Kritiky.cz > Články autora:Pavel 'Stanjah' Staněk

Barevné spektrum Stanleyho Kubricka

Marc Anhony Figueras vytvo­řil vel­mi zají­ma­vé, čtyř­mi­nu­to­vé video, obsa­hu­jí­cí zábě­ry z těch nej­slav­něj­ších fil­mů reži­sé­ra Stanleyho Kubricka. Sestřih Kubrickových fil­mů názor­ně doku­men­tu­je izo­lo­va­né či domi­nant­ní pou­ží­vá­ní jed­not­li­vých barev (čer­ve­ná, mod­rá, žlu­tá,...Read more »

Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neuvěřitelný životní příběh

Životopisné kni­hy jsem si v posled­ní době vel­mi oblí­bil, a tak když jsem obje­vil kni­hu od Arnolda Schwarzeneggera, oka­mži­tě jsem si ji poří­dil.Read more »

Terminátor 2 se vrátí ve 3D

James Cameron už dlou­hou dobu mlu­ví o mož­nos­ti návra­tu Terminátora 2 do kin ve 3D. Po úspě­chu 3D ver­ze Cameronova kul­tov­ní­ho Titanicu, kte­rý skli­dil obrov­ský úspěch a jen v čín­ských kinech utr­žil neu­vě­ři­tel­ných...Read more »

Overwatch si k olympijským hrám připravil nový obsah

Letní olym­pij­ské hry začí­na­jí v bra­zil­ské met­ro­po­li Rio De Janeiro už v sobo­tu a Overwatch si ten­to spor­tov­ní svá­tek nene­chá ujít. Tvůrci z Blizzardu si ke své onli­ne stří­leč­ce při­pra­vi­li pro fanouš­ky spe­ci­ál­ní...Read more »

Zemřela producentka Julie Pain, dlouholetá spolupracovnice Ridleyho Scotta

Julie Pain, drži­tel­ka pres­tiž­ní ceny Emmy a pro­du­cent­ka, více než pat­náct let řídí­cí Londýnské ope­ra­ce pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Ridleyho Scotta, pod­leh­la 15. červ­na krát­ké­mu boji s rako­vi­nou. Bylo jí 64 let. Svou kari­é­ru...Read more »

Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi

Po roz­ší­ře­ní s podti­tu­lem Srdce z kame­ne jsme se před nece­lým měsí­cem dočka­li  posled­ní­ho roz­ší­ře­ní pro hru Zaklínač 3: Divoký hon, nesou­cí­ho jmé­no O víně a krvi. A na začá­tek je rov­nou potře­ba říci,...Read more »

David Bowie se před smrtí podíval na filmový Warcraft

Režisér fil­mo­vé­ho Warcraftu, Duncan Jones, se v roz­ho­vo­ru pro The Daily Beast podě­lil o krás­ný pří­běh ze své­ho sou­kro­mé­ho živo­ta. Syn hudeb­ní­ka Davida Bowieho v roz­ho­vo­ru vzpo­mí­nal na oka­mžik, kdy těs­ně před...Read more »

Které filmové trháky podle knižní předlohy přichystal rok 2016?

Téměř s želez­nou pra­vi­del­nos­tí se rok co rok v kinech obje­vu­jí zají­ma­vé fil­mo­vé poči­ny, kte­ré vznik­ly na zákla­dě kniž­ních, nebo komik­so­vých před­loh. Rok 2016 v tom­to smě­ru nijak neza­os­tá­vá a fil­mo­vá stu­dia nám...Read more »

Nové informace ze světa Vetřelce

V posled­ní době se začí­na­jí obje­vo­vat nové zprá­vy o při­pra­vo­va­ných fil­mech se zná­mým xeno­mor­phem v hlav­ní roli. První ze dvo­ji­ce nových vetřel­čích fil­mů pone­se název Alien: Covenant, při­čemž podti­tul Covenant odka­zu­je na...Read more »

Gearbox potvrdili, že Borderlands 3 budou jejich další hrou

Vývojářské stu­dio Gearbox ofi­ci­ál­ně potvr­di­lo pří­pra­vy tře­tích Borderlands. Jejich vývoj začne hned, jakmi­le vývo­já­ři dokon­čí prá­ce na Battleborn a jeho DLC. Randy Pitchford, ředi­tel stu­dia Gearbox, řekl: „Není žád­ným tajem­stvím,...Read more »

Spin-off hry Legacy of Kain, Nosgoth, zrušen

Nosgoth, kom­pe­ti­tiv­ní mul­tipla­ye­ro­vý spin-off hry Legacy of Kain byl zru­šen. Vydavatel Square-Enix řekl, že vol­ně dostup­ná hra lidí pro­ti upí­rům nebu­de vydá­na, i když už strá­vi­la rok na Steamu v před­čas­ném...Read more »

Ve věku 91 let zemřel scénárista Howard Berk

Howard Berk, scé­náris­ta, jenž napsal mimo jiné scé­nář pro film Target s Genem Hackmanem z roku 1985, ale i epi­zo­dy detek­tiv­ní­ho seri­á­lu Columbo, film Mission: Impossible a McMillan & Wife, zemřel při­ro­ze­nou smr­tí...Read more »

Kolektiv autorů – České Budějovice pod hákovým křížem

Kniha České Budějovice pod háko­vým kří­žem, kte­rou při­pra­vil osmi­člen­ný kolek­tiv auto­rů z řad pro­fe­si­o­nál­ních his­to­ri­ků a jejich ama­tér­ských kole­gů popi­su­je, jak se žilo v jiho­čes­ké met­ro­po­li za dob nacis­tic­ké oku­pa­ce ve čty­ři­cá­tých...Read more »

Ve hře Hobo: Tough Life se hráči stanou bezdomovci

Herní vývo­já­ři z T4J a Moravia Tales při­pra­vu­jí nový RPG titul, ve kte­rém si hrá­či vyzkou­še­jí jaké to je být bez­do­mov­cem v našem hlav­ním měs­tě. Ve hře Hobo: Tough Life na vás...Read more »

Může Batman skutečně přemoci Supermana?

Tak to je otáz­ka, kte­rá je téměř stej­ně sta­rá jako samot­ný Batman a Superman. Může tedy Batman v sou­bo­ji jeden na jed­no­ho Supermana sku­teč­ně pora­zit? Téměř kaž­dý fanou­šek těch­to komik­so­vých hrdi­nů má...Read more »

Zaklínač 3: Divoký hon – Srdce z kamene

První roz­ší­ře­ní ke hře Zaklínač 3: Divoký hon s podti­tu­lem Srdce z kame­ne sice vyšlo už na kon­ci loň­ské­ho roku. Já se k němu ale dostal až nyní, nebu­de se tedy jed­nat...Read more »

Nový update GTA 5 Online přináší spoustu nového obsahu

Rockstar Games zve­řej­ni­li dal­ší infor­ma­ce o novém upda­tu ke hře GTA Online, jme­nu­je se Lowrider: Custom Classics, ten při­ná­ší nové mož­nos­ti úprav růz­ných vozů. Dále nabí­zí i nové zbra­ně, kte­ré je mož­né vyu­ží­vat...Read more »

Indiana Jones 5 je ohlášen na rok 2019

Už od loň­ské­ho roku se v moři inter­ne­tu obje­vo­va­li zvěs­ti o novém dob­ro­društví slav­né­ho arche­o­lo­ga Indiana Jonese. Nyní jsou zvěs­ti ofi­ci­ál­ně potvr­ze­ny, nový Indiana Jones nás čeká v roce 2019, a dočká­me se...Read more »

Herní studio Obsidian ohlásilo nové RPG Tyranny, kde se hráč zhostí záporného hrdiny

Herní spo­leč­nos­ti Obsidian a Paradox Interactive v úte­rý ozná­mi­li svůj nový pro­jekt, RPG s názvem Tyranny. Hra se bude ode­hrá­vat ve fan­ta­sy svě­tě, kte­rý utr­pěl obrov­ské ško­dy díky masiv­ní­mu kon­flik­tu mezi dob­rem...Read more »

Autor Metra 2033 se dohodl s producenty na filmovém zpracování

Hollywoodští tvůr­ci pra­cu­jí na fil­mo­vém zpra­co­vá­ní slav­né kni­hy Metro 2033, na jejíž moti­vy vznik­ly i úspěš­né video­her­ní adap­ta­ce. Producenti Michael De Luca a Stephen L’Heureux se spo­ji­li s auto­rem kni­hy Dmitry Glukhovskym,...Read more »

Daisy Ridley možná vystřídá Angelinu Jolie v roli Lary Croft

Třiadvacetiletá hereč­ka zau­ja­la svou rolí Rey v nových Star Wars, nyní se začí­na­jí obje­vo­vat spe­ku­la­ce o jejím dal­ším herec­kém angaž­má, kon­krét­ně v rebo­o­tu série Tomb Raider, kde by měla ztvár­nit hlav­ní posta­vu...Read more »

Ondřej Kundra – Putinovi agenti

Redaktor týde­ní­ku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové kni­ze nazva­né Putinovi agen­ti aneb Jak ruš­tí špi­o­ni kra­dou naše tajem­ství, vydá­vá do poli­tic­kých vod na sto­pu rus­kých agen­tů usi­lu­jí­cích...Read more »

V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa

Když se popr­vé obje­vi­ly zprá­vy o chys­ta­né rein­kar­na­ci kul­tov­ní Pobřežní hlíd­ky, mno­zí to chá­pa­li doslo­va jako špat­ný vtip. Ovšem po potvr­ze­ní prv­ních herec­kých jmen, mezi kte­ré pat­ří mimo jiné Zac Efron,...Read more »

Open beta k Overwatch už v květnu

Také se těší­te na plá­no­va­nou novin­ku Overwatch od stu­dia Blizzard? Pokud ano, tak se může­te začít těšit na kvě­ten letoš­ní­ho roku. Podle všech dostup­ných infor­ma­cí to zatím vypa­dá, že...Read more »

Muž na laně - 7/10

Filmový reži­sér Robert Zemeckis má na svém kon­tě celou řadu úspěš­ných sním­ků, mezi kte­ré pat­ří napří­klad Forrest Gump, Návrat do budouc­nos­ti, nebo Let s Danzelem Washingonem v hlav­ní roli. Na kon­ci...Read more »