Autor: Radomír Hanzelka

0

Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal

Discovery je svým poje­tím vylo­že­ně podob­ná Abramsovým fil­mům a to jak akč­ní­mi scé­na­mi, tak i poje­tim StarTrekovského Univerza. Umírněnější Abramsovo poje­tí po akč­ní strán­ce, ale zato dějo­vě sluš­ně vychy­ta­né. Čeká vás v pod­sta­tě nové StarTrekovské Univerzum poplat­né dneš­ní­mu vku­su akč­ní­ho divá­ka, kte­rý má navíc rád tajem­no, záhad­no a roz­hod­ně nepo­tře­bu­je salón­ní vyke­cá­vá­ní.

Autor:
0

Evil Dead 2 (1987) - 80% za tu Ashovu single pracku bez závazků

Další pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho horo­ru z roku 1981, ten­to­krát ladě­ným spí­še do čer­né kome­die. Povedlo se jim zacho­vat i vyvá­že­nost mezi kome­di­ál­ní čás­tí děje a tou horo­ro­vou, tak­že si uži­je­te celou šká­lu horo­ro­vých prv­ků a leka­ček. Rozhodně nevá­hej­te se shléd­nu­tím. I přes něko­lik chy­bi­ček na krá­se to roz­hod­ně bude stát za to. Mám pro vás bez­va...

Autor:
0

Evil Dead (1981) - 100% kultovní masakr nejen motorovou pilou

Pokud jste si někdy mys­le­li, že už jste vidě­li oprav­du pořád­ný horor, pak vám samo­zřej­mě věřím. I my si to teh­dy v roce 1987 mys­le­li. Když se však pus­ti­lo do tele­vi­ze COSI, co mělo něko­lik zli­do­vě­lých názvů, z nichž „Chata“ a nebo „Lesní duch“ byly pro nás nej­vý­stiž­něj­ší, málo­kdo teh­dy tušil že se dívá­me...

Autor:
Deth_Note_20170

Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery)

„Dej týnej­žro­vi dení­ček a je z něj Superman. Dej mu k tomu ješ­tě tuž­ku a je z něj bůh Kira..“ I tak by se dal popsat tenhle veli­ce zají­ma­vý tvůr­čí počin, kte­rý je kří­žen­cem Japonského Manga pří­bě­hu o jed­nom jis­tém nejme­no­va­ném (pšš­ššt..) zápis­ní­ku a dal­ším vol­ným pokra­čo­vá­ním „Ne(z)vratného osu­du“. Stručně z děje: Light Turner to nemá leh­ké. Venku zrov­na...

Autor:
Wick20

John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)

Bylo, neby­lo.. za deva­te­ro řeka­mi a hora­mi.. áále pen­drek! Víte vy co? Když se vám jas­ně řek­ne, abys­te nena­sí­ra­li furt „Džonyho Strašáka“ Wicka, tak se asi moc dob­ře ví, proč se vám to říká, nebo jste se snad nepo­u­či­li v jed­nič­ce? „o) Stručně z děje: Chudák Džony už si mys­lel, že bude v důcho­du...

Autor:
LesDuch0

Evil Dead (2013) - 75% krvavého „zla“ (horror)

Zná někdo Evil Dead z roku 1981, slav­ný kul­ťák, kte­rý tady běžel „na tajňač­ku“ na VHS_kách a shá­něl se na tak­zva­ném „blešá­ku“ pod názvy, jako „Duch lesa“, „Lesní duch“, „Chata“ a podob­ně? No tak pokud tenhle majstrštyk zná­te, pak násle­du­jí­cí recen­ze je urče­na vám. A vy ostat­ní ber­te tuhle recen­zi něco jako upou­táv­ku na...

Autor: