Autor: Martin Štefko

0

#1898: Vlad 1: Můj bratr Igor - 65 %

Vlad 1: Můj bra­tr Igor (Vlad: Igor, mon frère)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2002. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Igor, mon frère“ v roce 2000. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář:&nb...

Autor:
0

#1897: Alpha 4: Seznam - 40 %

Alpha 4: Seznam (Alpha: La liste)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Alpha: La lis­te“ v roce 1999. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: MythicKresba:&nb...

Autor:
0

#1895: RETRO: Rychlé šípy a jejich 65 úžasných dobrodružství - 60 %

Rychlé šípy a jejich 65 úžas­ných dob­ro­druž­ství

Vydáno ku pří­le­ži­tos­ti výsta­vy v Museu hlav­ní­ho měs­ta Prahy v seší­va­né vaz­bě v roce 1997. Vydání má 68 stran.
Scénář: Jaroslav Foglar
Kresba: Jan Fischer

Výběr „Rychlé šípy a jejich 65 úžas­ných dob­ro­druž­ství“ je spíš tako­vá při­po­mín­ka, než aby se jed­na­lo o sku­teč­ně kva­lit­ní vydá­ní někte­rých vybra­ných pří­bě­hů Rychlých šíp, o kte­rých se navíc cel­kem stě­ží dá říct, že by se jed­na­lo o sku­teč­ně ty nej­lep­ší pří­běhy. U někte­rých je patr­né, že jsou to tako­vé ty pří­běhy výpl­ňo­vé, kdy sce­náris­té mají jed­no­du­chý nápad, ale jeli­kož nic lep­ší­ho v danou chví­li nepři­šlo, tak se s tím vypo­řá­da­li tou jed­no­duš­ší ces­tou. A oči­vid­ně se to týka­lo i tako­vé­ho Foglara, kte­rý navíc pro­střed­nic­tvím pří­bě­hů pro­pa­go­val skau­ty a morál­ní cho­vá­ní, kte­ré někdy bylo sko­ro v roz­po­ru se sku­teč­nou morál­kou. Nemáte taky někdy pocit, že i Rychlé šípy se cho­va­jí tro­chu jako hajzlí­ci? Sem tam něko­ho zajmou, drží ho jako rukojmí, necho­va­jí se vždy doko­na­le čest­ně.

Jasně, oni se cho­va­jí pod­le urči­té­ho kode­xu, kte­rý jim vští­pil autor, pod­le klu­kov­ské­ho kode­xu, kde nemá mís­to dív­ka, což se mimo­cho­dem pro­je­vu­je i v závě­reč­ném pří­bě­hu, kde je dokon­ce sku­pi­na odsou­ze­na za to, že v jejím čele je dív­ka. Ale tohle jsou pros­tě pří­běhy jed­no­ho spe­ci­fic­ké­ho čes­ké­ho auto­ra, kte­ré jsem osob­ně jako dítě milo­val a četl je, tedy pře­de­vším v belet­ris­tic­kém, niko­li v komik­so­vém pro­ve­de­ní. V komik­so­vém pro­ve­de­ní se ke mně dosta­ly prá­vě for­mou toho­to sešít­ku, kte­rý vyšel k pří­le­ži­tos­ti výsta­vy, jež se v roce 1997 kona­la v Museu hlav­ní­ho měs­ta Prahy. A jako tako­vá bro­žu­ra sku­teč­ně může slou­žit, i když se ve sku­teč­nos­ti nejed­ná o prv­ní vydá­ní s tím­to názvem.

Sešit „Rychlé šípy a jejich 65 úžas­ných dob­ro­druž­ství“ se obje­vil již v roce 1940 a pod­le zápi­su na ComicsDB se „jed­ná se o spe­ci­ál k Mikuláši, kte­rý obsa­ho­val 20 pří­bě­hů ze 4. a 45 pří­bě­hů z 5. roč­ní­ku Mladého hla­sa­te­le“. Tohle bro­žu­ra z roku 1997 roz­hod­ně nespl­ňu­je a pří­běhy zde pre­zen­to­va­né jsou odliš­né než u vydá­ní z roku 1940. Ve vydá­ní z roku 1997 ani není kon­kre­ti­zo­vá­no, o jaké pří­běhy se kon­krét­ně jed­ná, respek­ti­ve v jakých čís­lech „Mladého hla­sa­te­le“ pří­běhy vychá­ze­ly. Je to ško­da o to víc, že se jed­ná o pub­li­ka­ci, kte­rá vyšla pod muzej­ní výsta­vou. To by si pře­ce tro­chu těch his­to­ric­kých infor­ma­cí zaslou­ži­lo. Vydání z roku 1940 je navíc ješ­tě zají­ma­vé sku­teč­nost, že jsou vždy dva pří­běhy barev­né a dva čer­no­bí­lé.

Sbírka „Rychlé šípy a jejich 65 úžas­ných dob­ro­druž­ství“ je výbě­rem, kte­rý v sobě má sem tam něja­ký lep­ší pří­běh, tře­ba ten s Maxmiliánem Drápem je skvě­le horo­ro­vý a roz­hod­ně by se dal k tomu nej­lep­ší­mu zařa­dit, ale pak jsou zde tako­vé jed­no­hub­ky, kte­ré jsou jed­no­du­ché, sko­ro až banál­ní, jež nijak nena­ru­šu­jí to, co bylo řeče­no dří­ve nebo bude řeče­no poz­dě­ji. Jsou zde setká­ní postav, kte­rá budou snad­no zapo­me­nu­ta, nic, co by bylo sku­teč­ně str­hu­jí­cí. Sem tam je zde pří­mo něco ze skau­ta, jed­nou dokon­ce i pra­vi­dla hry. Z mého pohle­du tedy sku­teč­ně jen tako­vé hez­ké retro, ale roz­hod­ně je zají­ma­věj­ší sáh­nout po kni­hách s vět­ším for­má­tem.

Autor:
0

Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana

M. Night Shyamalan je jed­ním z těch mužů, kte­ří vystří­le­jí všech­ny nej­lep­ší nápa­dy hned v počát­ku svo­jí kari­é­ry. V roce 1999 to byl jeden z nej­na­děj­něj­ších reži­sé­rů, v sou­čas­nos­ti jsou jeho fil­my, bohu­žel nut­no říci spra­ved­li­vě, spí­še kri­ti­zo­vá­ny, než vyná­še­ny do nebe. Famózním úspě­chem toho­to Inda byl prá­vě sní­mek „Šestý smy­sl“, kte­rý se musel dostat do 101 nej­lep­ších horo­rů. Mnohými je ozna­čo­ván za jeden z nej­lé­pe vypoin­to­va­ných fil­mů vůbec. V tom­to musím sou­hla­sit. Bohužel pro­blém s tím­to sním­kem je i u toho, že pokud ho...

Autor:
0

#1893: Fury: Mírotvůrce - 50 %

Fury: Mírotvůrce (Fury: Peacemaker)

Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 1 až 6 mini­sé­rie „Fury: Peacemaker“ u Marvelu v edi­ci MAX. Souborně vyšlo jako „Fury: Peacemaker“ u Marvelu v edi­ci MAX v roce 2006. České vydá­ní má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 399 Kč.
Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.
Scénář: Garth Ennis
Kresba: Darick Robertson
Garth Ennis má rád vál­ku, to už jsme si říka­li. Objevuje se ve vět­ši­ně jeho pří­bě­zích. A nesmí chy­bět ani ve chví­li, kdy dosta­ne na hra­ní tako­vou posta­vu, jakou je Nick Fury. Tady navíc Garth Ennis vyu­žil mož­nos­ti, že Fury je posta­vou, kte­rá se obje­vo­va­la už za dru­hé svě­to­vé vál­ky, a tak napsal pří­běh, kdy Fury ješ­tě nemá nic spo­leč­né­ho s orga­ni­za­cí S.H.I.E.L.D. a vlast­ně ješ­tě ani není tím obá­va­ným člo­vě­kem, v jaké­ho se postup­ně vyklu­bal. Nečekejte špi­o­náž­ní komiks, čekej­te komiks, kte­rý bude čis­tě váleč­ný. Musím říct, že na začát­ku jsem měl co dělat, abych u pří­bě­hu zůstal, pro­to­že prv­ní kapi­to­la mi při­šla tako­vá pře­kot­ná a nelí­bi­lo se mi, jak je sko­ko­vě vede­na. Pochopíte její význam pro dal­ší dění, ale to nut­ně nezna­me­ná, že se jed­ná o úvod, kte­rý vás nakop­ne a nala­dí na dal­ší prů­běh.

I když kni­ha „Fury: Mírotvůrce“ tvo­ří vět­ší pří­běh, z prv­ních čtyř kapi­tol bude­te mít pocit, že se jed­ná o uza­vře­né epi­zo­dy, kte­ré až s finál­ní­mi seši­ty vytvá­ře­jí kom­pakt­ní pří­běh, kte­rý se pro­lí­ná celou vál­kou a kte­rý má začá­tek prá­vě v prv­ní kapi­to­le kni­hy. Tady Garth Ennis uka­zu­je, že je dob­rým vypra­vě­čem a že jed­not­li­vé kapi­to­ly nejsou jen výpl­ňo­vé, ale mají smy­sl pro cel­ko­vý pří­běh a cel­ko­vý dojem, kte­rý z dění a hlav­ně z cho­vá­ní postav bude­te mít. Pro pocho­pe­ní jejich moti­va­cí je to nezbyt­né. Nutně to ale nezna­me­ná, že bude­te z pre­zen­to­va­né­ho dění odva­ře­ní a že vás kaž­dá epi­zo­da bude bavit. Jako kdy­by zde byl Nick Fury jen posta­vou, kte­rá si tak nějak pro­plou­vá vál­kou, sem tam zasáh­ne do něja­ké ope­ra­ce, ale její vývoj není tak zásad­ní, jako je zásad­ní, aby se podí­lel na ope­ra­ci Mírotvůrce, k níž se kni­ha dostá­vá až ve dru­hé polo­vi­ně.

Kniha „Fury: Mírotvůrce“ není Garth Ennis v nej­lep­ší for­mě. Na dru­hou stra­nu tu máme kresbu Darricka Robertsona, kte­rá v dob­ré for­mě je. Jeho bojo­vé, váleč­né a krva­vé scé­ny jsou pros­tě parád­ní, jak bych od něj oče­ká­val. Přesto mám i v jeho pří­pa­dě jed­nu výhra­du. Nick Fury je v jeho podá­ní tro­chu neroz­po­zna­tel­ný. Jasně, na jed­nu stra­nu je to tím, že ješ­tě nemá pás­ku přes oko, na dru­hou stra­nu je to tím, že vypa­dá tuc­to­vě jako mno­hé jiné posta­vy, což je ško­da, pro­to­že zrov­na Fury je posta­vou zají­ma­vou. Možná kdy­by už ten­krát měl ty svo­je iko­nic­ké šedi­ny, i když ty při­šly s věkem. Postava tro­chu zapa­dá, což je ško­da. Ale ono to není jen kresbou, ono je to dáno i jejím mís­tem v pří­bě­hu. Jako kdy­by byl Fury až dru­hot­ným cha­rak­te­rem.

Tím, co se dostá­vá do popře­dí, je vál­ka samot­ná, mise, na kte­rou jsou vojá­ci vyslá­ni. Skoro si říkám, že tady už si Ennis mohl vymys­let v pod­sta­tě coko­li, že to zase není tak hlu­bo­ce zakom­po­no­vá­no do Marvel Universe. Tak do polo­vi­ny vás pří­běh nijak nedo­sta­ne, mož­ná si bude­te uží­vat krva­vé sek­ven­ce, kte­ré jsou pros­tě dob­ře nakres­le­ny, i když nejsou zby­teč­ně drs­né. Pak až při­jde to, proč byla kni­ha napsá­na, samot­ná mise Mírotvůrce, a ta už má tro­chu smy­sl, má vět­ší hloub­ku. Zde se vám uká­že, proč si Ennis vál­ku oblí­bil a proč je v jejích pří­bě­zích tak dob­rý. I když se sna­ží být zábav­ný, doká­že vyhmát­nout dob­ré téma a uká­zat, jak vál­ka nesmy­sl­ná a jak i smys­lu­pl­ná mise může nako­nec být bez smys­lu. Přesto jsem se ani v závě­ru nezba­vil dojmu, že tohle je až moc prů­měr­ná komik­so­vá zále­ži­tost.

Na Comics Blogu najde­te recen­zi na kni­hu „Fury: Bůh ochra­ňuj vál­ku“.

Autor:
0

#1892: Alpha 3: Výplata vlků - 60 %

Alpha 3: Výplata vlků (Alpha: Le salaire des loups)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Alpha: Le salaire des loups“ v roce 1998. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 2...

Autor:
0

#1891: Poslední Incal - 75 %

Poslední Incal (Final Incal)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě a v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako pří­běhy „Les Quatre John Difool“ (2008), „Louz de Garra“ (2011), „Gorgo Le Sale“ (2014) a „Le nou­ve­au rêve“ (2000). ...

Autor:
0

#1890: Netvora 2: Krev - 65 %

Netvora 2: Krev (Monstress 2: The Blood)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vychá­ze­lo jako čís­la 7 až 12 série „Monstress“. Souborně vyšla kni­ha v roce 2017. České vydá­ní má 152 stran a pro­dá­vá se v plné cen...

Autor:
0

#1887: Alpha 2: Bogdanovův klan - 50 %

Alpha 2: Bogdanovův klan (Alpha: Clan Bogdanov)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Alpha: Clan Bogdanov“ v roce 1997. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář:&nb...

Autor:
0

#1886: Útok titánů 17 - 50 %

Útok titá­nů 17 (Shingeki no Kyojin 17)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako kapi­to­ly 67 až 70 v sérii „Shingeki no Kyojin“ (japon­sky 進撃の巨人). České vydá­ní má 196 stran a pro­dá­vá se v plné ceně z...

Autor:
0

#1885: Skalpy 9: Zatni pěsti - 90 %

Skalpy 9: Zatni pěs­ti (Scalped: Knuckle Up)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako čís­la 50 až 55 v sérii „Scalped“ u Vertiga. Souborně vyšel komiks popr­vé v roce 2012. České vydá­ní má 140 stran a pro...

Autor:
0

#1883: Živí mrtví 27: Válka šeptem - 80 %

Živí mrt­ví 27: Válka šep­tem (The Walking Dead Vol. 27: The Whisperer War)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako čís­la 157 až 162 v sérii „The Walking Dead“. Souborně v ori­gi­ná­le komiks vyšel jak...

Autor:
0

#1882: Alpha 1: Výměna - 40 %

Alpha 1: Výměna (Alpha: L’échange)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2002. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Alpha: L’échange“ v roce 1996. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář: Pascal RenardK...

Autor:
0

#1881: Gantz 21 - 70 %

Gantz 21 (ガンツ)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako kapi­to­ly 238 až 247 v sérii „Gantz“. České vydá­ní má 212 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scé...

Autor:
0

#1880: Alisik 2: Zima - 70 %

Alisik 2: Zima (Alisik 2: Hiver)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Alisik 2: Hiver“ v roce 2014. České vydá­ní má 92 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 279 Kč.Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví ...

Autor:
0

#1878: Ms. Marvel 1: (Ne)normální - 40 %

Ms. Marvel 1: (Ne)normální (Ms. Marvel 1: No Normal )Vydalo nakla­da­tel­ství Crew ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Ms. Marvel: No Normal “ v roce 2014. České vydá­ní má 144 stra...

Autor:
0

#1876: Prsten Nibelungův - 75 %

Prsten Nibelungův (The Ring of the Nibelung )Vydalo nakla­da­tel­ství Comics Centrum v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „The Ring of the Nibelung “ v roce 2014. České vydá­ní má 448 stran a pro­dá­vá v plné ceně 899 Kč.Scénář:&...

Autor:
0

#1875: Pochmurný kraj 2: Zrcadlení - 60 %

Pochmurný kraj 2: Zrcadlení (Harrow County 2: Twice Told)Vydalo nakla­da­tel­ství Comics Centrum v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Harrow County 2: Twice Told“ v roce 2016. České vydá­ní má 128 stran a pro­dá­vá v plné ceně 599 Kč...

Autor: