Autor: Ric007

expendables 2 the last supper wide0

Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho

Jsou zpět. Barney Ross a jeho par­tič­ka postra­da­tel­ných žol­dá­ků opět roz­pou­tá­va­jí pekel­né infer­no plné­ho střel­né­ho pra­chu, ustře­le­ných hlav, namaka­ných sva­lů a neza­po­me­nu­tel­ných hlá­šek, aby nako­nec pomsti­li smrt jed­no­ho muže ze svých řad - nejmlad­ší­ho čle­na z týmu lebek.

Autor:
Bruce Willis0

Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %

  John McClane na dovo­le­né v Rusku. Popáté a snad už napo­sle­dy. Je to sice drs­né tvr­ze­ní, ale i ti nej­skal­něj­ší fanouš­ci této slav­né smr­to­nos­né série s hláš­ku­jí­cím a zra­ni­tel­ným poli­cis­tou, kte­rý se sám sho­dou okol­nos­tí dostá­vá do pro­blé­mů, musí pře­ce jen uznat, že tohle není John McClane, jak ho všich­ni dob­ře zná­me. Je těž­ké si to při­znat, ale John umřel již po tře­tím fil­mu, kde nemi­lo­srd­ně ješ­tě sta­čil odkrouh­nout bra­t­ra Hanse Grubera se Samuelem L. Jacksonem (přes­to­že má 4.0 pořád...

Autor:
les miserables movie poster0

Bídníci (2012) - 80 %

Recenze na nový muzi­kál Les Misérables je na svě­tě. Jaké je novo­do­bé zpra­co­vá­ní romá­nu od Viktora Huga v podá­ní osca­ro­vé­ho tvůr­ce Královi řeči Toma Hoppera, kte­rý pro­jekt reží­ro­val s hvězd­ným obsa­ze­ním a nesmr­tel­ný­mi pís­nič­ka­mi? Poprvé v Lucerně Tak a výlet do Prahy je za mnou. Jako kdy­bych tam nejez­dil kaž­dý den pra­cov­ně. Dárky na Vánoce nakou­pe­ný, boty pro­šou­pa­ný a plno lidí na Václaváku odstr­če­ných, ale ale­spoň jsem si zpří­jem­nil den návště­vou kina Lucerna. Moc nád­her­né kino to se musí uznat. Měl...

Autor:
movies the hobbit soundtrack artwork 20

Soundtrack k Hobitovi je už na internetu

  Hobit a jeho (ne)očekávaná ces­ta na fil­mo­vé plát­no svě­to­vých kin se blí­ží! Už za pár týd­nů se dočká­me! Zpříjemněte si svůj dýchá­nek v pod­ve­čer skvě­lým a navíc celým soun­d­trac­kem k fil­mu The Hobbit: An Unexpected Journey. Kliknutím na obrá­zek se dosta­ne­te k odka­zu. Jinak je ke sta­že­ní i na ULOZTO a CZSHARE.  

Autor:
r cottonbrooklyn m0

Brooklynský klub vrahů - 70 %

Zatímco James Bond opět září v doce­la úspěš­ném bijá­ku Skyfall na plát­ně kin, zavzpo­mí­nej­me si  na sta­ré dob­ré časy, kdy jsme měli v obý­vá­cích jen čer­no­bí­lé tele­vi­ze a byli vděč­ni za kaž­dý víken­do­vý kou­sek ze zahra­nič­ní pro­duk­ce, ať už se jed­na­lo o samu­raj­ské sním­ky z Japonska, hroz­ně nada­bo­va­né fil­my z Polska či zná­mé Mayovky z NDR (SSSR vynech­me vzhle­dem k reži­mu, kte­rý u nás pano­val). Připomeňme si tedy pátý z cel­kem osmi­díl­né (původ­ní) němec­ké série o slav­ném agen­to­vi FBI Jerry Cottenovi. Hlavní role lama­če žen a kon­zu­men­ta dob­ré­ho...

Autor:
cover0

Resident Evil: Zatracení - 50 %

 Mezitím, co v kinech opět řádí Milla Jovovich coby drs­ná Alice v pokra­čo­vá­ní hra­né fil­mo­vé série RESIDENT EVIL od reži­sé­ra Paul W. S. Andersona, kte­rý doká­zal ze sluš­né­ho béč­ka sklouz­nout do uto­pie plné sra­ček, nato­čil v zemi vychá­ze­jí­cí slun­ce Makoto Kamiya svůj dru­hý CGI počin z ani­mo­va­né­ho svě­ta Biohazardu. Po prv­ním CGI sním­ku z roku 2008 s čes­kým názvem Resident Evil: Rozklad se japon­ský tvůr­ce po čtyřech letech zno­vu vrá­til k ame­ric­ké­mu agen­to­vi Leonu S. Kennedymu a jeho boji se zákeř­ný­mi mon­st­ry. Nový Resident Evil...

Autor:
review prometheus e13389531806240

PROMETHEUS již brzy v rozšířené verzi na Blu-ray a DVD.

  Epické sci-fi dob­ro­druž­ství Ridleyho Scotta PROMETHEUS vychá­zí již 10. říj­na v 3-diskové sbě­ra­tel­ské edi­ci na 3D Blu-ray, na 1-diskovém 2D Blu-ray a DVD.  Pro fanšmej­k­ry je ješ­tě mož­nost pře­ob­jed­nat si PROMETHEUS TO ALIEN EVOLUTION (SPACE JOCKEY) SPECIÁLNÍ limi­to­va­nou sbě­ra­tel­skou edi­ce až s 9 Blu-ray dis­ky. Sběratelská edi­ce obsa­hu­je více než sedm hodin bonu­so­vé­ho mate­ri­á­lu včet­ně alter­na­tiv­ní­ho úvo­du i kon­ce, roz­ší­ře­né ver­ze a vyne­cha­ných scén a s pří­stu­pem k spi­sům Petera Weylanda. Nadšenými fanouš­ky vel­mi oče­ká­va­ný pou­ta­vý sci-fi thriller PROMETHEUS reži­sé­ra Ridleyho Scotta vyjde 10. říj­na...

Autor:
tumblr m7br8n9zfG1qfn9k10

Divoši / Savages - 60 %

Pomalu ztra­ce­jí­cí se reži­sér Oliver Stone nato­čil svůj dal­ší film - dra­ma­tic­ký thriller oko­lo obcho­du s dro­ga­mi. SAVAGES, nebo-li v pře­kla­du DIVOŠI. Autor pro­slu­lé Čety a dra­ma­tu JFK s pří­z­vis­kem „Svědomí Ameriky“ nebyl v posled­ních letech pří­liš úspěš­ný. Po tep­louš­ském mega­fil­mu Alexandr Veliký (2004) se sna­žil dobýt opět srd­ce divá­ků v usl­ze­ném World Trade Center (2006), ale kri­ti­ci sní­mek  úpl­ně roz­cu­po­va­ly, či živo­to­pis­ným sním­kem W. (2008) o býva­lém ame­ric­kém pre­zi­den­tu George Bushovi, kte­rý pro­šel kiny téměř bez povšim­nu­tí. Svoji upa­da­jí­cí pověst neza­chrá­nil ani pokra­čo­vá­ním...

Autor:
J0

Chladnokrevně předložený účet - 70 %

Agent FBI Jerry Cotton se opět při­po­mí­ná na scé­ně! Tentokrát se podí­vá­me na recen­zi k fil­mu z roku 1966 s názvem Chladnokrevně před­lo­že­ný účet, tj. tedy čtvr­tý sní­mek v cel­ko­vém pořa­dí této úspěš­né postar­ší série kri­mi­ná­lek. Jerry se při návštěvě noč­ní­ho baru v New Yorku zaple­te do rvač­ky mezi gan­gs­te­ry. Rváči sice ute­čou, ale v baru od  krás­né zpě­vač­ky Violet se dozví­dá něco málo o jed­nom z nich. Agent FBI se dostá­vá na sto­pu k chys­ta­né­mu pře­pa­de­ní obr­ně­né­ho vozu při pře­vo­zu cenin z Americké národ­ní ban­ky. Jerry se...

Autor:
Shreks Thrilling Tales 20120

Shrek’s Thrilling Tales - 60 %

  Další krát­ko­me­tráž­ní film z pro­duk­ce stu­dia DreamWorks Animation SKG ten­to­krát o napí­na­vých pří­bě­zích Shreka a jeho přá­tel. Jedná se o sou­bor tří ani­mo­va­ných poví­dek s pra­sát­ky, zom­bii mrkve­mi a duchy. Něco podob­né­ho jako Shrek 4-D (2003), Shrekovy Vánoce (2007) a Shrek a hrůza (2010). Pokud nemá­te tedy už přešhre­ko­vá­no, může­te si pře­číst moji mini recen­zi k jed­not­li­vým pří­bě­hům! Povídka č.1. - THE PIG WHO CRIED WEREWOLF Malá pra­sát­ka při­vá­že­jí své­ho tře­tí­ho bra­t­ra Heimlicha zpět domů na vozí­ku. Cestou mu vytý­ka­jí, že je až...

Autor:
WatchmenSmile0

FILM SMILE 8/2012 - Shrnutí

  Je to bída! Během měsí­ce 8/2012 byla vymyš­le­na tako­vá sou­těž, kdy jste moh­li Vy jako fanouš­ci FILM CZ vymys­let jiný vtip­ný popi­sek (komen­tář) k uve­řej­ně­né­mu obráz­ku na FACEBOOKu vzta­hu­jí­cí se k fil­mo­vé pre­mi­é­ře v daném měsí­ci. Jelikož jste se patr­ně vále­li rad­ši někde u moře a vyu­ží­va­li posled­ní­ho hor­ké­ho slun­ka ke kon­ci prázd­nin, účast byla téměř nulo­vá (děku­ji aspoň těm, kte­ří klik­li na obrá­zek REBELKY a dali palec naho­ru). Ostatní se na nás redak­to­ry vypr­d­li, neko­men­tu­je­te pří­spěv­ky ani naše recen­ze....

Autor:
tumblr lxwilcA1ek1qfyil70

Tom Hardy

  Od drog a alko­ho­lu ušel brit­ský herec Tom Hardy vel­ký kus ces­ty. Stal se jed­ním z nej­žá­da­něj­ších holly­wo­od­ských her­ců a momen­tál­ně ve fil­mu Temný rytíř povstal sto­jí pro­ti Batmanovi coby fana­tic­ký tero­ris­ta Bane. Ohlédněte se s námi za Hardyho kari­é­rou. Edward Thomas Hardy se naro­dil 15. září 1977  jako jedi­né dítě Anne a Edwarda Hardyových, malíř­ky a spi­so­va­te­le. Vyrůstal na lon­dýn­ském před­měs­tí a dost mož­ná prá­vě toto pro­stře­dí doved­lo syna spo­řá­da­ných a vzdě­la­ných rodi­čů k alko­ho­lis­mu. Britský herec Tom Hardy, kte­rý momen­tál­ně exce­lu­je v Batmanovi:...

Autor:
5285276 total recall10

Total Recall (2012) - 70 %

  Vítejte v Recallu. Zase. Tentokrát bez Arnolda, Marsu a mutan­tů. Když sem se teh­dy před lety dozvě­děl, že se chys­tá rema­ke Totalu Recall ten­to­krát bez Arnolda Schwarzeneggera, krou­til sem nevě­říc­ně hla­vou a obra­cel oči v sloup, neboť sem tušil jeden vel­ký prů­ser. Co to ti blbí Američani zase na nás divá­ky zkou­ší? Vždyť je to jeden z nej kul­tov­ních fil­mů, kte­rý má i po letech stá­le štá­vu. Copak to lze jen tak pře­dě­lat, aniž by se to nepo­rov­ná­va­lo pak se sil­ným...

Autor:
Mientras duermes 605x4020

Zatímco spíš / Mientras duermes - 85 %

  Šťastný? To je přes­ně můj pro­blém. Že nemůžu být šťast­ný. Nikdy jsem nebyl. Nedokážeš si před­sta­vit, jaké to je, pro­bu­dit se kaž­dý den bez moti­va­ce. To úsi­lí, kte­ré mě to sto­jí najít důvod. Aspoň jeden, proč se na všech­no nevy­kaš­lat. A věř mi, dávám tomu všech­no. To nej­lep­ší ze mě. Španělsko opět potvr­zu­je, že je evrop­skou koléb­kou fil­mo­vé­ho horo­ru. Už něko­lik let ser­ví­ru­je fanšmej­krům jeden kva­lit­ní horor za dru­hým. Dalším sním­kem z jejich pro­duk­ce, kte­rý vyšel...

Autor:
Ghostbusters 30

Dočkáme se Krotitelů duchů 3?

  Připravte klac­ky! Připraveny! Nažhavte je! Nažhaveny! Ztopořte je! Ztopořeny! Ukažte tý prehis­to­ric­ký srač­ce, jak do toho umí­me šláp­nout. Krotitelé duchů - the­me song O pokra­čo­vá­ní s titu­lem Ghostbursters 3 se mlu­ví už roky, ale slib­ný pro­jekt vždyc­ky ztros­ko­tá na mrt­vém bodě - vět­ši­nou kvů­li nespo­ko­je­nos­ti Billa Murrayho ali­as Dr. Petera Venkmana se scé­ná­řem. Tvorba na troj­ce při­tom moh­la začít už po pre­mi­é­ře fil­mu Krotitelé duchů 2 v roce 1990, ale herec Bill Murray neskrý­val roz­ča­ro­vá­ní nad slab­ší­mi ohla­sy...

Autor:
006224845 um null uhr schnappt die falle zu0

Past sklapne o půlnoci - 55 %

Tak jsem se vrá­til po něja­ké (krát­ké) době opět k ame­ric­ké­mu agen­to­vi FBI Jerry Cottenovi. Hodlám tuto star­ší sérii dokon­čit až ke koneč­né­mu devá­té­mu dílu, tak­že se máte na co těšit 🙂 Komu se to nelí­bí, ať se tře­ba pic­ne do hla­vy. Nedávno jsem Vám čte­ná­řům před­sta­vil recen­ze na Vražedné pouz­dro na hous­le, Operace sto­do­la­ro­vý gang a Dynamit v zele­ném. Nyní se zamě­řím na dal­ší film z roku 1966 s názvem Past sklap­ne o půl­no­ci. Dva bez­vý­znam­ní zlo­dě­jíč­ci si vyhlíd­li ke krá­de­ži...

Autor:
REC3 GENESIS WEDDING www.whysoblu.com0

[REC]³ Génesis - 60 %

  Krvavá svat­ba s hro­ma­dou zom­bí­ků a nasra­nou nevěs­tou, kte­rá hle­dá s moto­ro­vou pilou v ruce na honos­ném pan­ství své­ho novo­man­že­la oble­če­né­ho do stře­do­vě­ké­ho brně­ní. Jatka, krev, ori­gi­na­li­ta, paro­die. Třetí díl z doce­la úspěš­né horo­ro­vé série [REC] není prequel, jak vyplí­vá z podti­tu­lu, ale spí­še pokra­čo­vá­ní. Původně měl sní­mek objas­nit původ viru, mís­to toho si jede po vlast­ní odnož­né vět­vi pokra­ču­jí­cí­ho pří­bě­hu. Režie se ten­to­krát po doho­dě ujal Paco Plaza, což je jeden z dvo­ji­ce špa­něl­ských tvůr­ců prv­ních dvou dílů, dru­hý Jaume Balagueró při­jde se...

Autor:
Tangled Ever After Short Movie0

Na vlásku šťastně až navěky – 70 %

  Krátkometrážní doda­tek začí­ná tam, kde původ­ní pohád­ka od Disneyho skon­či­la. V krá­lov­ství panu­je slav­nos­tí nála­da před vel­kým oka­mži­kem, kdy do sňat­ku man­žel­ské­ho mají vstou­pit prin­cez­na Locika a býva­lý zboj­ník Flynn. Nevěsta s nád­her­ný­ma oči­ma je i bez zla­tých vla­sů krás­ná jako obrá­zek, zatím­co ženich vypa­dá jako kava­lír. Všichni hos­té v obřad­ní síni jsou doja­ti a nad­še­ni nad prá­vě oddá­va­jí­cím se párem před fará­řem. Vedle nich sto­jí cha­me­le­on Pascal a oř Maximus, kte­rý drží na pol­štář­ku snub­ní prs­te­ny.  Pestrobarevné kvě­ti­ny vyha­zu­jí­cí Pascal...

Autor:
b640x60010

Operace stodolarový gang - 65 %

Druhý z  řady němec­kých fil­mů o slav­ném agen­tu FBI Jerry Cottonovi opět z roku 1965 vysí­la­la TV NOVA s čes­kým dabin­gem pod názvem Operace sto­do­lo­ra­vý gang, ofi­ci­ál­ní název zní spí­še Noc v Manhattanu. Opět v něm ztvár­ni­li hlav­ní role Jerryho Cottena George Nader a jeho pří­te­le Phila Heinz Weiss. Banda vydě­ra­čů řádí v uli­cích New Yorku a bez­o­hled­ně vybí­rá výpal­né po sto­do­la­rech. Jednoho dne se vze­pře posla­né­mu vydě­ra­či ital­ský maji­tel restau­ra­ce Giuseppe, a tak mu ban­da za to roz­mlá­tí lokál. Zatímco ban­da ničí co se dá,...

Autor:
4097632ffkfGZ1Pu1IOOWUzfdoPlTnN8WacjXsBuDsmUH3alq1jff4xZMJiJmXotiqGLhLO2C90LNKmIXnqKb knnntFw0

Vražedné pouzdro na housle - 65 %

Jerry Cotton popr­vé v akci. Tentokrát sem se zamě­řil na jeho prv­ní nasa­ze­ní v tele­vi­zi z roku 1965, kdy byl sní­mek ješ­tě nato­čen v čer­no­bí­lém for­má­tu. Přináším tedy recen­zi na Vražedné pouz­dro na hous­le. Film začí­ná řádě­ním ozbro­je­né ban­dy, kte­rá pře­pa­dá­vá vyti­po­va­ná mís­ta a s tuč­nou kořis­tí pak mizí nezná­mo kam, za sebou zane­chá­vá pou­ze zavraž­dě­né obě­ti. Z výcvi­ko­vé­ho stře­dis­ka FBI je inspek­tor Jerry Cotton (George Nader) spo­lu s neroz­luč­ným kama­rá­dem Philem Deckerem (Heinz Weiss) povo­lán do New Yorku. Šéf oddě­le­ní John High (Richard...

Autor:
Jerry Cotton Dynamit in gruener Seide 79485 00

Dynamit v zeleném – 60 %

Tak jsem si při­po­mněl svo­je mlá­dí, kdy ješ­tě v Československé tele­vi­zi frče­ly fil­my s Jerrym Cottonem a o agen­to­vi 007 s povo­le­ním zabí­jet sem neměl ani poně­tí. Tato srd­cov­ka ze 70. let sice, jak sem poz­dě­ji zjis­til, vykrá­dá fil­my s Jamesem Bondem, ale za socí­ku ze zahra­nič­ní pro­duk­ce u nás pros­tě nic lep­ší­ho neby­lo. V dneš­ní době je cel­kem obtíž­né tyto sta­ré dob­ré fil­my někde vůbec sehnat. Sem rád, že se mi to poda­ři­lo a mohu tou­to recen­zí čte­ná­ři FILMCZ při­blí­žit jeden z titu­lů série s názvem Dynamit...

Autor:
CabinintheWoods0

The Cabin in the Woods – 45 %

Nový ame­ric­ký horor s fes­ti­va­lo­vým názvem Chata v horách si již sice odbyl svo­ji svě­to­vou pre­mi­é­ru v dub­nu toho­to roku, zato v Čechách není vůbec jis­té, zda­li se do kin vůbec dosta­ne. Už od samé­ho počát­ku jej dopro­vá­zí jen samé nesná­ze. Původně měl film jít na fil­mo­vé plát­no již v roce 2009, ale nako­nec byla pre­mi­é­ra odlo­že­na z důvo­du pře­dě­láv­ky do 3D. Dalším aspek­tem byly finanč­ní pro­blémy stu­dia MGM, kte­ré film pro­du­ko­va­lo, až musel být pro­jekt na něko­lik let ulo­žen k ledu....

Autor:
cirque du soleil pic 300x2250

Cirque du Soleil: Worlds Away jako film a ve 3D.

Světoznámý zábav­ný pod­nik Cirque du Soleil, nebo-li Sluneční cir­kus, se dočká plno­hod­not­né­ho fil­mu, ne doku­men­tár­ní­ho, a plně ve 3D. Produkovat jej bude zná­mý reži­sér Titaniku a Avatara James Cameron; scé­ná­ře a režie se zhos­tí Andrew Adamson , kte­rý má za sebou sním­ky jako Shrek a Letopisy Narnie. Zatím nejsou zná­my dal­ší infor­ma­ce pou­ze stříp­ky - mělo by se jed­nat o roman­tic­ký pří­běh mla­dé ženy (Erica Linz), kte­rá se dosta­ne do fan­tas­tic­ké­ho svě­ta plné­ho bytos­tí a zví­řat. Vše by se mělo ode­hrá­vat...

Autor:
tumblr m5d1t307fn1qa70eyo1 5000

Střípky k nové Disneyovce - Sněhová královna alias Frozen

  Nové adap­ta­ce slav­né pohád­ky z pera Hanse Christiana Andersena se zhos­ti­lo fil­mo­vé stu­dio Walta Disneyho Animation, kte­ré už jed­nu Sněhovou krá­lov­nu v roce 1957 nato­či­lo, ten­to­krát však bude sní­mek zce­la digi­tál­ní jako jeho úspěš­ný před­chůd­ce Na vlás­ku a samo­zřej­mě ve 3D. Je už znám i ofi­ci­ál­ní ang­lic­ký název sním­ku, jenž zní Frozen. Spolupracovat na tvor­bě se stu­di­em Walta Disneyho bude samo­zřej­mě i Pixar. Na pro­jekt bude dohlí­žet šéf Pixaru John Lasseter a Peter Del Vecho, kte­rý bude gene­ro­vat počí­ta­čo­vou ani­ma­ci....

Autor:
74080

Světová premiéra Rock Of Ages dnes večer na Očku.

Úplně zdar­ma nabíd­ne hudeb­ní tele­vi­ze Očko ke zhléd­nu­tí film Rock of Ages, kte­rý má dnes večer svě­to­vou pre­mi­é­ru. Film může­te sle­do­vat od 17:30 hodin na webo­vém por­tá­lu www.ocko.tv. Premiéra v kinech ČR je až za dva měsí­ce. „Óčko zís­ka­lo jako jedi­né médi­um v České repub­li­ce prá­va na živý inter­ne­to­vý stre­am pre­mi­é­ry toho­to fil­mu, a to včet­ně zábě­rů z čer­ve­né­ho kober­ce,“  uved­la mar­ke­tingo­vá mana­žer­ka Óčka Kristýna Štíhelová. Jedná se o fil­mo­vou adap­ta­ci broadwa­yské­ho muzi­ká­lu z roku 2006 od Chrise D’Arienzo. Rocková sto­ry...

Autor: