Autor: SUPRAPHON.cz

0

NEVER SOL

ZTRATIT SE V HUDBĚ — Na nové řado­vé album talen­to­va­né zpě­vač­ky, skla­da­tel­ky a pro­du­cent­ky Sáry Vondráškové ali­as Never Sol jsme si muse­li počkat rela­tiv­ně dlou­ho. Trpělivost se ale vypla­ti­la. Následovník debu­tu Under Quiet, kte­rý v roce 2013 not­ně zare...

Autor:
0

HANA ZAGOROVÁ

VYPRODANÁ LUCERNA — Hana Zagorová, jed­na z nej­vět­ších hvězd a stá­lic čes­ké popu­lár­ní hud­by, deví­ti­ná­sob­ná Zlatá sla­vi­ce, drži­tel­ka Diamantové des­ky Supraphonu za více než 10 mili­o­nů pro­da­ných zvu­ko­vých nosi­čů a člen­ka Síně slá­vy hudeb­ních cen Anděl, v ...

Autor:
0

Supraphonline INFO PROSINEC

Přinášíme nový news­let­ter o nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lech z nabíd­ky inter­ne­to­vé­ho obcho­du Supraphonline. Nabízíme nejen novin­ky a archiv­ní titu­ly z širo­ké nabíd­ky Supraphonu, ale i mno­ho archiv­ních rarit­ních nahrá­vek, kte­ré nevy­šly na CD. V nabíd­ce Supraph...

Autor:
0

LEOŠ MAREŠ & KAREL GOTT

SPOLEČNÝ VIDEOKLIP — Sny se plní, jen když se na ně neza­po­mí­ná, a ces­ta k jejich usku­teč­ně­ní se ani po letech nevzdá­vá! Své o tom ví Leoš Mareš. Už před šest­nác­ti lety ho napadlo pro­po­jit svůj text o neú­pros­ném běhu času s hitem Být stá­le mlád Karla Go...

Autor:
0

NA DOSLECH PROSINEC

NEWSLETTER O NOVINKÁCH — Přečtěte si pro­sin­co­vé čís­lo naše­ho maga­zí­nu NA DOSLECH a poznej­te více z aktu­ál­ní pro­duk­ce vyda­va­tel­ství Supraphon. Novinky, roz­ho­vo­ry i repor­tá­že pěk­ně pohro­ma­dě prá­vě zde!

Autor:
0

MARIE ROTTROVÁ

ROZHOVOR — Marie Rottrová letos v říj­nu zavzpo­mí­na­la na své sou­lo­vé obdo­bí pro­střed­nic­tvím retrospek­tiv­ní kom­pi­la­ce Lady Soul (videoupou­táv­ka je ke shléd­nu­tí zde: http://y2u.be/XmY163svzOY). Dvacet jed­na pís­ní, kte­ré vybra­la a do finál­ní­ho pořa­dí sesta...

Autor:
0

CO JE NOVÉHO PROSINEC

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Každý měsíc je naše nabíd­ka nových alb veli­ce pes­t­rá a může zaujmout pří­z­niv­ce popu­lár­ní hud­by, kla­si­ky, ale i mlu­ve­né­ho slo­va. Přesný pře­hled o našich novin­kách zís­ká­te v měsíč­ní­ku „CO JE NOVÉHO“, kde je více podrob­nos­tí....

Autor:
0

TATA / BOJS

POKRAČUJÍ V OSLAVÁCH 30. LET! — Když je vidí­te na pódiu, řek­li bys­te to do nich jen stě­ží, ale je to tak – oblí­be­ní pěšá­ci rock’n’rollu letos sla­ví neu­vě­ři­tel­né 30té naro­ze­ni­ny! A neby­li by to Tata Bojs, kdy­by tohle výji­meč­né jubi­le­um nepo­ja­li nále­ži­tě sty­lo­vě. Ostatně, kdo byl pří­to­men na prv­ní čás­ti oslav v červ­nu na fes­ti­va­lu Metronome, mohl by vyprá­vět. Pomyslný dru­hý díl naro­ze­ni­no­vé­ho kva­su je na pro­gra­mu prá­vě teď, a má hned něko­lik cho­dů. Pošmáknout si může­te mimo jiné na skvě­le pro­ve­de­né ree­di­ci kul­tov­ní­ho Nanoalba, jež vyjde v násle­du­jí­cích dnech jako luxus­ní „whi­te double LP“. A vel­ké věci jsou k vidě­ní také v praž­ském DOXu, kde v pátek 30. 11. odstar­to­va­la výsta­va TATA 30JS – vizuálně-hudební pře(ds)tavení his­to­rie jed­né kape­ly, již kape­la dopro­vo­dí něko­li­ka spe­ci­ál­ním kon­cer­ty.

Autor:
0

LUCIE BÍLÁ

BÍLÉ VÁNOCE — Lucie Bílá vyda­la v roce 2010 mul­tipla­ti­no­vé album Bílé Vánoce Lucie Bílé, na něž v loň­ském roce navá­za­la dal­ším – s pří­znač­ným názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé II. To opět za pou­hých něko­lik týd­nů úspěš­ných pro­dejů CD a LP bylo oce­ně­no Plat...

Autor:
0

TĚŽKEJ POKONDR

KLIP A VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ — Populární dvo­ji­ce Miloš Pokorný a Roman Ondráček, tedy Těžkej Pokondr, při­pra­vi­la na konec letoš­ní­ho roku hned něko­lik pře­kva­pe­ní.

Autor:
0

MILOSLAV ŠIMEK & LUDĚK SOBOTA

10CD KOMPLET NAHRÁVEK — Na kon­ci lis­to­pa­du vydá­vá Supraphon vel­ký kom­plet nahrá­vek Miloslava Šimka a Luďka Soboty z let 1977 až 1983. Kolekce 10 CD zazna­me­ná­vá vývoj humo­ru těch­to dvou význam­ných před­sta­vi­te­lů čes­ké komi­ky z kon­ce sedm­de­sá­tých a začátk...

Autor:
0

RADŮZA & SOČR

OSUD ANITY GARIBALDI — Osud Anity Garibaldi, man­žel­ky vlas­te­nec­ké­ho vůd­ce, revo­lu­ci­o­ná­ře a sjed­no­ti­te­le Itálie, zau­jal zpě­vač­ku, skla­da­tel­ku a multiinstrumen­talistku Radůzu k napsá­ní hudeb­ně dra­ma­tic­ké­ho díla, kte­ré uve­de spo­leč­ně se Symfonickým orche...

Autor:
0

VÁCLAV A JAN NECKÁŘOVI

PĚTAŠEDESÁT LET SPOLU NA PÓDIÍCH — Populární zpě­vák Václav Neckář baví pub­li­kum už neu­vě­ři­tel­ných pět­a­še­de­sát let! K tomu letos sla­ví půl­ku­la­té naro­ze­ni­ny. K obě­ma jubi­leím vyšla u Supraphonu dvojdis­ko­vá kom­pi­la­ce s názvem Já ti zabrn­kám / Balady 1965 ...

Autor:
0

RADIM HLADÍK

MIMOŘÁDNÁ VZPOMÍNKA na 4CD — Necelé dva roky poté, co nás navždy opus­til legen­dár­ní čes­ký kyta­ris­ta Radim Hladík, vychá­zí ve vyda­va­tel­ství Supraphon vel­ký výběr z jeho hudeb­ní­ho odka­zu. Proslul pře­de­vším jako bri­lant­ní elek­tric­ký a akus­tic­ký kyta­ris­ta,...

Autor:
0

TOMÁŠ A TAMARA KLUSOVI

VE VIDEOKLIPU DOBRODRUŽCE — Tomáš Klus pre­mi­é­ro­vě zve­řej­nil video­klip k pís­ni Dobrodružce z nové­ho alba SPOLU, kte­ré vydal v září. Klip vyprá­ví pří­běh o lás­ky­pl­ném sou­ži­tí muže (Tomáš Klus) a ženy–zombie (Tamara Klusová). Lidé kolem nich jejich vztah o...

Autor:
0

NELLY

NOVÝ VIDEOKLIP — Je jí tepr­ve sedm­náct let, přes­to má za sebou úspěš­ná fil­mo­vá i seri­á­lo­vá angaž­má, ale i prv­ní debu­to­vé EP s názvem V oka­mži­ku. Mladá hereč­ka a zpě­vač­ka si říká NELLY a nyní při­chá­zí s novým zda­ři­lým sin­glem a poe­tic­kým video­kli­pem Živ...

Autor:
0

DVOŘÁKOVO KLAVÍRNÍ KVARTETO

ROZHOVOR — Dvořákovo kla­vír­ní kvar­te­to, ač vznik­lo tepr­ve před něko­li­ka lety, se vel­mi rych­le zařa­di­lo mezi před­ní čes­ké komor­ní sou­bo­ry. Klavíristka Slávka Vernerová Pěchočová, hous­lis­ta Štěpán Pražák, vio­lis­ta Petr Verner a vio­lon­cel­lis­ta Jan Žďánský...

Autor:
0

PETR BENDE

VYJEDE NA VÁNOČNÍ TURNÉ — Kapela Petra Bende sla­ví 15 let pohro­ma­dě a v duchu těch­to oslav se pone­se také tra­dič­ní vánoč­ní tur­né. Zpěvák tak i letos navá­že na úspěš­ný pro­jekt, se kte­rým kon­cer­tu­je po celé České repub­li­ce již po dva­a­dva­cá­té....

Autor:
0

MARTIN CHODÚR

ROZHOVOR — „Spolupráce s Janáčkovou filhar­mo­nií pro mě byl svá­tek. Všichni jsme taha­li za jeden pro­vaz s pře­svěd­če­ním, že snad vzni­ká něco s trva­lej­ší hod­no­tou“, říká o svém vánoč­ním poči­nu Martin Chodúr. Album s názvem Hallelujah slav­nost­ně pokřti­li s...

Autor:
0

KDO ZACHRÁNÍ PIŽĎUCHA?

ROZHOVOR — Skvělá sesta­va prvotříd­ních her­ců, kte­ré jsme vída­li v tele­viz­ní taneč­ní sou­tě­ži Stardance, se sešla při načí­tá­ní nové supra­phon­ské audi­ok­ni­hy Kdo Zachrání Pižďucha? Je to zábav­né poslou­chá­ní pro děti i dospě­lé. Bezmála dva­cít­ka vtip­ných, kr...

Autor:
0

MAREK ZTRACENÝ

NOVÝ KLIP — Marek Ztracený má mimo­řád­ně pove­de­ný rok 2018! V červ­nu vydal nové album Vlastní svět, nad­še­ně při­ja­té jak fanouš­ky, tak i hudeb­ní­mi pub­li­cis­ty. Pilotní sin­gl „Minulost“ něko­lik týd­nů vedl žeb­ří­ček nej­hra­něj­ších domá­cích nahrá­vek v čes­kých ...

Autor:
0

JITKA ZELENKOVÁ

50 LET NA HUDEBNÍ SCÉNĚ — Zpěvačka Jitka Zelenková vče­rej­ším kon­cer­tem v praž­ské La Fabrice osla­vi­la půl sto­le­tí své­ho půso­be­ní na hudeb­ní scé­ně. Od ředi­tel­ky vyda­va­tel­ství Supraphon Ivy Milerové pře­vza­la Jubilejní pla­ti­no­vou des­ku, pro­to­že letos uplyn...

Autor:
0

ZEMĚTŘESENÍ

TURNÉ — Před pět­a­dva­ce­ti lety sen­za­ce, kte­rá not­ně zahý­ba­la zdej­ší rocko­vou a meta­lo­vou scé­nou, dnes legen­da, kte­rá se vra­cí po čtvrt­sto­le­tí. A prá­vě při té pří­le­ži­tos­ti se čtve­ři­ce, jejíž spo­leč­ný pro­jekt Zemětřesení je poctou prv­ní­mu čes­ké­mu har­drock...

Autor:
0

AUDIOKNIHY

O ČERTECH I O VÁNOCÍCH — Vydavatelství Supraphon při­chys­ta­lo pro letoš­ní advent­ní obdo­bí hned něko­lik audi­ok­nih, kte­ré by moh­ly malým i vel­kým poslu­cha­čům zpří­jem­nit obdo­bí oče­ká­vá­ní pří­cho­du Vánoc. A pro­to­že se poma­lu blí­ží miku­láš­ský večer a děti se ...

Autor:
0

ŠKWOR

O2 aré­na / fotok­ni­ha / unplu­g­ged tur­né — Do spe­ci­ál­ní­ho kon­cer­tu, kte­rým Škwor v pátek 16. lis­to­pa­du v praž­ské O2 aré­ně osla­ví 20 let exis­ten­ce, zbý­vá už jen posled­ních pár dnů. Nicméně už teď je jas­né, že v his­to­rii kape­ly půjde – ať už jde o návštěvn...

Autor: