Autor: Tomáš Trešl

0

RECENZE: Zelená kniha

   Peter Farrelly je reži­sér, kte­rý se pro­sla­vil pře­de­vším jako polo­vi­na bra­tr­ské reži­sér­ské dvo­ji­ce, kte­rá má na svě­do­mí kome­die jako Blbý a blběj­ší, Něco na té Mary je nebo Já, mé dru­hé já a Irena. O to pře­kva­pi­věj­ší je jeho posled­ní počin Zelená kni­ha, kte­rá vyprá­ví pří­běh zalo­že­ný na sku­teč­ných udá­los­tech o vzni­ku jed­no­ho neprav­dě­po­dob­né­ho přá­tel­ství, ve kte­rém si hlav­ní role zahrá­li VIggo Mortensen a Mahershala Ali.     60. léta v Americe neby­la pro pra­cu­jí­cí tří­du žád­ný med a své o tom ví i Tony...

Autor:
0

RECENZE: Overlord

   J.J. Abrams roz­hod­ně nepat­ří v Hollywoodu mezi žád­né zahál­ky. Nejznámější znač­ky, kte­ré má aktu­ál­ně pod pal­cem jsou Star Wars, Star Trek, Mission Impossible nebo Cloverfield. Zatím posled­ním celo­ve­čer­ním pří­spěv­kem Abramsovi pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Bad Robot je sní­mek Overlord, kte­rý nespa­dá do žád­né roz­je­té fran­čí­zy a bere nás v něm do pek­la 2. svě­to­vé vál­ky tak, jak ji z hodin děje­pi­su roz­hod­ně nezná­me.    Příběh Overlord sle­du­je sku­pi­nu Spojeneckých vojá­ků, kte­ří mají být před vylo­dě­ním vojsk na plá­žích v Normandii vysa­ze­ni za...

Autor:
0

Na obzoru: Scorseseho The Irishman

   Martin Scorsese pat­ří jed­no­znač­ně mezi nej­vět­ší žijí­cí legen­dy sou­čas­né­ho fil­mu. Jeho sním­ky jako Casino, Mafiáni, Taxikář, Skrytá iden­ti­ta nebo Letec se nesma­za­tel­ně zapsa­ly do fil­mo­vé his­to­rie a my se koneč­ně dozvě­dě­li, kdy bude­me moci shléd­nout jeho dal­ší počin.     Snímek The Irishman je adap­ta­cí kni­hy I Heard You Paint Houses od Charlese Brandta, kte­rá vyprá­ví sku­teč­ný pří­běh nájem­né­ho zabi­já­ka Franka Sheerana (Robert De Niro). Ten se během své­ho živo­ta údaj­ně nacho­mí­tl kro­mě vražd i k inva­zi v Zátoce svi­ní...

Autor:
0

RECENZE: The Walking Dead: Adaptation (S09E09)

   Po zim­ním spán­ku se Živí mrt­ví pro­bou­zí k živo­tu a epi­zo­dou Adaptation, kte­ré jsme se dočka­li o týden dřív než bylo plá­no­vá­no, se dozví­dá­me, jak se pře­ži­vší hrdi­no­vé budou dál vypo­řá­dat s novou hroz­bou, před­sta­ve­nou v prv­ní polo­vi­ně devá­té řady.    Po krát­kém opa­ko­vá­ní, kte­ré po více jak dvou­mě­síč­ní pau­ze při­jde vhod, se v devá­tém díle aktu­ál­ní řady vra­cí­me zpět do víru dění. Na hřbi­to­vě se par­ta kolem Daryla a Michonne dostá­vá z obklí­če­ní nejen nemrt­vý­mi, ale i novým nepří­te­lem tzv. Šeptači, kte­ří se mas­ko­vá­ním...

Autor:
0

Nový seriál na obzoru: Komiksová adaptace Y: The Last Man

V sou­čas­nos­ti potká­vá­me komiksy, komik­so­vé adap­ta­ce nebo fil­my a seri­á­ly inspi­ro­va­né komiksy téměř všu­de. To je zkrát­ka fakt, kte­rý nelze roz­po­ro­vat. Ne všech­ny ale sou­vi­se­jí s Marvelem, DC nebo super­hr­di­ny. Jedním z tako­vých je sága Y: The Last Man, kte­rá kom­plet­ně vyšla i u nás pod názvem Y: Poslední z mužů.    Pilotní díl k adap­ta­ci toho­to komik­su si objed­na­la sta­ni­ce FX a svět­lo svě­ta spat­ři­la i prv­ní foto­gra­fie, kte­rá nám uka­zu­je hlav­ní­ho hrdi­nu Yoricka Browna, kte­rý putu­je po Zemi mas­ko­ván pod ply­no­vou mas­kou a pláš­těm....

Autor:
0

RECENZE: Druhá řada Marvel’s The Punisher

Frank Castle je zpět. Samozvaný msti­tel s bílou leb­kou na hru­di se vrá­til se svou dru­hou sólo­vou sezó­nou a po vel­mi pove­de­né prv­ní řadě byla oče­ká­vá­ní pro pokra­čo­vá­ní nad­mí­ru vyso­ká. Jestli se je poved­lo napl­nit, máme mož­nost zjis­tit už od minu­lé­ho pát­ku, odkdy je všech tři­náct dílů dru­hé řady k dis­po­zi­ci na Netflixu.    Příběh dru­hé řady začí­ná rok po kon­ci udá­los­tí té před­cho­zí. Frank (opět napros­to per­fekt­ní Jon Bernthal) zdá se bez­cíl­ně ces­tu­je po Spojených stá­tech a v jed­nom baru v Ohiu se...

Autor:
0

RECENZE: Bodyguard

 BBC nám minu­lý rok naser­ví­ro­va­la jeden nená­pad­ný hit. Minisérie Bodyguard, ve kte­ré se v hlav­ní roli obje­vil Richard Madden, kte­ré­ho vět­ši­na z nás zná jako Robba Starka ze Hry o trů­ny. Já se koneč­ně doko­pal k tomu, abych v polo­vi­ně rozkou­ka­nou sérii dora­zil do kon­ce a mohl ji koneč­ně zhod­no­tit jako celek.

Autor:
0

RECENZE: IO

  Komorní a níz­ko­roz­počto­vé sci-fi sním­ky to mohou mít koli­krát hod­ně snad­né. Stačí dob­rý nápad, pár kva­lit­ních her­ců, odleh­lé mís­to pro natá­če­ní a může se vyklu­bat něco oprav­du výji­meč­né­ho. A pokud si vzpo­me­ne­te na Moon, Man from Earth nebo Ex Machina, jis­tě mi dáte za prav­du. Právě do kate­go­rie komor­ních níz­ko­roz­počto­vých sci-fi se dá zařa­dit i novin­ka IO od Netflixu, kte­rá je záro­veň envi­ron­men­tál­ní agit­kou o tom, jak skon­či­lo lid­stvo na Zemi v neda­le­ké budouc­nos­ti díky své bez­o­hled­nos­ti.    Sam (téměř nezná­má...

Autor:
PREVIEW: Game of Thrones S07E060

PREVIEW: Game of Thrones S07E06

K před­po­sled­ní­mu dílu sed­mé řady sice nebyl pro­za­tím uve­řej­něn ofi­ci­ál­ní název, ale z ukáz­ky je jas­né, že příští týden nás čeká pře­de­vším výpra­va na sever od Zdi pod vede­ním Krále na Severu.

Autor:
game-of-thrones-episode-5-hbo_63b21372-7d80-11e7-ba32-a280bea68af60

RECENZE: GoT Eastwatch

   Jsme ve dru­hé polo­vi­ně sed­mé řady a asi jen blá­zen by čekal podob­ný nářez, jako jsme dosta­li posled­ně. Tento týden k žád­né­mu úni­ku od hac­ke­rů nedo­šlo, všich­ni divá­ci jsou si pro­jed­nou zase rov­ni, tak se pojď­me podí­vat, jak se v Západozemí srov­na­jí s prv­ním výsky­tem draka po mno­ha letech a neple­chou, kte­rou napáchal s Daenerys na zádech.      Není čas ztrá­cet čas. Alespoň tak se to na začát­ku dílu zdá a my pokra­ču­je­me přes­ně tam, kde před­cho­zí díl skon­čil - na...

Autor:
The-Last-Jedi-Banner10

Co zatím víme o Star Wars: The Last Jedi

Poslední týden došlo k uve­řej­ně­ní pře­kva­pi­vě dost infor­ma­cí o nových Hvězdýnch vál­kách, kte­ré letos v pro­sin­ci vstou­pí do kin. Před něko­li­ka měsí­ci pro­běh­ly Star Wars Celebration, kde jsme se sice něja­ké infor­ma­ce dozvě­dě­li (včet­ně uve­řej­ně­ní prv­ní a zatím i posled­ní ukáz­ky), ale od té doby více­mé­ně ticho. Proto byl ten­to týden pře­kva­pi­vě dost nabi­tý na nové infor­ma­ce, tak se pojď­me podí­vat, co všech­no jsme se měli mož­nost dozvě­dět. Podobnost s Impérium vra­cí úder    Někteří fanouš­ci byli hod­ně zkla­má­ní sed­mou epi­zo­dou...

Autor:
series-unfortunate-events-2017-poster-netflix0

RECENZE: A Series Of Unfortunate Events

   Řadu nešťast­ných pří­hod si mož­ná pama­tu­je­te jako film v titul­ní roli s Jimem Carrym. Letos při­šel se svou seri­á­lo­vou ver­zí Netflix a titul­ní role hra­bě­te Olafa se namís­to Carryho ujal Neil Patrick Harris (Barney Stinson ze seri­á­lu Jak jsem poznal Vaši mat­ku). Film se mi ve své době cel­kem líbil a Harris mi při­šel jako Olaf výbor­ná vol­ba. Bohužel výsle­dek není tako­vý, jak bych si před­sta­vo­val a jak jsem si přes počá­teč­ní nad­še­ní čekal. Seriálová Řada se tak sta­la důka­zem, že...

Autor:
annabelle-creation-banner-990x5570

RECENZE: Annabelle 2: Zrození zla

 Filmové vesmí­ry kam se podí­váš. Tak by se dala nazvat sou­čas­ná holly­wo­od­ská situ­a­ce, pro­to­že kaž­dé stu­dio chce mít ne fil­mo­vou sérii, ale rov­nou vesmír, do kte­ré­ho chce zasa­zo­vat fil­my, kte­ré na sebe mají navzá­jem odka­zo­vat. Dalším pří­růst­kem do jed­no­ho tako­vé­ho uni­ver­za je Annabelle 2: Zrození zla. Posedlou panen­ku jsme popr­vé moh­li vidět popr­vé před čtyř­mi roky ve Wanově V zaje­tí démo­nů a o dva roky poz­dě­ji se dočka­la vlast­ní­ho fil­mu. Aktuálně v kinech začí­ná běžet pokra­čo­vá­ní této její sólov­ky...

Autor:
TEASER: The Crown 20

TEASER: The Crown 2. sezóna

   8.12.2017 se na Netflix vrá­tí oce­ňo­va­ný seri­ál The Crown se svo­jí dru­hou řadou. My dále bude­me sle­do­vat osu­dy krá­lov­ské rodi­ny a v jed­né z ved­lej­ších rolí se letos obje­ví před­sta­vi­tel slav­né­ho zabi­já­ka Dextera, jako pre­zi­dent John F. Kennedy. Pokud bude­te pozor­ní, tak si ho v ukáz­ce všim­ne­te.

Autor:
TRAIELR: mother!0

TRAILER: mother!

V září letoš­ní­ho roku se dočká­me nové­ho fil­mu od reži­sé­ra Darrena Aronofskyho (Černá labuť, Pí, Requiem za sen). V horo­ru mother! uvi­dí­me Jennifer Lawrence, Michelle Pfeiffer, Javiera Bardema nebo Eda Harrise a trai­ler nás láka na hut­nou, atmo­sfé­ric­kou podí­va­nou.

Autor:
a war poster0

RECENZE: Boj

   Dnes se Pilou Asbæk u vět­ši­ny z nás zapsal jako nevy­po­či­ta­tel­ný moře­pla­vec Euron Greyjoy ve Hře o trů­ny. Někteří z Vás ho moh­li zare­gis­tro­vat v Ghost in the Shell nebo Lucy, kde si zahrál po boku Scarlett Johansson. V dán­ském fil­mu Boj (v ori­gi­ná­le Krigen) hra­je Asbæk vojá­ka z povo­lá­ní na misi v Afghánistánu a nám je ser­ví­ro­vá­na kom­bi­na­ce váleč­né­ho, soci­ál­ní­ho a soud­ní­ho dra­ma­tu.    Příběh boje nás zave­de oči­ma veli­te­le dán­ské vojen­ské jed­not­ky Clause Pedersena (Asbæk) do sou­čas­né­ho Afghánistánu, kde vede prů­zkum­nou jed­not­ku, kte­rá má...

Autor:
IMG_31160

RECENZE: Ztracené město Z

   Adaptace kni­hy u nás vyda­né pod názvem Ztracené měs­to v Amazonii při­ná­ší pří­běh Percyho Fawcetta, kte­rý na počát­ku 20. sto­le­tí hle­dal báj­né El Dorado. Režisér James Gray, pro­du­ku­jí­cí Brad Pitt, kte­rý nako­nec vycou­val z hlav­ní role kvů­li nároč­nos­ti natá­če­ní v džun­g­li, Charlie Hunnam, kte­rý ho nahra­dil a vel­mi láka­vé téma, kte­ré je zalo­že­no na sku­teč­ných udá­los­tech sli­bo­va­li při­nejmen­ším zají­ma­vou podí­va­nou. A Ztracené měs­to Z je mno­hem víc než jen zají­ma­vá podí­va­ná.      Očekávat od Ztraceného měs­ta Z nové­ho Indiana Jonese je stej­ně naiv­ní, jako kdy­bys­te od...

Autor:
hq7201

PREVIEW: GoT Eastwatch

Po dnes odvy­sí­la­né epi­zo­dě se může­me podí­vat i na ukáz­ku na díl násle­du­jí­cí. Ponese název Eastwatch a kro­mě Daenerys, kte­rá bude řešit, co s pře­ži­vší­mi zajat­ci dojde řada i na Bílé chod­ce a na udá­los­ti na sever od Zimohradu.

Autor:
image0

RECENZE: GoT The Spoils Of War

   Tak jsme se pře­houp­li do dru­hé polo­vi­ny před­po­sled­ní řady Hry o trů­ny a i když díl Válečné kořisti uni­kl na inter­net již minu­lý týden, jis­tě se mezi Vámi najdou tací, kte­ří si počka­li na jeho ofi­ci­ál­ní odvy­sí­lá­ní, kte­ré pro­běh­lo až dnes v noci.    V epi­zo­dě The Spoils of War pokra­ču­je­me tam, kde jsme v před­cho­zí sko­či­li. Jaime, Bronn a Tarlyové  jsou na ces­tě z Vysoké zahra­dy spo­lu s kořis­tí, kte­rou tam zís­ka­li. Pro Cersei v Králově pří­sta­viš­ti to zna­me­ná mož­nost spla­tit dluh...

Autor:
TRAILER: Ready Player One0

TRAILER: Ready Player One

   Příští rok v břez­nu do kin vstou­pí do kin adap­ta­ce kni­hy Ready Player One. Knihy, kte­rá se sta­la pro všech­ny gee­ky povin­nou čet­bou a dnes už kul­tem s poma­lu neko­neč­ným množ­stvím odka­zů na 80. léta, a to pře­de­vším na fil­my, seri­á­ly a hud­bu. Film vzni­ká pod tak­tov­kou Stevena Spielberga a vypa­dá to, že u Warnerů si dali dost zále­žet na tom, aby sehna­li co nej­ví­ce práv a moh­li tak vět­ši­nu odka­zů pře­vést na plát­no. Kromě DeLoreanu z Návratu do budouc­nos­ti a Železného obra může­te v trai­le­ru...

Autor:
7d0

RECENZE: Sedm dní v pekle

   HBO při­šlo s novým spor­tov­ním pseu­do­do­ku­men­tem, kte­rý nám v bora­tov­ském sty­lu před­sta­vu­je nejdel­ší zápas v his­to­rii wim­ble­do­nu, kte­rý trval sedm dní. V rolích nesmi­ři­tel­ných teni­so­vých riva­lů se před­sta­vu­jí komik Andy Samberg a Kit Harington, kte­ré­ho všich­ni dob­ře zná­me ze Hry o trů­ny.    Pod vel­mi klad­ným dojmem, kte­rý na mě Andy Samberg nechal v sit­co­mu Brooklyn Nine-Nine, jsem se roz­ho­dl, že si ho troš­ku pro­lustru­ji a dám mu šan­ci i v něja­kých jiných rolích. O jeho kari­é­ru jsem se dopo­sud nijak extra neza­jí­mal a od 7 dní...

Autor:
taboo0

Recenze: Taboo

 Tom Hardy spo­jil síly s tvůr­cem úspěš­né­ho (a kva­lit­ní­ho) seri­á­lu Peaky Blinders a jako spo­luscé­náris­ta nám ser­ví­ru­je depre­siv­ní podí­va­nou z Londýna 19. sto­le­tí.    Taboo bylo dle dostup­ných infor­ma­cí původ­ně zamýš­le­no jako mini­sé­rie o osmi dílech, to se však aktu­ál­ně změ­ni­lo a nás by pod­le čer­s­tvých zpráv měly čekat mini­mál­ně dal­ší dvě sezó­ny. Takže ces­ta dob­ro­dru­ha Delanyho bude pokra­čo­vat. Je ale o co stát?    Od ozná­me­ní seri­á­lu bylo roz­hod­ně a co se těšit. Koneckonců je to Hardyho prv­ní (hlav­ní) tele­viz­ní šta­ce, a to že...

Autor:
Emmys0

Nominace pro udílení cen Emmy 2017

17.9. 2017 pro­běh­ne pře­dá­ní cen tele­viz­ní aka­de­mie Emmy. Půjde o již 69. roč­ník a vět­ši­nu nomi­na­cí posbí­ra­li úpl­ně nové seri­á­ly nebo seri­á­ly, kte­ré za sebou mají prv­ní série. V tom­to člán­ku najde­te kom­plet­ní pře­hled nomi­na­cí v hlav­ních kate­go­ri­ích. Nejlepší seri­ál - kate­go­rie Drama Better Call Saul (Volejte Saulovi) The Crown The Handmaid’s Tale (Příběh slu­žeb­ni­ce) House of Cards (Domek z karet) Stranger Things - na obráz­ku This Is Us Westworld Nejlepší žen­ský herec­ký výkon - kate­go­rie Drama Viola Davis - How To...

Autor:
got0

RECENZE: GoT Queen’s Justice

   Příští týden nás čeká pře­děl řady a i když jsme se dnes dočka­li pře­de­vším „upo­ví­da­né“ epi­zo­dy Spravedlnost pro krá­lov­nu, tak je samo­zřej­mě stá­le na co se dívat, a to nejen díky dlou­ho­do­bě avi­zo­va­né­mu setká­ní, na kte­ré se jis­tě neje­den fanou­šek těšil.      Tímto setká­ním mám samo­zřej­mě na mys­li Jona a Daenerys. To se ode­hra­je hned v úvo­du a nejed­no­mu fanouš­ko­vi se spl­ní jeho dlou­ho­do­bé přá­ní. Na celém setká­ní mě ale cel­kem pře­kva­pi­vě bavi­lo spíš zno­vushle­dá­ní Jona s Tyrionem (ale­spoň v té prv­ní...

Autor: