Autor: R. Rucker

0

Sniper Elite 4 - recenze

Máte rádi váleč­né hry a nej­lé­pe z obdo­bí 2. svě­to­vé vál­ky? Pak zbystře­te. V dneš­ní recen­zi si posví­tí­me na hru Sniper Elite 4. Už pod­le čís­lov­ky je zřej­mé, že se jed­ná o čtvr­té vydá­ní této oblí­be­né sni­per­ské hry. Oproti minu­lým dílům je nut­né si zvyk­nout na jiné pro­stře­dí. Z Afriky se pře­su­ne­te do slun­né Itálie, kte­rá...

Autor: