Velcí vynálezci - velká kniha o velkých lidech

Velcí vyná­lez­ci, vel­ká kni­ha s vel­kým námě­tem. Bez těch­to vyná­le­zů, moud­rých hlav by byl dneš­ní svět napros­to chudý. Dokážete si před­sta­vit běž­ný život bez elektři­ny a elek­tric­kých spo­tře­bi­čů, kní­žek, bez tele­fon­ní­ho...Read more »

Vílí kouzla - pohádky pro společné čtení

Máte rádi pohád­ky o pří­ro­dě, zví­řa­tech i pohád­ko­vých bytos­tech? Hledáte kni­hu pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře? Chcete zažít pří­jem­né chví­le se svý­mi dět­mi či vnou­ča­ty? Tak je kni­ha Vílí kouz­la urče­na prá­vě vám. Read more »

Čtenářský deník - krásná vzpomínka na vaše přečtené knihy

Čtenářský deník, pro něko­ho krás­ná vzpo­mín­ka na kni­hy, kte­ré pře­če­tl, na hrdi­ny, hlav­ní posta­vy, s nimiž pro­ží­val nád­her­né chvil­ky, pro jiné­ho noč­ní můra a nut­né zlo z dob škol­ních let. Každý to...Read more »

Hluboká modř moře - dramatický příběh plný lásky a romantiky v pozadí války

Milujete romá­ny Marie Lamballe? Chcete zažít pří­běh plný lás­ky a roman­ti­ky? Máte rádi romá­ny z doby vál­ky? Marie Lamballe je autor­kou novin­ky Hluboká modř moře, kte­rou vyda­la Euromedia Group v koedi­ci s nakla­da­tel­stvím...Read more »

Cukrárna v Paříži - milý příběh vonící po odpalovaném těstě i makrónkách

Znáte romá­ny Julie Caplinové? Milujete pří­běhy z pro­stře­dí kavá­ren a restau­ra­cí? Hledáte poho­do­vé a pří­jem­né čte­ní pro dny všed­ní i svá­teč­ní? Cukrárna v Paříži vás roz­hod­ně nezkla­me a bude vás bavit od prv­ní stra­ny. Nebudete...Read more »

Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec

Lámete si hla­vu, co dob­ré­ho může vaše dítě či váš part­ner pokud má bezlep­ko­vou či bez­lak­tó­zo­vou die­tu? Dozvěděli jste se prá­vě tuto dia­gnó­zu a neví­te, jak s tou­to infor­ma­cí nalo­žit a co si vlast­ně...Read more »

Pekelné úkoly čertí babičky - pracovní sešit pro všechny šikovné děti

Chcete se nau­čit vařit pořád­nou polév­ku pro čer­ty? Luštíte rádi kří­žov­ky nebo čer­tisměr­ky? Že neví­te co to je? Tak se na to se mnou pojď­te podí­vat. Iva Gecková je...Read more »

Napiš správně I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách - křížovky, osmisměrky, doplňovačky

Do rukou se mě dostá­vá hra­vý pra­cov­ní sešit, kte­rý vás a vaše děti sezná­mí s pra­vi­dly psa­ní i/y po měk­kých a tvr­dých sou­hlás­kách. Hravou a zábav­nou for­mou zvlád­ne­te všech­ny pra­vo­pis­ná cvi­če­ní bez chy­by, slzi­ček...Read more »

Nejjednodušší recepty - 116 kombinací pro každý den

Přejete si uva­řit zdra­vé a dob­ré jíd­lo z dostup­ných suro­vin a nestrá­vit u toho celý den? Tak to jste na správ­né adre­se. Tomáš Kosačík a Lucie Kosačíková jsou auto­ři nové kuchař­ky s názvem Nejjednodušší recep­ty....Read more »

Dáma z dobré rodiny - Alva Vanderbiltová - žena v rukavičkách, která změnila svět

Máte rádi his­to­ric­ké romá­ny o nezá­vis­lých ženách, kte­ré doká­žou změ­nit svět? Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh plný zvra­tů? Alva Vanderbiltová je tomu roz­hod­ně pří­kla­dem. Pojďte se se mnou vrá­tit do 19. sto­le­tí...Read more »

Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích

Máte rádi pří­běhy o zví­řa­tech a lese?  Chcete se vypra­vit na dob­ro­druž­né puto­vá­ní pří­ro­dou? Proč se vlast­ně sle­pý­ši říká sle­pýš? Kdo žije v sudu s deš­ťo­vou vodou? Proč mají srn­ča­ta na zádech pun­tí­ky?...Read more »

Není moře jako moře - krásný příběh s velkými písmeny

Víte co zna­me­ná pol­sky „latar­nik“? Chcete se dozvě­dět něco o pol­ské kuchy­ni? Hledáte pří­běh s vel­ký­mi pís­me­ny? Markéta Vítková je autor­kou kni­hy Není moře jako moře a na všech­ny otáz­ky vám roz­hod­ně...Read more »

Speciální sourozenci - život se sourozencem s postižením

Rodina je jako puzzle, jed­not­li­vé díl­ky do sebe ide­ál­ně zapa­da­jí, jen tak vzni­ká celek. V pro­ce­su sklá­dá­ní může dojít ke kom­pli­ka­ci, tou je naro­ze­ní posti­že­né­ho dítě­te. Dílky do sebe najed­nou...Read more »

Narozeninová kočka - prostě ten nejlepší dárek k narozeninám

Hledáte pří­běh s vel­ký­mi pís­me­ny? Chcete zažít pořád­nou naro­ze­ni­no­vou osla­vu? Pomůžete Honzíkovi, Matějovi a nevi­do­mé­mu dědo­vi vybrat ten nej­lep­ší naro­ze­ni­no­vý dárek? Read more »

Toskánské dítě - příběh nenaplněné lásky

Hledáte román, kte­rý se ode­hrá­vá za vál­ky? Máte rádi dvě dějo­vé linie? Román Toskánské dítě je o nena­pl­ně­né lás­ce, o tajem­ství i zra­dě v jed­nom pří­bě­hu vás roz­hod­ně zaujme a nebu­de­te chtít pře­stat číst. Read more »

Co se děje, když se děje počasí - úžasná kniha o všech podobách počasí

Proč fou­ká vítr? Odkud se bere sníh? Co je to jino­vat­ka? Proč sníh křu­pe pod noha­ma? Co je to Cirrus, Stratus nebo Cumulus? Na tyto otáz­ky a ješ­tě mno­hem více...Read more »

Za zvířátky na farmu - úžasná kniha pro všechny milovníky farmy

Chcete poznat život na far­mě, jak to na ní vlast­ně cho­dí? Máte rádi zví­řát­ka? Pojďte se spo­leč­ně se mnou vypra­vit na dob­ro­druž­nou výpra­vu a dozvě­dět se mno­ho zají­ma­vos­tí ze živo­ta...Read more »

Jak si zařídit domov - váš průvodce na cestě k vysněnému interiéru

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak vybrat pod­la­hy, okna či dve­ře a neví­te si rady? Toužíte po krás­ně zaří­ze­ném byd­le­ní? Jana Pěkná je inte­ri­é­ro­vá desig­nér­ka a zakla­da­tel­ka Online ško­ly byto­vé­ho desig­nu a je autor­kou kni­hy Jak...Read more »

Nejznámější přísloví - edice Čteme s obrázky

Jako malá hol­ka si pama­tu­ji, když moje babič­ka pou­ží­va­la různá pří­slo­ví, pra­nos­ti­ky a lido­vá moud­ra. Moc ráda na to vzpo­mí­nám. Byla to krás­ná doba. Nebyly žád­né pře­vrat­né tech­no­lo­gie jako jsou...Read more »

Hry pro rozvoj řeči pro děti od 2 let - výborná příručka pro učitelky i rodiče

Řeč není vro­ze­ná a nevy­ví­jí se sama od sebe. Je to běž­ná lid­ská doved­nost, je člo­vě­ku při­ro­ze­ná. Přibližně tře­ti­na pěti­le­tých dětí vyka­zu­je chyb­nou arti­ku­la­ci, výslov­nost a nedo­stat­ky v řečo­vých pro­je­vech. Kojenci začí­na­jí...Read more »

České dějiny - 100 památných míst

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy České ději­ny - 100 památ­ných míst, jejíž auto­rem je Jan Kvirenc. Kniha má úcti­hod­ných 456 stran. Pojďte se vypra­vit na neko­neč­nou...Read more »

Moje první opravdová kuchařka

Ráda bych se s vámi podě­li­la u čte­nář­ský záži­tek z kuchař­ky mla­dé autor­ky Ájy Dokoupilové, kte­rá je oprav­du rari­tou na kniž­ním trhu. Tato kuchař­ka je urče­na všem, kdo začí­ná vařit. Je tře­ba...Read more »

Sejdeme se v knihkupectví - poutavý příběh o rodině a lásce ke knihám

Hledáte zají­ma­vé čte­ní, při kte­rém se nebu­de­te nudit? Jste milov­ní­ci knih a cho­dí­te rádi do knih­ku­pec­tví? Máte rádi autor­ku Amy Meyerson a její romá­ny? Tak je tato kni­ha urče­na prá­vě vám. Read more »

Vánoční hvězda a splněná přání - poetický příběh o malé holčičce

Chcete zažít krás­ný a poe­tic­ký pří­běh o malé hol­čič­ce Idě, kte­rá byd­lí v dět­ském domo­vě? Hledáte pro své děti krás­nou advent­ní pohád­ku? Vánoční hvězda a spl­ně­ná přá­ní se vám bude roz­hod­ně líbit. Zuzana...Read more »

Láska a sýr v Paříži - román o sýrech, i o lásce

Máte rádi romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren a restau­ra­cí? Jste milov­ní­ci Francie, jejich sýrů i pamá­tek? Román Láska a sýr v Paříži pro vás tedy bude jas­nou vol­bou. Read more »

Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením

Znáte pyš­nou ropu­chu, kte­rá chtě­la pořád jiné šaty? Víte, že mou­cha doká­že také nepo­slou­chat? Hledáte las­ka­vé pří­běhy o zví­řát­kách s pona­u­če­ním? Jana Jakubíčková je autor­kou kni­hy Pohádky ze slu­neč­né zahrád­ky, kte­ré...Read more »