Autor: Tomáš Trešl

PREVIEW: Game of Thrones S07E060

PREVIEW: Game of Thrones S07E06

K před­po­sled­ní­mu dílu sed­mé řady sice nebyl pro­za­tím uve­řej­něn ofi­ci­ál­ní název, ale z ukáz­ky je jas­né, že příští týden nás čeká pře­de­vším výpra­va na sever od Zdi pod vede­ním Krále na Severu.

Autor:
game-of-thrones-episode-5-hbo_63b21372-7d80-11e7-ba32-a280bea68af60

RECENZE: GoT Eastwatch

   Jsme ve dru­hé polo­vi­ně sed­mé řady a asi jen blá­zen by čekal podob­ný nářez, jako jsme dosta­li posled­ně. Tento týden k žád­né­mu úni­ku od hac­ke­rů nedo­šlo, všich­ni divá­ci jsou si pro­jed­nou zase rov­ni, tak se pojď­me podí­vat, jak se v Západozemí srov­na­jí s prv­ním výsky­tem draka po mno­ha letech a neple­chou, kte­rou napáchal s Daenerys na...

Autor:
The-Last-Jedi-Banner10

Co zatím víme o Star Wars: The Last Jedi

Poslední týden došlo k uve­řej­ně­ní pře­kva­pi­vě dost infor­ma­cí o nových Hvězdýnch vál­kách, kte­ré letos v pro­sin­ci vstou­pí do kin. Před něko­li­ka měsí­ci pro­běh­ly Star Wars Celebration, kde jsme se sice něja­ké infor­ma­ce dozvě­dě­li (včet­ně uve­řej­ně­ní prv­ní a zatím i posled­ní ukáz­ky), ale od té doby více­mé­ně ticho. Proto byl ten­to týden pře­kva­pi­vě dost nabi­tý na...

Autor:
series-unfortunate-events-2017-poster-netflix0

RECENZE: A Series Of Unfortunate Events

   Řadu nešťast­ných pří­hod si mož­ná pama­tu­je­te jako film v titul­ní roli s Jimem Carrym. Letos při­šel se svou seri­á­lo­vou ver­zí Netflix a titul­ní role hra­bě­te Olafa se namís­to Carryho ujal Neil Patrick Harris (Barney Stinson ze seri­á­lu Jak jsem poznal Vaši mat­ku). Film se mi ve své době cel­kem líbil a Harris mi...

Autor:
annabelle-creation-banner-990x5570

RECENZE: Annabelle 2: Zrození zla

 Filmové vesmí­ry kam se podí­váš. Tak by se dala nazvat sou­čas­ná holly­wo­od­ská situ­a­ce, pro­to­že kaž­dé stu­dio chce mít ne fil­mo­vou sérii, ale rov­nou vesmír, do kte­ré­ho chce zasa­zo­vat fil­my, kte­ré na sebe mají navzá­jem odka­zo­vat. Dalším pří­růst­kem do jed­no­ho tako­vé­ho uni­ver­za je Annabelle 2: Zrození zla. Posedlou panen­ku jsme popr­vé...

Autor:
TEASER: The Crown 20

TEASER: The Crown 2. sezóna

   8.12.2017 se na Netflix vrá­tí oce­ňo­va­ný seri­ál The Crown se svo­jí dru­hou řadou. My dále bude­me sle­do­vat osu­dy krá­lov­ské rodi­ny a v jed­né z ved­lej­ších rolí se letos obje­ví před­sta­vi­tel slav­né­ho zabi­já­ka Dextera, jako pre­zi­dent John F. Kennedy. Pokud bude­te pozor­ní, tak si ho v ukáz­ce všim­ne­te.

Autor:
TRAIELR: mother!0

TRAILER: mother!

V září letoš­ní­ho roku se dočká­me nové­ho fil­mu od reži­sé­ra Darrena Aronofskyho (Černá labuť, Pí, Requiem za sen). V horo­ru mother! uvi­dí­me Jennifer Lawrence, Michelle Pfeiffer, Javiera Bardema nebo Eda Harrise a trai­ler nás láka na hut­nou, atmo­sfé­ric­kou podí­va­nou.

Autor:
a war poster0

RECENZE: Boj

   Dnes se Pilou Asbæk u vět­ši­ny z nás zapsal jako nevy­po­či­ta­tel­ný moře­pla­vec Euron Greyjoy ve Hře o trů­ny. Někteří z Vás ho moh­li zare­gis­tro­vat v Ghost in the Shell nebo Lucy, kde si zahrál po boku Scarlett Johansson. V dán­ském fil­mu Boj (v ori­gi­ná­le Krigen) hra­je Asbæk vojá­ka z povo­lá­ní na misi v Afghánistánu a nám je ser­ví­ro­vá­na kom­bi­na­ce váleč­né­ho,...

Autor:
IMG_31160

RECENZE: Ztracené město Z

   Adaptace kni­hy u nás vyda­né pod názvem Ztracené měs­to v Amazonii při­ná­ší pří­běh Percyho Fawcetta, kte­rý na počát­ku 20. sto­le­tí hle­dal báj­né El Dorado. Režisér James Gray, pro­du­ku­jí­cí Brad Pitt, kte­rý nako­nec vycou­val z hlav­ní role kvů­li nároč­nos­ti natá­če­ní v džun­g­li, Charlie Hunnam, kte­rý ho nahra­dil a vel­mi láka­vé téma, kte­ré je zalo­že­no na sku­teč­ných udá­los­tech sli­bo­va­li při­nejmen­ším...

Autor:
hq7201

PREVIEW: GoT Eastwatch

Po dnes odvy­sí­la­né epi­zo­dě se může­me podí­vat i na ukáz­ku na díl násle­du­jí­cí. Ponese název Eastwatch a kro­mě Daenerys, kte­rá bude řešit, co s pře­ži­vší­mi zajat­ci dojde řada i na Bílé chod­ce a na udá­los­ti na sever od Zimohradu.

Autor:
image0

RECENZE: GoT The Spoils Of War

   Tak jsme se pře­houp­li do dru­hé polo­vi­ny před­po­sled­ní řady Hry o trů­ny a i když díl Válečné kořisti uni­kl na inter­net již minu­lý týden, jis­tě se mezi Vámi najdou tací, kte­ří si počka­li na jeho ofi­ci­ál­ní odvy­sí­lá­ní, kte­ré pro­běh­lo až dnes v noci.    V epi­zo­dě The Spoils of War pokra­ču­je­me tam, kde...

Autor:
TRAILER: Ready Player One0

TRAILER: Ready Player One

   Příští rok v břez­nu do kin vstou­pí do kin adap­ta­ce kni­hy Ready Player One. Knihy, kte­rá se sta­la pro všech­ny gee­ky povin­nou čet­bou a dnes už kul­tem s poma­lu neko­neč­ným množ­stvím odka­zů na 80. léta, a to pře­de­vším na fil­my, seri­á­ly a hud­bu. Film vzni­ká pod tak­tov­kou Stevena Spielberga a vypa­dá to, že u Warnerů si dali...

Autor:
7d0

RECENZE: Sedm dní v pekle

   HBO při­šlo s novým spor­tov­ním pseu­do­do­ku­men­tem, kte­rý nám v bora­tov­ském sty­lu před­sta­vu­je nejdel­ší zápas v his­to­rii wim­ble­do­nu, kte­rý trval sedm dní. V rolích nesmi­ři­tel­ných teni­so­vých riva­lů se před­sta­vu­jí komik Andy Samberg a Kit Harington, kte­ré­ho všich­ni dob­ře zná­me ze Hry o trů­ny.    Pod vel­mi klad­ným dojmem, kte­rý na mě Andy Samberg nechal v sit­co­mu Brooklyn...

Autor:
taboo0

Recenze: Taboo

 Tom Hardy spo­jil síly s tvůr­cem úspěš­né­ho (a kva­lit­ní­ho) seri­á­lu Peaky Blinders a jako spo­luscé­náris­ta nám ser­ví­ru­je depre­siv­ní podí­va­nou z Londýna 19. sto­le­tí.    Taboo bylo dle dostup­ných infor­ma­cí původ­ně zamýš­le­no jako mini­sé­rie o osmi dílech, to se však aktu­ál­ně změ­ni­lo a nás by pod­le čer­s­tvých zpráv měly čekat mini­mál­ně dal­ší dvě sezó­ny. Takže ces­ta dob­ro­dru­ha Delanyho...

Autor:
Emmys0

Nominace pro udílení cen Emmy 2017

17.9. 2017 pro­běh­ne pře­dá­ní cen tele­viz­ní aka­de­mie Emmy. Půjde o již 69. roč­ník a vět­ši­nu nomi­na­cí posbí­ra­li úpl­ně nové seri­á­ly nebo seri­á­ly, kte­ré za sebou mají prv­ní série. V tom­to člán­ku najde­te kom­plet­ní pře­hled nomi­na­cí v hlav­ních kate­go­ri­ích. Nejlepší seri­ál - kate­go­rie Drama Better Call Saul (Volejte Saulovi) The Crown The Handmaid’s Tale (Příběh slu­žeb­ni­ce) House...

Autor:
got0

RECENZE: GoT Queen’s Justice

   Příští týden nás čeká pře­děl řady a i když jsme se dnes dočka­li pře­de­vším „upo­ví­da­né“ epi­zo­dy Spravedlnost pro krá­lov­nu, tak je samo­zřej­mě stá­le na co se dívat, a to nejen díky dlou­ho­do­bě avi­zo­va­né­mu setká­ní, na kte­ré se jis­tě neje­den fanou­šek těšil.      Tímto setká­ním mám samo­zřej­mě na mys­li Jona a Daenerys. To se...

Autor:
okja-creature-littlegirl-woods0

RECENZE: Okja

Na Netflixu není o jejich ori­gi­nál­ní pro­duk­ci nou­ze. Jeden z posled­ních kous­ků, kte­ré máme mož­nost na této stre­a­mo­va­cí služ­bě je jiho­ko­rej­ský film Okja, kte­rý jen těž­ko půjde zařa­dit do jed­né žánro­vé ška­tul­ky. Posleství však pře­dá­vá zce­la jas­né a jde na něj srze roz­to­mi­lé zví­ře, pod­le kte­ré­ho se titul konec­kon­ců i jme­nu­je.    Před dese­ti...

Autor:
rp_dsbanner0

RECENZE: Designated Survivor

   Kiefer Sutherland se v jed­nom z nej­vět­ších tele­viz­ních pře­kva­pe­ní uply­nu­lé sezó­ny stá­vá po tero­ris­tic­kém úto­ku pre­zi­den­tem USA a má plné ruce prá­ce, aby doká­zal, že je této pozi­ce hoden.    Designated Survivor měl cel­kem pro­ble­ma­tic­ký prů­běh prv­ní série a po vystří­dá­ní něko­li­ka showrun­ne­rů nako­nec skon­čil na Netflixu, kerý se ho ujal. Z původ­ních 13 epi­zod se sta­la...

Autor:
bd10

RECENZE: Baby Driver

Edgar Wright pat­ří k těm oso­bi­těj­ším reži­sé­rům sou­čas­nos­ti. Jeho „Cornetto tri­lo­gie“ Soumrak mrtvých, Jednotka pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní a U kon­ce svě­ta si zís­ka­la sluš­nou fanouš­kov­skou základ­nu a letos na nás Wright vytasil muzi­kál­ně ladě­ným akč­ňá­kem. V zahra­ni­čí sbí­rá Baby Driver nad­še­né ohla­sy, já se se zahra­nič­ní­mi kri­ti­ka­mi letos dost roz­chá­zel (Wonder Woman, Král Artuš: Legenda o meči, Piráti z Karibiku:...

Autor:
ČERSTVÉ DOJMY: Baby Driver0

ČERSTVÉ DOJMY: Baby Driver

   Zítra do kina vtrh­ne novin­ka Edgara Wrighta a v zámo­ří se těší vcel­ku nad­še­ným ohla­sům. Je to ale váž­ně tako­vá pec­ka, kte­rou bys­te si nemě­li nechat ujít? Snad Vám napo­vím. Mojí recen­zi čekej­te zít­ra.

Autor:
Amer0

RECENZE: První řada American Gods

   Po osmi dílech skon­či­la prv­ní z třech plá­no­va­ných řad Amerických bohů. Adaptace kni­hy auto­ra fan­ta­sy Neila Gaimana, kte­rá se těší nema­lé obli­bě a seri­ál byl ve fanouš­kov­ských kru­zích vel­mi oče­ká­ván. I já jsem se po ozná­me­ní vel­mi zda­ři­lé­ho cas­tingu těšil a nyní může­me zhod­no­tit, jak se to vlast­ně celé poved­lo.     Pokud jste ješ­tě neza­re­gis­tro­va­li...

Autor:
detectorists-19200

RECENZE: Detectorists

  Vzpomínáte na jed­no­o­ké­ho pirá­ta z Pirátů z Karibiku nebo na Orella ze Hry o trů­ny (ten, kte­rý se převtě­lo­val do orla)? Tak to je pro­sím Mackenzie Crook, kte­rý nám v pro­za­tím tři­nác­ti epi­zo­dách, nabí­dl jeden z nej­lep­ších feel-good poči­nů posled­ních let. Bohužel ten­to seri­ál v dneš­ní zápla­vě kva­lit­ní tele­viz­ní pro­duk­ce poně­kud zapa­dl, ale minout ho úpl­ně...

Autor: