Autor: Petra Borová

Lego0

LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět

Lego film, nejen pro ty nejmen­ší nato­či­li slav­ní reži­sé­ři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kte­ří reží­ro­va­li mimo jiné slav­né fil­my Zataženo, občas tra­ka­ře (2009) a 21 Jump Street (2012). Animovaný 3D lego pří­běh poja­li vskut­ku detail­ně z pohle­du pra­vých lego kos­ti­ček. Film je moder­ní a vtip­né láka­dlo pro malé děti a tee­nage­ry.

Autor:
Johny0

Johnny English se vrací (Johny English Reborn) (80%)

Po dlou­hé době jsme se dočka­li dru­hé­ho dílu trh­lé kome­die, kde je opět herec­kým hrdi­nou Rowan Atkinson, kte­rý má jako herec urči­tě ješ­tě co nabíd­nout. V akč­ní kome­dii Johny English se vra­cí najde­me také zná­mou tvář Gillian Anderson, kte­rá svým herec­kým výko­nem vystu­pu­je jako agent­ka „dáma“ ze šlech­tic­ké­ho rodu, kte­rá bude svěd­kem nejed­no­ho prů­švi­hu Englishe. Velký podíl na úspěš­nos­ti fil­mu měl svým herec­kým výko­nem i zná­mý herec Dominic West, kte­rý hra­je ve fil­mu Johnyho kři­vé­ho pří­te­le. V...

Autor:
PeknePodle0

Listování Pěkně podle abecedy

Jedná se o dět­skou nauč­nou kníž­ku, kte­rou napsal Zdeněk Železný. Kniha obsa­hu­je 80 stran. V kníž­ce nám autor při­blí­ží abe­ce­du, kte­rá je zákla­dem pro kaž­dé dítě. O ilu­stra­ci obráz­ků se posta­ral Karel Krabat. Jak už název kníž­ky napo­ví­dá, jejím obsa­hem je sna­ha nau­čit děti abe­ce­du. Každému pís­men­ku je zde věno­vá­na péče. Autor pís­me­na zapo­jil do ver­šů, ve kte­rých jsou pou­ži­ta slo­va, kte­rá dané pís­me­no obsa­hu­jí, aby si jej děti snáz zapa­ma­to­va­ly. Rozlišuje se také vel­ké a malé pís­me­no. Dále...

Autor:
KnihaPohadek0

Disney Junior - Zlatá kniha pohádek - Nejoblíbenější hrdinové z Disney Junior

Knížka Disney Junior - Zlatá kni­ha pohá­dek obsa­hu­je 320 stran. V kníž­ce nalez­ne­me pří­běhy z řady Disney Junior. Konkrétně jsou nám v kníž­ce nabíd­nu­ty pohád­ky od Sofie První, Doktorky Plyšákové, Minnie, Mickeyho klubí­ku a Jake a pirá­tů ze Země Nezemě. U Sofie První nalez­ne­me pohád­ky s názvy Amulet a hym­na a V krá­lov­ské pří­prav­ce. Dále se může­me těšit u Doktorky Plyšákové na pohád­ky s názvem Bublinkové rados­ti, Brontyho tra­ble s dechem a Stroj devět, sil­ný jako med­věd. S Minnie si uži­je­me pohád­ky zva­né Zdvojené řádě­ní a Rozkvetlý butik. Od Mickeyho...

Autor:
Povesti0

Staré řecké báje a pověsti – pro děti

Jak už název napo­ví­dá, jed­ná se o kníž­ku, ve kte­ré se dozví­me, jak boho­vé hýba­li lid­ský­mi osu­dy ve starém Řecku. Knihu napsal Michal Vaněček a ilu­stro­val Václav Ráž, kte­ří už kníž­ky s podob­ným námě­tem vyda­li např. Staré pověs­ti čes­ké pro děti nebo Kouzelné pověs­ti praž­ské aneb Jak to bylo doo­prav­dy. Kniha obsa­hu­je 116 stran a nalez­ne­te zde 23 pří­bě­hů, kte­ré Vám při­blí­ží jed­not­li­vé řec­ké Bohy a Bohyně. Jako před­mlu­vu zvo­lil autor prv­ní kapi­to­lu., ale bohu­žel hned v prv­ní větě v posled­ním slo­vu mají...

Autor:
Rumcajs0

Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů

Je to už pade­sát let, co vídá­me pohád­ky o Rumcajsovi ve večer­níč­ku. Nyní na osla­vu toho­to výro­čí vznik­lo toto namlu­ve­né cd s názvem Rumcajsova lou­pež­nic­ká kníž­ka & Vánoce u Rumcajsů. Večerníčkové fil­mo­vé vyprá­vě­ní Karela Högera na tom­to CD pře­vzal Vojta Kotek. Na CD usly­ší­te nově obje­ve­nou sbír­ku dob­ro­druž­ství o Rumcajsovi z archi­vu pohá­dek Václava Čtvrtka. CD obsa­hu­je 8 pohá­dek, kte­ré jsou dlou­hé v časo­vém roz­me­zí 5 až 11 minut. Můžeme se těšit na vel­mi pří­jem­ný hlas Vojty Kotka, kte­rý pohád­ky vel­mi...

Autor:
UzdravPoh0

Uzdravovací pohádky s obrázky k vybarvení

Nejedná se o kla­sic­kou kníž­ku, na kte­rou jsme zvyklí. Tuto kníž­ku navrh­ly děti ze 7. tří­dy Základní ško­ly gen­por.. Františka Peřiny v Praze 6 a o ilu­stra­ci se posta­ra­ly děti ze Základní umě­lec­ké ško­ly Vladimíra Ambrose v Prostějově. Jedná se tedy o kníž­ku věno­va­nou dětem od dětí v rám­ci pro­jek­tu Děti dětem, kte­ré se napří­klad nachá­ze­jí v nemoc­ni­ci. Konkrétně kníž­ka vznik­la pro Dětské kar­di­o­cen­t­rum 2. Lékařské fakul­ty Univerzity Karlovy a Fakultní nemoc­ni­ci v Motole. Kniha obsa­hu­je 113 stran s 18 smyš­le­ný­mi pohád­ka­mi. Příběhy jsou krát­ké a sro­zu­mi­tel­né, na...

Autor:
Pu0

Listování Od pohádky k pohádce - Medvídek Pú

V této dět­ské kníž­ce nalez­ne­me dva pří­běhy ze svě­ta Medvídka Pú.  Příběhy jsou pojme­no­va­né Púovy kla­cí­ky a Statečné pra­sát­ko.  Knížka má 63 strá­nek a na kaž­dé strán­ce nalez­ne­me pěk­né obráz­ky ke psa­né­mu tex­tu. Text je vel­ký a krát­ký, tak­že děti s ním nebu­dou mít pro­blémy. Obrázky v kníž­ce jsou vel­mi pěk­ně nama­lo­va­né a vel­ké plus auto­rům, že obráz­ky jsou oprav­du na kaž­dé strán­ce a struč­ně nava­zu­jí na popis pří­bě­hu na dané strán­ce. Vazba kni­hy je pev­ná a tak odo­lá i opě­tov­né­mu lis­to­vá­ní dětí a trouf­nu si...

Autor:
Disney0

Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší

Tato dět­ská kníž­ka má 126 strá­nek a obsa­hu­je čty­ři pohád­ko­vé pří­běhy z kolek­ce Disney Junior. Představí se nám Doktorka Plyšáková v pohád­ce s názvem hrač­ky zachra­ňu­jí, jako dru­hou pohád­ku zde nalez­ne­me z kolek­ce Milesova vesmír­ná dob­ro­druž­ství s názvem Nepřekonatelný robopštros jako tře­tí nalez­ne­me v kníž­ce pohád­ku o pří­bě­hu sleč­ny Kopřivy z kolek­ce Sofie prv­ní a jako posled­ní nás čeká pohád­ko­vý pří­běh závo­du o riga­ton­skou mašli, kde jsou Mickey a dal­ší závod­ní­ci. Jako prv­ní pohád­ka se nám před­sta­ví Doktorka Plyšáková. Příběh je vel­mi pěk­ný a také nejdel­ší z celé kníž­ky. Doktorka...

Autor:
VelkaKniha0

Velká kniha sněhu a ledu

V této kníž­ce děti pozna­jí tajem­ství sně­ho­vé a ledo­vé nadíl­ky a všech­no, co k ní pat­ří. Děti zde najdou odpo­věď na spous­tu věcí, kte­ré se dějí v zimě. Knížka má 24 stran, kte­ré mimo jiné obsa­hu­jí spous­tu tema­tic­kých obráz­ků. Text je střed­ně vel­ký a hra­vě jej zvlád­nou pře­číst začí­na­jí­cí ško­lá­ci. V kníž­ce se dozví­me o sně­ho­vých vloč­kách, jak žijí zví­řát­ka v zimě, o sně­ho­vé bou­ři, o sever­ním pólu, Sněhové krá­lov­ně, o zví­ře­cích otu­žil­cích, jak si posta­vit iglú a mno­ho dal­ší­ho. Vše je peč­li­vě a krát­ce popsá­no včet­ně obráz­ku, kte­rý...

Autor:
KouzelnymiVratky0

Kouzelnými vrátky pojďme za zvířátky - Do lesa

Tato kníž­ka pro děti obsa­hu­je 48 stran. Knížka je urče­na pro děti od 3 let, kte­ré se při ní také urči­tě vel­mi zaba­ví. Knížka dětem při­blí­ží 22 nej­zná­měj­ších zví­řá­tek, kte­ré může­me potkat nebo zahléd­nout v lese. Mezi těmi­to zví­řát­ky nechy­bí klíš­tě, kte­ré kaž­dé­ho z nás vydě­sí, hlav­ně když ho najde­me na dětech. Navzdory malé­mu počtu stran vám kni­ha nabíd­ne mno­ho zába­vy. Každému zví­řát­ku je věno­va­ná jed­na stra­na, kte­rá obsa­hu­je bás­nič­ku, popis zví­řát­ka a také popis celé­ho zví­ře­cí­ho kla­nu, nesmí chy­bět...

Autor:
BP030

Bílá princezna - 80 %

Seriál vychá­zí z jiné­ho seri­á­lu, Bílá krá­lov­na (White Queen), kte­rý pojed­ná­vá téměř o stej­ném ději, ako­rát na něj nebyl sta­no­ven tak vel­ký roz­po­čet. Uvidíme, jak s tím­to seri­á­lem budou spo­ko­je­ni divá­ci. V seri­á­lu Bílá prin­cez­na byli vymě­ně­ni někte­ří her­ci opro­ti Bílé krá­lov­ně, tak­že tam, kde skon­čil seri­ál Bílá krá­lov­na, nekom­pro­mis­ně pokra­ču­je po čtyřech letech seri­ál Bílá prin­cez­na. Bílá prin­cez­na byla nato­če­na pod­le kniž­ní před­lo­hy spi­so­va­tel­ky Philippy Gregory. Herecké obsa­ze­ní je sko­ro hvězd­né. V jed­né z hlav­ních rolí může­me zahléd­nout hereč­ku Michelle Fairley,...

Autor:
Pribehy0

Příběhy z jižních Čech - Lipensko (Povídání losí babičky)

Tato dět­ská kníž­ka má cel­kem 64 strá­nek roz­dě­le­ných do 18 men­ších pří­bě­hů. Hlavními akté­ry budou losí sou­ro­zen­ci Poli a Aldo. Poli a Aldo se vyda­jí hle­dat své­ho tatín­ka a mezi­tím se setká­va­jí s růz­ný­mi stra­ši­dly a jiný­mi pohád­ko­vý­mi posta­va­mi z oko­lí Lipenských lesů. Na své ces­tě vyře­ší nespo­čet záhad a pozna­jí mno­ho přá­tel, než se set­ka­jí se svým tatín­kem, aby s ním moh­li vyra­zit na sběr borůvek. Také se Poli a Aldo dozví, jak jsou losí­ci vzác­ní. Písmo je v kníž­ce střed­ní, a tak men­ším dětem...

Autor:
MarieTer0

Marie Terezie a její Habsburkové - komiksový příběh největší české panovnice

Zdeněk Ležák je čes­ký spi­so­va­tel, redak­tor časo­pi­su ABC a pub­li­cis­ta, kte­rý absol­vo­val lite­rár­ní aka­de­mii Josefa Škvoreckého v Praze. Vydal něko­lik romá­nů a něko­lik his­to­ric­kých komik­sů napří­klad Jail City, Stopa legi­o­ná­ře II., Ve jmé­nu Husa nebo Tři krá­lo­vé. Jeho nej­zná­měj­ší komiks je Karel IV. Pán svě­ta, kde je Karel IV. vykres­len jako super­hr­di­na. Knihu ilu­stro­val Rudolf Suran (naro­zen 1996), výtvar­ník a gra­fik, kte­rý navště­vu­je ate­li­ér vol­né gra­fi­ky a ilu­stra­ce Dušana Kállaya na VŠVU v Bratislavě. Kniha na mě od začát­ku půso­bí jako...

Autor:
2017-06-03 200

Pohádky Matky přírody

Knížka Pohádky Matky pří­ro­dy je urče­ná pro děti od 6let. Spisovatelka Jaroslava Lainesová není až tak zná­má, ale tato kni­ha pro děti se jí veli­ce poved­la. Psaní se věnu­je od dět­ství, ale kni­hy zača­la vydá­vat, až po naro­ze­ní svých dětí. Autorku nám může při­blí­žit napří­klad povíd­ka pro star­ší děti s názvem Rokle šeré smr­ti, kte­rá se umís­ti­la v prv­ní desít­ce v sou­tě­ži orga­ni­zo­va­né sdru­že­ním Prague by Night. Spisovatelka pub­li­ku­je i dal­ší své pohád­ky na strán­kách lite­rár­ní agen­tu­ry „Mám talent“. Knížku...

Autor:
MrazivOhen0

Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů

Autorka kni­hy Amanda Hockingová je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka fan­ta­sy roman­ti­ky pro mla­dé. Na začát­ku své kari­é­ry, co by spi­so­va­tel­ky, si kni­hy vydá­va­la na své na vlast­ní nákla­dy, což je v sou­čas­né době chvá­ly­hod­né, že se doká­za­la udr­žet na trhu. Mladá talen­to­va­ná spi­so­va­tel­ka vyda­la již 17 romá­nů, mezi ně pat­ři i před­cho­zí tři díly ze Světa Tryllů s názvy Dědička, Rozpolcení a Boj o trůn, kte­ré se sta­ly boo­mem v Americe a Amandu Hockingovou, vel­mi pro­sla­vi­ly, zejmé­na pro­to, že se jed­na­lo o digi­tál­ní dis­tri­buce pomo­cí...

Autor:
ProjektPes0

Projekt pes (ten můj)

V našem kniž­ním pří­bě­hu je hlav­ním hrdi­nou klu­či­na jmé­nem Jenda, kte­rý se sna­ží pře­svěd­čit své rodi­če, aby mu poří­di­li psa. Jenda jako kaž­dý kluk je veli­ce neod­byt­ný a co si nyní uma­nul, to chce také usku­teč­nit, i když někdy to pro něho oprav­du nebu­de leh­ké, vymys­lí si však bra­vur­ní plán a snad i rodi­če přelstí. Jak to všech­no dopadlo, se dozví­te v této kníž­ce pro děti, kte­rá má 72 stran. Knížka je vel­mi krás­ně ilu­stro­va­ná a nalez­ne­te zde pěk­né obráz­ky k popi­so­va­né­mu pří­bě­hu,...

Autor:
Sirotsinec030

Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší

Třetí pokra­čo­vá­ní kni­hy Sirotčince sleč­ny Peregrinové je zase svou vaz­bou o něco tlus­těj­ší a obsa­hu­je zase o něco více strá­nek, než před­cho­zí dva díly. Koho by neza­jí­ma­lo, jak tohle všech­no dob­ro­druž­ství podiv­ných dětí nako­nec dopad­ne. Spisovatel opět navá­zal na před­cho­zí díl a opět nám nalo­žil pořád­nou por­ci napě­tí, kdy nebu­de­te chtít kni­hu jen tak zavřít. Knihovna duší je ze všech dílů nej­na­pí­na­věj­ší a nej­za­jí­ma­věj­ší, tedy ale­spoň z mého pohle­du. Změna nasta­la i v obráz­cích, kte­ré se více váza­li k popi­so­va­né udá­los­ti. V tom­to díle mi...

Autor:
Sirotsinec020

Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město

Druhému pokra­čo­vá­ní toho­to dob­ro­druž­né­ho pří­bě­hu se nada­lo odo­lat. Hned na začát­ku mě pří­jem­ně pře­kva­pi­lo, že autor dal na začá­tek kni­hy foto­gra­fie a popis­ky podiv­ných dětí a dal­ších postav, se kte­rý­mi jsme se setka­li v prv­ním kniž­ním dílu. Čtenář si tak lehce při­po­mněl, jak se kte­rá posta­va jme­nu­je a jaké má před­nos­ti i jak vzhle­do­vě vypa­da­la, to oprav­du vel­mi chvá­lím. Druhé pokra­čo­vá­ní mělo o něco více strá­nek než prv­ní díl a musím říct, že autor dodr­žel svou pří­bě­ho­vou úro­veň psa­ní a je vidět, že...

Autor:
Sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Pro čte­ní této kni­hy mě prvot­ně zau­jal její obal a název, kte­rý půso­bil podiv­ně zají­ma­vě, ostat­ně jak napo­ví­dal název této kni­hy. Nedalo mi to a do kni­hy jsem se začet­la hned po prv­ních strán­kách, a bohu­žel už nešlo pře­stat. Kniha je zpes­t­ře­na obráz­ky, kte­ré hez­ky oko­ře­ní Vaší před­sta­vi­vost. Jedná se o fan­ta­sy, kte­ré neu­ra­zí mla­dé ani dospě­lé. Příběh je napí­na­vý a stá­le se v něm něco ode­hrá­vá, tak­že Vás kni­ha nebu­de jen tak nudit. Jedná se o kla­sic­ký boj dob­ra pro­ti zlu s hrdi­ny...

Autor:
MOutain0

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %

Hned úvo­dem musím vyči­nit Microsoftu a to pro­to, že i když DLC mělo být pří­stup­né od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém pří­pa­dě se tak nesta­lo, a to mě veli­ce zkla­ma­lo a dou­fám, že se Microsoft aspoň něčím malým omlu­ví. Nezpřístupnění DLC bylo zřej­mě způ­so­be­no pře­tí­že­ním na strán­kách Microsoft nebo v xbox sto­re, těž­ko říct, pro­to­že nikde k tomu­to pro­blé­mu neby­ly žád­né infor­ma­ce, a tak za nece­lých 600kč si nefunkč­nos­tí DLC s názvem Blizzard Mountain moc rekla­mu neu­dě­la­li. Blizzard Mountain je roz­ší­ře­ní...

Autor:
0

Forza Horizon 3: Recenze

Po dvou letech jsme se dočka­li dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní auto­mo­bi­lo­vé závod­ní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prv­ním spuš­tě­ní bylo vidět, že se jed­ná o vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ný díl Forzy Horizon. Pokrok vývo­já­řů je vidět v kaž­dé vte­ři­ně spuš­tě­né hry. V prv­ních minu­tách hry nemá­te zpří­stup­ně­né všech­ny polož­ky v menu, nezou­fej­te, byl to účel, ty se Vám ode­mknou až po dohrá­ní prv­ní­ho úseku hry. Systém hry byl zacho­ván dle před­cho­zí­ho dílu, ako­rát to bylo lépe gra­fic­ky zpra­co­vá­no a byly při­dá­ny...

Autor:
ghost0

Ghostbusters (2016)

  S novým fil­mem také při­šla nová hra jmé­nem Ghostbusters. Vydání hry moc nepři­dá­vá na popu­la­ri­tě neú­spěš­ný film Krotitelé duchů natož prá­ce stu­dia FireForge Games, kte­ré hru tvo­ři­lo pro Activision pou­hých 8 měsí­ců. Nemá smy­sl se o této hře moc roze­pi­so­vat, pro­to­že vlast­ně ani není co. Graficky je hra udě­la­ná z hor­ní­ho pohle­du, ono to ani jinak nešlo, abys­te vidě­li celé her­ní pole včet­ně duchů, kte­ré bude­te násled­ně sbí­rat. Na her­ní gra­fi­ce si, ale oprav­du neda­li zále­žet a i stej­no­jmen­ný...

Autor:
recore0

ReCore

Recore je akč­ní plo­ši­nov­ka, kte­rá byla vydá­na před nedáv­nem. První naml­sá­ní při­šlo s akcí od Microsoftu, že máme k dis­po­zi­ci prv­ních 30 minut hra­ní této hry zadar­mo. Už teď ale vím, že 30 minut bylo zatra­ce­ně málo a pře­svěd­či­lo mě o to kou­pi této hry. Jedná se o vel­mi pěk­ně zpra­co­va­nou hru. O co vlast­ně ve hře jde? Probudíte se na poušt­ní pla­ne­tě jmé­nem Far Eden, o kte­rou se měli během kry­ospán­ku naší hrdin­ky a dal­ší­ho pře­ži­vší­ho lid­stva sta­rat Coreboti. Nebyl by...

Autor:
vlcsnap-2016-10-25-18h58m55s3990

První dojem z Civilization VI

Už při prv­ních spuš­tě­ných minu­tách hry je vidět rapid­ní roz­díl mezi před­cho­zím a novým dílem Civilization. Civilization VI se dočka­la oprav­du nové­ho kabá­tu včet­ně pořád­né gra­fi­ky. Při tom­to žrou­tu času se může­me těšit na pořád­nou por­ci stra­te­gic­ké zába­vy. Systém hry byl zhru­ba z polo­vi­ny obmě­něn, ale ve směs zásad­ní kro­ky zůsta­ly stej­né. Chvíli Vám bude trvat si zvyk­nout na změ­nu ovlá­dá­ní, iko­nek a dal­ších potřeb­ných tabu­lek pro vývoj Vaší Země, ale pak už hurá do hra­ní. Ve hře je nesčet­ně...

Autor: