Kritiky.cz > Články autora:Redakce Kritiky.cz

To nejhorší z první epizody sitcomu „Premiér“ na TV Barrandov

Bohužel, tele­viz­ní pořad „Premiér“ se nevy­rov­ná sit­co­mům jako Comeback nebo Helena. Je mož­né, že to je kvů­li tomu, že Soukup do toho­to dílu zapo­mněl dát smích pub­li­ka... nebo je...Read more »

Prima Cool - program na září

Read more »

Prima Max - program na září

Read more »

TV Prima - program na září

Read more »

Profesní komora finančníků ČR na základě oprávnění spotřebitelské organizace zájmové samosprávy EU ze své zákonné povinnosti tímto podává informace a varování ohledně podvodných společností

Celosvětový pod­vod, kte­rý posti­hu­je i Čechy bez roz­dí­lu soci­ál­ních sku­pin, věku či vzdě­lá­ní, o kte­rém se málo ví a ješ­tě méně mlu­ví. Podvod, kde vět­ši­nu poško­ze­ných ani nena­pad­ne, že byli poško­ze­ni. Nepatříte mezi...Read more »

Tlapková patrola bude v kinech, už od 1. srpna

Tlapková pat­ro­la pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší dět­ské seri­á­ly dneška a nej­vět­ší dět­ské feno­mé­ny. Nejen v tele­vi­zi a na inter­ne­tu, pro­dej­ci hra­ček, tri­ček nebo škol­ních pomů­cek hlá­sí, že nej­vět­ší úspěch mají prá­vě věci s potis­kem...Read more »

Chernobyl: Vichnaya Pamyat (Episode 5 Promo) | HBO

Read more »

Chernobyl: Elements of Chernobyl: “Vichnaya Pamyat” Featurette | HBO

Read more »

The Chernobyl Podcast | Part Five | HBO

Read more »

Chernobyl: After the Aftermath Featurette | HBO

Read more »

Chernobyl: Full Miniseries Now Streaming (Promo) | HBO

Read more »

Game of Thrones: Beyond the Wall | Official Trailer | A Virtual Reality Experience (HBO)

Read more »

Jan Antonin Duchoslav , herec

Viki, jakou vidis podob­nost mezi kul­tov­nim fil­mem Snezenky a machri a fil­mem Raftaci ? Ja dou­fam, ze v tom, ze se sta­ne take „kul­tov­nim“. V kazdem pri­pa­de je to film, kte­ry oslo­vi mlad­si...Read more »

Matyáš Valenta, herec

Jaké je to být Vojtův mlad­ší brá­cha? Skvělý. I když já mu ve fil­mu dost ško­dím a lezu na ner­vy. Ale mimo natá­če­ní jsme si rozu­mě­li. Třeba jsme mezi zábě­ry spo­lu...Read more »

Oldřich Navrátil, herec

Jaké bylo natá­če­ní Rafťáků? Člověk by řekl, že natá­če­ní o klu­cích na vodě bude v létě hrač­ka, ale jako na potvo­ru poča­sí nestá­lo za nic. Výnimkou neby­lo ani 15 stup­ňů. To...Read more »

Jirka Mádl, herec

Jaká byla tvo­je prv­ní reak­ce když si četl scé­nář Rafťáků? Dostal jsem ho den před natá­če­ním a úpl­ně jsem ho doče­tl až asi čtr­nác­tej natá­če­cí den, tak­že moje reak­ce byla,...Read more »

Rafťáci - ŘEKLI O FILMU

Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva roze­vlá­tí puber­ťá­ci svlék­li zim­ní bun­dy, popad­li pád­la a vyda­li se do peře­jí. Pravda, jme­nu­jí se jinak a mís­to tří sexy...Read more »

The Chernobyl Podcast | Part Four | HBO

Read more »

Chernobyl: “Happiness of All Mankind” - Behind the Scenes of Season 1 Episode 4 | HBO

Read more »

Lincolnův vrah byl někdo úplně jiný, tvrdí vědci v dokumentu Rozbalené mumie

90 pro­cent sta­ro­vě­ké egypt­ské civi­li­za­ce je stá­le zava­le­no pís­kem a čeká na své­ho obje­vi­te­le, tvr­dí Ramy Romany, egyp­to­log, svě­tozná­mý doku­men­ta­ris­ta a drži­tel něko­li­ka tele­viz­ních oce­ně­ní Emmy. Mumie ale nejsou domé­nou pou­ze...Read more »

První geo-lokační hry s rozšířenou realitou dorazily do ČR

Hry s roz­ší­ře­nou rea­li­tou půvo­dem z Německa hra­je celý svět. Nyní si je může­te zahrát i v České repub­li­ce. Unikátní kon­cept geo-lokačních her kom­bi­nu­je roz­ší­ře­nou rea­li­tu zasa­ze­nou do reál­né­ho svě­ta. Hráčům je ke...Read more »

Divadlo Spejbla a Hurvínka nabídne v červnu oblíbený repertoár, ale také workshopy pro veřejnost nebo kurz loutkového divadla pro děti

Kromě kla­sic­kých a vel­mi oblí­be­ných před­sta­ve­ní pro děti i dospě­lé při­pra­vi­lo Divadlo Spejbla a Hurvínka na čer­ven pro své divá­ky zážit­ko­vé workshop. Premiérou bude ukon­čen 7. roč­ník kur­zu lout­ko­vé­ho diva­dla, do jehož 8. roč­ní­ku...Read more »

Aladin - O TVŮRCÍCH

            WILL SMITH (džin) je herec, pro­du­cent a hudeb­ník, kte­rý byl dva­krát nomi­no­ván na Oscara a je drži­te­lem ceny Grammy a kte­rý se těší boha­té kari­é­ře, jež zahr­nu­je fil­my, tele­viz­ní tvor­bu i hudeb­ní...Read more »

Aladin - Obsah & O filmu

            OBSAH               Ulice měs­ta Agrabah jsou domo­vem Aladina (Mena Massoud), sym­pa­tic­ké­ho zlo­dě­jíč­ka, kte­rý tou­ží po tom, aby mohl zlo­dě­ji­ny zane­chat, neboť je pře­svěd­čen o tom, že jsou mu před­ur­če­ny...Read more »

Aladin - Zajímavosti o natáčení

                Natáčení sním­ku Aladdin pro­bí­ha­lo v ate­li­é­rech Longcross a Arborfield ve Velké Británii, a také na jihu Jordánského háši­mov­ské­ho krá­lov­ství.Read more »

The Chernobyl Podcast | Part Three | HBO

Read more »