Jak vybrat správnou velikost košile

Naučte se vhod­ně oblé­kat koši­le, jedi­ně v dob­ře pad­nou­cí koši­li bude­te vypa­dat muž­ně. Nepadnoucí koši­le je nejen nepo­ho­dl­ná, navíc v ní bude­te vypa­dat méně ele­gant­ně a pro­fe­si­o­nál­ně. Kupujte si tako­vý kou­sek odě­vu,...Read more »

Jak vybírat sportovní oblečení pro ženy

V posled­ní době zaží­vá běhá­ní a vše­o­bec­ně i spor­to­vá­ní nebý­va­lý boom. Lidé už nechtě­jí pou­ze pasiv­ně „kon­zu­mo­vat“ okol­ní svět, ale chtě­jí být aktiv­ní, spor­to­vat a zaží­vat nová dob­ro­druž­ství. S tím sou­vi­sí i aktiv­ní vyu­ži­tí...Read more »

Jak ušetřit při nákupu oblečení?

Slevové kupo­ny jsou vel­mi dobrou ces­tou, jak při­lá­kat nové zákaz­ní­ky. Oblibu si zís­ka­ly hlav­ně pro­to, že se jed­ná o níz­ko­ná­kla­do­vý mar­ke­tingo­vý nástroj, kte­rý přes­to má vel­ký dopad. Jaké dal­ší výho­dy...Read more »

Jak si poradit s fleky na košili

Nošení košil je spo­je­no s celou řadou rizik, kte­ré mají co do čině­ní se zálud­ný­mi fle­ky. Nezoufejte, i když by se moh­lo zdát, že koši­le je na odpis, exis­tu­je mno­ho tri­ků,...Read more »

Jak se obléknout ve volném čase

Mnoho mužů pre­fe­ru­je vol­no­ča­so­vé oble­če­ní před for­mál­ním odě­vem. Neformálním, tedy oble­če­ním na vol­ný čas, lze nazvat téměř vše, co se prak­tic­ky neho­dí na žád­nou slav­nost­ní udá­lost, zkrát­ka tako­vé oble­če­ní,...Read more »

Jak se obléknout na rande

Na prv­ním ran­de chce­te zapů­so­bit v dob­rém svět­le, chce­te se líbit a moc dob­ře si uvě­do­mu­je­te, že prv­ní ran­de je roz­ho­du­jí­cí. Zároveň však víte, že pří­liš­ná sna­ha ško­dí. Jenže pak díky...Read more »

Jak se obléci na pohovor

Nejen vyš­ší nástup­ní plat, ale také jis­té pra­cov­ní mís­to, si doká­že vyjed­nat člo­věk, kte­rý na poho­vor při­jde ve správ­ně zvo­le­ném a dob­ře pad­nou­cím oble­če­ní. Personalista si prv­ní dojem z ucha­ze­če o zaměst­ná­ní...Read more »

Jak pečovat o svetry, aby dlouho vydržely jako nové

V žád­ném žen­ském, ani v pán­ském šat­ní­ku v dneš­ní době nesmí chy­bět něja­ký ten sve­třík, a to nejen na zimu, ale na kaž­dé roč­ní obdo­bí. Svetry jsou pros­tě in a nosí se de...Read more »

Co jste o flitrech nevěděli

Flitry se letos na pod­zim vrá­ti­ly ve vel­kém (a to nejen v rám­ci retro sty­lu), kdy však nejsou pou­ze sou­čás­tí nablýska­ných večír­ků, pár­ty a honos­ných ple­sů, ale obje­vu­jí se doslo­va všu­de, a to...Read more »

Kdy nastal čas na první podprsenku

Vaše dce­ra odrost­la dív­čím stře­víč­kům a zača­la se se vším všu­dy roz­ví­jet v ženu?  Nejspíše také nade­šel ten pra­vý čas na nákup prv­ní pod­prsen­ky. Nákup tako­vé­to prv­ní dív­čí pod­prsen­ky však není...Read more »

Spona do kravaty prostě patří!

Spona ke kra­va­tě pros­tě neod­mys­li­tel­ně pat­ří, je to její šperk, ale má i svůj účel (zabra­ňu­je pohy­bu kra­va­ty) a i když byla jed­nu dobu out, nyní zaží­vá vel­ký come­back. Může za to...Read more »

14 kusů oblečení, které by neměly chybět v žádném šatníku

Stojíte před ote­vře­nou skří­ní a neví­te, jak se obléct? Máme pro vás něko­lik tipů, jaké kous­ky vám mohou pomo­ci vytvo­řit nápa­di­tý out­fit pro jakou­ko­liv pří­le­ži­tost. Věřte tomu, nebo ne, bude...Read more »

Víte, co je bodystocking?

Každá žena tou­ží po tom, aby za kaž­dých okol­nos­tí vypa­da­la dob­ře. Proto je pro ni výběr spod­ní­ho prádla vel­mi důle­ži­tý, obzvlášť, pakli­že se jed­ná o prádlo ero­tic­ké. Bodystocking je vel­mi odváž­ným...Read more »

A vy máte jasno? Trenky vs slipy

Existuje něko­lik zaru­če­ných témat, kte­ré roz­pou­ta­jí ohrom­nou deba­tu, jed­ním z nich jsou tre­nýr­ky ver­sus sli­py. Nadšenci jed­né, či dru­hé stra­ny, se najdou jak mezi muži, tak i mezi žena­mi. Muži nej­ví­ce řeší...Read more »

6 jednoduchých tipů, jak si prodloužit nohy

I když k vám pří­ro­da neby­la štěd­rá, nemu­sí­te si zou­fat, stá­le exis­tu­je vel­ký počet tri­ků, jak ji okla­mat. To pla­tí i v pří­pa­dě krát­kých nohou. Jejich dél­ku může­te optic­ky ovliv­nit tím, co...Read more »

Jak kombinovat společenskou košili

Někdo nosí for­mál­ní oděv den­ně, pro něko­ho je tato chví­le čis­tě výji­meč­nou zále­ži­tos­tí. Až však nasta­ne den, kdy se roz­hod­ne­te oblé­ci si oblek a kra­va­tu, je dob­ré vědět, jak na...Read more »

Jak kabelku sladit s oblečením

Kabelka je důle­ži­tým mód­ním doplň­kem, bez nějž by si mno­ho žen neu­mě­lo svůj život před­sta­vit. Kromě prak­tic­ké a funkč­ní strán­ky je však u kabel­ky důle­ži­tý i design, jenž doká­že pod­trh­nout a dotáh­nout vzhled...Read more »

TOP 5 doplňků obleku

Mít styl není pou­ze o oble­ku, dob­ře zvo­le­né koši­li a správ­ně sla­dě­né kra­va­tě, ale i o vhod­ně zvo­le­ných dopl­ň­cích. Milí muži, i když k tomu máte zce­la při­ro­ze­ný sklon, nepod­ce­ňuj­te moc detai­lů, pro­to­že váš styl...Read more »

Originální mikina vás odliší

Při výbě­ru oble­če­ní kaž­dý dbá na něco jiné­ho. Někdo chce sply­nout s davem, jiný chce vyční­vat a někdo to vůbec neře­ší a bere si na sebe přes­ně to, jak se aktu­ál­ně cítí, nebo...Read more »

Znáte všechny pánské doplňky?

Doplňky dopl­ňu­jí a spo­lu­vy­tvá­ří koneč­ný dojem out­fi­tu. Dělají out­fit jedi­neč­ným a ori­gi­nál­ním. Doplňky vysti­hu­jí vaši osob­nost, soci­ál­ní zařa­ze­ní i to, co máte rádi. Zabraňují nudě. Správné pán­ské doplň­ky při­tom musí spl­ňo­vat hned...Read more »

Bez šály se neobejde žádný muž

Šála je jed­ním z těch pán­ských doplň­ků, kte­rý slu­ší takřka kaž­dé­mu. Dokonale pod­trh­ne i vytvo­ří váš osob­ní styl. Bezvadně se hodí k ele­gant­ní­mu, spo­le­čen­ské­mu i vol­no­ča­so­vé­mu oble­če­ní. Šála není jen este­tic­ká, ale plní...Read more »
Stránka načtena za 1,27617 s | počet dotazů: 166 | paměť: 28192 KB. | 24.01.2021 - 21:52:41