Autor: Martin Štefko

0

Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott

„Hannibal“ je důvod, proč jsem něja­kou dobu nemohl Ridleyho Scotta vystát. Nadále jsou fil­my, kte­ré od něj pří­mo nesná­ším a „Hannibal“ je pořád na vrcho­lu toho­to žeb­říč­ku. Blízko v závě­su bude i Prometheus, kte­rý pro mě byl nako­nec pře­ce jen vel­kým zkla­má­ním, kte­ré ply­nu­lo hlav­ně ze scé­ná­ře. Najdou se i dal­ší kous­ky, ale to...

Autor:
0

8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat

Nicolas Cage a Joel Schumacher. Sama tahle kom­bi­na­ce může být pro něko­ho dosta­teč­ně vra­žed­ná. Natolik, že se na film ani nepo­dí­vá. Já mám Cage rád, tak­že v tomhle pro­blém není. Režisér Joel Schumacher? To už je dru­há stra­na min­ce. Jenže i Joel je schop­ný nato­čit kva­lit­ní film. Jako vždy mě prv­ní napad­ne Telefonní bud­ka....

Autor:
0

King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl. Ale stejně je to pro mě televizní klasika

Když jsem byl malý – rela­tiv­ně – tak jsem si tenhle film zami­lo­val. Ano, bylo to hlav­ně pro­to, že tam byla obrov­ská opi­ce, kte­rou si může­te snad­no oblí­bit, pro­to­že se jed­ná o tra­gic­ké­ho hrdi­nu. A navíc, pořád je to obrov­ská opi­ce, kte­rá doká­že ničit měs­to. Jenže pak jsem viděl původ­ní sní­mek z roku...

Autor:
Zaleskoutky0

Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se svaté kočičky - 60 %

Přiznám se, že mar­ke­tingo­vá kam­paň kolem komik­su „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ mě doce­la dosta­la a já jsem byl celý natě­še­ný, co od toho­to komik­su dosta­nu. Budu cito­vat: „Záleskautky se prá­vem sta­ly kul­tem pro moder­ní čte­nář­ky i čte­ná­ře a oblí­bí­te si je, pokud jste odrost­li rea­lis­tic­kým pří­bě­hům Rainy Telgemeierové nebo dob­ro­druž­stvím...

Autor:
Hilda0

Hilda a kamenný les - 90 %

Nakladatelství Paseka už vyda­lo prv­ní čty­ři díly série, a to v kni­hách „Hilda“ a „Hilda se vra­cí“, kdy kaž­dá kni­ha obsa­ho­va­la dva pří­běhy. Tentokrát dostá­vá­me jen jeden, ale zase se jed­ná o pří­běh poměr­ně dlou­hý, pro­to­že kni­ha má cel­kem 72 stran. Jedná se tak o nejdel­ší pří­běh, kte­rý Hilda zatím pro­ži­la, což je doce­la fajn,...

Autor:
Myty30

Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 %

Jako kdy­by se mno­ha fanouškům spl­nil se. A mož­ná je to slo­víč­ko „jako“ nad­by­teč­né. Fanouškům komik­su se v České repub­li­ce spl­nil sku­teč­ně jeden men­ší sen. Dostal se k nim tře­tí díl skvě­lé série „Mýty“. V roce 2009 vyšel dopo­sud posled­ní díl, kte­rý nesl název „Mýty 2: Farma zví­řat“. Od té doby to vypa­da­lo, že...

Autor:
Myty20

Mýty 2: Farma zvířat - 65 %

Po prv­ním díle „Legendy v exi­lu“ při­šel poměr­ně logic­ky díl dru­hý, kte­rý nese název „Farma zví­řat“. Už samot­ný název napo­ví­dá, kde asi bude hlav­ní výcho­dis­ko toho­to pří­bě­hu, což je mož­ná i tro­chu kámen úra­zu. Samozřejmě, že je to reak­ce na Orwellovu „Farmu zví­řat“ a je to reak­ce poměr­ně oso­bi­tá, kte­rá se nám tro­chu...

Autor:
Myty0

Mýty 1: Legendy v exilu - 90 %

Pokud si to dob­ře pama­tu­ji, tak „Legendy v exi­lu“ jsem četl popr­vé vel­mi brzy poté, co byly vydá­ny nakla­da­tel­stvím Netopejr. To vyda­lo ješ­tě dru­hý díl, ale na něja­kou dobu se série odml­če­la, dokud se jí necho­pi­lo nakla­da­tel­ství Crew, kte­ré zajiš­ťu­je, že tahle skvě­lá série dál vychá­zí. Když jsem „Legendy v exi­lu“ četl...

Autor:
HildaSeVraci0

Hilda se vrací - 95 %

Knize „Hilda“ jsem dal plný počet, ale u dru­hé­ho dílu jdu tro­chu dolů. Ten důvod je v pod­sta­tě jen jeden jedi­ný - na kni­ze „Hilda“ se mi nesmír­ně líbi­lo, že se děj ode­hrá­val v horách, v pod­sta­tě na samo­tě, což je pro­stře­dí, kte­ré je pro mě zají­ma­vé, navíc i s tím, co do něj Luke Pearson...

Autor:
hilda0

Hilda - 100 %

Vydalo nakla­da­tel­ství Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2016. Původně vyšlo jako kni­hy „Hilda and the Troll“ a „Hilda and the Midnight Giant“ v roce 2013. České vydá­ní má 80 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč. Scénář: Luke Pearson Kresba: Luke Pearson Už když se podí­vá­te... ane­bo ješ­tě lépe, už když si sáh­ne­te na obál­ku kni­hy...

Autor:
segry0

Ségry - 90 %

Vydalo nakla­da­tel­ství Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2016. Původně vyšlo jako „Sisters“ v roce 2014. České vydá­ní má 208 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 329 Kč. Scénář: Raina Telgemeier Kresba: Raina Telgemeier S Rainou mám jeden pro­blém. Nedokáže mě usa­dit na zadek, abych jen ohro­me­ně zíral, když její komiks čtu, ane­bo když jej dočtu. Já...

Autor:
Drunna0

Druuna - 65 %

Člověk by neměl mít pří­liš vel­ká oče­ká­vá­ní, aby se pak nezkla­mal v tom, co nako­nec dosta­ne. A mně se přes­ně tohle sta­lo s kni­hou „Druuna“. Nezažil jsem prv­ní vydá­ní prv­ní kni­hy s názvem „Morbus Gravis“, kte­rá se u nás obje­vi­la v roce 2001 pod Calibre Publishing. Byl jsem doce­la zvě­da­vý na to, jaký komiks vlast­ně je,...

Autor:
V4V0

V jako Vendeta - 100 %

Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě a v limi­to­va­né edi­ci (50 kusů) v roce 2015. Původně vyšlo jako čís­la 1 až 10 série „V for Vendetta“ u DC Comics. Souborné vydá­ní vyšlo u DC Comics popr­vé v roce 1988. České vydá­ní má 286 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 799 Kč (váza­ná) a 999 Kč (limi­to­va­ná). Knihou kou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur se sle­vou. Scénář: Alan Moore...

Autor:
0

Superman: Nespoutaný 1 - 60 %

Superman nikdy nepa­t­řil k mým oblí­be­ným hrdi­nům a nesta­lo se tak ani poté, co BB/art začal tuto posta­vu více vydá­vat a já jsem zjis­til, že její svět je sku­teč­ně vel­mi roz­sáh­lý a že je zde tolik postav, až z toho oči pře­chá­zí. Hlavně pro­to, že k těm posta­vám nemám žád­ný vztah, si nejsem schop­ný vytvo­řit vztah...

Autor:
0

Superman: Nespoutaný 2 - 55 %

Tak jsme se dočka­li i dru­hé kni­hy a po komik­su „Superman: Nespoutaný 1″ dochá­zí­me k cel­ko­vé­mu zakon­če­ní pří­bě­hu, ve kte­rém se Superman pre­zen­to­val jako vel­ká hroz­ba pro lid­stvo. Jak to se Supermanem dopad­ne? Jak skon­čí jeho kon­fron­ta­ce s pro­tiv­ní­kem, kte­rý je sil­ný - nebo sil­něj­ší? - jako on sám? Dokáže se z toho­hle dostat? Scott Snyder...

Autor: