Kritiky.cz > Články autora:Vendula Jindrová > Stránka 2

Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení

Vánoce jsou poma­lu za námi, nicmé­ně to nezna­me­ná, že nás už opus­ti­ly. Vánoční výzdo­ba na nás kou­ká z kaž­dé­ho rohu a deko­ra­ce v podo­bě andíl­ků a svě­télek se hemží všu­de, kde jen to...Read more »

Cassandra Clare: Pekelné stroje 3: Mechanická princezna

Konečně je to tady! Mechanická prin­cez­na, závě­reč­ný díl tri­lo­gie Pekelné stro­je! Po mecha­nic­kém andě­lo­vi a mecha­nic­kém prin­ci se čte­ná­ři těch­to knih jis­tě nemoh­li dočkat posled­ní­ho dílu, ve kte­rém nám bude vše...Read more »

Janina Černá: Cukrfree

Bez cuk­ru si život asi těž­ko doká­že­me před­sta­vit. Teď během vánoč­ní­ho obdo­bí je nepo­stra­da­tel­nou ingre­di­en­cí do cuk­ro­ví, tep­lých nápo­jů na zahřá­tí, dor­tů, koko­sek, vanil­ko­vých rohlíč­ků a dal­ších vánoč­ních dob­rot, kte­ré...Read more »

Diana Gabaldon: Cizinka

Cizinka. Jen jed­no slo­vo, a kolik toho v sobě obsa­hu­je. Asi si říká­te, co tím mys­lím, ale po pře­čte­ní sed­mi set strán­ko­vé bichle mi dáte za prav­du, že kni­hu můžu vychva­lo­vat do...Read more »

Sarah J. Maasová: Dvůr trnů a růží

Autorka Sarah Janet Maasová si pod­ma­ni­la mno­ho čte­ná­řů neza­po­me­nu­tel­nou fan­ta­sy sérií „Skleněný trůn“, kte­rý trhá rekor­dy v pro­de­ji po celém svě­tě. I u nás tomu bylo nápo­dob­ně – od té doby, co nakla­da­tel­ství...Read more »

Renée Ahdiehová: Pomsta & rozbřesk

Máte rádi pohád­ky Tisíce a jed­né noci? Pokud tou­ží­te po pře­vy­prá­vě­né ver­zi těch­to kou­zel­ných pří­bě­hů, roz­hod­ně sáh­ně­te po novin­ce „Pomsta a roz­břesk“. V zemi Chorásán se násil­nic­ký Král krá­lů - kalif Chálid kaž­dou noc...Read more »

Victoria Aveyardová: Křišťálový meč

Mare Barrowová opět na scé­ně! Rudá krá­lov­na se navra­cí v pokra­čo­vá­ní s názvem Křišťálový meč. Bude dru­hý díl ale­spoň šla­pat na nohy tomu prv­ní­mu, kte­rým geni­ál­ní autor­ka Victoria Aveyardoá ohro­mi­la čte­ná­ře...Read more »

J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě

Kdo neza­zna­me­nal roz­ruch v posled­ní době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra diva­del­ní hry v Londýně a násled­ný pro­dej osmé­ho dílu opět roz­ví­ři­ly potte­rov­ské šílen­ství po celém svě­tě. V dal­ší díl asi nedou­fal...Read more »

Kiera Cassová: Šťastně až navěky

Přečetli jste celou sérii Selekci už něko­li­krát a také vám stá­le tolik schá­zí America, Maxon, Aspen, Marlee a dal­ší hrdi­no­vé? Nyní může­te jásat, pro­to­že nedáv­no nakla­da­tel­ství CooBoo vyda­lo „Šťastně až navě­ky“...Read more »

Humbook 2016

Na sobot­ní datum 15. 10. 2016 čeka­li mno­zí mla­dí čte­ná­ři. A to kvů­li Humbooku, u nás his­to­ric­ky prv­ní­mu lite­rár­ní­mu fes­ti­va­lu pro mla­dé čte­ná­ře – zamě­řu­jí­cí se na young adult lite­ra­tu­ru, kte­rá v posled­ních letech...Read more »

Sarah J. Maasová: Dědička ohně

Vražedkyně Celaena Sardothien, kte­rá si jis­tě mno­hé pod­ma­ni­la díky Skleněnému trů­nu, úvod­ní­mu dílu celé fan­ta­sy série, se nám v plné síle uka­zu­je již potře­tí, ten­to­krát jako Dědička ohně! Dědička ohně...Read more »

Lee Harper: Postav hlídku

Postav hlíd­ku je pokra­čo­vá­ním úspěš­né kni­hy Jako zabít ptáč­ka. Dalo by se říct, že se jed­ná sice o jaký­si dru­hý díl, ale zají­ma­vé je to, že Postav hlíd­ku autor­ka Harper...Read more »

Lee Harper: Jako zabít ptáčka

Asi kaž­dý někdy už sly­šel o Harper Lee. Minimálně vám toto jmé­no musí být pově­do­mé. U mě to neby­lo jinak, Harper Lee a kla­sic­kou ame­ric­kou moder­ní lite­rár­ní tvor­bu mám spo­je­nou prá­vě s tou­to...Read more »

Lahodně s Ellou/Lahodně s Ellou každý den

Jídelníček a jíd­lo obec­ně tvo­ří jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších základ­ních lid­ských potřeb. Snídaně, sva­či­na, oběd, sva­či­na, veče­ře. V živo­tě běž­né­ho člo­vě­ka je jíd­lo na tako­vém­to den­ním pořád­ku. A logic­ky – když se s ním setká­vá­me...Read more »

Holden Wendy: Narodili se, aby přežili

Mateřství a děti při­ná­še­jí štěs­tí. Zrození nové­ho potom­ka je vždy pře­lo­mo­vým oka­mži­kem v živo­tech mno­ha lidí oko­lo. Děťátko zna­me­ná nadě­ji, i když se spous­tou sta­ros­tí. Ale to k tomu už při­ro­ze­ně pat­ří. Jinak...Read more »

Robert Galbraith: Ve službách zla

Nezapomenutelná dvo­ji­ce detek­tiv Cormoran Strike spo­leč­ně s asi­s­tent­kou Robin již potře­tí! Ve služ­bách zla je název, kte­rý tuto kni­hu vysti­hu­je doko­na­le. Robin totiž jed­no­ho dne dora­zí balí­ček a neskrý­vá se v něm...Read more »

Milfaitová Blanka: Příběh opravdové vášně

Blanku Milfaitovou jsem do pře­čte­ní její kni­hy nezna­la. A to i přes­to, že pat­ří k zná­mým osob­nos­tem, je drži­tel­kou něko­li­ka pres­tiž­ních „mar­me­lá­do­vých“ oce­ně­ní (dokon­ce i za nej­lep­ší mar­me­lá­du na svě­tě!), má svou kavár­nič­ku...Read more »

Kiera Cassová: Dcera

Opět America, Maxon a Aspen na scé­ně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce napros­to sta­či­la – copak uchvá­tit nespo­čet čte­ná­řek, kte­ré se do této napí­na­vé tri­lo­gie zami­lo­va­ly,...Read more »

Deníky Poliny Žerebcovové

Deníky Poliny Žerebcovové ukrý­va­jí Polinin život­ní pří­běh – děv­čát­ka upro­střed čečen­ské vál­ky. Polina vyrost­la a žila v Grozném, hlav­ním měs­tě Čečenské auto­nomní repub­li­ky Ruské fede­ra­ce. Její dět­ství, potyč­ky s kama­rá­dy, prv­ní lás­ka...Read more »

Kiera Cassová: První

Princeznovská série pokra­ču­je! Tentokrát se jed­ná o tře­tí díl, kte­rý se pyš­ní vzne­še­ným názvem První. Původně Selekce měla být tri­lo­gie, tudíž toto měl být posled­ní díl. A vlast­ně to stá­le je...Read more »

Kiera Cassová: Elita

Elita je pokra­čo­vá­ní úspěš­né Selekce. Z 35 sou­tě­ží­cích dívek zby­lo jen šest. Na kte­rou ze zbý­va­jí­cích sle­čen se usmě­je štěs­tí? Která se pro­vdá za okouz­lu­jí­cí­ho prin­ce Maxona a sta­ne se prin­cez­nou...Read more »

Joelle Charbonneau: Univerzita výjimečných - Zkouška

Univerzita výji­meč­ných je nová tří­díl­ná série, kte­rá se může řadit hned ved­le knih typu Hunger games, Selekce, Rudá Královna, Labyrint, Divergence, Adaptace… moh­la bych vyjme­no­vá­vat nej­spíš do neko­neč­na, jeli­kož...Read more »

Kiera Cassová: Selekce

Selekce je prv­ním dílem slav­né stej­no­jmen­né prin­cez­nov­ské ságy. Třpytivé šaty, roz­leh­lý krá­lov­ský palác, 35 dívek, „boj“ o prin­ce a krá­lov­skou koru­nu a slav­nost­ní spo­le­čen­ské udá­los­ti – to jsou hlav­ní před­nos­ti Selekce. Původně...Read more »

Paullina Simonsová: Bellagrand

Bellagrand je pří­bě­hem váš­ni­vé ital­ky Giny, kte­rá imi­gru­je do Ameriky a zde se potká s Harrym, kte­rý pochá­zí z vyš­ší vrst­vy a chce změ­nit svět. A tak sle­du­je­me, jak se na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí...Read more »

Robert Galbraith: Hedvábník

Hedvábník je po úspěš­ném „Volání Kukačky“ dru­hým pří­pa­dem Cormorana Strika. A jaká že je záplet­ka ten­to­krát? Podivínský spi­so­va­tel Owen Quine se ztra­tí, a tak si jeho žena najme sou­kro­mé­ho detek­ti­va Strika, aby...Read more »