Sniper Elite

Read more »

Jak účinně zhubnout v nohou?

Pokud jde o hub­nu­tí, ženy čas­to tou­ží zhub­nout na nohou a v bocích. V pří­tom­nos­ti nad­váhy je nad­by­tek tuko­vé tká­ně dis­tri­bu­o­ván v celém těle, ale v někte­rých oblas­tech je jeho aku­mu­la­ce nej­vý­raz­něj­ší. To je způ­so­be­no...Read more »

LAPAČE SNŮ - trendy amulety do vaší ložnice se skrytou symbolikou a živly přírody - mohou být nebezpečné?

Nosíte si po kapsách význam­né pamá­teč­ní před­mě­ty, kte­ré vám daro­va­li čle­no­vé vaší rodi­ny? Věříte na amu­le­ty a nemů­že­te bez nich usnout? Pak je tato oblí­be­ná deko­ra­ce, kte­rou zna­li již sta­ří indi­á­ni,...Read more »

Zařizujeme pokoj pro školáka

Nastoupilo vaše dítě do prv­ní tří­dy? Jistě jste již pocí­ti­li, co tako­vá změ­na v jeho živo­tě při­ná­ší. A co tepr­ve v tom vašem. Dítěti se ško­lou při­bý­va­jí nové potře­by. Doposud byl dět­ský...Read more »

Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit

Koupíme si rodin­ný domek, byt či jakou­ko­liv nemo­vi­tost, ve kte­ré bude­me trva­le byd­let se svo­jí rodi­nou, ale sta­ne se, že teď je potře­ba inves­to­vat do čás­teč­né ane­bo kom­plet­ní rekon­struk­ce. Kde...Read more »

Žízeň po životě - nejslavnější film Kirka Douglase

Vincent van Gogh je jed­ním z neslav­něj­ších malí­řů 19. sto­le­tí a  Kirk Douglas je zase jeden z nej­slav­něj­ších her­ců 20. sto­le­tí Spojením těch­to his­to­ric­kých postav, malí­ře a Kirka Douglase  (úmr­tí ve 103 letech) při­ná­ší...Read more »

Posilování bicepsů

Posilování pat­ří k základ­ním vol­no­ča­so­vým akti­vi­tám vel­ké­ho množ­ství lidí. Není se čemu divit, díky tomu­to spor­tu se totiž odre­a­gu­je­me, nabe­re­me novou sílu a ješ­tě k tomu posí­lí­me naše sebe­vě­do­mí, to hlav­ně pro­to­že...Read more »

Krajky mají stále své kouzlo

Možná máte v pamě­ti ulo­žen obrá­zek, na kte­rém je obý­va­cí pokoj vaší babič­ky. Na sto­le je bílý ubrus, na něm ruč­ně háč­ko­va­ná kraj­ko­vá deč­ka a váza s kvě­ti­na­mi. Na polič­kách obý­va­cí stě­ny...Read more »

Nejnovější trendy v ložnici

Rekonstruujete? Stěhujete se do nové­ho a zabydluj­te se? Pak urči­tě bude­te hle­dat něja­kou tu inspi­ra­ci. Inspirujte se nový­mi tren­dy v oblas­ti byd­le­ní, kon­krét­ně lož­ni­ce­mi. Jaký prá­vě letí náby­tek? Jakou poří­dit postel?...Read more »

X-Morph: Defense

Read more »

Proč je výhodné svítit kompaktními zářivkami

Kompaktní zářiv­ky zača­ly nahra­zo­vat v 90. letech kla­sic­ké žárov­ky s wolfra­mo­vým vlák­nem. Lidé je naku­po­va­li spí­še ze zvě­da­vos­ti, i když jed­ním z důvo­dů byla poměr­ně výrazná úspo­ra elek­tric­ké­ho prou­du. Ta byla niž­ší řádo­vě o desít­ky...Read more »

Jak určit slepé střevo?

Apendicitida nastá­vá záně­tem sle­pé­ho stře­va. Příznaky apen­di­ci­ti­dy se snad­no zamě­ňu­jí s pro­je­vy jiných one­moc­ně­ní. Mezi nimi jsou otra­va, zaží­va­cí potí­že nebo led­vi­no­vá koli­ka. Proto, aby bylo mož­né zahá­jit léčbu včas...Read more »

Horská chata jako krystal

Důkazem obrov­ské kva­li­ty švý­car­ské archi­tek­tu­ra je napří­klad hor­ská cha­ta Monte Rosa Hut. K této neob­vyk­lé cha­tě se dosta­ne­te pou­ze s vrtu­l­ní­kem, ane­bo, za pří­z­ni­vých pod­mí­nek, pěš­ky či na lyžích. Tuto cha­tu dnes...Read more »

Rekonstrukce bytu

Koupili jste byt či dům, kte­rý už má lep­ší časy za sebou? Rozsáhlejší rekon­struk­ci řeší hypo­té­kou či úvě­rem téměř kaž­dá rodi­na. Banky se před­há­ně­jí s co  nej­niž­ší­mi úro­ko­vý­mi sazba­mi, tak je z čeho...Read more »

Mandrage - Vít Starý

Skupina Mandrage  ukon­či­la dnes svo­jí čin­nost. Připomeňme si její čin­nost jed­ním z posled­ních vystou­pe­ní s hlav­ní tvá­ří kape­ly Víťou Starým.Read more »

Veterán - 03

Read more »

Veterán - 02

Read more »

Veterán - 01

Read more »

Film Veterán míří na televizní obrazovku

V břez­nu minu­lé­ho roku padla v Brně prv­ní klap­ka tele­viz­ní­ho fil­mu, kde hlav­ní roli žol­dá­ka Martina Illése hra­je slo­ven­ský herec Milan Ondrík.  Příběh člo­vě­ka, kte­rý v sobě ukrý­vá tajem­nou minu­lost a sou­čas­ně se...Read more »

Vysoká hra - 03

Read more »

Vysoká hra - 02

Read more »

Posilovací cviky na hamstringy

Hamstringy před­sta­vu­jí v pod­sta­tě spo­je­ní tří sva­lů, jed­ná se sice o biceps femo­ris, semi­ten­di­no­sus a semi­mem­bra­no­sus. Zjednodušeně je mož­no říci, že se jed­ná o zad­ní stra­ny ste­hen. Jde o nej­sil­něj­ší těl­ní sva­ly, své zásad­ní...Read more »

Daria

Read more »

Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!

Ať se při­ho­dí coko­li, je dob­ré být na kaž­dou situ­a­ci při­pra­ven. A i když nebu­de­me mlu­vit o nepří­jem­ných změ­nách, může­me mlu­vit tře­ba o pří­růst­ku do rodi­ny, kdy jeden z rodi­čů zůsta­ne bez pří­jmů (rodi­čov­ská...Read more »

Interiér je potřeba sladit.

Chaos v domác­nos­ti nazna­ču­je také cha­os v živo­tě. Pokud to u vás doma vypa­dá cha­o­tic­ky, nemá­te sla­dě­ný náby­tek, pod­la­hy, bar­vy, deko­ra­ce… Pravděpodobně se zde nebu­de­te cítit úpl­ně nej­lé­pe. Ono i ukli­ze­ný pro­stor kolem...Read more »

Spokojenost na prvním místě

Někdy je poměr­ně nároč­né najít věři­te­le, kte­rý už Vám rád poskyt­ne půjč­ku pod­le Vašich před­stav. Banky mají sice veli­ce zají­ma­vé nabíd­ky, pro­blém je ale tako­vý, že jakmi­le někdo není...Read more »