Autor: Vesper

Gabin0

La Bête humaine / Člověk bestie

„Hlava mu puka­la hrů­zou člo­vě­ka hna­né­ho k činům, kte­ré vyko­nat nechtěl a jejichž pří­či­nu neznal.“ Tragickým hrdi­nou dra­ma­tic­ké­ho pří­bě­hu nato­če­né­ho pod­le romá­nu Émila Zoly je stroj­vůd­ce Jacques Lantier (Jean Gabin), kte­rý nave­nek žije oby­čej­ný život osa­mě­lé­ho člo­vě­ka, kte­rý se ože­nil se svou pra­cí – kon­krét­ně loko­mo­ti­vou, kte­ré říká Lison. To vše se ale změ­ní ve chví­li, kdy se zami­lu­je do Séverine (Simone Simon), man­žel­ky výprav­čí­ho Roubauda (Fernand Ledoux). Jejich man­žel­ství pro­chá­zí kri­zí. Roubaud zjis­tí, že jeho žena...

Autor:
158339263_24b8d90

Jeg er din / Jsem tvá

Mina žije sama s malým syn­kem a svůj život roz­dě­lu­je mezi kon­kur­zy na vysně­nou roli a hle­dá­ní ide­ál­ní­ho part­ne­ra. Ale s kaž­dým dal­ším zka­že­ným kon­kur­zem a dal­ším nefunkč­ním vzta­hem se její nadě­je začí­na­jí roz­plý­vat. Jednoho dne ale potká švéd­ské­ho reži­sé­ra Jespera a mož­ná, že prá­vě on bude ON. Nebo jen dal­ší zkla­má­ní, jak jí to před­po­ví­da­la její mat­ka? Lásku dávat je totiž vel­mi těž­ké, pokud jste ji ješ­tě nikdy nedo­sta­li. Celovečerní debut talen­to­va­né zpě­vač­ky, hereč­ky, scé­nárist­ky a reži­sér­ky Iram Haq zpra­co­vá­vá mimo...

Autor:
wild10

Wild / Divočina

„Najdi své nej­lep­ší já. A když ho najdeš, chraň ho jako to nej­cen­něj­ší.“ Svět Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) se už prak­tic­ky zhrou­til. Její otec byl násil­ník, mat­ka zemře­la na rako­vi­nu, man­žel­ství skon­či­lo kra­chem, při­šly pro­blémy s hero­i­nem a náhod­ný­mi zná­most­mi a nako­nec nechtě­né těho­ten­ství. Cheryl má pocit, že už při­šla o všech­no a nemá co ztra­tit, ale sebe­re posled­ní síly a odhod­lá se k zou­fa­lé­mu činu. Sbalí obrov­ský batoh a vyra­zí na túru po vyso­ko­hor­ské tra­se PTC – Pacific Crest Trail, nej­ne­bez­peč­něj­ší a nej­těž­ší ces­tě v divo­ké...

Autor:
the good lie poster0

The Good Lie

Chceš-li jít rych­le, jdi sám, chceš-li dojít dale­ko, jdi s přá­te­li. (afric­ké pří­slo­ví) Příběh začí­ná v roce 1983 v Súdánu, kde zuří občan­ská vál­ka mezi seve­rem a jihem země. Poté, co vojá­ci ze seve­ru vyvraž­dí jižan­skou ves­ni­ci, vydá­vá se šes­ti­ce pře­ži­vších dětí na dale­kou ces­tu do Etiopie a odtud do uprch­lic­ké­ho tábo­ra v Keni. Po 13 letech se koneč­ně ti z nich, kte­ří stras­tipl­né puto­vá­ní a pobyt v tábo­ře pře­ži­li, dočka­jí azy­lu v USA. Jenže při­chá­zí dal­ší rána – zatím­co Jeremiah, Paul a Mamere mají nalézt nový...

Autor:
quest-ce-quon-a-fait-au-bon-dieu-20

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? / Co jsme komu udělali?

Nevím, jest­li je to náho­da nebo osud, že zrov­na ve dnech, kdy nábo­žen­ský fana­tis­mus dosa­hu­je v zemi gal­ské­ho kohou­ta tra­gic­kých roz­mě­rů, jsem vidě­la tuto pod­le recen­zí i divá­ků nej­lep­ší fran­couz­skou kome­dii posled­ní doby. Možná, že není vhod­né o ní zrov­na teď psát, ale také je mož­né, že ji brzy bude nebez­peč­né pro­mí­tat i v sou­kro­mí, a pro­to vám o ní něco málo povím, dokud je čas. Tahle kome­die totiž není jen neko­rekt­ní, ale bru­tál­ně se navá­ží do xeno­fo­bie, tra­di­cí, před­sud­ků a raso­vé a nábo­žen­ské...

Autor:
The-Oranges0

The Oranges / Dcera nejlepšího kamaráda

Manželé Ostroffovi a Wallingovi jsou nej­lep­ší přá­te­lé a sou­se­dé z uli­ce Orange Drive na před­měs­tí New Jersey. Jejich poho­do­vý život se ale obrá­tí vzhů­ru noha­ma ve chví­li, když se po pěti letech vra­cí na Den díkůvzdá­ní domů dce­ra Nina Ostroff poté, co se roze­šla se svým snou­ben­cem Ethanem. Obě rodi­ny by byly štěs­tím bez sebe, kdy­by se Nina dala dohro­ma­dy s úspěš­ným synem, Tobym Wallingem. Jenže Nina se zakou­ká do jeho otce a nej­lep­ší­ho kama­rá­da rodi­čů, Davida. Když už není mož­né...

Autor:
peters-friends-10

Peterovi přátelé / Peterʼs Friends

Peter Morton, kte­rý nedáv­no zdě­dil honos­né síd­lo, pozve šest býva­lých spo­lu­žá­ků z Cambridge na sraz spo­je­ný s novo­roč­ní osla­vou. To, že uply­nu­lo deset let, ale nezna­me­ná, že ochladly emo­ce, a to jak v dob­rém, tak špat­ném smys­lu slo­va. Každý z kama­rá­dů se změ­nil, kaž­dý utr­žil od živo­ta něja­ké šrá­my; Peter má ale tajem­ství, kte­ré šoku­je všech­ny. Čas je hráč a život hra, ze kte­ré nikdo nevy­jde nepo­zna­me­na­ný. Rozdíl je jen v tom, o co kdo při­jde a co se komu poda­ří vyhrát. Spolužácké sra­zy...

Autor:
elisa-1995-020

Élisa / Elisa

„Přísahám ti, mami, že ho zabi­ju kou­sek po kous­ku. Pomalu a něž­ně.“ ---- Dospívající dív­ka Marie je siro­tek: otce nikdy nepo­zna­la, a když jí byly tři, poku­si­la se ji její zou­fa­lá mat­ka Elisa zabít, a sama pak spácha­la sebe­vraž­du. Dítě však pře­ži­lo a dět­ství pro­ži­lo ve výchov­ných ústa­vech. Teď se potlou­ká paříž­ský­mi uli­ce­mi ve spo­leč­nos­ti kama­rád­ky Solange a arab­ské­ho klu­ka Ahmeda, a stře­chu nad hla­vou i obži­vu si zajiš­ťu­je drob­ný­mi krá­de­že­mi a pod­vo­dy. Život ze dne na den však dív­ku neu­spo­ko­ju­je, a když náho­dou nara­zí...

Autor:
Les-Assassins-de-l-ordre-affiche-76730

Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku

„Máme měřit dvo­jím met­rem? Jedním poli­cii a dru­hým ty ostat­ní?“   Soudce Bernard Level vyšet­řu­je nejas­nou smrt reci­di­vis­ty Sogeata, kte­rý zemřel po výsle­chu na poli­cej­ní sta­ni­ci. Z činu jsou obvi­ně­ni tři poli­cis­té. Čím hlou­bě­ji soud­ce do pří­pa­du pro­ni­ká, tím vět­ší je na něj vyví­jen nátlak, aby vyšet­řo­vá­ní ukon­čil, neboť poli­cie a jus­ti­ce sto­jí na stej­né stra­ně. (srv. CSFD) Pozice vyšet­řu­jí­cí­ho soud­ce má v sys­té­mu fran­couz­ské jus­ti­ce zásad­ní význam, pře­de­vším v době do zahá­je­ní soud­ní­ho pro­ce­su. Právě on vede a řídí vyšet­řo­vá­ní, před­vo­lá­vá...

Autor:
far west-10

Le Far West

„Dětství… Kdo může říct, kdy vlast­ně kon­čí? Kdo může říct, kdy vlast­ně začí­ná?“   Postupně se roz­růs­ta­jí­cí par­ta sníl­ků hle­dá svůj Divoký Západ. A niko­mu z nich neva­dí, že své Paradise City nalé­za­jí v Belgii. Svatba, pohřeb, nález zla­ta v uhel­ném dole, boře­ní zdí dote­kem – to vše mohou ti, kte­ří si ucho­va­li dět­ské sny a fan­ta­zii. (srv. CSFD) Jacques Brel prý v dět­ství věřil na víly a na kon­ci živo­ta hle­dal Boha v obla­cích. Hlavní posta­va, jíž pro­půj­čil svou tvář i jmé­no, sto­jí...

Autor:
the mother_50

Matka / The Mother

“We’ll be like that one day. No one wan­ting us.” May je oby­čej­ná pen­zist­ka, kte­rá žije svůj oby­čej­ný život se stár­nou­cím a chát­ra­jí­cím man­že­lem Tootsem. Když jed­no­ho dne sba­lí kuf­ry i jeho, a vyra­zí do Londýna navští­vit své dospě­lé děti, ani ve snu ji nena­pad­ne, že domů se tatáž May už nikdy nevrá­tí. Propagace fil­mu, kte­rá sta­vě­la na „šoku­jí­cím“ téma­tu sexu­ál­ní­ho živo­ta lidí v důcho­do­vém věku, se poně­kud minu­la se zámě­rem tvůr­ců. Matka je ve sku­teč­nos­ti dra­ma­tem ženy, kte­rá...

Autor:
ca n arrive qu aux autres0

Tohle se stává jen druhým / Ça n’arrive qu’aux autres

„O jed­nu bytost víc, o jed­nu bytost míň. A na duši padl čer­ný stín.“   Život man­že­lů Catherine a Marcella se zhrou­tí ve chví­li, kdy jim náh­le zemře deví­ti­mě­síč­ní dcer­ka Camille. Traumatizovaní rodi­če se ukry­jí ve vlast­ním svě­tě, ale bolest je dostih­ne i tam. I přes nesmír­ně boles­ti­vé téma pří­bě­hu sto­jí zato pus­tit si jej blíž k tělu. Filmová noč­ní můra kaž­dé­ho rodi­če nena­bí­zí řeše­ní ani faleš­nou nadě­ji, ale mezi řád­ky sdě­lu­je pár věcí, kte­ré mohou být pro něko­ho s čer­s­tvým...

Autor:
le-havre-20

Le Havre

„Zázraky se dějí.“ Marcel Marx, sta­rý čis­tič bot, žije skrom­ně, ale spo­ko­je­ně s milo­va­nou man­žel­kou Arletty v chudé čtvr­ti na okra­ji Le Havru. Jednoho dne se setká s tři­nác­ti­le­tým Idrissou, uprch­lí­kem, kte­rý mís­to v Londýně skon­čil ve fran­couz­ském pří­sta­vu. Marcel nevá­há a s pomo­cí svých přá­tel je odhod­lán pře­ko­nat kaž­dou pře­káž­ku, aby chlap­ci pomohl unik­nout poli­cii a násled­né depor­ta­ci a dostat se do Anglie k mat­ce. Proč o pří­bě­hu, ve kte­rém jsou na sebe lidé hod­ní a pomá­ha­jí si, hovo­ří­me jako o pohád­ce?

Autor:
spalene-stodoly0

Spálené stodoly / Les Granges brûlées

„Vy z měs­ta jste div­ní.“ V zasně­že­ných horách v blíz­kos­ti Pontarlier je jed­né zim­ní noci nale­ze­no tělo bru­tál­ně zavraž­dě­né ženy. Případ při­jíž­dí vyšet­řo­vat soud­ce Larcher, kte­rý od počát­ku upne svou pozor­nost i pode­zře­ní na oby­va­te­le stat­ku Spálené stodo­ly, kte­rý sto­jí neda­le­ko mís­ta činu. Hospodaří na něm mat­ka Rosa, sil­ná žena pev­ných zásad, spo­lu s man­že­lem Pierrem, syny Louisem a Paulem, jejich man­žel­ka­mi Lucile a Monique a dce­rou Françoi­se. Vyšetřování se záhy změ­ní v psy­cho­lo­gic­ký sou­boj dvou sil­ných osob­nos­tí – mat­ky Rosy, nekom­pro­mis­ně hájí­cí svou...

Autor:
layer_cake_30

Po krk v extázi / Layer Cake

„Drogy změ­ni­ly všech­no. C’est la vie.“ Elegantní, vkus­ně oble­če­ný a zdvo­ři­lý hrdi­na beze jmé­na je doko­na­lý pro­fe­si­o­nál. Při svých obcho­dech s koka­i­nem a extá­zí vydě­lal nej­ví­ce na tom, že se sna­žil cho­vat nená­pad­ně a mít po celou dobu čis­té ruce. Nyní se roz­ho­dl s obcho­dy skon­co­vat, opus­tit svět zlo­či­nu, drog a nási­lí a zaří­dit si s pomo­cí peněz, kte­ré se mu poda­ři­lo nashro­máž­dit, klid­ný a spo­ko­je­ný život. Ještě před­tím jej však čeka­jí dvě drob­né služ­by pro jeho bos­se Jimmyho Price: musí najít ztra­ce­nou, dro­go­vě závis­lou dce­ru...

Autor:
Eva_Green_and_Daniel_Craig_-_Greg_Williams_Photoshoot_070

Casino Royale

„My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vyprá­ví o počát­cích kari­é­ry Jamese Bonda. Po pro­ve­de­ní dvou pro­fe­si­o­nál­ních vražd a obdr­že­ní kódo­vé­ho ozna­če­ní agen­ta s povo­le­ním zabí­jet je 007 vyslán hla­vou brit­ské taj­né služ­by M na svou prv­ní misi. Pátrání po pilí­řích tero­ris­tic­ké sítě jej zave­de na Bahamy a poté do Černé Hory, kde má za úkol vyhrát ve vyso­ké karet­ní hře nad finanč­ní­kem tero­ris­tů Le Chiffrem. Doprovází jej pohled­ná účet­ní minis­ter­stva finan­cí, kte­ré Bondovu hru spon­zo­ru­je. Bond si její spo­leč­nos­ti nej­pr­ve...

Autor:
noce blanche-30

Sňatek bez domova / Noce blanche

„Někteří lidé jsou věz­ni vlast­ní­ho osu­du.“ Mathilde Tessier je sedm­nác­ti­le­tá stu­dent­ka střed­ní ško­ly. Nezávislá, pro­ble­ma­tic­ká dív­ka bez rodi­čů s cynic­kým pohle­dem na život i na svět. François Hainaut je jejím uči­te­lem filo­zo­fie. Pokouší se jí se stu­di­em pomo­ci, a postu­pem času s ní navá­že i milost­ný vztah. Zatímco jeho vlast­ní­mu man­žel­ství zvo­ní umí­rá­ček, vychá­zí naje­vo, že Mathilde je mno­hem nebez­peč­něj­ší, než se zdá­lo… Přestože námět fil­mu vypa­dá banál­ně, není to žád­ná plytká loves­to­ry stu­dent­ky a pro­fe­so­ra – Vanessa Paradis si totiž...

Autor:
womb20

Lůno / Womb

„Kdo jsi, mami?“ Pláž. Vítr. Rozbouřené moře. Zima. Dřevěný domek, skří­pa­jí­cí pod nápo­ry vět­ru. Žena s dítě­tem pod srd­cem klid­ně sedí na tera­se, aniž by vní­ma­la hněv živlů. Střih. Je deš­ti­vý den. Dvě děti, Tommy a Rebecca, se prá­vě sezná­mi­ly. Jsou sou­se­dé, oba byd­lí v dře­vě­ných roz­vr­za­ných dom­cích na sych­ra­vém pobře­ží nespe­ci­fi­ko­va­né země. Stanou se přá­te­li. Navštěvují se. Jezdí na kole po molech, uska­ku­jí před pří­bo­jem, seda­jí na reza­vém vra­ku lodi a pozo­ru­jí bou­ří­cí vlno­bi­tí. Pak je ale roz­dě­lí osud,...

Autor:
the-king-and-i_30

Král a já / The King and I

Král: „Ty jsi vel­mi kom­pli­ko­va­ná žena!“ Anna: „Asi ano, Vaše Veličenstvo.“ Angličanka Anna Leonowens, při­jíž­dí po smr­ti man­že­la do Siamu na pozvá­ní krá­le, aby vyu­čo­va­la jeho děti. Musí zde čelit cizím tra­di­cím a zvy­kům, kte­ré se jí ne vždy líbí. Na roz­díl od posluš­ných pod­da­ných se však nebo­jí říci krá­li, co si doo­prav­dy mys­lí. Nicméně i přes jis­tá nedo­ro­zu­mě­ní začnou postup­ně jeden dru­hé­ho respek­to­vat a jejich spo­lu­prá­ce obě­ma změ­ní život. Děj je zalo­žen na kni­ze Margaret Landon „Anna a král...

Autor:
sylvia_0040

Sylvia / Sylvie

Co dělat, když se s tím, koho milu­je­te, nedá žít? Píše se rok 1956. Sylvia Plath stu­du­je na pres­tiž­ní ang­lic­ké uni­ver­zi­tě v Cambridgi a píše své prv­ní lite­rár­ní poku­sy. Potkává zde bás­ní­ka Teda Hughese a zro­dí se osu­do­vá lás­ka, kte­rá Sylvii pro­vá­zí celý život. I Ted zpr­vu sil­ně pod­lé­há roman­tic­ké­mu vzta­hu s ženou, kte­rá rozu­mí jeho prá­ci a obdi­vu­je ji, ale po sňat­ku se lec­cos změ­ní. Sylvia chce ode­jít za mat­kou do Spojených stá­tů, Ted dává před­nost živo­tu v Anglii, a navíc se vra­cí ke...

Autor:
perfect_sense_0010

Perfect Sense

Nejprve ochro­me­ni zármut­kem… a pak žád­ný čich. Michael a Susan se hle­da­li, až se našli. Zatímco pozná­va­jí jeden dru­hé­ho a jejich lás­ka ros­te, svě­tem se šíří podiv­ná epi­de­mie: lidé postup­ně ztrá­ce­jí jeden smy­sl po dru­hém.  Filmům o epi­de­mi­ích se vyhý­bám, jak se dá. Probouzejí ve mně mé hor­ší, hypo­chon­dric­ké já. U Perfect Sense jsem ale udě­la­la výjim­ku. Především kvů­li Evě Green, nena­po­do­bi­tel­né Vesper Lynd z Casina Royale, a také pro­to, že nejde o kla­sic­ký pří­běh „sedm sta­teč­ných boju­je pro­ti smr­tí­cí epi­de­mii, pár jich natáh­ne...

Autor:
mon-ange-10

Můj anděl / Mon ange

„Myslíš, že když lidi spí ved­le sebe, je mož­né, aby se jim zdá­ly stej­né sny?“„Jo, ale muse­li by oba usnout ve stej­nou chví­li.“ Mladé pro­sti­tut­ce Colette zavo­lá Peggy, kole­gy­ně z bran­že, kte­rá prá­vě opouš­tí věze­ní, a požá­dá ji, aby vyzved­la z dět­ské­ho domo­va její­ho dospí­va­jí­cí­ho syna Billyho, a doved­la ho na nádra­ží, kde se mají setkat. Colette jí, ač nera­da, vyho­ví, Peggy ale umí­rá dří­ve, než se s ní i synem setká. A Colette najed­nou visí na krku bez­pri­zor­ní tee­nager a po krku jí...

Autor:
la dolce vita 20

Sladký život / La dolce vita

„Živím se řemes­lem, kte­ré se mi moc nelí­bí, ale čas­to mys­lím na to, co bude zít­ra.“ Život bul­vár­ní­ho repor­té­ra Marcella je hon­ba za sen­za­ce­mi. Přestože kdy­si snil o drá­ze spi­so­va­te­le, jeho život začí­ná při­po­mí­nat živo­ty slav­ných, kte­ří jsou pro něj zdro­jem obži­vy. Čím více zapa­dá do spo­leč­nos­ti znudě­ných a otu­pě­lých sno­bů, kte­ří se neští­tí jaké­ko­li zvrá­ce­nos­ti, jen aby vypl­ni­li své prázd­né živo­ty i duše, tím víc se vzda­lu­je nejen jeho sen, ale i on sám sobě…

Autor:
la fille sur le pont 20

Dívka na mostě / La fille sur le pont

„Vypadáš jako někdo, kdo chce udě­lat vel­kou chy­bu.“ Mladá dív­ka Adèle trpí depre­sí a cho­dí na psy­cho­te­ra­pii. Ta neza­bí­rá a pro­to se Adèle roz­hod­ne sko­čit z jed­no­ho z paříž­ských mos­tů do Seiny. Tam se setká­vá s tajem­ným mužem, kte­rý ji nabíd­ne alter­na­ti­vu hry se smr­tí – je to kaba­ret­ní vrhač nožů a chce, aby se Adèle sta­la jeho živým ter­čem.

Autor: