Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály

Kdybychom moh­li za sto let nahléd­nout do sezna­mu povin­né čet­by, jsem si jis­tá, že bychom v něm, jakož­to význam­né­ho zástup­ce lite­ra­tu­ry 21. sto­le­tí, našli román „Eleanor se má váž­ně skvě­le“. Myslím...Read more »

Humbook 2017 - Rozhovor s Joelle Charbonneau

Nadchly vás kni­hy Joelle Charbonneau? Nebo bys­te se jen rádi dozvě­dě­li něco víc o živo­tě člo­vě­ka, kte­rý se živí psa­ním a pro­sla­vil se po celém svě­tě? Pak čtě­te dále! Na Humbookfestu 2017...Read more »

Humbook 2017 - Rozhovor s Jenny Han

Přináším vám dru­hé ohléd­nu­tí za lite­rár­ním fes­ti­va­lem Humbookem, kte­rý nedáv­no otřá­sl Prahou. Akce se zúčast­ni­la i ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Jenny Han, jejíž roman­tic­ké kni­hy si oblí­bi­ly dív­ky po celém svě­tě. Můžete ji...Read more »

Reportáž: Humbook 2017

Humbook, oblí­be­ná jed­no­den­ní akce zamě­ře­ná na young adult lite­ra­tu­ru, při­lá­ka­la nejen mla­dé čte­ná­ře do praž­ských pro­stor MeetFactory. Již dru­hý roč­ník toho­to lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu se konal 7. 10. 2017 a nabíd­nul vel­mi láka­vý...Read more »

Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení

Léto nás v posled­ních dnech začí­ná opouš­tět, a to je pod­le mě nej­lep­ší doba na to, abychom si ho při­po­me­nu­li. Jak jinak než něja­kou tema­tic­kou let­ní kni­hou! Letní dny a noci, 12...Read more »

Stačí jen chtít

Americká spi­so­va­tel­ka Joelle Charbonneau si po celém svě­tě pod­ma­ni­la spous­tu pří­z­niv­ců napí­na­vé a akč­ní young adult lite­ra­tu­ry. Kdo by neznal a nemi­lo­val Univerzitu výji­meč­ných, její slav­nou tri­lo­gii? Nyní se mrk­ne­me na zou­bek...Read more »

Rawmania

Raw recep­ty jsou tren­dy, o tom není pochyb. Co se ale na ten­to způ­sob stra­vo­vá­ní podí­vat pěk­ně poma­lu, zapo­me­nout na nád­her­né fot­ky raw dor­tů na instagra­mu a zku­sit raw pokr­mům poro­zu­mět...Read more »

Koruna

Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanouš­ci Selekce mohou výs­kat rados­tí – nakla­da­tel­ství CooBoo ten­to rok vyda­lo dlou­ho oče­ká­va­né pokra­čo­vá­ní oblí­be­né dív­čí young adult série, kte­ré záro­veň před­sta­vu­je...Read more »

Jsou světla, která nevidíme

Který milov­ník knih ješ­tě nesly­šel chvá­lu na slav­né vele­dí­lo „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“? Já jsem kolem této bichle, kte­rou všich­ni vyzdvi­hu­jí do nebes, krou­ži­la již něko­lik měsí­ců. No, vlast­ně...Read more »

Stříbrná zátoka

„Než jsem tě pozna­la“, best­selle­ro­vou kni­hu, kte­rá doja­la tisí­ce čte­ná­řek po celém svě­tě a byla úspěš­ně pře­ve­de­na i na fil­mo­vé plát­no, netře­ba před­sta­vo­vat. Její oce­ňo­va­ná autor­ka Jojo Moyesová se však může pyš­nit...Read more »

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter se nachá­zí asi hodi­nu ces­ty od Londýna a návštěv­ní­kům z celé­ho svě­ta je ote­vře­no již od roku 2012 . Nikdy jsem si...Read more »

Malíř vzpomínek

Zkuste si před­sta­vit lék, po jehož poži­tí bys­te si vyba­vi­li své vzpo­mín­ky na minu­lé živo­ty. Zjistili bys­te, koho jste milo­va­li, s kým, kde a kdy jste žili, a kdo byl vaším úhlav­ním nepří­te­lem....Read more »

Panicové

Ve Francii se píše rok 1740 a mla­dý Jamie Fraser se s kama­rá­dem Ianem při­po­ju­je ke sku­pi­ně žol­dá­ků. Navzdory všem vhod­ným pří­le­ži­tos­tem ješ­tě ani jeden z mla­dých mužů nepři­šel o panic­tví a neza­čal si...Read more »

Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu

Moderní tren­dy ve stra­vo­vá­ní asi nemu­sím sáhodlou­ze před­sta­vo­vat. Nejspíš kaž­dý už sly­šel o raw (syro­vé) stra­vě, zná něja­ké­ho vege­ta­ri­á­na, jedl vegan­skou sušen­ku bez cuk­ru a ochut­nal ovoc­ný nápoj smo­o­thie. Tohoto obrov­ské­ho...Read more »

Dám ti slunce

Sourozenci Jude a Noah si jsou už od rané­ho dět­ství neu­vě­ři­tel­ně blíz­cí. A není to jen tím, že to jsou dvoj­ča­ta. Znamenají pro sebe všech­no – jsou nej­lep­ší­mi kama­rá­dy, o vše se...Read more »

Nebe je všude

Ztráta něko­ho blíz­ké­ho je vždyc­ky nepří­jem­nou dobou plnou smut­ku, stes­ku, trá­pe­ní a mno­hých změn. Sedmnáctiletá Lennie si prá­vě pro­chá­zí tako­vým obdo­bím. Dosud žila ve stí­nu své sest­ry Bailey, kte­rá pro...Read more »

Čáry života

Veronica Rothová, autor­ka Divergence - jed­né z nej­slav­něj­ších sérií vůbec, při­chá­zí na kniž­ní trh se svou novin­kou – Čárami živo­ta. Ocitáme se v gala­xii, ve kte­ré má kaž­dý člo­věk spe­ci­ál­ní dar....Read more »

Potrhaná křídla

Potrhaná kří­d­la – ten­to název nese dal­ší kni­ha Ruty Sepetysové, oblí­be­né autor­ky neo­by­čej­ných young adult romá­nů, kte­rou může­te znát díky jejím dal­ším titu­lům „Sůl moře“ a „V šedých tónech“. Co srd­cervou­cí­ho...Read more »

Univerzita výjimečných - Zrada

Tesa úspěš­ně pro­šla Testováním – nároč­ný­mi zkouš­ka­mi, při kte­rých málem při­šla o život. Nyní se oci­tá na uni­ver­zi­tě v Tosu a sezna­mu­je se s ostat­ní­mi stu­den­ty, novým pro­stře­dím a utvá­ří si nové přá­te­le. Zároveň ji...Read more »

Kiera Cassová: Siréna

Než se Kahlen sta­la siré­nou, byla nor­mál­ní nác­ti­le­tou dív­kou a žila oby­čej­ný život. Když se ale s rodi­nou pla­ví na lodi, kte­rá se náh­le začne potá­pět, setká se s Oceánem, kte­rý ji...Read more »

Alexandra Brackenová: Pasažérka

Pasažérka. To je název kni­hy, o kte­ré jsem dopo­sud sly­še­la jen samá chvá­ly­hod­ná slo­va. Čtenáři v zahra­ni­čí vět­ši­nou jen a jen vychva­lu­jí ten­to prv­ní díl nové young adult série o ces­to­vá­ní časem. Prý...Read more »

John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu

John Flanagan, kte­ré­ho mno­zí zna­jí díky jeho veleslav­né fan­ta­sy sérii „Hraničářův učeň“, se vra­cí na scé­nu! Nezavede nás nikam jinam, než prá­vě do jedi­neč­né­ho pro­stře­dí svě­ta hra­ni­čá­řů, kte­rým si...Read more »

Sarah J. Maasová: Královna stínů

Knihu v dneš­ní době napí­še kde kdo a kdeja­ké nakla­da­tel­ství se jí ujme a vydá ji. A tak není výjim­kou, když se setká­me s titu­ly, kte­ré jsou málo úspěš­né, neba­ví nás a jed­no­du­še nám nesed­nou....Read more »

Diana Gabaldon: Vážka v jantaru

Pokračování je obec­ně vel­mi roz­po­ru­pl­né téma. Někdo ho vní­má jako zby­teč­nost a mar­ke­tingo­vý tah kvů­li zis­ku slav­né­ho auto­ra. Jiní dal­ší díly vidí jako pří­le­ži­tost zno­vu být se svý­mi oblí­be­ný­mi hrdi­ny...Read more »

Bez jablka

Blogerskými poči­ny se to v lite­rár­ním svě­tě jen hemží. Online svět je sice stá­le cool a in, ale není nad to mít svůj oblí­be­ný blog a povíd­ky pří­mo v ruce. A to díky pře­ve­de­ní...Read more »

Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení

Vánoce jsou poma­lu za námi, nicmé­ně to nezna­me­ná, že nás už opus­ti­ly. Vánoční výzdo­ba na nás kou­ká z kaž­dé­ho rohu a deko­ra­ce v podo­bě andíl­ků a svě­télek se hemží všu­de, kde jen to...Read more »