Autor: Redakce Kritiky.cz

0

Jen láska je skutečná

Neuvěřitelné svě­dec­tví o tom, že naši milo­va­ní nás nikdy neo­pus­tí... Ve fil­mech, v romá­nech, ale i v živo­tě si lidé občas sli­bu­jí lás­ku „dokud nás smrt neroz­dě­lí“. Jenže co když je smrt jen dal­ší bra­nou, dveř­mi ote­vře­ný­mi k novým zro­ze­ním a novým setká...

Autor:
0

Mistr úniků

Dvě hodi­ny jízdy od Washingtonu DC se nachá­zí ame­ric­ká vlád­ní már­ni­ce pro pří­pa­dy nej­vyš­ší­ho zájmu a uta­je­ní. Nejdůležitější pohřeb­ní ústav ve Spojených stá­tech. Aby zde vydr­žel pra­co­vat, má Jim „Zig“ Zwicharowski jed­no pra­vi­dlo: nikdy si pří­pa­dy neb­ra...

Autor:
Sádrokarton0

Sádrokarton

Kniha o moder­ním sta­veb­ním mate­ri­á­lu, kte­rý spl­ňu­je rych­le se mění­cí poža­dav­ky rodi­ny či fir­my na úpra­vy a rekon­struk­ce obyt­ných pro­stor s co nejmen­ší­mi zása­hy do stav­by. Je urče­ná pro ty, kte­ří chtě­jí blí­že poznat, jak s tím­to mate­ri­á­lem pra­co­vat a kd...

Autor:
Prchavý čas světla0

Prchavý čas světla

„Radši bych sní­mek foti­la, než jím byla,“ tvr­dí Lee Millerová po svém pří­jez­du do Paříže v roce 1929, kde brzy pad­ne do oka slav­né­mu surre­a­lis­tic­ké­mu foto­gra­fo­vi Man Rayovi. Přestože ji chce jen za model­ku, Lee ho pře­svěd­čí, aby ji při­jal jako asi­s­tent...

Autor:
Přijměte své vnitřní dítě0

Přijměte své vnitřní dítě

Míváte o sobě čas­to pochyb­nos­ti? Srovnáváte se neu­stá­le s ostat­ní­mi? Bojujete s růz­ný­mi oba­va­mi a stre­sem? Kritizujete pře­hna­ně sebe i jiné? Snažíte se stá­le zno­va a mar­ně dosáh­nout doko­na­los­ti? Zdráháte se při­jmout pomoc dru­hých? Tato kníž­ka vám pomůž...

Autor:
Ekonomické bubliny0

Ekonomické bubliny

Tato kni­ha je o bub­li­nách. Poslední vel­ká splask­la přes­ně před dese­ti lety, kaž­dý z nás ale zažil a zaží­vá ješ­tě jed­nu mno­hem vět­ší. Tu, ve kte­ré žije­me nyní. Otázkou není jest­li, ale kdy splask­ne. A hlav­ně jak se na to při­pra­vit. Tato kni­ha popi­su­je p...

Autor:
Po stopách českých sklářů0

Po stopách českých sklářů

Vydejte se po sto­pách našich mis­trů křeh­ké­ho řemes­la s tou­to jedi­neč­nou kníž­kou v ruce. Mnohasetletá tra­di­ce výro­by skla v čes­kých zemích uka­zu­je na pří­z­ni­vé kli­ma, díky němuž se čes­ké sklo stá­le drží na před­ním mís­tě ve svě­tě. Sklářské hutě, designers...

Autor:
Do přírody0

Do přírody

VŠÍMEJTE SI jak je vaše zku­še­nost utvá­ře­ná smys­ly KRESLETE kra­ji­nu, vystři­há­vej­te, vysta­vuj­te VYBARVUJTE stro­my, zví­řa­ta a rost­li­ny a objev­te jejich jedi­neč­né vlast­nos­ti NALEZNĚTE pří­ro­du v prá­ci, doma a vůbec všu­de kolem sebe NÁSLEDUJTE vče­lu, brou­ka ...

Autor:
0

Sádrokarton

Kniha o moder­ním sta­veb­ním mate­ri­á­lu, kte­rý spl­ňu­je rych­le se mění­cí poža­dav­ky rodi­ny či fir­my na úpra­vy a rekon­struk­ce obyt­ných pro­stor s co nejmen­ší­mi zása­hy do stav­by. Je urče­ná pro ty, kte­ří chtě­jí blí­že poznat, jak s tím­to mate­ri­á­lem pra­co­vat a kd...

Autor:
Prchavý čas světla0

Prchavý čas světla

„Radši bych sní­mek foti­la, než jím byla,“ tvr­dí Lee Millerová po svém pří­jez­du do Paříže v roce 1929, kde brzy pad­ne do oka slav­né­mu surre­a­lis­tic­ké­mu foto­gra­fo­vi Man Rayovi. Přestože ji chce jen za model­ku, Lee ho pře­svěd­čí, aby ji při­jal jako asi­s­tent...

Autor:
0

Přijměte své vnitřní dítě

Míváte o sobě čas­to pochyb­nos­ti? Srovnáváte se neu­stá­le s ostat­ní­mi? Bojujete s růz­ný­mi oba­va­mi a stre­sem? Kritizujete pře­hna­ně sebe i jiné? Snažíte se stá­le zno­va a mar­ně dosáh­nout doko­na­los­ti? Zdráháte se při­jmout pomoc dru­hých? Tato kníž­ka vám pomůž...

Autor:
0

Ekonomické bubliny

Tato kni­ha je o bub­li­nách. Poslední vel­ká splask­la přes­ně před dese­ti lety, kaž­dý z nás ale zažil a zaží­vá ješ­tě jed­nu mno­hem vět­ší. Tu, ve kte­ré žije­me nyní. Otázkou není jest­li, ale kdy splask­ne. A hlav­ně jak se na to při­pra­vit. Tato kni­ha popi­su­je p...

Autor:
0

Po stopách českých sklářů

Vydejte se po sto­pách našich mis­trů křeh­ké­ho řemes­la s tou­to jedi­neč­nou kníž­kou v ruce. Mnohasetletá tra­di­ce výro­by skla v čes­kých zemích uka­zu­je na pří­z­ni­vé kli­ma, díky němuž se čes­ké sklo stá­le drží na před­ním mís­tě ve svě­tě. Sklářské hutě, designers...

Autor:
0

Do přírody

VŠÍMEJTE SI jak je vaše zku­še­nost utvá­ře­ná smys­ly KRESLETE kra­ji­nu, vystři­há­vej­te, vysta­vuj­te VYBARVUJTE stro­my, zví­řa­ta a rost­li­ny a objev­te jejich jedi­neč­né vlast­nos­ti NALEZNĚTE pří­ro­du v prá­ci, doma a vůbec všu­de kolem sebe NÁSLEDUJTE vče­lu, brou­ka ...

Autor:
Programování v Excelu 2010 a 20130

Programování v Excelu 2010 a 2013

Jako všech­ny před­cho­zí ver­ze Excelu, je i nej­no­věj­ší ver­ze Excel 2013 vyba­ven vývo­jář­ský­mi nástro­ji jazy­ka Visual Basic for Application včet­ně edi­to­ru kódu. To umož­ňu­je vytvá­řet mak­ra pomo­cí zázna­mu, a kro­mě toho vyví­jet vlast­ní pro­gra­my a funk­ce pří­mý...

Autor:
Štěstí!0

Štěstí!

Zdá se vám vaše skle­ni­ce spí­še polo­prázd­ná než polo­pl­ná? Jde všech­no ve vašem živo­tě špat­ným smě­rem? (Nebo si to ale­spoň mys­lí­te?) Vidíte svět jako slza­vé údo­lí? Skončete s tím! Naše oblí­be­né oveč­ky Oskar, Emilka a šťast­ný Vilda vědí co dělat, aby se t...

Autor:
Průvodce úspěšného investora0

Průvodce úspěšného investora

- Proč se nesna­žit zbo­hat­nout spe­ku­la­ce­mi na bur­ze a svě­řit pení­ze radě­ji pro­fe­si­o­ná­lům? - Jak se vyznat v nepře­ber­né nabíd­ce fon­dů? - Kdo vás ochrá­ní před novým Viktorem Koženým? - Proč nemů­žou být všich­ni správ­ci fon­dů „alfa-samci“? - Od kte­ré­ho stol...

Autor:
Mezi piráty0

Mezi piráty

Až do téhle chví­le si Bára mys­le­la, že v drno­vých domeč­cích žijí jen hobi­ti. Díky atla­su zjis­ti­la, že tak v minu­los­ti žili i Islanďané. Zatímco v Evropě zuří tři­ce­ti­le­tá vál­ka, oby­va­te­lé malé­ho ost­rův­ku u island­ské­ho pobře­ží mají jiné sta­ros­ti – nalo­vi...

Autor:
Francouzština - 2000 nejdůležitějších slovíček0

Francouzština - 2000 nejdůležitějších slovíček

Kniha pro všech­ny ty, kdo by si rádi zlep­ši­li svou fran­couz­šti­nu a roz­ší­ři­li slov­ní záso­bu. V kni­ze najde­te 2000 nej­dů­le­ži­těj­ších a nej­čas­tě­ji pou­ží­va­ných slo­ví­ček, kte­rá vám usnad­ní komu­ni­ka­ci ve fran­couz­šti­ně i poro­zu­mě­ní mlu­ve­né­mu či psa­né­mu slo­vu. ...

Autor:
Ruština 1000 nejdůležitějších slovíček a frází0

Ruština 1000 nejdůležitějších slovíček a frází

V pře­hled­né pří­ruč­ce nalez­ne­te 1000 nej­dů­le­ži­těj­ších rus­kých slo­ví­ček a 400 frá­zí s pře­kla­dem, slo­víč­ka jsou čle­ně­na do 50 tema­tic­kých kapi­tol. Text dopl­ňu­jí rámeč­ky s gra­ma­ti­kou a reá­li­e­mi, čte­nář zde najde také drob­ná cvi­če­ní a kří­žov­ky, kde si může ...

Autor:
Office 20160

Office 2016

S tou­to kni­hou se v nové ver­zi oblí­be­né­ho balí­ku kan­ce­lář­ských pro­gra­mů roz­hod­ně neztra­tí­te. První, obec­ná část kni­hy se věnu­je spo­leč­ným funk­cím celé­ho balí­ku: prá­ci s tex­tem, doku­men­ty, daty, objek­ty a gra­fi­kou, uklá­dá­ní do clou­do­vých úlo­žišť a novin...

Autor:
Algoritmy v jazyku C a C++0

Algoritmy v jazyku C a C++

Čtenář bude po pře­čte­ní kni­hy znát nej­dů­le­ži­těj­ší algo­ritmy a také si pro­hlou­bí zna­lost jazy­ka C i schop­nost samo­stat­né tvor­by algo­rit­mů. Knihu mohou vyu­žít stře­do­škol­ští i vyso­ko­škol­ští stu­den­ti tech­nic­kých, eko­no­mic­kých i pří­ro­do­věd­ných smě­rů, ale i ...

Autor:
Tvůrčí psaní 20

Tvůrčí psaní 2

Autorka detail­ně roze­bí­rá a vysvět­lu­je stav­bu nove­ly a krů­ček po krůč­ku vede čte­ná­ře k její­mu zvlád­nu­tí. Podrobně se věnu­je pro­ble­ma­ti­ce děje, budo­vá­ní postav a jejich cha­rak­te­rů, tvor­bě dia­lo­gů, zvlád­nu­tí dra­ma­tic­ké­ho kon­flik­tu a mno­ha dal­ším aspek­tům...

Autor:
Tradiční textilní techniky0

Tradiční textilní techniky

V této kni­ze její autor­ka odha­lu­je zdro­je lid­ské doved­nos­ti v tom­to obo­ru a před­klá­dá pře­hled lido­vých tex­til­ních tech­nik , jejich his­to­ric­ký původ, roz­ší­ře­ní i návo­dy na jejich osvo­je­ní a vyu­ži­tí v sou­čas­nos­ti. V deva­te­nác­ti kapi­to­lách jsou názor­ně po...

Autor:
eGovernment bezpečně0

eGovernment bezpečně

Ať už jste obča­nem, kte­rý se o elek­tro­nic­ký styk s úřa­dy zají­má, stu­dent obo­rů veřej­né sprá­vy či pří­mo ve stát­ní sprá­vě pří­mo pra­cu­je­te a při­chá­zí­te do sty­ku s úřa­dy pro­střed­nic­tvím nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií, inter­ne­tu a elek­tro­nic­ké kore­spon­den­ce, j...

Autor:
Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům0

Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům

Nová pub­li­ka­ce z edi­ce Česká zahra­da je prů­ře­zem nej­zná­měj­ších škůd­ců a nej­čas­těj­ších one­moc­ně­ní u nás pěs­to­va­ných rost­lin. Poslouží pře­de­vším zahrád­ká­řům, drob­ným pěs­ti­te­lům a může být i dobrou učeb­ní pomůc­kou pro stu­den­ty zahrad­nic­kých škol a uči­lišť...

Autor: