Sherlock Holmes - verze od Guy Ritchieho

Filmovým prů­mys­lem nej­čas­tě­ji recyklo­va­ná lite­rár­ní posta­va se vra­cí zpát­ky na začá­tek svých dob­ro­druž­ství. Britský guru kri­mi­nál­ní sati­ry Guy Ritchie upouš­tí od ztvár­ně­ní uhla­ze­né­ho gantle­ma­na ve sty­lu Petera Cushinga, a před­sta­vu­je...Read more »

Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse

Něco si vyjas­ně­me hned ze star­tu: nejsem trek­kie, nikdy jsem nebyl a ani přes výji­meč­ný záži­tek z Abramsova nové­ho fil­mu se jím stát nehod­lám. Avšak prá­vě to byl jeden z impul­zů, kte­ré...Read more »

Akta X - Film - první Akta X film z roku 1998

Nejen při­žlout­lým čle­nům sprin­g­field­ské rodin­ky či spros­tým hochům ze South Parku se poda­ři­lo z tele­viz­ní obra­zov­ky pro­bo­jo­vat až na stří­br­né plát­no. V roce 1998 se slav­ný seri­ál Akta X roz­ho­dl svůj dal­ší...Read more »

Věc: Počátek [60%]

V dneš­ním pře­hršli nej­růz­něj­ších rema­ků, kdy si sku­teč­ně kaž­dý dru­hý kli­pař může pře­dě­lat libo­vol­nou hitov­ku let minu­lých (zvlášť, když mu to zpra­vi­dla dob­ro­vol­ně zacá­lu­je Michael Bay), je jaký­ko­liv doda­teč­ný...Read more »

Zrození planety opic [100%]

Tohle je film, od kte­ré­ho snad oprav­du nikdo nic neče­kal - maxi­mál­ně se v kon­tex­tu s ním zmohl jen na něja­ký ten face­palm či při­st­prost­ší komen­tář. Alespoň jako já. O to vět­ší pře­kva­pe­ní...Read more »

Red Dwarf: Back to Earth [40%]

Rozhodli osla­vit výro­čí jed­n­a­dva­ce­ti let od jeho vzni­ku nato­če­ním tří­díl­né mini­sé­rie „Red Dwarf: Back to Earth“. Místo úcty­hod­né­ho při­po­me­nu­tí teh­dej­ší chlou­by BBC a doda­teč­né­ho roz­lou­če­ní s její­mi posta­va­mi však ten­to „come­back“...Read more »

Welcome to Torchwood

Čím víc mě postup­ně roz­či­lo­va­lo, jak Steven Moffat prz­ní nové­ho Doctora Who, tím víc jsem se na začát­ku let­ních prázd­nin začí­nal těšit na nový Torchwood Russella T Daviese. Pravda,...Read more »

The Social Network [90%]

Ať už se jed­ná o pří­běh pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, adap­to­va­ný z lite­rár­ní před­lo­hy či vypra­co­va­ný pri­már­ně jako fil­mo­vý scé­nář, reži­sér David Fincher vždyc­ky doká­zal jaké­ko­liv lát­ce vdech­nout svou neza­mě­ni­tel­nou komor­ní a znač­ně suges­tiv­ní...Read more »

Predátoři [80%]

Pod pod­stat­ným jmé­nem Predátor si dnes, ved­le krve­lač­ných doku­men­tů na Discovery, vět­ši­na z nás před­sta­ví pře­de­vším slav­nou fil­mo­vou sci-fi sérii číta­jí­cí dva samo­stat­né díly a dva cros­so­ve­ry s přá­tel­ský­mi sou­se­dy Vetřelci. Avšak...Read more »

Terminator Salvation [60%]

Po toli­ka parád­ních trai­le­rech, zábav­ných per­lič­kách z natá­če­ní a neko­neč­ném pře­hrá­vá­ní Nine Inch Nails nám reži­sér McG oko­lo své­ho nové­ho bijá­ku koneč­ně vylo­žil všech­ny skry­té kar­ty... a pro­hrál veš­ke­ré sáz­ky. Letní vál­ku...Read more »

300: Bitva u Thermopyl

Od té doby, co se návštěv­ní­ci kin zača­li sdru­žo­vat k hro­mad­né­mu slin­tá­ní při páno­prs­te­nov­ské bitvě o Helmův žleb, Hollywoodští pro­du­cen­ti k nám vytr­va­le zasí­la­jí jed­nu epic­kou vyvraž­ďo­vač­ku za dru­hou, při­čemž dosud žád­ná z nich...Read more »
Stránka načtena za 1,36119 s | počet dotazů: 148 | paměť: 27197 KB. | 28.11.2020 - 12:18:06