Autor: Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)
0

Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály

Kdybychom moh­li za sto let nahléd­nout do sezna­mu povin­né čet­by, jsem si jis­tá, že bychom v něm, jakož­to význam­né­ho zástup­ce lite­ra­tu­ry 21. sto­le­tí, našli román „Eleanor se má váž­ně skvě­le“. Myslím si, že někte­ří stu­den­ti by ho nesná­še­li, při­šel by jim nud­ný a takřka o ničem, zato pro dru­hé by to byl jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších...

Autor:
Úvodní foto0

Humbook 2017 - Rozhovor s Joelle Charbonneau

Nadchly vás kni­hy Joelle Charbonneau? Nebo bys­te se jen rádi dozvě­dě­li něco víc o živo­tě člo­vě­ka, kte­rý se živí psa­ním a pro­sla­vil se po celém svě­tě? Pak čtě­te dále! Na Humbookfestu 2017 jsem tuto sym­pa­tic­kou Američanku vyzpo­ví­da­la a takhle to dopadlo: Chtěla jste být spi­so­va­tel­kou už odma­la, nebo jste měla jiné plá­ny? „Studovala jsem...

Autor:
DSC_01210

Humbook 2017 - Rozhovor s Jenny Han

Přináším vám dru­hé ohléd­nu­tí za lite­rár­ním fes­ti­va­lem Humbookem, kte­rý nedáv­no otřá­sl Prahou. Akce se zúčast­ni­la i ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Jenny Han, jejíž roman­tic­ké kni­hy si oblí­bi­ly dív­ky po celém svě­tě. Můžete ji znát pře­de­vším díky tri­lo­gii Všem klu­kům, kte­ré jsem milo­va­la nebo sérii Oko za oko. Měla jsem tu čest Jenny vyzpo­ví­dat a zeptat...

Autor:
Humbook 2017 - logo0

Reportáž: Humbook 2017

Humbook, oblí­be­ná jed­no­den­ní akce zamě­ře­ná na young adult lite­ra­tu­ru, při­lá­ka­la nejen mla­dé čte­ná­ře do praž­ských pro­stor MeetFactory. Již dru­hý roč­ník toho­to lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu se konal 7. 10. 2017 a nabíd­nul vel­mi láka­vý pro­gram. Chcete se dozvě­dět, zda byl nyněj­ší roč­ník lep­ší než minu­lý? Nebo bys­te rádi vědě­li, s jaký­mi auto­ry se návštěv­ní­ci setka­li a co...

Autor:
Úvodní fotka0

Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení

Léto nás v posled­ních dnech začí­ná opouš­tět, a to je pod­le mě nej­lep­ší doba na to, abychom si ho při­po­me­nu­li. Jak jinak než něja­kou tema­tic­kou let­ní kni­hou! Letní dny a noci, 12 prázd­ni­no­vých polí­be­ní, dosta­nou všech­ny čte­ná­ře do té pra­vé let­ní nála­dy. Z toho­to důvo­du byly také vytvo­ře­ny. Co dal­ší­ho, kro­mě již zmí­ně­né let­ní...

Autor:
DSC_00130

Stačí jen chtít

Americká spi­so­va­tel­ka Joelle Charbonneau si po celém svě­tě pod­ma­ni­la spous­tu pří­z­niv­ců napí­na­vé a akč­ní young adult lite­ra­tu­ry. Kdo by neznal a nemi­lo­val Univerzitu výji­meč­ných, její slav­nou tri­lo­gii? Nyní se mrk­ne­me na zou­bek její dal­ší kni­ze s názvem „Stačí jen chtít“.  Naštěstí ten­to thriller není sou­čás­tí žád­né série, tak­že si ho mohou pře­číst všich­ni, navíc...

Autor:
Rawmania0

Rawmania

Raw recep­ty jsou tren­dy, o tom není pochyb. Co se ale na ten­to způ­sob stra­vo­vá­ní podí­vat pěk­ně poma­lu, zapo­me­nout na nád­her­né fot­ky raw dor­tů na instagra­mu a zku­sit raw pokr­mům poro­zu­mět hez­ky od zákla­du? S novou čes­kou kuchař­kou Rawmania  se pro vás raw jíd­lo sta­ne nejen vel­kou výzvou a inspi­ra­cí, ale také obrov­ským potě­še­ním...

Autor:
DSC_00080

Koruna

Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanouš­ci Selekce mohou výs­kat rados­tí – nakla­da­tel­ství CooBoo ten­to rok vyda­lo dlou­ho oče­ká­va­né pokra­čo­vá­ní oblí­be­né dív­čí young adult série, kte­ré záro­veň před­sta­vu­je defi­ni­tiv­ní konec celé Selekce. Pojďte zjis­tit, co si pro nás Kiera Cassová, opě­vo­va­ná autor­ka těch­to prin­cez­nov­ských pří­bě­hů, při­chys­ta­la ten­to­krát! Díky Dceři,...

Autor:
Jsou světla, která nevidíme0

Jsou světla, která nevidíme

Který milov­ník knih ješ­tě nesly­šel chvá­lu na slav­né vele­dí­lo „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“? Já jsem kolem této bichle, kte­rou všich­ni vyzdvi­hu­jí do nebes, krou­ži­la již něko­lik měsí­ců. No, vlast­ně už od její­ho vydá­ní v roce 2015, což je doce­la dlou­há doba, že? Ale koneč­ně jsem se k této krás­ce dosta­la a můžu vám...

Autor:
Uvodni fotka0

Stříbrná zátoka

„Než jsem tě pozna­la“, best­selle­ro­vou kni­hu, kte­rá doja­la tisí­ce čte­ná­řek po celém svě­tě a byla úspěš­ně pře­ve­de­na i na fil­mo­vé plát­no, netře­ba před­sta­vo­vat. Její oce­ňo­va­ná autor­ka Jojo Moyesová se však může pyš­nit svý­mi dal­ší­mi pří­běhy, kte­ré před­sta­vu­jí čiré potě­še­ní pro všech­ny něž­né duše. A na jed­no tako­vé dílo se dneska blí­že zamě­ří­me. Už na...

Autor:
DSC_08640

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter se nachá­zí asi hodi­nu ces­ty od Londýna a návštěv­ní­kům z celé­ho svě­ta je ote­vře­no již od roku 2012 . Nikdy jsem si nedo­vo­li­la ani dou­fat, že bych se moh­la do těch­to natá­če­cích stu­dií dostat, co se ale nesta­lo - na začát­ku léta jsem...

Autor:
Malir vzpominek0

Malíř vzpomínek

Zkuste si před­sta­vit lék, po jehož poži­tí bys­te si vyba­vi­li své vzpo­mín­ky na minu­lé živo­ty. Zjistili bys­te, koho jste milo­va­li, s kým, kde a kdy jste žili, a kdo byl vaším úhlav­ním nepří­te­lem. Zní to tro­chu děsi­vě, že? S podob­ným pro­blé­mem se trá­pí Bryan Pierce, slav­ný malíř, kte­rý své obra­zy malu­je v podiv­ném tran­su, během kte­ré­ho se...

Autor:
Panicové0

Panicové

Ve Francii se píše rok 1740 a mla­dý Jamie Fraser se s kama­rá­dem Ianem při­po­ju­je ke sku­pi­ně žol­dá­ků. Navzdory všem vhod­ným pří­le­ži­tos­tem ješ­tě ani jeden z mla­dých mužů nepři­šel o panic­tví a neza­čal si uží­vat živo­ta se vším všu­dy. Ale na cestách se obě­ma naský­tá spous­ta pří­hod­ných oka­mži­ků k trá­ve­ní vol­né­ho času s žena­mi pod­le libos­ti. Přijmou...

Autor:
Pravé a lahodné jídlo0

Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu

Moderní tren­dy ve stra­vo­vá­ní asi nemu­sím sáhodlou­ze před­sta­vo­vat. Nejspíš kaž­dý už sly­šel o raw (syro­vé) stra­vě, zná něja­ké­ho vege­ta­ri­á­na, jedl vegan­skou sušen­ku bez cuk­ru a ochut­nal ovoc­ný nápoj smo­o­thie. Tohoto obrov­ské­ho boo­mu, kte­rý se stá­vá stá­le více popu­lár­ním, vyu­ží­va­jí také knih­kup­ci! Častěji vydá­va­jí vegan­ské kuchař­ky, recep­ty na rych­lá smo­o­thies, kni­hy typu „peče­me...

Autor:
Dam ti slunce0

Dám ti slunce

Sourozenci Jude a Noah si jsou už od rané­ho dět­ství neu­vě­ři­tel­ně blíz­cí. A není to jen tím, že to jsou dvoj­ča­ta. Znamenají pro sebe všech­no – jsou nej­lep­ší­mi kama­rá­dy, o vše se dělí, hra­jí si spo­lu, kres­lí, tvo­ří a jeden bez dru­hé­ho si při­pa­dá ztra­ce­ný - jako by mu něco chy­bě­lo. Ale s při­bý­va­jí­cím věkem...

Autor:
Nebe je všude0

Nebe je všude

Ztráta něko­ho blíz­ké­ho je vždyc­ky nepří­jem­nou dobou plnou smut­ku, stes­ku, trá­pe­ní a mno­hých změn. Sedmnáctiletá Lennie si prá­vě pro­chá­zí tako­vým obdo­bím. Dosud žila ve stí­nu své sest­ry Bailey, kte­rá pro ni byla nej­lep­ší kama­rád­kou. Probíraly spo­lu všech­ny pro­blémy a rado­va­ly se ze živo­ta. S Baileinou smr­tí však při­chá­zí prázd­no­ta a Lennie se musí posta­vit...

Autor:
Cary zivota0

Čáry života

Veronica Rothová, autor­ka Divergence - jed­né z nej­slav­něj­ších sérií vůbec, při­chá­zí na kniž­ní trh se svou novin­kou – Čárami živo­ta. Ocitáme se v gala­xii, ve kte­ré má kaž­dý člo­věk spe­ci­ál­ní dar. Je to svět, kde vlád­ne kru­tost, nási­lí a hlav­ní moc mají ti nej­sil­něj­ší a nej­bo­hat­ší. Najdou se však i tako­ví jedin­ci, jejichž dar není...

Autor:
Potrhaná křídla0

Potrhaná křídla

Potrhaná kří­d­la – ten­to název nese dal­ší kni­ha Ruty Sepetysové, oblí­be­né autor­ky neo­by­čej­ných young adult romá­nů, kte­rou může­te znát díky jejím dal­ším titu­lům „Sůl moře“ a „V šedých tónech“. Co srd­cervou­cí­ho si pro nás při­pra­vi­la ten­to­krát? New Orleans v pade­sá­tých letech – to je měs­to plné neu­tu­cha­jí­cí zába­vy a řvou­cí hud­by. V tem­ných kou­tech se...

Autor:
Zrada0

Univerzita výjimečných - Zrada

Tesa úspěš­ně pro­šla Testováním – nároč­ný­mi zkouš­ka­mi, při kte­rých málem při­šla o život. Nyní se oci­tá na uni­ver­zi­tě v Tosu a sezna­mu­je se s ostat­ní­mi stu­den­ty, novým pro­stře­dím a utvá­ří si nové přá­te­le. Zároveň ji ale tíží vzpo­mín­ky na minu­lost, díky kte­rým nemů­že zapo­me­nout na bru­tál­ní prů­běh Testování a vraž­dy s ním spo­je­né. Ostatní vrs­tev­ní­ci však díky vyma­za­né...

Autor:
Sirena0

Kiera Cassová: Siréna

Než se Kahlen sta­la siré­nou, byla nor­mál­ní nác­ti­le­tou dív­kou a žila oby­čej­ný život. Když se ale s rodi­nou pla­ví na lodi, kte­rá se náh­le začne potá­pět, setká se s Oceánem, kte­rý ji zachrá­ní před uto­nu­tím. Místo smr­ti, kte­rá čeká všech­ny ostat­ní pasa­žé­ry na lodi, Oceán nabíd­ne Kahlen život výměn­nou za to, že mu...

Autor:
0170

Alexandra Brackenová: Pasažérka

Pasažérka. To je název kni­hy, o kte­ré jsem dopo­sud sly­še­la jen samá chvá­ly­hod­ná slo­va. Čtenáři v zahra­ni­čí vět­ši­nou jen a jen vychva­lu­jí ten­to prv­ní díl nové young adult série o ces­to­vá­ní časem. Prý je úžas­ný, str­hu­jí­cí, roman­tic­ký, ale záro­veň nevšed­ní a dob­ro­druž­ný. Ze všech lite­rár­ních a blo­ger­ských kou­tů se na mě vali­la podob­ná slo­va. A tak jsem...

Autor:
0310

John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu

John Flanagan, kte­ré­ho mno­zí zna­jí díky jeho veleslav­né fan­ta­sy sérii „Hraničářův učeň“, se vra­cí na scé­nu! Nezavede nás nikam jinam, než prá­vě do jedi­neč­né­ho pro­stře­dí svě­ta hra­ni­čá­řů, kte­rým si zís­kal obli­bu po celém svě­tě. Chcete se dozvě­dět, co před­chá­ze­lo tomu, než se Halt a Crowley sta­li hrdi­ny? Chcete zjis­tit, jak to všech­no...

Autor:
0290

Sarah J. Maasová: Královna stínů

Knihu v dneš­ní době napí­še kde kdo a kdeja­ké nakla­da­tel­ství se jí ujme a vydá ji. A tak není výjim­kou, když se setká­me s titu­ly, kte­ré jsou málo úspěš­né, neba­ví nás a jed­no­du­še nám nesed­nou. Ať už je to způ­so­be­no neta­len­to­va­ným, či méně zku­še­ným začí­na­jí­cím spi­so­va­te­lem. Ale pak je tu řád­ka slav­ných jmen, kte­ré už něco zna­me­na­jí....

Autor:
0210

Diana Gabaldon: Vážka v jantaru

Pokračování je obec­ně vel­mi roz­po­ru­pl­né téma. Někdo ho vní­má jako zby­teč­nost a mar­ke­tingo­vý tah kvů­li zis­ku slav­né­ho auto­ra. Jiní dal­ší díly vidí jako pří­le­ži­tost zno­vu být se svý­mi oblí­be­ný­mi hrdi­ny a zažít nová dob­ro­druž­ství pro­střed­nic­tvím strá­nek kni­hy z pera oblí­be­né­ho spi­so­va­te­le. Někdy pokra­čo­vá­ní vyjde a úspěš­ně krá­čí v šlé­pě­jích před­cho­zí­ho dílu. Jindy to ale už...

Autor:
0220

Bez jablka

Blogerskými poči­ny se to v lite­rár­ním svě­tě jen hemží. Online svět je sice stá­le cool a in, ale není nad to mít svůj oblí­be­ný blog a povíd­ky pří­mo v ruce. A to díky pře­ve­de­ní do kniž­ní podo­by! Tou pak může­me smě­le lis­to­vat, nasá­vat její vůni a hlav­ně nemu­sí­me zírat do září­cí­ho dis­ple­je digi­tál­ních obra­zo­vek. Novinkou pod­zi­mu...

Autor:
0120

Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení

Vánoce jsou poma­lu za námi, nicmé­ně to nezna­me­ná, že nás už opus­ti­ly. Vánoční výzdo­ba na nás kou­ká z kaž­dé­ho rohu a deko­ra­ce v podo­bě andíl­ků a svě­télek se hemží všu­de, kde jen to je mož­né. Za chví­li tu máme Silvestr, pří­chod do nové­ho roku a obrov­ské výpro­de­je. K tomu dojí­dá­me domá­cí dobrouč­ké cuk­ro­ví, pálí­me svíč­ky a v tele­vi­zi...

Autor: