Kino pokladňa ( Aneb, ako sa darí filmom v kinách ) # 2

Tak zva­ný smr­ti­a­ci víkend bol to pre štúdiá, šty­ri veľ­ké pre­mi­é­ry, k tomu ešte zotr­vač­nosť pred­chá­d­za­j­úcich hitov, niek­to musel pad­n­úť na hubu a málo zaro­biť. Poďme ale pek­ne po pori­a­d­ku. Jednoznačne naj­lep­šie...Číst dál »

Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách)

Kino pokladňa je nová rubri­ka Film CZ, kto­rá sa zao­be­rá trž­ba­mi fil­mov aktu­ál­ne­ho víken­du. Každý týž­deň Vám bude­me pri­nášať súhrn infor­má­cií, ako sa dari­lo fil­mom v kinách a ako ich zárob­ky,...Číst dál »

Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie.

06.07.2012 pre­beh­la v USA novi­nár­ska pro­jek­cia Batmanovskej tri­ló­gie The Dark Knight Rises,prvé reak­cie novi­ná­rov sú viac ako pozitívne.Niektorý dokon­ca počas pro­jek­cie aj pla­ka­li a pove­da­li že The Dark Knight Rises je...Číst dál »

Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag 2,sa začne natáčať budúci rok!

Nakrúcať sa začne bud­úci rok v Olšanoch u Vyškova a v Brne,“ vyja­d­ril sa pre čes­ké médiá pred­sta­vi­teľ Bohuša Bolek Polívka (62). Druhý diel by mal byť po-dľa neho opäť „obra­zom súčas­nos­ti s kúskom...Číst dál »

Kick-Ass 2,kto sa vráti z prvého Kick-Ass?

Nebudeme si nič naho­vá­rať,Kick Ass bolo milé prekva­pe­nie a straš­ne vyda­re­ný film.No v kinách to hit nebol,zarobil na náklady,plus neja­ký ten dolár navyše.Pri roz­poč­te 30 mili­ó­nov zaro­bil nece­lých 97 mili­ó­nov,no štúdiu...Číst dál »

Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky!

Jeden z najo­ča­ká­va­nej­ších fil­mov toho­to roka,síce nedo­pa­dol podľa našich pred­stav ale zará­ba dosť peňa­zí na to aby si čím viac ľudí kto­rý ho videli,prestali klásť otáz­ky kto­ré im film pon­úkol...Číst dál »

Star Wars prídu v roku 2014 a budú veľmi dospelý!

Pre tých kto­rý milu­jú Star Wars a majú radi novú a starú trilógiu,tak sú tu cel­kom dob­ré správy.Síce sa nejed­ná o celo­ve­čer­ný film ani o žia­d­nu jeho pre­ráb­ku do 3D ale o seri­ál STAR...Číst dál »

Snehulienka a lovec zaútočili na kiná vo veľkom

Na zači­at­ku roka sa dáva­li stávky,ktorá zo Snehulienok pre­pad­ne a bude komerčne úspešnejšia.Jednoznačne mala navrch Snehulienka a lovec a to z dôvo­dov jednoduchých.Vyšší rozpočet,zaujímavejší tem­nej­ší vizu­ál a herec­ké obsadenie.Kým Snehulienka hra­la na rodin­kár­sku nôtu...Číst dál »

X-Men: Druhá trieda majú dátum premiéry!

X-Men:Prvá trie­da bol úspeš­ný snímok,hlavne u kritikov,no v kinách neza­ro­bil pre pro­du­cen­tov a štúdiu sko­ro nič.Až DVD a blu­ray pri­nies­li neja­ké drobáky.Ale X-men je natoľ­ko sil­ná značka,že dvoj­ka by v kinách moh­la zaro­biť cel­kom...Číst dál »

Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva!

Ono by to fun­go­va­lo ako neja­ký druh mar­ke­tingo­vej kampane,možno tak mesi­ac pred pre­mi­é­rov upo­zor­niť na film ale nie sko­ro vyše 2 mesi­a­ce pred ofi­ci­ál­nou premiérov!Bohu žiaľ toto nie­je vtip,G.I.Joe...Číst dál »

Kedy konečne príde Wolverine do kín?

Naposledy sme ho samo­stat­ne videli v roku 2009 v X-Men Origins:Wolverine,kto­rý vzni­kol na zákla­de úspe­chu X-men série.No mys­lím že sa zhodneme,keď ozna­čí­me posled­né Wolverinovo dob­ro­dr­úž­stvo ako priemerne.V kinách pri roz­poč­te 150...Číst dál »

Avengers aj naďalej valcujú kiná,potopili Bojovú loď a neprekonal ich ani Diktátor.

Vieme,možno vám to prí­de už oše­met­né že furt vyťa­hu­je­me Avengerov a Marvel stá­le dookola,no za posled­ný mesi­ac nie­su žia­d­ne horu­cej­šie informácie,ako od našich hrdi­nov a len veľ­mi málo iných kto­rý...Číst dál »

Avengers spravili v New Yorku škodu za 160 miliard!

Ak by sa súčas­ný kaso­vý trhák odo­hral v reál­nom živo­te, mest­ská kasa New Yorku by pori­a­d­ne zaplakala.Experti maga­zí­nu The Hollywood Reporter totiž zis­ti­li, že keby sa záve­reč­ný súboj med­zi komik­so­vý­mi...Číst dál »

James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov!

Svet sa mení a ľudia v ňom tiež,voľakedy sa doká­zal James v lámať v noci do striž­ni a  zostri­hať film podľa seba, aj napriek záka­zu producentov.Dnes ho led­va doko­pe­te k celo­ve­čer­né­mu filmu,áno má peni­a­ze...Číst dál »

The Avengers si už vybojovali magickú miliardu,nezastavili ich ich ani Temné tiene.

Každý vedel že to príde,len nikto neve­ril že tak rých­lo.The Avengers dosi­ahli mili­ar­du za rekord­ných 10 dní a momentálne(samozrejme dočas­ne) im patrí 11.priečka his­to­ric­ké­ho rebríč­ka návštevnosti.Pred sebou majú Temného rytiera,Burtonovu Alenku,Star...Číst dál »

Rýchlo a zbesilo 6,o čom bude?

Nikoho neprekva­pi­la infor­má­cia po pre­miére Rýchlo a zbe­si­lo 5,že bude nasle­do­vať 6 a 7 a že sa budú točiť na jeden záťah.Po mega­úspe­chu päť­ky z roz­počtom 125 mil. trž­by celo­sve­to­vé 627 mil. bolo len...Číst dál »

Schwarzenegger je pri chuti,ide z filmu do filmu.

Ako by to bolo vče­ra čo nám nezni­či­teľ­ný ter­mi­ná­tor oznámil,že odchá­d­za do herec­ké­ho dôchod­ku a ide do politiky.Po pár rokoch úspeš­né­ho pôso­be­nia vo vrchol­nej politike,sa obja­vil v malej cameo scé­ne v The...Číst dál »

Joss Whedon chce natočiť The Avengers 2

The Avengers kto­rý prá­ve val­cujú kiná a v pia­tok zaro­bi­li 80 517 000 $ na ame­ric­kom trhu,predpokladá sa že pre­ko­najú otvá­ra­cí víkend HP/part 2 kto­rý bol sko­ro 170 000 000 $ a celo­sve­to­vo majú The Avengers...Číst dál »

Machette 2 doplňuje obsadenie,Mel Gibson podpísal zmluvu.

Ono sa to zda­lo na prvý pohľad ako zlý vtip,aby sa v 15 000 000 $ fil­me obja­vi­la hviezda typu Mela Gibsona.(pred­sa len to je čiast­ka akú brá­val Mel za kaž­dý film...Číst dál »

Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA.

Približne pred dvo­mi týždňa­mi sme vám priniesli,predpoveď 15 naj­väč­ších bloc­kbuste­rov z trž­ba­mi mimo USA.Nakoľko domá­ci ame­ric­ký trh je nie­ke­dy významnej­ší ako v zbyt­ku sveta,dokazujú aj aktu­ál­ne trž­by fil­mu The Hunger Games,kto­ré­ho...Číst dál »

Bude ďalší Hulk?

Pravdepodobne dá štúdio zele­né­mu mon­št­ru zele­nú a to hlav­ne vďaka tomu že The Avengers zará­bajú pek­né peniaze,momentálne je to sko­ro 220 000 000 $!(mili­ar­da je istá)a to ofi­ci­ál­na pre­mi­é­ra bude až za...Číst dál »

Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

Letná sezó­na odštar­tu­je 4.mája a to pre­mi­é­rov fil­mu The Avengers,ktorý neskrý­vajú ambí­cie pre­kro­čiť magic­kú mili­ar­do­vú hranicu.Battleship sa síce pre­mi­e­ta už nie­koľ­ko dní ale v USA má pre­mi­é­ru až 18 .Mája,čo by...Číst dál »

Tron 3,Thor 2,The Avengers 2-3,Kickass 2 a Machette 2,The Expendables 2-3 čo o nich vieme?

Za posled­né roky sme si moh­li všim­n­úť trendu,že do kín pri­chá­d­za­jú sequely,prequely a všet­ky mož­né rebo­o­ty a zno­va naštar­to­va­né série,voľakedy ale­bo nedáv­no úspeš­ných filmov.Bohužiaľ je to tak,Hollywoodu(a nie­je len jemu!) dochá­d­za­jú nápa­dy...Číst dál »

Temný Rytier povstal a The Avengers si pomáhajú!

Mega masív­na kampaň,na The Avengers vrcho­lí a samot­ný film nám dora­zí do kín už o pár týždňov,presnejšie 03.05.2012 do SR a CZ a do USA 04.05.2012 a pres­ne vte­dy bude­me mať mož­nosť uvidieť,zbrusu nový...Číst dál »

Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide?

Guy Pearce,ten­to rok je preňho hviezdny,aj keď prá­ve beží v kinách (zatiaľ)prepadák Lockaut(momen­tál­ne má za týž­deň zaro­be­né nece­lých 8 000 000 $,síce film stál smieš­nych 20 000 000 $ napriek tomu je to veľ­mi...Číst dál »

Marvel nezaháľa,pripravuje pokračovania....

Pred pár rokmi mali šéfo­via štúdia Marvel víziu.Víziu zalo­žiť vlast­nú pro­dukč­nú spoločnosť,kde by nebo­li odká­za­né na iné štúdia a poten­ci­ál ich komi­xo­vých hrdi­nov by mali úpl­ne vo vlast­ných rukách.Na koľ­ko...Číst dál »