Dracula

// // Bezmezná lítost nad ztrá­tou milo­va­né ženy se stá­vá boles­tí, jež tupí všech­ny pře­de­šlé zku­še­nos­ti neo­chvěj­né­ho váleč­ní­ka, obrov­ská trý­zeň v něm zabí­jí vše dob­ré - sou­cit, lás­ku i víru. „To...Read more »

Jumper

Pro ty, co nesly­še­li o tom­to titu­lu, musím podotknout, že se nejed­ná, jak by se pod­le názvu moh­lo zdát, o spor­tov­ní film, pojed­ná­va­jí­cí o sku­pi­ně odváž­liv­ců, jenž se chtě­jí dostat na mis­trov­ství...Read more »

Černá kniha - Black Book

Snad kaž­dá evrop­ská země, kte­rá byla zata­že­na do dru­hé svě­to­vé vál­ky se již fil­mem vypo­řá­da­la s pohnu­tou minu­los­tí a poda­la výpo­věď o dané době a lidech, svo­ji vlast­ní opti­kou. No a v Holandsku si řek­li,...Read more »

Znovu 17

Určitě jste si kaž­dý z vás, ale­spoň jed­nou v živo­tě přál vrá­tit se do škol­ních lavic a sesy­pat ze sebe kaž­do­den­ní povin­nos­ti dospě­lé­ho člo­vě­ka. Když zalo­ví­te v pamě­ti, vzpo­me­ne­te si na tu krás­nou...Read more »

Ratatouille

Ratatouille 13.8.2007 recen­ze Přečteno: 377 krát Po vyda­ře­ném sním­ku Auta se pixa­ří kára posu­nu­la zase o kou­sek dál, dokon­ce až do (pro Američany) vzdá­le­né Paříže. Snímek nám nabíd­ne dosti bizar­ní před­sta­vu...Read more »

Clona

Příběh duchař­ských fotek je sta­rý, jako foto­a­pa­rát sám. Kroutíme nad nimi hla­vou, smě­je­me se jim, ťuká­me na čelo… dokud nám z foto­la­bu nepo­šlou taky tako­vé... Benjaminovu (Joshua Jackson) prá­ci by...Read more »

Božský Evan

Jen něko­lik vyvo­le­ných vidě­lo na vlast­ní oči Boha – Mojžíš, Abrahám, Johanka z Arku, Bruce a teď Evan, po němž Všemohoucí nechce nic men­ší­ho než posta­vit archu. Božský Evan je pokra­čo­vá­ním vcel­ku...Read more »

Andělé a démoni

Dlouho oče­ká­va­né kon­tro­verz­ní dílo pod­le před­lo­hy Dana Browna se na nás valí rych­los­tí svět­la. Již 14. květ­na nasto­lí postup­ně vzrůs­ta­jí­cí komerč­ní nad­vlá­du nad vše­mi ostat­ní­mi fil­mo­vý­mi pro­jek­ty. Předcházející díl „Šifra...Read more »

Street Kings

Dělat poli­cis­tu v Los Angeles, v tom nej­hor­ším okrsku, není zrov­na nej­lep­ší job – žád­ná pojiš­ťov­na se zrov­na nehr­ne s vámi uzavřít výhod­nou smlou­vu, pro­to­že život­nost v této prá­ci je až pře­kva­pi­vě krát­ká,...Read more »

Rrrr

Rrrr recen­ze Rodinná Komedie Přečteno: 48 krát Příběh se ode­hrá­vá před něko­li­ka mili­o­ny lety. V sym­bi­o­ze tu žijí mamu­ti, koňo­mu­ti, sle­pi­co­mu­ti, žíža­lo­mu­ti atd. Je to rela­tiv­ně dlou­há doba, co svět­lo...Read more »

Kriminálka Las Vegas

Seriál Kriminálka Las Vegas, kte­rý už něja­ký ten pátek trhá rekor­dy ve sle­do­va­nos­ti na jed­né naší nejme­no­va­né tele­viz­ní sta­ni­ci, snad ani moc nemu­sím před­sta­vo­vat. Příběh seri­á­lu je vcel­ku pros­tý....Read more »

Ďábel nosí Pradu

Mladá zají­co­va­tá sleč­na se uchá­zí o post asi­s­tent­ky šéf­ky obro­vi­tán­ské­ho mód­ní­ho časo­pi­su, kte­rý je ve svě­tě módy stej­ně důle­ži­tý, jako je pro křes­ťa­ny Bible. Šéfka se jme­nu­je Miranda Priestly a vzhle­dem...Read more »

Prosíme přetočte

// // Karlovarské pub­li­kum jis­tě jásá rados­tí, neboť tato fes­ti­va­lo­vá lahůd­ka, o kte­ré jsme vás již infor­mo­va­li, se dostá­vá i do běž­né dis­tri­buce. 17. Červenec se tak pro­mě­ní v osla­vu fil­mu a fil­mo­vé vyna­lé­za­vos­ti....Read more »

Invaze -

Invaze - Recenze 16.11.2007 recen­ze Přečteno: 379 krát Žánr: Thriller / Sci-Fi / Horor Režie: Oliver Hirschbiegel, James McTeigue Premiéra v kinech: 01.11.2007 Předělávka Invaze lupi­čů těl z 50. let se do kin...Read more »

Záměna (The Switch)

  Dnes bych vám chtě­la před­sta­vit sní­mek Záměna ( The Switch), kte­rý měl ve svě­tě pre­mi­é­ru na počát­ku září letoš­ní­ho roku. Do našich kin dora­zí, ale až na kon­ci lis­to­pa­du....Read more »

Saw 4

Tak jsme se dočka­li, tolik lidí čeka­lo, jest­li nám sní­mek Saw IV nabíd­ne to, co jsme měli sli­bo­va­né. Bude to návrat k jed­nič­ce? Bude to oprav­du tak bru­tál­ní? Jelikož se...Read more »

Okamžik zlomu - Fracture

Podstata práv­nic­ké­ho thrille­ru, v němž pro­ti sobě sto­jí vrah Athony Hopkins a žalob­ce Ryan Gosling, je doko­na­le vysti­že­na již ve slo­ga­nu pro­vá­ze­jí­cím ten­to film – „Střelil jsem svo­ji ženu. Dokaž to.“...Read more »

Planeta 51

Říkám to u kaž­dé své recen­ze na ani­mo­va­ný počin, a ani ten­to­krát nebu­du dělat žád­né výjim­ky, rok od roku tak­zva­ných „ani­má­ků“ při­bý­vá a čas­to se zapo­mí­ná na to hlav­ní: kva­li­tu. Jak je...Read more »

My dva a křen -

// // My dva a křen - RECENZE 27.December.2006 Recenze Autor: Slávek Anlauf Komedie s Michaelem Douglasem? Říkáte si, že to musí mít zaru­če­ně úspěch. Nemusí! Tedy co se týká názo­rů...Read more »

Jak se vaří dějiny

Petr Kerekes, slo­ven­ský reži­sér a uzná­va­ný doku­men­ta­ris­ta,  kaž­do­roč­ně úto­čí­cí na  nej­růz­něj­ší fes­ti­va­lo­vé oce­ně­ní z celé­ho svě­ta, při­chá­zí se zce­la novým pro­jek­tem Jak se vaří ději­ny. Velice pes­t­rý doku­ment zvol­na nava­zu­je na ...Read more »

Simpsonovi ve filmu -

Simpsonovi ve fil­mu - Recenze 26.July.2007 Recenze Autor: Václav Bedřich Před něko­li­ka lety byla zmín­ka o regis­tro­va­né domé­ně SIMPSONSMOVIE.com spo­leč­nos­tí FOX, v té době ješ­tě nikdo netu­šil, že se při­pra­vu­je celo­ve­čer­ní...Read more »

Idiocracy (Absurdistán) -

Idiocracy (Absurdistán) - Recenze 28.May.2007 Recenze Autor: Václav Bedřich Tentokrát si auto­ři sml­sli na idi­o­tech, kte­ří nako­nec ovlá­da­jí celou zemi a napros­to se jim hrou­tí hod­spo­dář­ství i spo­le­čen­ský život … Film začí­ná...Read more »

The Mist

// // Další z celé řady adap­ta­cí knih mis­tra horo­ru Stephena Kinga. Tentokrát jsou v cen­t­ru dění lidé obklo­pe­ní nepro­stup­nou mlhou, kte­rá skrý­vá cosi zne­po­ko­ju­jí­cí­ho. To vše pod tak­tov­kou zku­še­né­ho Franka...Read more »

Batman Začíná

 V posled­ních třech letech se s komik­so­vý­mi fil­my roz­tr­hl pytel a mezi tou­to smrští komiksá­ren spař­til svět­lo svě­ta rema­ko­va­ný, odz­no­va nato­če­ný legen­dár­ní Batman pod vede­ním reži­sé­ra Christophera Nolana. Tento skvě­lý reži­sér...Read more »

Elitní jednotka - Tropa de Elite

Nestává se tak čas­to, že by bra­zil­ský film pře­vál­co­val evrop­ský fes­ti­val s tako­vou ver­vou, jako ty domá­cí za oce­á­nem, leží­cí na jiném kul­tur­ním mil­ní­ku. Elitní jed­not­ka s pře­hle­dem vybra­la domá­cí ceny...Read more »
Stránka načtena za 2,91506 s | počet dotazů: 173 | paměť: 28090 KB. | 28.01.2021 - 10:25:04