Autor: Národní divadlo

18.04.2020 14:00 - Balet Národního divadla - Národní divadlo - „Oněgin“0

18.04.2020 14:00 - Balet Národního divadla - Národní divadlo - „Oněgin“

Jedno z nej­slav­něj­ších děl rus­ké lite­ra­tu­ry inspi­ro­va­lo mno­ho dal­ších tvůr­ců ke vzni­ku své­byt­ných adap­ta­cí. Naše balet­ní ver­ze slav­né­ho Puškinova romá­nu o osu­do­vém setká­ní leh­ko­my­sl­né­ho mla­dí­ka s upřím­ně milu­jí­cí dív­kou je poja­ta jako str­hu­jí­cí taneč­ní...

Autor:
13.05.2019 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev - SPEED DATING: Dramaturgové vs. kritici“0

13.05.2019 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev - SPEED DATING: Dramaturgové vs. kritici“

Představujeme vám dru­hý díl našich diva­del­ních spe­ed­da­tingů, kdy mohou osob­nos­ti čes­ké diva­del­ní scé­ny zažít oprav­du netra­dič­ní rendez-vous. Pod zášti­tou Národního diva­dla se mohou setkat ti, kte­ří se, ač všich­ni v jed­né oblas­ti, jen málo­kdy setká­va­jí ...

Autor: