Autor: Redakce Kritiky.cz

Prima - 16.12.20180

Prima - 16.12.2018

Televizni pro­gram na 16.12.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vystrašený šepotPolicistka Diane chce bojo­vat pro­ti domá­cí­mu nási­lí, tak­že se spo­jí s pro­ku­rá­tor­kou Julií a spo­leč­ně ...

Autor:
TV Barrandov - 16.12.20180

TV Barrandov - 16.12.2018

Televizni pro­gram na 16.12.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Klenot TVPoznejte náš svět nád­her­ně se blýs­ka­jí­cích kle­no­tů! Čekají Vás kla­sic­ké šper­ky zdo­be­né krás­ný­mi a mno­hob...

Autor:
NOVA - 16.12.20180

NOVA - 16.12.2018

Televizni pro­gram na 16.12.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Císařovy nové šaty(Des Kaisers neue Kleider) Pohádka o lid­ské zasle­pe­nos­ti, kte­rou doká­že odha­lit i malé dítě. Německo 2010...

Autor:
ČT - 16.12.20180

ČT - 16.12.2018

Televizni pro­gram na 16.12.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Zahrada je hraMokrý kout - jak s tím hnout? (2008). Fůra nápa­dů pro vaši zahra­du. Žánr: akti­vi­ty pro Vol...

Autor:
ČT - 15.12.20180

ČT - 15.12.2018

Televizni pro­gram na 15.12.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Polévka je gruntPaní Veronika neu­mí udě­lat ten správ­ný vývar jako od mamin­ky. Když ho udě­lá, její man­žel...

Autor:
NOVA - 15.12.20180

NOVA - 15.12.2018

Televizni pro­gram na 15.12.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka MiamiŠest týd­nů po smr­ti Marisol dostál Horatio své­mu před­se­vze­tí a spo­leč­ně s Erikem se vyda­li za Riazem pří­mo ...

Autor:
Prima - 15.12.20180

Prima - 15.12.2018

Televizni pro­gram na 15.12.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěMonte před­čí­tá sle­pým lidem. Jedna z poslu­cha­ček se mu líbí a po kon­ci setká­ní ji pozve na veče­ři...

Autor:
TV Barrandov - 15.12.20180

TV Barrandov - 15.12.2018

Televizni pro­gram na 15.12.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Soudce AlexandrNa obra­zov­ku se vra­cí spra­ve­dl­nost v muž­ské podo­bě soud­ce Alexandra. Řešit se budou pře­de­vším pení...

Autor:
TV Barrandov - 14.12.20180

TV Barrandov - 14.12.2018

Televizni pro­gram na 14.12.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších Kateřina Brožová a svět výji...

Autor:
ČT - 14.12.20180

ČT - 14.12.2018

Televizni pro­gram na 14.12.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
VlašimZuzana Slavíková pro­vá­zí roman­tic­kým zámec­kým par­kem nad řekou Blanicí (2009). Režie P. Lokaj. Žán...

Autor:
Prima - 14.12.20180

Prima - 14.12.2018

Televizni pro­gram na 14.12.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěV knihov­ně je zavraž­dě­na mla­dá žena. Jediným svěd­kem celé udá­los­ti je její dce­ra, kte­rá ale kvů­li...

Autor:
NOVA - 14.12.20180

NOVA - 14.12.2018

Televizni pro­gram na 14.12.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka MiamiV jed­nom ze sídel gan­gu je zabi­to něko­lik mužů. Žádný z nich však není hle­da­ný Antonio Riaz. Ke vše­mu na mí...

Autor:
0

T-34 jede do války

Poprvé se k čes­ké­mu čte­ná­ři dostá­va­jí dosud nikdy nezve­řej­ně­né doku­men­ty ze sovět­ských archi­vů, do nichž neza­svě­ce­ní lidé nema­jí pří­stup, stej­ně jako více než 100 dosud nepub­li­ko­va­ných foto­gra­fií. Autoři kni­hy se zeši­ro­ka věnu­jí kon­struk­ci, vývo­ji, výr...

Autor:
0

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným

Ve tře­tím vydá­ní aktu­a­li­zo­va­né a roz­ší­ře­né pub­li­ka­ce před­klá­dá autor zpra­co­vá­ní vybra­ných témat správ­né­ho uplat­ňo­vá­ní pří­sluš­ných usta­no­ve­ní záko­na o daních z pří­jmů pro spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným. Vždyť pro­ble­ma­ti­ka daně z pří­jmů je upra­ve­na řadou...

Autor:
0

Finanční účetnictví veřejného sektoru

S kni­hou zís­ká­vá­te úpl­ný pře­hled finanč­ní­ho účet­nic­tví ve veřej­ném sek­to­ru. Problematika účet­nic­tví není popi­so­vá­na cita­cí záko­na, vyhlá­šek a stan­dar­dů, ale pře­hled­ným a vysvět­lu­jí­cím tex­tem, vhod­ným pro běž­né­ho uži­va­te­le. Jde o jedi­nou pře­hle­do­vou kni...

Autor:
Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi0

Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi

Cílovou sku­pi­nou čte­ná­řů jsou pře­de­vším ORL spe­ci­a­lis­té, prak­tič­tí léka­ři, dále stu­den­ti lékař­ských fakult a léka­ři „styč­ných“ obo­rů (neu­ro­lo­gie, sto­ma­to­lo­gie, oftal­mo­lo­gie a dal­ší). Přináší infor­ma­ce o ana­to­mii ucha, fyzi­o­lo­gic­ké akus­ti­ce, fyzi­o­lo­gii ...

Autor:
0

Zcela legální daňové triky 2019

Autor pro­vá­dí čte­ná­ře sple­ti­tým sou­bo­rem daňo­vých před­pi­sů, poky­nů a sta­no­vi­sek s cílem je při­vést k zamyš­le­ní, zda z nevě­do­mos­ti nepla­tí daňo­vé sprá­vě zby­teč­ně více na dani z pří­jmů fyzic­kých osob než je jejich zákon­nou povin­nos­tí. Je řada tech­nik a c...

Autor:
0

Daňové a nedaňové náklady 2019

V pub­li­ka­ci autor před­klá­dá čte­ná­řům zpra­co­vá­ní pro­ble­ma­ti­ky správ­né­ho uplat­ňo­vá­ní nákla­dů v zákla­du daně z pří­jmů. Cílem pod­ni­ká­ní je tvor­ba zis­ku a kaž­dý pod­ni­ka­tel postu­pu­je tak, aby mu ze zis­ku zby­lo co nej­ví­ce. Problematika daňo­vých a neda­ňo­vých n...

Autor: