá­če­ní, kte­ré pro­bí­ha­lo na jeden záběr na mobil­ní tele­fon, se z...

Autor:
MOZARTOVSKÉ OKOUZLENÍ0

MOZARTOVSKÉ OKOUZLENÍ

RADKA BABORÁKA — Supraphon vydá­vá 5. říj­na 2018 dvojal­bum, na kte­ré Radek Baborák s Baborák Ensemble a s hrá­čem na les­ní roh Radovanem Vlatkovićem, hobo­jist­kou Clarou Dent-Bogányiovou, flét­nis­tou Walterem Auerem a fago­tis­tou Bence Bogányim nahrál Konce...

Autor:
TAJEMNO KOLEM NÁS0

TAJEMNO KOLEM NÁS

PhDr. Miroslava Mašková — Vydavatelství Supraphon vyda­lo 21. září 2018 audi­ok­ni­hu Tajemno kolem nás. Autorka, zku­še­ná psy­cho­lož­ka a léči­tel­ka PhDr. Miroslava Mašková, spo­leč­ně s hereč­kou Naďou Konvalinkovou před­sta­vu­je poslu­cha­čům roz­ma­ni­té mož­nos­ti a ...

Autor:
HRZÁNOVÁ S LANGEROVOU0

HRZÁNOVÁ S LANGEROVOU

POKŘTILI AUDIOKNIHU — Ve čtvr­tek 20.9. pokřti­ly v pro­dej­ně Supraphon Musicpoint Aneta Langerová s Bárou Hrzánovou audi­ok­ni­hu: „Fynn – Pane Bůh, tady Anna“, titul vychá­zí ve spo­lu­prá­ci Supraphonu s Karmelitánským nakla­da­tel­stvím a Art Shock....

Autor:
NEVER SOL0

NEVER SOL

NOVÉ ALBUM — Pět let po vydá­ní vře­le při­ja­té­ho debu­tu Under Quiet chys­tá mimo­řád­ně talen­to­va­ná pro­du­cent­ka a zpě­vač­ka Sára Vondrášková ali­as Never Sol své dru­hé řado­vé album. Novinka s názvem Chamaleo, jež vyjde 19. říj­na u Supraphonu a pokřtě­na bude 3...

Autor:
JAN MARTINÍK0

JAN MARTINÍK

SCHUBERTOVA ZIMNÍ CESTA — Klíčové dílo Franze Schuberta v podá­ní vyni­ka­jí­cí­ho čes­ké­ho basis­ty Jana Martiníka a za kla­vír­ní­ho dopro­vo­du Davida Marečka, sou­čas­né­ho gene­rál­ní­ho ředi­te­le České filhar­mo­nie, vydá­vá v pátek 21. září 2018 Supraphon na CD i v d...

Autor:
Jan P. Muchow & The Antagonists0

Jan P. Muchow & The Antagonists

Vyráží na klu­bo­vé tur­né — Po něko­li­ka oje­di­ně­lých vystou­pe­ních se výrazná per­só­na domá­cí hudeb­ní scé­ny a jeden z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších sou­čas­ných skla­da­te­lů fil­mo­vé hud­by Jan P. Muchow roz­ho­dl se svým kon­cert­ním pro­jek­tem Jan P. Muchow & The Antago...

Autor:
ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ S VOJTĚCHEM DYKEM0

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ S VOJTĚCHEM DYKEM

V NOVÉM KLIPU — Zpěvák a skla­da­tel Ondřej Gregor Brzobohatý vydal loni na pod­zim pod názvem Universum své dru­hé autor­ské album, kte­ré je po hudeb­ní strán­ce mixem popu, fun­ky, sou­lu i jaz­zu. Texty se ubí­ra­jí od hlou­ba­vých, pře­mýš­li­vých poloh až ke své­by...

Autor: