Autor: Národní divadlo Brno

29.4.2019 - Karel Plíhal0

29.4.2019 - Karel Plíhal

Máme radost, že mezi hos­ty kon­cert­ní sezo­ny NdB může­me uví­tat i zná­mé­ho čes­ké­ho hudeb­ní­ka, jež půso­bí vel­mi skrom­ně, ovšem dojem zane­chá­vá obrov­ský. Osobitý Karel Plíhal zaví­tá do Mahenova diva­dla v pon­dě­lí 29.4.2019. Svůj reci­tál zde zahá­jí v 19 ...

Autor:
Malování Louskáčka0

Malování Louskáčka

Milé děti, přijď­te si o pře­stáv­ce před­sta­ve­ní Louskáček nama­lo­vat obrá­zek z vašich dojmů z prv­ní­ho jed­ná­ní Louskáčka. Výkres si potom může­te odnést domů nebo jej při­hlá­sit do naší tra­dič­ní sou­tě­že Malování Louskáčka. Výkresy budou poz­dě­ji vyh...

Autor:
Vstupenka, která pomáhá českému tanci.0

Vstupenka, která pomáhá českému tanci.

Přijďte na Louskáčka a sou­čas­ně pomoz­te dob­ré věci! Při kou­pi vstu­pen­ky na 9. 12. od 18:00 při­spě­je­te 100 Kč Nadačnímu fon­du pro taneč­ní kari­é­ru, kon­krét­ně na úhra­du nákla­dů spo­je­ných s odbor­nou asi­s­ten­cí a pora­den­stvím taneč­ní­kům, kte­ří jsou nuce­ni uk...

Autor:
Balet NdB součástí projektu Cizinci jak Brno0

Balet NdB součástí projektu Cizinci jak Brno

Eriko Wakizono je pri­ma­ba­lerí­nou Národního diva­dla Brno. Když jsme se spo­lu domlou­va­ly na roz­ho­vo­ru, měla oba­vy, že její život není dosta­teč­ně dra­ma­tic­ký, pro­to­že dra­ma­tic­ké role spí­še tan­čí na diva­del­ních prk­nech. Povídaly jsme si nejen o jejích ...

Autor: