Autor: SUPRAPHON.cz

0

POVÍDKY S ÚSMĚVEM

NOVÁ AUDIOKNIHA — Byrokracie, finanč­ní pod­vod­ní­ci nebo tře­ba nezří­ze­ná chuť na slad­ké, o tom všem se vtip­ně psa­lo už před sto lety tak, jako by to bylo dnes…

Autor:
0

VILÉM VEVERKA

(BA)ROCK GOES TO HOLLYWOOD — Atraktivní kon­cert chys­tá pod při­taž­li­vým názvem (Ba)Rock Goes To Hollywood jeden z nej­vý­raz­něj­ších sou­čas­ných čes­kých inter­pre­tů kla­si­ky – hobo­jis­ta Vilém Veverka. Půjde o pro­gram, jaký se u nás na kla­sic­kých kon­cert­ních p...

Autor:
0

Supraphonline INFO ÚNOR

Přinášíme nový news­let­ter o nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lech z nabíd­ky inter­ne­to­vé­ho obcho­du Supraphonline. Nabízíme nejen novin­ky a archiv­ní titu­ly z širo­ké nabíd­ky Supraphonu, ale i mno­ho archiv­ních rarit­ních nahrá­vek, kte­ré nevy­šly na CD. V nabíd­ce Supraph...

Autor:
0

RADŮZA

NOMINACE NA ANDĚLA A ZLATÁ DESKA — Album Muž s bílým psem, kte­ré Radůza vyda­la loni na pod­zim jako poctu všem auto­rům tramp­ských pís­ní, a jež obsa­hu­je nejen pís­nič­ky, ale i kni­hu, audi­ok­ni­hu a zpěv­ní­ček, se dočka­lo nad­še­né­ho při­je­tí jak od fanouš­ků pís...

Autor:
0

SVÁTEK ZAMILOVANÝCH

S HITY O LÁSCE — Supraphon má k svát­ku všech zami­lo­va­ných ve své nabíd­ce vel­kou kolek­ci zami­lo­va­ných pís­ni­ček. Trojalbum „O lás­ce“ před­sta­vu­je hvězd­né momen­ty čes­ké popu­lár­ní hud­by 70., 80. a 90. let. Připomíná nej­slav­něj­ší plou­žá­ky, bala­dy a love song...

Autor:
0

JANKOVÁ, KRÁL A KAHÁNEK

NAHRÁLI ALBUM PÍSNÍ BOHUSLAVA MARTINŮ — Lidové pís­ně jsou patr­ně jed­ním ze dvou nej­sil­něj­ších pra­me­nů inspi­ra­ce, z nichž vyrůs­tá celé dílo Bohuslava Martinů. Rozsáhlou Sušilovu sbír­ku morav­ských lido­vých pís­ní s sebou skla­da­tel vozil na všech cestách. ...

Autor:
0

BARBORA POLÁKOVÁ

MÁ NOVÝ ZASNĚŽENÝ KLIP — Po mezi­ná­rod­ním úspě­chu v podo­bě zařa­ze­ní kam­pa­ně ke kli­pu 2–8–5 mezi pade­sát celo­svě­to­vě nej­lep­ších mar­ke­tingo­vých poči­nů uply­nu­lé­ho roku dle Music Ally (mezi­ná­rod­ní plat­for­ma pro odbor­ní­ky z oblas­ti showbusi­nessu) se Barbora ...

Autor:
0

DAGMAR PECKOVÁ

ZAHÁJÍ „KURT WEILL FEST“ — Prestižní fes­ti­val na počest skla­da­te­le Kurta Weilla se popr­vé usku­teč­nil v roce 1993 v jeho rod­ném měs­tě Dessau. Kurt Weill Fest Dessau se letos usku­teč­ní již po šest­a­dva­cá­té, a to od 1. do 17. břez­na. Festivalové akce zahrn...

Autor:
0

CO JE NOVÉHO LEDEN/ÚNOR

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Každý měsíc je naše nabíd­ka nových alb veli­ce pes­t­rá a může zaujmout pří­z­niv­ce popu­lár­ní hud­by, kla­si­ky, ale i mlu­ve­né­ho slo­va. Přesný pře­hled o našich novin­kách zís­ká­te v měsíč­ní­ku „CO JE NOVÉHO“, kde je více podrob­nos­tí....

Autor:
0

ROCK LINE 1970-1974

Kronika čs. bea­tu na ces­tě k roc­ku a dál — Rock Line 1970–1974 – to je již čtvr­té pokra­čo­vá­ní úspěš­né řady kom­pi­la­cí Supraphonu, mapu­jí­cí vývoj čes­ko­slo­ven­ské­ho big bea­tu, bea­tu a roc­ku na pře­lo­mu 60tých a 70tých minu­lé­ho sto­le­tí. Po Beat Line 1967–196...

Autor:
0

JUDITA ČEŘOVSKÁ

ALBUM HITŮ JE ZPĚT — Judita Čeřovská (1929–2001) by se letos v dub­nu doži­la deva­de­sát­ky! Nejen pro­to, ale pře­de­vším pro vyni­ka­jí­cí kva­li­tu její­ho pěvec­ké­ho odka­zu se do supra­phon­ské nabíd­ky vra­cí výběr dva­cít­ky jejích nej­ú­spěš­něj­ších pís­ni­ček Lady Song...

Autor:
0

LUDĚK SOBOTA

ROZHOVOR — Supraphon vydal kon­cem loň­ské­ho roku kom­plet dese­ti cédé­ček, zachy­cu­jí­cích spo­lu­prá­ci Miloslava Šimka a Luďka Soboty v letech 1977 až 1983. Sešli jsme se s Luďkem Sobotou, aby na tu dobu a spo­lu­prá­ci Miloslavem Šimkem zavzpo­mí­nal....

Autor:
0

LUDĚK MUNZAR

ZEMŘEL — V sobo­tu 26. led­na 2019 zemře­la legen­da čes­ké­ho herec­tví Luděk Munzar. Bylo mu 85 let. Byl dlou­ho­le­tý člen čino­hry Národního diva­dla; pat­řil mezi nej­vý­raz­něj­ší osob­nos­ti čes­ké kul­tu­ry. Roku 2012 zís­kal cenu Thálie za celo­ži­vot­ní čino­her­ní mist...

Autor:
0

NA DOSLECH LEDEN/ÚNOR

NEWSLETTER O NOVINKÁCH — Přečtěte si zim­ní dvoj­čís­lo naše­ho maga­zí­nu NA DOSLECH a poznej­te více z led­no­vé a úno­ro­vé pro­duk­ce vyda­va­tel­ství Supraphon. Novinky, roz­ho­vo­ry i repor­tá­že pěk­ně pohro­ma­dě prá­vě zde!

Autor:
0

TATA / BOJS

pro­dlu­žu­jí výsta­vu a chys­ta­jí kni­hu — Svých 30 let exis­tec­ne Tata Bojs sice ofi­ci­ál­ně osla­vi­li již v loň­ském roce. Nicméně mož­nost při­po­me­nout si jejich boha­tou kari­é­ru pro­střed­nic­tvím výprav­né výsta­vy TATA 30JS – vizuálně-hudební pře(ds)tavení his­to­ri...

Autor:
0

MARTA JANDOVÁ

MÁ NOVÝ KLIP — Zpěvačka Marta Jandová má za sebou úspěš­ný rok, kdy stih­la nahrát a vydat své prv­ní sólo­vé album Barvy, odjet evrop­ské tur­né s popu­lár­ní němec­kou sku­pi­nou Die Happy a zúčast­nit se tele­viz­ní­ho pořa­du Česko Slovensko má talent v roli porot...

Autor:
0

BARBORA POLÁKOVÁ

KRALUJE NOMINACÍM NA CENY ANDĚL 2018 — Populární zpě­vač­ka a hereč­ka Barbora Poláková zís­ka­la na zákla­dě hla­so­vá­ní České hudeb­ní aka­de­mie tři nomi­na­ce na Ceny Anděl 2018. Konkrétně je nomi­no­vá­na v kate­go­rii Album roku za svou dru­hou řadov­ku ZE.MĚ, dále ...

Autor:
0

CLASSIC PRAGUE AWARDS

NAHRÁVKA ROKU JE OD BABORÁK ENSEMBLE — Děkování iko­nám čes­ké kla­sic­ké hud­by, vystou­pe­ní naděj­ných talen­tů i slzy doje­tí. V praž­ském Obecním domě byly 19. led­na 2019 udě­le­ny Classic Prague Awards 2018. Jediné čes­ké ceny urče­né hudeb­ní­kům v oblas­ti kla­si...

Autor:
0

PAVEL HAAS QUARTET

TURNÉ A NOVÉ ALBUM — Světoznámý sou­bor Pavel Haas Quartet čeká nabi­tá dru­há část kon­cert­ní sezó­ny, ve kte­ré zaví­tá do pres­tiž­ních sálů doma i v zahra­ni­čí, zúčast­ní se něko­li­ka mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lů a nato­čí nové album....

Autor:
0

HANA ZAGOROVÁ

Z RECENZÍ NOVÉHO ALBA — Loni na pod­zim vyda­la Hana Zagorová novin­ko­vé album nazva­né pod­le jed­né z pís­ni­ček „Já nemám strach“. Fanoušci s tak vel­kým zájmem při­ja­li nové pís­nič­ky, že album již během tří měsí­ců od vydá­ní zís­ka­lo Zlatou des­ku Supraphonu. S...

Autor:
0

VLADIVOJNA LA CHIA

ZIMNÍ BALADA „MRTVÁ“ — Charismatická zpě­vač­ka, textař­ka, pro­du­cent­ka, autor­ka fil­mo­vé i diva­del­ní hud­by a výrazná osob­nost čes­ké hudeb­ní scé­ny Vladivojna La Chia vstu­pu­je do nové­ho roku s nově zaran­žo­va­nou zim­ní bala­dou Mrtvá. Skladbou, jež p...

Autor:
0

BÁRA HRZÁNOVÁ & ANETA LANGEROVÁ

S AUDIOKNIHOU VYJEDOU NA TURNÉ — Audioknihu Pane Bůh, tady Anna, kte­rou načet­la Barbora Hrzánová pod­le kni­hy brit­ské­ho spi­so­va­te­le Fynna a hud­bou a zpě­vem dopl­ni­la Aneta Langerová, se sta­la pod­le žeb­říč­ku Asociace vyda­va­te­lů audi­ok­nih (AVA) jed­ním z ne...

Autor:
0

BARBORA POLÁKOVÁ

„Best Use of Live Streaming“ — Populární hereč­ka a zpě­vač­ka Barbora Poláková je svý­mi ori­gi­nál­ní­mi nápa­dy, kre­a­ti­vi­tou i citem pro detail dob­ře zná­má. Aktuálně to potvr­zu­je i mezi­ná­rod­ní ohlas, jenž vzbu­dil její uni­kát­ní loň­ský video­klip k úv...

Autor:
0

HELENA VONDRÁČKOVÁ

PŘEVZALA V BERLÍNĚ PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ — Helena Vondráčková pře­vza­la v nedě­li 13. led­na 2019 v Berlíně pres­tiž­ní oce­ně­ní za celo­ži­vot­ní dílo a pří­nos ve svě­tě popu­lár­ní hud­by. Na cenu ji nomi­no­val význam­ný němec­ký hudeb­ní por­tál Smago!, kte­rý letos sla­ví...

Autor:
0

Supraphonline INFO LEDEN

Přinášíme nový news­let­ter o nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lech z nabíd­ky inter­ne­to­vé­ho obcho­du Supraphonline. Nabízíme nejen novin­ky a archiv­ní titu­ly z širo­ké nabíd­ky Supraphonu, ale i mno­ho archiv­ních rarit­ních nahrá­vek, kte­ré nevy­šly na CD. V nabíd­ce Supraph...

Autor:
0

MARTA JANDOVÁ

NOVINKY — Zpěvačka Marta Jandová má za sebou úspěš­ný rok, kdy stih­la nahrát a vydat své prv­ní sólo­vé album Barvy, odjet evrop­ské tur­né s popu­lár­ní němec­kou sku­pi­nou Die Happy a zúčast­nit se tele­viz­ní­ho pořa­du Česko Slovensko má talent v roli porot­ky­ně....

Autor: