Autor: Martin Štefko

0

#1917: Pečeme s Kafkou - 85 %

Pečeme s Kafkou (Baking With Kafka)Vydalo nakla­da­tel­ství Plus v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Baking With Kafka“ v roce 2017. České vydá­ní má 160 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Mino...

Autor:
0

#1916: Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4 - 55 %

Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2019. Vydání má 120 barev­ných stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Sylvain RunbergKresba: Serge PelléV seši­tě „Modrá Crew 9: ...

Autor:
0

Hráči se smrtí - Dobrý thriller z dílny Joela Schumachera.

Keifer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin a Oliver Platt, to není roz­hod­ně špat­né obsa­ze­ní, nao­pak je to obsa­ze­ní, z kte­ré­ho se dá něco vytřís­kat. Režie fil­mu se před téměř tři­ce­ti lety navíc cho­pil Joel Schumacher, kte­rý i přes pře­šlap s Batmanem má na svém kon­tě vel­mi dob­ré fil­my. „Hráči se smr­tí“ se moh­li cel­kem snad­no zařa­dit mezi ně. A oči­vid­ně se sta­li fil­mem, kte­rý zau­jal.

Autor:
0

#1914: Jízda na vlnách - 90 %

Jízda na vlnách (Oomen stro­omt over)Vydalo nakla­da­tel­ství Motto v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Oomen stro­omt over“ v roce 2017. České vydá­ní má 240 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč.Scénář: Francine OomenKresba: Fra...

Autor:
0

Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %

Třetí kni­ha s titu­lem „Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě“ je zase pořád­ný špa­lek a dosta­la se na 452 strá­nek. To je oprav­du pořád­ná dáv­ka man­gy, ale při čte­ní tako­vé­ho špal­ku jsem se neu­brá­nil poci­tu, že je toho sice hod­ně, ale ve sku­teč­nos­ti je toho málo. Stane se toho cel­kem hod­ně, ale jako kdy­by se děj zase­kl na mís­tě a nikam se sku­teč­ně nepo­sou­val. A to se při­tom posu­ne i o deset let kupře­du. Najednou, neo­če­ká­va­ně a mož­ná tro­chu i nepo­cho­pi­tel­ně. Jako kdy­by...

Autor:
0

Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 %

Když vám řek­nu, že kni­ha „Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl“ je vlast­ně celá o tom, že se Alita sna­ží najít svo­je mís­to ve svě­tě, že je to vlast­ně její osob­ní dra­ma, asi mi nebu­de­te moc věřit. A když vám řek­nu, že se tak sna­ží uči­nit pro­střed­nic­tvím drs­né­ho futu­ris­tic­ké­ho spor­tu, kde pro­ti sobě závo­dí kybor­go­vé, kte­ří mohou skon­čit až na šrot, asi mi nebu­de­te věřit vůbec. Ale když kni­hu, kte­rá má čty­ři sta pade­sát strá­nek, dočte­te, najde­te...

Autor:
0

Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 %

Nakladatelství Crew při­šlo ke kon­ci roku 2017 s nový­mi zají­ma­vý­mi komiksy a mimo jiné i nový­mi a zají­ma­vý­mi man­ga­mi. Úplně novou sérií na čes­kém trhu byly man­gy „Fullmetal Alchemist: Ocelový alchy­mis­ta 1“ a „Bojový anděl Alita“, kte­rou bych rád zre­cen­zo­val dnes, kon­krét­ně se jed­ná o prv­ní kni­hu ze série s názvem „Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl“. Obálka kni­hy nazna­ču­je, o jakou sérii půjde. Ano, tohle je sci-fi, kte­ré by se dalo ozna­čit za kyber­punk, a to kyber­punk cel­kem main­stre­a­mo­vé­ho cha­rak­te­ru v tom smys­lu, že...

Autor:
0

#1913: Vlad 4: Poslední východisko - 50 %

Vlad 4: Poslední výcho­dis­ko (Vlad: Dernière issue)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Dernière issue“ v roce 2002. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 2499 Kč.Scénář...

Autor:
0

#1910: Punisher MAX 6: Barracuda - 60 %

Punisher MAX 6: Barracuda (Punisher MAX 6: Barracuda)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 31 až 36 série „Punisher“ u Marvelu v edi­ci MAX. Souborně vyšlo jako „Punisher MAX 6: Barracuda“ u M...

Autor:
0

#1909: Sherlock 1: Studie v růžové - 50 %

Sherlock 1: Studie v růžo­vé (Sherlock: A Study In Pink)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Sherlock: A Study In Pink“ v roce 2013. České vydá­ní má 216 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Knihu&nb...

Autor:
0

#1908: Vlad 3: Rudá zóna - 50 %

Vlad 3: Rudá zóna (Vlad: Zone rouge)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Zone rou­ge“ v roce 2001. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Yves SwolfsK...

Autor:
0

#1907: Iko 1 - 35 %

Iko 1 (Wires and Nerve 1)Vydalo nakla­da­tel­ství Egmont v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo v roce 2017 jako „Wires and Nerve 1“. České vydá­ní má 240 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 349 Kč.Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scé...

Autor:
0

#1905: Punisher MAX 5: Otrokáři - 80 %

Punisher MAX 5: Otrokáři (Punisher MAX 5: The Slavers)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 25 až 30 série „Punisher“ u Marvelu v edi­ci MAX. Souborně vyšlo jako „Punisher MAX 5: The Slavers“ u&nbs...

Autor:
0

#1904: Zlouni 2: Rychle a ztřeštile - 45 %

Zlouni 2: Rychle a ztřeš­ti­le (The Bad Guys 2)Vydalo nakla­da­tel­ství Computer Press v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo „The Bad Guys 2“ v roce 2015. České vydá­ní má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář: Aaron Blabe...

Autor:
0

#1903: Vlad 2: Pán z Novijanky - 60 %

Vlad 2: Pán z Novijanky (Vlad: Le maître de Novijanka)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2002. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Le maître de Novijanka“ v roce 2001. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 19...

Autor:
0

#1902: Barbarella - 50 %

Barbarella (Barbarella)Vydalo nakla­da­tel­ství Argo v pev­né vaz­bě a v limi­to­va­né edi­ci v roce 2017. Původně v tom­to vydá­ní vyšlo jako „Barbarella“ v roce 2017. České vydá­ní má 168 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 398 Kč a 498 Kč v limi­tov...

Autor:
0

#1901: Spiknutí: Tajný příběh Protokolů sionských mudrců - 60 %

Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců (Fagin the Jew)

Vydalo nakla­da­tel­ství Academia v pev­né vaz­bě v roce 2008. Komiks původ­ně vyšel jako „The Plot: The Secret Story of The Protocols of the Elders of Zion“ v roce 2005. Vydání má 150 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 250 Kč.
Scénář: Will Eisner
Kresba: Will Eisner

Je straš­ná ško­da, že toho u nás od Willa Eisnera vyšlo tak málo, ale asi je prav­da, že to není něco, co by bylo zají­ma­vé z hle­dis­ka šir­ší­ho čte­nář­stva. Přece jen by se jed­na­lo hlav­ně o komiksy, kte­ré by si chtě­li pře­číst fanouš­ci komik­su. Ale i ti tro­chu kou­ka­li na to, co u nás vyšlo, ať už se jed­na­lo o komiks „Žid Fagin“ ane­bo dnes recen­zo­va­né „Spiknutí: Tajný pří­běh pro­to­ko­lů sion­ských mudr­ců“. Oba komiksy se zamě­řu­jí na židy a oba to vlast­ně děla­jí způ­so­bem, kdy se autor sna­ží jejich obrá­zek ve svě­tě tro­chu zlep­šit, změ­nit ten, kte­rý se dlou­hé roky, dese­ti­le­tí a mož­ná někdy i sto­le­tí utvo­řil a někdy i zako­ře­nil. Hodně sil­ně. Eisnerova sna­ha je hezká, ale dle mého je to sou­boj Davida s Goliášem, kte­rý David nemů­že nikdy vyhrát. Tentokrát ne.

Kniha „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ se zabý­vá zají­ma­vým tex­tem, kte­rý vstou­pil do dějin, podob­ně jako to udě­la­ly „Rukopisy“ v čes­kých ději­nách. Až na to, že „Rukopis krá­lo­védvor­ský“ a „Rukopis zele­no­hor­ský“ měly výraz­ný dopad na něja­kou men­ši­nu, nebo sku­pi­nu lidí. Někdo pros­tě jen chtěl, aby měla čes­ká obro­ze­nec­ká vlna svo­je pev­né zákla­dy, a tak vytvo­řil paděl­ky. Jenže v pří­pa­dě „Protokolů sion­ských mudr­ců“ se jed­na­lo o doku­ment, kte­rý byl vytvo­řen jen pro­to, aby se pod­po­řil nega­tiv­ní názor na židy, a to vlast­ně jen pro­to, aby se ustá­li­la poli­tic­ká situ­a­ce v Rusku, respek­ti­ve aby se carův názor nasmě­ro­val tou správ­nou ces­tou. Vtvořil se tak doku­ment, kte­rý pod­po­řil teo­rii, že židům jde o ovlád­nu­tí svě­ta. A rus­ké­mu auto­ro­vi se to doce­la poda­ři­lo, pro­to­že „Protokoly sion­ských mudr­ců“ se dosta­ly do svě­ta a žily a žijí si vlast­ním živo­tem, což jen uka­zu­je sílu tis­ku a hlav­ně sílu nená­vis­ti.

Will Eisner napsal kni­hu „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ tak, že se vlast­ně jed­ná o ces­tu k „Protokolům“, popi­su­je se, jak vznik­ly, co bylo pří­či­nou, kdo je auto­rem, a násled­ně se zamě­řu­je na to, jak si žily tím svým vlas­tím živo­tem, co doká­za­ly ovliv­nit a hlav­ně kde všu­de se doká­za­ly obje­vit. Že to bylo v pří­pa­dě nacis­tic­ké­ho Německa, to asi není moc pře­kva­pi­vé, že to bylo v novi­nách, kte­ré vlast­nil Henry Ford, to už pře­ce jen zají­ma­věj­ší je. Stejně jako je zají­ma­vá sku­teč­nost, že něko­li­krát došlo k urče­ní toho, že se jed­ná o padě­lek, v pod­sta­tě je to nezpo­chyb­ni­tel­né, ale „Protokoly sion­ských mudr­ců“ dál pře­tr­vá­va­jí a dál jsou zde lidé, kte­ří budou bez­mezně věřit tomu, že jsou prav­di­vé. A po letech se uka­zu­je, že je to prav­da.

Kniha „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ fun­gu­je jako doku­ment, díky kte­ré­mu se dozví­te o doku­men­tu, o němž jste mož­ná ani nevě­dě­li, ale při­tom se jed­ná o padě­lek, kte­rý se výraz­ně pro­mí­tl do dějin. Přijde mi, že Will Eisner je hod­ně zau­ja­tá, neob­jek­tiv­ní, ale jeho zápal se dá pocho­pit, jak tím, že sám byl židem, tak i sku­teč­nos­tí, že jsou zde křiv­dy, kte­ré židům vel­mi ublí­ži­ly. Ale kni­ha nedá­vá odpo­věď na to, proč bylo tak jed­no­du­ché, aby se „Protokoly sion­ských mudr­ců“ tak snad­no uchy­ti­ly, nedá­vá odpo­věď na to, kde se ta nená­vist bere. A to mi při­jde jako něco, co chy­bí. Pak je kni­ha „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ oprav­du pře­de­vším obha­jo­bou židov­ské­ho náro­da, ale bez toho, aby lidem, kte­ří nema­jí tak vel­ký pře­hled, poskyt­la více infor­ma­cí a více pohle­dů na danou pro­ble­ma­ti­ku. Ale roz­hod­ně pla­tí, že člo­věk nesmí sle­pě věřit vše­mu, co je napsá­no, musí ana­ly­zo­vat a dělat si názor na zákla­dě více­ro zdro­jů.

Autor:
0

Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal.

Až nyní jsem se koneč­ně dostal k tomu, abych zhlé­dl již při svém vzni­ku legen­dár­ní Vránu. Komiksové sním­ky jsou v dneš­ní době na den­ním pořád­ku, ale v roce 1993 se dob­rá komik­so­vá adap­ta­ce hle­da­la hod­ně těž­ko. A tak při­šli James O’Barr, Alex Proyas a Brandon Lee, aby to změ­ni­li.

Autor:
0

#1899: Van Gogh 21. století - 60 %

Van Gogh 21. sto­le­tí

Vydalo nakla­da­tel­ství Malvern v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2016. Vydání má 196 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 288 Kč.
Scénář: Petr Měrka
Kresba: Dávid Marcin
Komiks „Van Gogh 21. sto­le­tí“ je čte­ní, kte­ré pro vás roz­hod­ně bude vel­mi spe­ci­fic­kým zážit­kem. Takhle z fle­ku pros­tě není mož­né říct, jest­li to bude záži­tek pří­jem­ný, či niko­li, ale urči­tě to bude záži­tek, pro­to­že tohle je jed­na z knih, kte­ré vás nene­cha­jí chlad­ný­mi. Je cel­kem mož­né, že vás hned o začát­ku odra­dí, ať už scé­ná­řem nebo kresbou. Je doce­la mož­né, že se sta­ne dokon­ce to, že vás kni­ha vyto­čí, že ji odho­dí­te a už se k ní nebu­de­te chtít nikdy vrá­tit. Ale je také mož­né, že vás svým vel­mi spe­ci­fic­kým sty­lem - sce­náris­tic­kým i kre­seb­ným - nadchne a vy bude­te hltat strán­ku za strán­ko, někdy i bez toho, aby vám čte­ní dáva­lo sku­teč­ně smy­sl. A nej­spíš vám ani smy­sl dávat nebu­de, ale nemys­lím si, že to je nut­ně domé­na komik­su „Van Gogh 21. sto­le­tí“. Ta je tro­chu někde jin­de.

Nechci tvr­dit, že komiks „Van Gogh 21. sto­le­tí“ vůbec nedá­vá smy­sl, to není prav­da, on smy­sl dává, ale v myš­len­kách, niko­li v ději. Ze začát­ku ješ­tě máte pocit, že je to všech­no OK, že je to vlast­ně tako­vý cel­kem bru­tál­ní bizár, kde bude pře­vy­prá­věn Van Goghův život, ale oprav­du odliš­ně, a navíc v sou­čas­nos­ti, pří­pad­ně v blíz­ké budouc­nos­ti. Po něko­li­ka kapi­to­lách se ale dosta­ne­te do fáze, kdy už bude­te vědět, že to pros­tě cel­ko­vě smy­sl dává jen vel­mi málo a že nemá smy­sl v pří­bě­hu nut­ně hle­dat něja­ké spo­ji­tos­ti. Ano, jsou zde, ale nejsou tím před­něj­ší. A ne, ta podiv­nost roz­hod­ně není dána jen tím, že vyprá­vě­no je nechro­no­lo­gic­ky a růz­ně se ská­če v čase, ale i mezi posta­va­mi. Je to dáno cel­ko­vým sty­lem psa­ní i kres­by.

Knihu „Van Gogh 21. sto­le­tí“ je mož­né vní­mat jako dva­cet dva hod­ně zvlášt­ních, ne vždy pocho­pi­tel­ných, cel­kem bru­tál­ní, surre­ál­ných, ale přes­to stá­le společensko-kritických úvah, kte­ré Petr Měrka napsal a kte­ré Dávid Marcin ilu­stro­val. Přesto se jed­ná o komiks, není to jen ilu­stro­va­ná kni­ha, to zase ne, ale chví­le­mi si bude­te říkat, jest­li vlast­ně kres­ba a text souzní, jest­li si v někte­rých pasá­žích kaž­dý autor nejel to svo­je, respek­ti­ve jest­li Dávid mís­to kres­by v sou­la­du s tex­tem pros­tě jen nezvo­lil tako­vou kresbu, kte­rá se mu vyro­ji­la v hla­vě, když si text pře­če­tl A ono to vlast­ně ani moc jinak nešlo, pro­to­že někte­ré tex­to­vé pasá­že pros­tě nedá­va­jí pro­stor pro roz­ví­je­ní děje, jsou jen roz­ví­je­ním myš­le­nek.

Měl jsem pocit, že v někte­rých čás­tech už Petr Měrka pře­šel do tako­vé fáze, že v pod­sta­tě psal to, co ho zrov­na napadlo, že kri­ti­zo­val zrov­na to, co mu leže­lo v žalud­ku bez toho, aby zde byla něja­ká hlub­ší návaz­nost. Jako kdy­by se zde pro­je­vo­va­lo aso­ci­ač­ní psa­ní a Petr psal pros­tě o tom, co ho napadlo, kam ho aktu­ál­ní nápad zave­dl. I pro­to je komiks „Van Gogh 21. sto­le­tí“ ze začát­ku více dějo­vý a ke kon­ci už je více sno­vý, více ide­o­vý. Myšlenek je zde tro­chu hod­ně, chví­le­mi je z toho doce­la guláš, ale jsou zde téma­ta, kte­rá více vyvstá­va­jí na povrch, jako pro­blém toho, když se člo­věk chce stát spi­so­va­te­lem, ale také cel­ko­vě toho, jak ve spo­leč­nos­ti dnes fun­go­vat. Přesto je kni­ha „ „Van Gogh 21. sto­le­tí“ “ komik­sem, kte­rý dove­de zaujmout a dove­de při­mět k pře­mýš­le­ní.

Komiks „Van Gogh 21. sto­le­tí“ může­te zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Malvern.
Autor:
0

#1898: Vlad 1: Můj bratr Igor - 65 %

Vlad 1: Můj bra­tr Igor (Vlad: Igor, mon frère)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2002. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Igor, mon frère“ v roce 2000. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář:&nb...

Autor:
0

#1897: Alpha 4: Seznam - 40 %

Alpha 4: Seznam (Alpha: La liste)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Alpha: La lis­te“ v roce 1999. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: MythicKresba:&nb...

Autor: