Autor: Martin Štefko

0

#1844: Válka s mloky - 75 %

Válka s mlokyVydalo nakla­da­tel­ství CPress v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář: Jan Štěpánek pod­le Karla ČapkaKresba: Jan ŠtěpánekNení to tak dlou­ho, co se jed­na ver­ze komik­su „Válka s m...

Autor:
0

#1843: William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice - 75 %

William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce

Vydalo nakla­da­tel­ství Labyrint v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2016. Vydání má 100 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 295 Kč.
Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.
Scénář: Taťána Rubášová a Jindřich Janíček
Kresba: Jindřich Janíček

Když se podí­vá­te na pře­bal kni­hy „William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce“, asi to není něco, co by vás vylo­že­ně nadchlo. Ale na dru­hou stra­nu si mys­lím, že obál­ka kni­hy „William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce“ - a vlast­ně kres­ba celé­ho komik­su - jsou tako­vé, kte­ré jsou pros­tě jedi­neč­né. Jindřich Janíček uka­zu­je, že je auto­rem, kte­rý má svůj spe­ci­fic­ký styl, jenž je scho­pen pre­zen­to­vat v pořád­ném pří­bě­hu, kte­rý je dlou­hý a kte­rý má svo­je spe­ci­fic­ké tem­po, stej­ně jako for­mu. A tohle se v kni­ze „William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce“ pros­tě poved­lo. Navíc se zde vyprá­ví pří­běh, kte­rý je zají­ma­vý, má hez­ký nad­hled, pří­jem­ný slov­ní vtip a také poin­tu, kte­rá je vel­mi dob­rá, navíc vlast­ně dvo­ji­tá.

Taťána Rubášová a Jindřich Janíček ješ­tě nejsou vylo­že­ně zave­de­né komik­so­vá dvo­ji­ce, ale už za sebou mají kni­hu „Přicházíme v míru ve jmé­nu lid­stva 1957 - 1969“, kte­rá vyšla v roce 2015 a má cel­kem 64 stran - jed­ná se tedy spíš o sešit, ale už pub­li­ko­va­li, Jindřich pak má toho pub­li­ko­vá­ní za sebou víc, vět­ši­nou v rám­ci UMPRUM, kde absol­vo­val Ateliér ilu­stra­ce. Je na něm vidět, že si již v mla­dém věku vytvo­řil svůj vel­mi oso­bi­tý styl, kte­rý pou­ží­vá pro tvor­bu svých komiks. A je vidět, že mu styl sedí a nedě­lá mu nejmen­ší pro­blém vyprá­vět pří­běh, kte­rý je sou­vis­lý, jemuž kres­ba pomá­há vytvá­řet atmo­sfé­ru, ale i vtip, pří­pad­ně děj komik­su posou­vat dál bez toho, aby byla potře­ba jaké­ho­ko­li tex­tu.

Kniha „William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce“ na začát­ku vlast­ně vypa­dá, že bude vyprá­vě­na jen obra­zem, ale nako­nec se uká­že, že je zde text pří­tom­ný, a to podob­ně, jako tomu bylo u sta­rých komik­sů někdy z počát­ku jejich exis­ten­ce v čes­kých zemích. Text se nachá­zí pod obráz­kem, kdy vět­ši­nou se jed­ná o jed­no­strán­ko­vé pane­ly, ale není to vylo­že­ně nut­nost, Jindřich doká­že kresbu při­způ­so­bit tomu, co se zrov­na děje v pří­bě­hu. Ale je prav­da, že těch vybo­če­ní zase tolik není. Ale to vůbec neva­dí, pro­to­že celý komiks má for­mu jakých­si dení­ko­vých zázna­mů, kdy robot William popi­su­je, co na své podi­vu­hod­né robo­tí expe­di­ci zaži­li. Tady už nastu­pu­je více Taťána Rubášová a ona při­dá­vá něja­ký text, i když jsou spo­lu s Jindřichem oba uvá­dě­ni jako auto­ři námě­tu. A text je dob­rý je tako­vý poho­do­vý, ale hlav­ně je uzpů­so­ben tomu, aby byl mluv­čím sku­teč­ně robot. A z toho vychá­zí dost vtíp­ků.

Taťána a Jindřich odved­li dobrou prá­ci a mys­lím si, že je ško­da, že se o jejich tvor­bě troch víc nemlu­ví, pro­to­že kni­ha „William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce“ je urče­ná nejen k tomu, abys­te si ji jed­no pře­čet­li, ale abys­te se k ní sem tam vrá­ti­li a tře­ba si jen pro­hlí­že­li ilu­stra­ce, kte­ré jsou v ní obsa­že­né. Jsou to ilu­stra­ce, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za to, ale pokud se vrá­tí­te i k pří­bě­hu, roz­hod­ně nebu­de­te zkla­má­ni. Skvěle to fun­gu­je a má to v sobě jak vědecko-fantastický roz­měr, tak i roz­měr lid­ský. A tohle je na kni­ze „William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce“ krás­né. Je to pří­jem­né čte­ní, kte­ré vás dove­de potě­šit, ale i poba­vit. Třeba vás to sem tam při­mě­je i k zamyš­le­ní, což by bylo fajn.

Autor:
0

#1841: Esmera - 75 %

Esmera (Esmera)Vydalo nakla­da­tel­ství Argo v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Esmera“ v roce 2015. České vydá­ní má 84 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 298 Kč.Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scénář: Vinc...

Autor:
0

#1840: Pod dekou - 95 %

Pod dekou (Blankets)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2018 (1. vydá­ní vyšlo v roce 2005). Vyšlo u Top Shelf Productions v roce 2003. České vydá­ní má 592 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 790 Kč.Knihu zakou­pí­te v nakla­da­tel­ství Mino...

Autor:
0

Halloween - Klasický slasher, který se nesmazatelně zapsal do historie. John Carpenter zase dokázal, že téměř cokoli natočí, to se stane legendou.

„Halloween“ je jed­ním z doslo­va iko­nic­kých fil­mů žán­ru sla­sher. Musím se při­znat, že mi trva­lo poměr­ně dlou­ho se na něj koneč­ně podí­vat a zjis­tit, zda jsou zde sku­teč­ně tako­vé kva­li­ty, jak se říká. A musím kon­sta­to­vat, že zde samo­zřej­mě jsou. Prve jsem viděl rema­ke od Roba Zombieho, u kte­ré­ho jsem si říkal, že to je dob­rý film, hlav­ně pro­to, že se tam obje­vil můj oblí­be­nec Malcolm McDowell. Ale po zhléd­nu­tí původ­ní ver­ze musím říct, že ori­gi­nál je pros­tě ori­gi­nál. Tam,...

Autor:
0

Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže.

„Muž bez stí­nu“ je jed­ním z fil­mů, na kte­rý jsem neměl odva­hu. Už ani moc nevím proč. Mám pocit, že v době, kdy šel ven, jsem na něj sly­šel něja­ké špat­né názo­ry, a tak jsem se jím pros­tě moc neza­bý­val a říkal jsem si, že to nesto­jí za to. Jenže čím víc fil­mů od Paula Verhoevena jsem viděl, tím víc jsem se utvr­zo­val v tom, že bych i „Muži bez stí­nu“ měl dát šan­ci. Konečně jsem tak uči­nil a roz­hod­ně není čeho...

Autor:
0

Mlčení jehňátek - Proč film zařadit mezi 101 nejlepších hororů všech dob.

Kde by byl psy­cho­lo­gic­ký a kri­mi­nál­ní thriller a vlast­ně i horor bez posta­vy, kte­rou je Dr. Hannibal Lecter? A kde by byl Hannibal Lecter bez své­ho úžas­né­ho před­sta­vi­te­le Anthony Hopkinse? Pro mě osob­ně se jed­ná o nej­ge­ni­ál­něj­ší­ho maso­vé­ho vra­ha ve fil­mo­vé his­to­rii a jed­nu z nej­lé­pe zahra­ných rolí vůbec. I kdy­by Jonathan Demme nena­to­čil nic jiné­ho, „Mlčení jeh­ňá­tek“, tak tro­chu zprz­ně­né fil­mem „Hannibal“ a „Hannibal – Zrození“, je jed­ním z nej­lep­ších horo­rů všech dob. Kromě Anthony Hopkinse na tom mají podíl reži­sér, ale také před­sta­vi­tel­ka...

Autor:
0

Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální „District 9“.

Neill Blomkamp uhra­nul svět svým fil­mem District 9, a tak kaž­dý oče­ká­val, jaký bude asi jeho dal­ší film. No, to čeká­ní bylo tro­chu roz­po­ru­pl­né, pro­to­že se změ­ni­ly pod­mín­ky. Neill měl za sebou již pořád­ný holly­wo­od­ský kapi­tál, což zna­me­na­lo i to, že si mohl dovo­lit cel­kem náklad­né her­ce, jako jsou Matt Damon nebo Jodie Foster. Pravda, neza­po­mněl ani na Sharlta Copleyho, což je roz­hod­ně dob­ře, pro­to­že on dělá dost vel­ký roz­díl mezi ame­ric­kým, hlu­chým main­stre­a­mem a smys­lu­pl­ným kri­tic­kým sním­kem. Kdybych...

Autor:
0

Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott

„Hannibal“ je důvod, proč jsem něja­kou dobu nemohl Ridleyho Scotta vystát. Nadále jsou fil­my, kte­ré od něj pří­mo nesná­ším a „Hannibal“ je pořád na vrcho­lu toho­to žeb­říč­ku. Blízko v závě­su bude i Prometheus, kte­rý pro mě byl nako­nec pře­ce jen vel­kým zkla­má­ním, kte­ré ply­nu­lo hlav­ně ze scé­ná­ře. Najdou se i dal­ší kous­ky, ale to už je můj sil­ně sub­jek­tiv­ní pohled. Dnes už Ridleymu šan­ci roz­hod­ně dávám, což je jemu samot­né­mu asi cel­kem jed­no. „Hannibal“ ale nadá­le zůstá­vá sním­kem, kte­rý...

Autor:
0

8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat

Nicolas Cage a Joel Schumacher. Sama tahle kom­bi­na­ce může být pro něko­ho dosta­teč­ně vra­žed­ná. Natolik, že se na film ani nepo­dí­vá. Já mám Cage rád, tak­že v tomhle pro­blém není. Režisér Joel Schumacher? To už je dru­há stra­na min­ce. Jenže i Joel je schop­ný nato­čit kva­lit­ní film. Jako vždy mě prv­ní napad­ne Telefonní bud­ka. Nebo co tře­ba „Volný pád“? No, a když jsme u toho lep­ší­ho, co Joel kdy nato­čil, tak je potře­ba jme­no­vat i sní­mek „8 MM“. Docela mě dojí­má, že...

Autor:
0

King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl. Ale stejně je to pro mě televizní klasika

Když jsem byl malý – rela­tiv­ně – tak jsem si tenhle film zami­lo­val. Ano, bylo to hlav­ně pro­to, že tam byla obrov­ská opi­ce, kte­rou si může­te snad­no oblí­bit, pro­to­že se jed­ná o tra­gic­ké­ho hrdi­nu. A navíc, pořád je to obrov­ská opi­ce, kte­rá doká­že ničit měs­to. Jenže pak jsem viděl původ­ní sní­mek z roku 1933 a zjis­til jsem, že ta původ­ní ver­ze je něco napros­to jiné­ho, něco, čeho film z roku 1976 nedo­sa­hu­je ani omy­lem.   Film z roku 1976, o kte­rém píši,...

Autor:
Zaleskoutky0

Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se svaté kočičky - 60 %

Přiznám se, že mar­ke­tingo­vá kam­paň kolem komik­su „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ mě doce­la dosta­la a já jsem byl celý natě­še­ný, co od toho­to komik­su dosta­nu. Budu cito­vat: „Záleskautky se prá­vem sta­ly kul­tem pro moder­ní čte­nář­ky i čte­ná­ře a oblí­bí­te si je, pokud jste odrost­li rea­lis­tic­kým pří­bě­hům Rainy Telgemeierové nebo dob­ro­druž­stvím mod­ro­vla­sé Hildy.“ A k tomu se ješ­tě při­dá­va­lo: „Jak by vypa­da­ly Rychlé šípy, kdy­by vznik­ly ve 21. sto­le­tí?“ Ano, to dru­hé doce­la pla­tí, pro­to­že fogla­rov­ky by dnes oprav­du...

Autor:
Hilda0

Hilda a kamenný les - 90 %

Nakladatelství Paseka už vyda­lo prv­ní čty­ři díly série, a to v kni­hách „Hilda“ a „Hilda se vra­cí“, kdy kaž­dá kni­ha obsa­ho­va­la dva pří­běhy. Tentokrát dostá­vá­me jen jeden, ale zase se jed­ná o pří­běh poměr­ně dlou­hý, pro­to­že kni­ha má cel­kem 72 stran. Jedná se tak o nejdel­ší pří­běh, kte­rý Hilda zatím pro­ži­la, což je doce­la fajn, neboť k téhle posta­vě se bude­te vždy rádi vra­cet. A pla­tí to i o kni­ze „Hilda a kamen­ný les“, kde Hilda pro­ží­vá dal­ší zají­ma­vé dob­ro­druž­ství, ten­to­krát více koře­ně­né ješ­tě rodin­ný­mi...

Autor:
Myty30

Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 %

Jako kdy­by se mno­ha fanouškům spl­nil se. A mož­ná je to slo­víč­ko „jako“ nad­by­teč­né. Fanouškům komik­su se v České repub­li­ce spl­nil sku­teč­ně jeden men­ší sen. Dostal se k nim tře­tí díl skvě­lé série „Mýty“. V roce 2009 vyšel dopo­sud posled­ní díl, kte­rý nesl název „Mýty 2: Farma zví­řat“. Od té doby to vypa­da­lo, že na sérii padl sou­mrak, ale pře­ce jen, o čty­ři roky poz­dě­ji, došlo k její­mu oži­ve­ní. Nemůžeme jinak, než že musí­me podě­ko­vat nakla­da­tel­ství Crew, kte­ré se o zno­vuvy­dá­vá­ní série posta­ra­lo,...

Autor:
Myty20

Mýty 2: Farma zvířat - 65 %

Po prv­ním díle „Legendy v exi­lu“ při­šel poměr­ně logic­ky díl dru­hý, kte­rý nese název „Farma zví­řat“. Už samot­ný název napo­ví­dá, kde asi bude hlav­ní výcho­dis­ko toho­to pří­bě­hu, což je mož­ná i tro­chu kámen úra­zu. Samozřejmě, že je to reak­ce na Orwellovu „Farmu zví­řat“ a je to reak­ce poměr­ně oso­bi­tá, kte­rá se nám tro­chu kře­čo­vi­tě sna­ží říct, že ty pohád­ko­vé posta­vy se dostá­va­jí mno­hem hlou­bě­ji do lite­ra­tu­ry, než by se nám moh­lo zdát. Tohle je sice hez­ké zjiš­tě­ní, ale...

Autor:
Myty0

Mýty 1: Legendy v exilu - 90 %

Pokud si to dob­ře pama­tu­ji, tak „Legendy v exi­lu“ jsem četl popr­vé vel­mi brzy poté, co byly vydá­ny nakla­da­tel­stvím Netopejr. To vyda­lo ješ­tě dru­hý díl, ale na něja­kou dobu se série odml­če­la, dokud se jí necho­pi­lo nakla­da­tel­ství Crew, kte­ré zajiš­ťu­je, že tahle skvě­lá série dál vychá­zí. Když jsem „Legendy v exi­lu“ četl popr­vé, líbi­ly se mi, celá série mě nadchla, také pro­to, že ješ­tě neby­lo tolik jiných děl, hlav­ně seri­á­lů a knih, kte­ré se věnu­jí pohád­ko­vé­mu svě­tu a jeho...

Autor: