Autor: Národní divadlo Brno

Komentovaná prohlídka Mahenova divadla0

Komentovaná prohlídka Mahenova divadla

Na stře­du 27. břez­na při­pa­dá svě­to­vý den diva­dla. Z toho důvo­du jsme se roz­hod­li pro vás uspo­řá­dat komen­to­va­nou pro­hlíd­ku našich krás­ných pro­stor, kte­rý­mi vás pro­ve­de Martin Foretník. Pozor, kapa­ci­ta je ome­ze­na pou­ze na 20 osob, pro­to je nut­né zak...

Autor:
Nad brněnským Labutím jezerem bude v únoru až dubnu 2019 svítit řada světových baletních hvězd! Koho v Brně přivítáme?0

Nad brněnským Labutím jezerem bude v únoru až dubnu 2019 svítit řada světových baletních hvězd! Koho v Brně přivítáme?

V úte­rý 19. 2. (obno­ve­ná pre­mi­é­ra) a v pátek 22. 2. se v roli Odetty/Odilie před­sta­ví Martina Arduino, prv­ní sólist­ka milán­ské La Scaly, a v roli prin­ce Siegfrieda Maxim Čaščegorov, býva­lý prv­ní sólis­ta Bavorského stát­ní­ho bale­tu a hos­tu­jí­cí umě­lec Ba...

Autor: