Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články autora:Pavel Rybář

Recenze: The Bling Ring - 80%

Stát Kalifornie je jed­ním z těch míst na zemi, kde mul­ti­kul­tur­ní tole­ran­ce a plu­ra­li­ta život­ních sty­lů dosáh­ly nej­roz­vi­nu­těj­ší podo­by. Domov holly­wo­od­ských celebrit, znač­ko­vé módy a plas­tic­kých chi­rur­gií je nejen ztě­les­ně­ním ame­ric­ké­ho snu...Read more »

Recenze: Diaz: Neuklízej tu krev – 75%

Když se řek­ne film pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, obvykle se mi vyba­ví dva růz­né pohle­dy na věc. První odpo­ví­dá ten­den­ci pro­du­ko­vat pří­běhy, kte­ré při­po­mí­na­jí jakousi „soft ver­zi“ toho, co se...Read more »

Recenze: Kuře na švestkách – 75%

Filmový debut Francouzky s írán­ský­mi koře­ny Marjane Satrapi Persepolis vyvo­lal před čtyř­mi roky nad­še­ní. Strohá, leč nápa­di­tá čer­no­bí­lá ani­ma­ce, vyso­ká míra auto­bi­o­gra­fič­nos­ti (autor­ka počí­na­je změ­nou poli­tic­ké­ho reži­mu v roce 1979 líčí...Read more »

Recenze: Bojovnice – 65%

Na pří­běh celo­ve­čer­ní­ho debu­tu reži­sé­ra Davida Wnendta Bojovnice (Die Kriegerin), jed­no­ho ze sním­ků letoš­ní­ho Das Filmfestu, se dá nahlí­žet ze dvou úhlů pohle­du. Jeden z nich při­ta­ká­vá pozor­nos­ti, kte­rou na...Read more »

Recenze: Dva nula – 80%

Začalo to návště­va­mi fot­ba­lo­vých utká­ní, setká­vá­ním s divá­ky, a pokra­čo­va­lo výbě­rem něko­li­ka adep­tů, kte­ré bylo tře­ba pozvat na der­by mezi Spartou a Slavií, „napích­nout“ je přes mik­ro­por­ty, namí­řit na ně objek­ti­vy kamer...Read more »

Recenze: Caesar musí zemřít – 60%

Na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Berlíně zpra­vi­dla tri­um­fu­jí fil­my vyja­dřu­jí­cí se k růz­ným poli­tic­kým téma­tům (při­po­me­nul bych ale­spoň vítě­ze z roku 2002, sní­mek Paula Greengrasse Krvavá nedě­le, nebo 2008, kdy byla hlav­ní...Read more »

Recenze: Sousedská hlídka – 35%

Jako kaž­dý rok, i letos muse­la do čes­kých kin dora­zit něja­ká kra­vi­na s Benem Stillerem. Tedy přes­ně tím typem ame­ric­ké­ho her­ce, kte­rý je jako stvo­ře­ný pro hlav­ní role ve spous­tě kome­dií...Read more »

Recenze: Cosmopolis - 55%

Snímek Cosmopolis, kte­rý sou­tě­žil v Cannes a nyní vstu­pu­je do čes­ké dis­tri­buce, pro­vá­ze­jí od jeho letoš­ní pre­mi­é­ry v Karlových Varech roz­po­ru­pl­né ohla­sy, z nichž sou­dím, že ten­to­krát nenadchl fanouš­ky jeho tvůr­ce Davida Cronenberga,...Read more »

Recenze: Andělský podíl – 85%

K fil­mu Andělský podíl (The Angels’ Share), kte­rý zís­kal na letoš­ním Cannes Cenu poro­ty, čes­ký dis­tri­bu­tor uvá­dí, že je pro­mí­tán „ang­lic­ky se sil­ným skot­ským pří­zvu­kem“. Skutečností je, že dia­lekt, jakým posta­vy ve...Read more »

47. ročník MFF Karlovy Vary: nesoutěžní sekce

Organizátoři Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary zve­řej­ni­li kom­plet­ní pře­hled fil­mů uvá­dě­ných na letoš­ním roč­ní­ku, kte­rý se usku­teč­ní od 29. červ­na do 7. čer­ven­ce. Nesoutěžní sek­ce Horizonty, Jiný pohled a Deset evrop­ských reži­sé­rů...Read more »

Soutěžní filmy 47. ročníku MFF Karlovy Vary

Od minu­lé­ho týd­ne zná­me výčet cel­kem 51 fil­mů, kte­ré budou na letoš­ním kar­lo­var­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu sou­tě­žit jako vždy ve čtyřech pro­gra­mo­vých sek­cích. Soutěž celo­ve­čer­ních hra­ných fil­mů, doku­men­tár­ních fil­mů, Na...Read more »
Stránka načtena za 2,55729 s | počet dotazů: 181 | paměť: 33900 KB. | 01.07.2022 - 09:14:59