Kritiky.cz > Články autora:vdrl

5 blízkovýchodních filmů, které musíte vidět

Syrská nevěs­ta Snímek popi­su­je kru­tou rea­li­tu blíz­ko­vý­chod­ní­ho kon­flik­tu, kdy zůstá­va­jí někte­rá roz­hod­nu­tí na celý život. Nevěsta Mona žije v drúz­ské ves­ni­ci na Golanských výši­nách neda­le­ko izraelsko-syrské hra­ni­ce. Za muže si...Read more »

5 knih, které si vzít s sebou na cesty

Šantaram Díky této kni­ze pozná­te Bombaj tako­vou, jakou na vlast­ní kůži zaži­je­te jen těž­ko. Hlavní hrdi­na při­jíž­dí do Indie po dra­ma­tic­kém útě­ku z aus­tral­ské­ho věze­ní a bez pří­pra­vy je vho­zen do tvr­dé...Read more »