Autor: Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.
0

Úhoři mají nabito - CO KDY KDE

Film Úhoři mají nabi­to se točil cel­kem 21 dnů Vše se natá­če­lo v reá­lech v Sušici a oko­lí, jenom dlou­hé  noč­ní dia­lo­gy v autě se toči­ly v jed­né výrob­ní hale, kde si štáb vytvo­řil „divo­ký ate­lier“ a čle­no­vé tech­ni­ky kla­sic­ky třás­li autem a máva­lo se kolem strom­ky 🙂 Scény pod­zem­ní­ho tune­lu, jimiž hrdi­no­vé pro­jdou do kina, se natá­če­ly v býva­lém zla­to­nos­ném dole Kristýna v Kašperských horách. Ve što­le Kristýna se od šede­sá­tých let nachá­zí seismo­lo­gic­ká sta­ni­ce, kte­rá je sou­čás­tí mezi­ná­rod­ní sítě a díky níz­ké...

Autor:
0

Úhoři mají nabito - Herci a jejich role

Oldřich Kaiser Je to film o muž­ské duši, a muž­ská duše je v pod­sta­tě dět­ská a hra­vá. Chlapi pře­ce odma­lič­ka tou­ží po pis­to­li, po koni, stří­leč­ce, hra­ní s tan­ky, odma­lič­ka se bijou, perou, a tihle chla­pi mají najed­nou tu mož­nost, tak si hra­jou jako malí klu­ci. A taky je v tom kus rece­se, jejich cílem je vždyc­ky vytrestat lum­pa, kte­rý je štve. Ale když jdou do akce, musí dodr­žo­vat pra­vi­dla a nee­xis­tu­je, aby to někdo zleh­čil. Já jsem před­ur­če­ný k tomu, abych byl veli­tel, jis­tě chá­pe­te, že...

Autor:
0

Úhoři mají nabito - Vladimír Michálek: Divák musí mít pocit, že ty chlapy už někde potkal

Co vás nej­víc bavi­lo na scé­ná­ři? Scénář v byl v původ­ní podo­bě roz­hla­so­vá hra. I tak mně při­šel vel­mi zají­ma­vý a výji­meč­ný. Nápadem, jazy­kem, nad­hle­dem se odli­šo­val dia­me­t­rál­ně od scé­ná­řů, kte­ré se mi dosta­ly do ruky. Bylo jas­né, že nás čeká mno­ho prá­ce, abychom jej dosta­li s Petrem Pýchou do fil­mo­vé podo­by. Byla to však prá­ce radost­ná. Po dlou­hé době.

Autor:
0

Úhoři mají nabito - Příběh

Příběh par­ty chla­pů, kte­ří hle­da­jí, jak se popa­so­vat s všed­ním živo­tem. Kteří mají koníč­ka, o kte­rém jejich ženy, pří­tel­ky­ně, milen­ky nic netu­ší. Tohle není jenom hra. Je to útěk z rea­li­ty všed­ních dnů, se kte­rým nejde pře­stat. Úhoři mají nabi­to je čer­ná kome­die o par­tě chla­pů, pro kte­ré se hra na URNU (Útvar rych­lé­ho nasa­ze­ní) sta­la úni­kem z nud­ných živo­tů. Zasahují u domně­lých zlo­čin­ců, eva­ku­u­jí kul­tu­rá­ky a do svých her zata­hu­jí nic netu­ší­cí oko­lí. Žene je tou­ha po adre­na­li­nu a faleš­ná před­sta­va, že jsou...

Autor:
0

Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově!

Stovky vti­pů a hvězd­né herec­ké obsa­ze­ní. To je dnes už všem dob­ře zná­mý Kameňák. Je záru­kou bujaré­ho vese­lí a dob­ré nála­dy. Televize Nova ho pro své divá­ky při­chys­ta­la v nové podo­bě – jako seri­ál, kte­rý jim již od pát­ku 22. úno­ra ve 20.20 hodin začne zpří­jem­ňo­vat páteč­ní veče­ry. Příznivci Kameňáku se tak mohou těšit na své oblí­be­né hrdi­ny v  čele s Václavem Vydrou, Pavlem Kikinčukem, Veronikou Žilkovou, Martinem Dejdarem, Alicí Bendovou, Oldřichem Navrátilem, Michalem Novotným, Zuzanou Slavíkovou a řadou dal­ších.

Autor:
0

Holly z Červeného trpaslíka se představí v Praze jako stand-up komik. Přiveze ho projekt Velvet Comedy

Představitel Hollyho ze seri­á­lu Červený trpas­lík, brit­ský herec Norman Lovett, vystou­pí popr­vé v České repub­li­ce se svo­ji stand-up show. Nezapomenutelná tvář oblí­be­né­ho sit­co­mu, v níž ztvár­nil řídí­cí lod­ní počí­tač s IQ 6000, pro­mlu­ví před divá­ky Kina Světozor 3. břez­na od 20:30. Do Prahy ho při­ve­ze pro­jekt Velvet Comedy, díky kte­ré­mu 6. květ­na zaví­tá do Prahy i svě­tozná­mý newy­or­ský komik Todd Barry.

Autor:
0

Butters má nového nejlepšího kamaráda, je starší a mluví s Bohem. Zapněte si druhý díl Městečko South Park na Prima Comedy Central

V sou­th­par­ském kos­te­le je ruš­no. Obyvatelé měs­teč­ka si bez neděl­ních mší otce Maxiho nedo­ká­ží před­sta­vit řád­ný začá­tek týd­ne. Ne, že by je tak moc zau­ja­ly prů­po­víd­ky o Bohu míst­ní­ho fará­ře, spíš si z něj rádi uta­hu­jí. A to hod­ně drs­ně. Jednomu čle­no­vi naší zná­mé par­ty se ho zže­lí. Jak na jejich nové přá­tel­ství zare­a­gu­jí ostat­ní?

Autor:
0

Jak souvisí Black Panther s Cartmanovým nezdařeným testem z matiky? První díl nové série uvidíte již brzy na Prima Comedy Central

Městečko South Park zaží­vá kruš­né chvil­ky - na základ­ní ško­le se stří­lí. Nikdo se tím, ale pří­liš nevzru­šu­je. Především ne Cartman, kte­rý řeší mno­hem vět­ší pro­blémy. Jak nemohl pro­jít v tes­tu z mate­ma­ti­ky, když pocti­vě opi­so­val od Tokena Blacka?

Autor:
0

Nová série Městečka South Park startuje s českým dabingem. Po dvaceti letech promluví Kyle novým hlasem

Fanoušci kul­tov­ní­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Městečko South Park se mohou těšit na tele­viz­ní vysí­lá­ní 22. série. Nová dese­ti­díl­ná řada, kte­rá měla pre­mi­é­ru na pod­zim loň­ské­ho roku, odstar­tu­je v čes­kém zně­ní už 17. úno­ra od 22:00. Přinese s sebou zásad­ní změ­nu - jed­na z hlav­ních postav Kyle Brofloski popr­vé po dva­ce­ti letech pro­mlu­ví novým hla­sem.

Autor:
0

Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem

Ve fil­mu si své man­žel­ky moc nevší­má­te, máte ji, jak se říká, jis­tou. Co dělá­te vy osob­ně ve svém sku­teč­ném man­žel­ství pro to, aby vám neze­všed­ně­lo? S mojí ženou jsme spo­lu z mého pohle­du krát­ce. Deset let. Pro něko­ho to může být dlou­há doba, pro mě ne. Během té doby se nám naro­di­ly dvě děti, nyní osmi­le­tá hol­čič­ka a čtyř­le­tý kluk, tak­že je kolem nich pořád co dělat. Na dru­hou stra­nu si uvě­do­mu­ju, že ta situ­a­ce může nastat...

Autor:
0

Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem

Ve fil­mu hra­je­te babič­ku, při­tom jste tako­vá mla­di­ce! Jak jste se do tako­vé role vží­va­la? Musela jste pro roli změ­nit svůj zevněj­šek? Zaprvé nejsem žád­ná mla­di­ce, ale děku­ji za lichot­ku! A v sou­kro­mém živo­tě babič­kou dokon­ce oprav­du jsem. Tedy sko­ro babič­kou, abych to upřes­ni­la. Můj muž má z prv­ní­ho kola už dva nád­her­né vnu­ky, tak­že jsem se do role babič­ky nemu­se­la nijak vží­vat či převtě­lo­vat. Já ji oprav­du žiji a jsem za ni moc ráda. Jejich sku­teč­ná babič­ka − Pepíkova...

Autor:
0

Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem

Film Léto s gentle­ma­nem jde do kin na sv. Valentýna, 14. 2. 2019. Slavíte vy osob­ně ten­to svá­tek? Ne, tenhle svá­tek jsem nikdy nesla­vil a odmí­tal jsem ho sla­vit.  Přišel mi umě­le a jen komerč­ně impor­to­va­ný, ale jak léta ply­nou, až tak mar­ný mi svá­tek zami­lo­va­ných teď už nepři­pa­dá. Možná čím méně se mě týká, tím více se mi líbí.

Autor:
0

Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem

Do jaké míry je Artur Jaromírem Hanzlíkem? Co vás dva spo­ju­je, kte­rá kon­krét­ní situ­a­ce z vaše­ho živo­ta se pro­mít­la do fil­mu? Jaromír Hanzlík by ješ­tě občas chtěl být Arturem, pro­to­že Arturů není nikdy dost. Takoví lidé vná­še­jí do našich živo­tů nadě­ji, úsměv a sne­si­tel­nou leh­kost žití.

Autor:
0

Léto s gentlemanem

Producenti sním­ku Léto s gentle­ma­nem – reži­sér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uve­dou film do kin 14. úno­ra 2019. Pro oba tvůr­ce byl ten­to sní­mek v urči­tém smys­lu prvo­ti­nou. Pro Jaromíra Hanzlíka sce­náris­tic­kou, Jiří Adamec zase popr­vé točil celo­ve­čer­ní film pro kino dis­tri­buci.

Autor:
0

Na střeše - Z produkčního deníku

Scény na stře­še se toči­ly v domě v cen­t­ru Prahy, kte­rý má 7 pater + scho­dy na stře­chu (8 nad­zem­ních pod­la­ží + stře­chu s dal­ší nástav­bou se žeb­ří­kem) Na stře­chu bylo nut­né dopra­vit cel­kem 2 tuny tech­ni­ky a deko­ra­cí Na stře­chu na plac vyná­še­lo tech­ni­ku postup­ně 18 lidí cel­kem 16 hodin. Museli to nosit postup­ně, kaž­dý depart­ment měl vyčle­ně­ný čas, pro­to­že byl k dis­po­zi­ci pou­ze 1 vět­ší výtah a 1 osob­ní výtah. Velký výtah nejez­dil až naho­ru, tak­že se část (kte­rá se...

Autor:
0

Na střeše - Herci a jejich role

Kde se vza­la jmé­na postav? Jména někte­rých postav mají doce­la zají­ma­vou his­to­rii. Pan Rypar se napří­klad jme­nu­je pod­le hudeb­ní­ho skla­da­te­le Reného Rypara, kte­rý slo­žil hud­bu k obě­ma fil­mům Jiřího Mádla. Na jmé­no při­šel při dis­ku­sích s reži­sé­rem ješ­tě herec Jan Tříska, kte­rý měl původ­ně posta­vu Rypara vytvo­řit.

Autor:
0

Rypar je pirát, jednou bych chtěl být jako on – říká režisér Jiří Mádl

Scénář vzni­kal původ­ně jako pří­běh imi­gran­ta, kte­rý se v nezná­mé zemi dosta­ne do tíži­vé situ­a­ce, ale finál­ní ver­ze fil­mu uka­zu­je, že je mož­ná dale­ko více pří­bě­hem pana Rypara, stár­nou­cí­ho muže, kte­rý v absurd­ní situ­a­ci najde impuls k tomu ješ­tě svůj život úpl­ně neza­ba­lit. Souhlasíte? Kdy se vám zača­lo pří­pad­ně uka­zo­vat, že mož­ná bude pří­běh Ryparův důle­ži­těj­ší než Songův?

Autor:
0

Na střeše

Na stře­še je dru­hým celo­ve­čer­ním fil­mem v režii Jiřího Mádla. Hlavní role v pří­bě­hu stár­nou­cí­ho, osa­mě­lé­ho muže, kte­ré­ho náhod­né udá­los­ti spo­jí s mla­dým Vietnamcem na útě­ku, vytvo­ří Alois Švehlík a Duy Anh Tran.

Autor:
BohemianRhapsody_LineLogo_NeCrest.ai0

Bohemian Rhapsody

Nezaměnitelný úvod sklad­by „We Will Rock You”, ohro­mu­jí­cí sbor z „We Are the Champions”, uchva­cu­jí­cí oper­ní tóny „Bohemian Rhapsody”… Kdo by odo­lal nezpí­vat, když zaslech­ne tyto melo­die? Kdo doká­že udr­žet nohy v kli­du při ryt­mu, kte­rý chyt­ne za srd­ce? Kdo by mohl zapo­me­nout na oka­mži­ky z kon­cer­tu Live Aid 1985, kte­rý rázem nabral vyso­ké otáč­ky ve chví­li, kdy si Freddie Mercury vykra­čo­val po jeviš­ti, při­vá­děl davy k šílen­ství a spo­leč­né­mu zpě­vu? Uplynulo více jak 25 let od smr­ti hlav­ní­ho zpě­vá­ka, nepře­hléd­nu­tel­né­ho frontma­na...

Autor:
0

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

TV Nova na začá­tek nové­ho roku při­pra­vi­la start nových pořa­dů i pokra­čo­vá­ní úspěš­ných seri­á­lů lokál­ní pro­duk­ce. Zkraje led­na se na tele­viz­ní obra­zov­ku TV Nova vrá­tí dal­ší řada kuchař­ské rea­li­ty show MasterChef Česko (stře­da 9. led­na). V pre­mi­é­ře se před­sta­ví nový pořad Rodinné pří­pa­dy (pon­dě­lí 7. led­na) a po vánoč­ních svát­cích se divá­ci mohou těšit na pre­mi­é­ro­vé díly Ulice (pon­dě­lí 7. led­na) a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 (úte­rý 8. led­na). Pokračovat bude také úspěš­ný kri­mi­nál­ní seri­ál Specialisté (pon­dě­lí 7. led­na) a rea­li­ty show Výměna man­že­lek (stře­da 9. led­na)....

Autor:
0

Česká televize se na jaře zaměří na originální hranou tvorbu

Česká tele­vi­ze nabíd­ne na jaře řadu nových původ­ních seri­á­lů, fil­mů a mini­sé­rií. Divákům se před­sta­ví dva nové kome­di­ál­ní for­má­ty – jeden od tvůr­čí dvo­ji­ce Prušinovský – Kolečko, dru­hý od reži­sé­ra Miroslava Krobota s celým sou­bo­rem Dejvického diva­dla v hlav­ní roli. V nové sezo­ně se také uza­vře cyk­lus Detektivové od Nejsvětější tro­ji­ce pod režií Jana Hřebejka a Viktora Tauše. Diváci se vrá­tí se do bes­kyd­ské­ho Protějova ve Strážmistru Topinkovi a Česká tele­vi­ze nabíd­ne i tři nové tele­viz­ní fil­my pod­le knih Hany Proškové s Viktorem...

Autor:
0

Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode

Ve vel­ko­fil­mu Jan Žižka se to doslo­va hemží svě­to­vě uzná­va­ný­mi herec­ký­mi osob­nost­mi. Producent a reži­sér Petr Jákl pro­zra­dil, komu byla svě­ře­na role krá­le Zikmunda, pře­zdí­va­né­ho „liš­ka ryša­vá“. Postavy se s nad­še­ním ujal brit­ský cha­risma­tic­ký herec Matthew Goode, kte­ré­ho může­te znát napří­klad z fil­mu Woodyho Allena Match Point – Hra osu­du. „V Čechách jsem  byl napo­sle­dy před 15 lety, natá­čel jsem v roce 2003 v Praze. A musím říct, že se to tady za tu dobu tak změ­ni­lo! Samozřejmě k lep­ší­mu. Moc se...

Autor: