Autor: Tomáš Hegedüš

cloverfield5-xlarge0

Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia

Jedna míst­nost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spí­še – nikdo oprav­du nechce utéct.    Ulice Cloverfield 10 je mož­ná posta­po­ka­lyp­tic­ký film a mož­ná taky ne. Divák je po celou dobu držen v nejis­to­tě stej­ně jako Michelle (Mary Elizabeth Winstead), kte­rá prá­vě ujíž­dí nocí před svým pří­te­lem. Hrdinka, kte­rá vypa­dá jako Claire z Jurského svě­ta, a kte­rou prá­vě v jed­né z nej­lé­pe zachy­ce­ných bou­ra­ček vytla­čí ze sil­ni­ce pick-up. Probouzí se do noč­ní můry, při­vá­za­ná v prázd­né míst­nos­ti hlu­bo­ko pod zem­ským povr­chem....

Autor:
deadpool1-gallery-image0

Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence

.    „Je to jako když dva smr­du­tý vágu­so­vé sou­lo­ží ve svých vlast­ních chcan­kách.“ Pokud vámi prá­vě pro­je­la vlna odpo­ru, pře­staň­te číst, zavře­te tuto zálož­ku a před­stí­rej­te, že o žád­ném Deadpoolovi neví­te. A už vůbec na něj nechoď­te. Vy ostat­ní jste prá­vě pro­šli prv­ní a nej­dů­le­ži­těj­ší zkouš­kou ohněm, pro­to­že podob­ných hlá­šek je v prů­bě­hu sto­pá­že jak nase­to a pro­ta­go­nis­ta se s ničím nema­že. Vítejte ve svě­tě zvrá­ce­né­ho anti­hr­di­ny, jehož někte­ré vtíp­ky jsou stej­ně nesmr­tel­né jako on sám. Zahoďte valen­týn­ská srdíč­ka a při­prav­te si...

Autor:
2792590

Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon

Kdo nato­čí v sou­čas­nos­ti film, při kte­rém štáb mrz­ne v tep­lo­tách -40 °C, neob­sa­dí jedi­nou význam­něj­ší žen­skou roli, pro­sa­dí chro­no­lo­gic­ké natá­če­ní navy­šu­jí­cí roz­po­čet o mili­o­ny dola­rů a při­nu­tí jed­no­ho z nej­žá­da­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti, aby doo­prav­dy trpěl? Oskarový štít je moc­něj­ší, než se zdá.

Autor:
0

Fantastická čtyřka počtvrté

Po více než půl sto­le­tí od vydá­ní komik­so­vé před­lo­hy při­chá­zí Fantastická čtyř­ka ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní počtvr­té a kdy­bychom znám­ko­va­li, tak to má rejža Josh Trank za čty­ři.    „Před rokem jsem měl fan­tas­tic­kou ver­zi. A zís­ka­la by nad­še­né ohla­sy. Vy ji zřej­mě nikdy neu­vi­dí­te. To je bohu­žel rea­li­ta.“ Toto napsal 8. srp­na, den před ame­ric­kou pre­mi­é­rou, Trank na svůj Twitter. Bylo by zají­ma­vé mít ve stu­diu 20th Century Fox kame­ru a sle­do­vat reak­ce pro­du­cen­tů, ale stá­le by zůsta­la nezod­po­vě­ze­na...

Autor:
0

Hacker – Thor létá v binárním kódu a průšvihu

Znegujte ve svých před­sta­vách arche­typ hac­ke­ra na všech fron­tách krom inte­li­gen­ce a máte ústřed­ní posta­vu ztvár­ně­nou Chrisem Hemsworthem. Nabouchaný dob­ro­druh bez pudu sebezá­cho­vy, extro­vert­ní­ho rvá­če i trestan­ce s cha­rizma­tem na roz­dá­vá­ní. Do čeho lamač dív­čích srd­cí praští ten­to­krát?

Autor:
0

Interview na Blu-Ray

   Snad všich­ni jsme o tom­to fil­mu sly­še­li. Dílo, kte­ré roz­pou­ta­lo diplo­ma­tic­ký kon­flikt mezi USA a Severní Koreou. Roztržka, jež vyvr­cho­li­la sta­že­ním sním­ku z kin, nepro­ká­za­ný­mi hac­ker­ský­mi úto­ky na stu­dio Sony i celo­stát­ním výpad­kem inter­ne­tu v Severní Koreji. Úsměvná sar­kas­tic­ká kome­die vyvo­la­la mezi­ná­rod­ní bou­ře a má tak dale­ko vět­ší pře­sah, než kouz­le­ní úsměvů na tvá­ři divá­ků. Interview je již šes­tou spo­lu­pra­cí zná­mé komic­ké dvo­ji­ce Setha Rogana a Jamesa Franca. A opět je to napros­to ztřeš­tě­ná jíz­da. Franco zde vystu­pu­je jako Dave Skylark, mode­rá­tor...

Autor:
exmachina40

Ex Machina – mystické sci-fi v depresivním hábitu

Představte si umě­le stvo­ře­nou bytost, kte­rá se cho­vá jako člo­věk při­ro­ze­ně­ji než mno­ho lidí, kte­ré zná­te. Jak roz­li­šit umě­lou inte­li­gen­ci od té naší; doká­za­li bychom v davu roz­po­znat doko­na­lé­ho andro­i­da? A nej­dů­le­ži­těj­ší otáz­ka, jak je defi­no­vá­no ono pověst­né „lid­ství“, kte­ré nás dělí od zví­řat a vše­ho syn­te­tic­ké­ho?

Autor:
Diplomacie0

Diplomacie [80 %]

Náročnější divá­ci zpo­zor­ně­te, opouš­tí­me main­stre­a­mo­vý proud. Do kin při­chá­zí francouzsko-německá dia­lo­go­vá artov­ka dle sku­teč­né udá­los­ti. Rozmluva nacis­tic­ké­ho gene­rá­la a švéd­ské­ho kon­zu­la roz­hod­ne na sklon­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky o osu­du Paříže.

Autor: