Kritiky.cz > Články autora:Petra Borová

Rezistence - druhý díl volné trilogie

Po roce tu máme dal­ší fil­mo­vé pokra­čo­vá­ní kniž­ní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na prv­ní pohled je vidět, že dru­hý díl reží­ro­val jiný reži­sér. Po nesho­dách Neila Burgera se...Read more »

LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět

Lego film, nejen pro ty nejmen­ší nato­či­li slav­ní reži­sé­ři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kte­ří reží­ro­va­li mimo jiné slav­né fil­my Zataženo, občas tra­ka­ře (2009) a 21 Jump Street (2012)....Read more »

Johnny English se vrací (Johny English Reborn) (80%)

Po dlou­hé době jsme se dočka­li dru­hé­ho dílu trh­lé kome­die, kde je opět herec­kým hrdi­nou Rowan Atkinson, kte­rý má jako herec urči­tě ješ­tě co nabíd­nout. V akč­ní kome­dii Johny English...Read more »

Génius (Johnny Flynn a Geoffrey Rush jako Einstein)

V pátek 7.9.2018 měl na ČT pre­mi­é­ru seri­ál Génius. 30. 4. 2017 měl na ČR pre­mi­é­ru na National Geographic.Read more »

Listování Pěkně podle abecedy

Jedná se o dět­skou nauč­nou kníž­ku, kte­rou napsal Zdeněk Železný. Kniha obsa­hu­je 80 stran. V kníž­ce nám autor při­blí­ží abe­ce­du, kte­rá je zákla­dem pro kaž­dé dítě. O ilu­stra­ci obráz­ků se posta­ral Karel...Read more »

Disney Junior - Zlatá kniha pohádek - Nejoblíbenější hrdinové z Disney Junior

Knížka Disney Junior - Zlatá kni­ha pohá­dek obsa­hu­je 320 stran. V kníž­ce nalez­ne­me pří­běhy z řady Disney Junior. Konkrétně jsou nám v kníž­ce nabíd­nu­ty pohád­ky od Sofie První, Doktorky Plyšákové, Minnie, Mickeyho...Read more »

Staré řecké báje a pověsti – pro děti

Jak už název napo­ví­dá, jed­ná se o kníž­ku, ve kte­ré se dozví­me, jak boho­vé hýba­li lid­ský­mi osu­dy ve starém Řecku. Knihu napsal Michal Vaněček a ilu­stro­val Václav Ráž, kte­ří už kníž­ky...Read more »

Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů

Je to už pade­sát let, co vídá­me pohád­ky o Rumcajsovi ve večer­níč­ku. Nyní na osla­vu toho­to výro­čí vznik­lo toto namlu­ve­né cd s názvem Rumcajsova lou­pež­nic­ká kníž­ka & Vánoce u Rumcajsů. Večerníčkové fil­mo­vé...Read more »

Uzdravovací pohádky s obrázky k vybarvení

Nejedná se o kla­sic­kou kníž­ku, na kte­rou jsme zvyklí. Tuto kníž­ku navrh­ly děti ze 7. tří­dy Základní ško­ly gen­por.. Františka Peřiny v Praze 6 a o ilu­stra­ci se posta­ra­ly děti ze Základní umě­lec­ké ško­ly...Read more »

Listování Od pohádky k pohádce - Medvídek Pú

V této dět­ské kníž­ce nalez­ne­me dva pří­běhy ze svě­ta Medvídka Pú.  Příběhy jsou pojme­no­va­né Púovy kla­cí­ky a Statečné pra­sát­ko.  Knížka má 63 strá­nek a na kaž­dé strán­ce nalez­ne­me pěk­né obráz­ky ke psa­né­mu...Read more »

Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší

Tato dět­ská kníž­ka má 126 strá­nek a obsa­hu­je čty­ři pohád­ko­vé pří­běhy z kolek­ce Disney Junior. Představí se nám Doktorka Plyšáková v pohád­ce s názvem hrač­ky zachra­ňu­jí, jako dru­hou pohád­ku zde nalez­ne­me z kolek­ce Milesova...Read more »

Velká kniha sněhu a ledu

V této kníž­ce děti pozna­jí tajem­ství sně­ho­vé a ledo­vé nadíl­ky a všech­no, co k ní pat­ří. Děti zde najdou odpo­věď na spous­tu věcí, kte­ré se dějí v zimě. Knížka má 24 stran, kte­ré mimo...Read more »

Kouzelnými vrátky pojďme za zvířátky - Do lesa

Tato kníž­ka pro děti obsa­hu­je 48 stran. Knížka je urče­na pro děti od 3 let, kte­ré se při ní také urči­tě vel­mi zaba­ví. Knížka dětem při­blí­ží 22 nej­zná­měj­ších zví­řá­tek, kte­ré...Read more »

Bílá princezna - 80 %

Seriál vychá­zí z jiné­ho seri­á­lu, Bílá krá­lov­na (White Queen), kte­rý pojed­ná­vá téměř o stej­ném ději, ako­rát na něj nebyl sta­no­ven tak vel­ký roz­po­čet. Uvidíme, jak s tím­to seri­á­lem budou spo­ko­je­ni divá­ci. V seri­á­lu...Read more »

Příběhy z jižních Čech - Lipensko (Povídání losí babičky)

Tato dět­ská kníž­ka má cel­kem 64 strá­nek roz­dě­le­ných do 18 men­ších pří­bě­hů. Hlavními akté­ry budou losí sou­ro­zen­ci Poli a Aldo. Poli a Aldo se vyda­jí hle­dat své­ho tatín­ka a mezi­tím se setká­va­jí...Read more »

Marie Terezie a její Habsburkové - komiksový příběh největší české panovnice

Zdeněk Ležák je čes­ký spi­so­va­tel, redak­tor časo­pi­su ABC a pub­li­cis­ta, kte­rý absol­vo­val lite­rár­ní aka­de­mii Josefa Škvoreckého v Praze. Vydal něko­lik romá­nů a něko­lik his­to­ric­kých komik­sů napří­klad Jail City, Stopa legi­o­ná­ře II., Ve...Read more »

Pohádky Matky přírody

Knížka Pohádky Matky pří­ro­dy je urče­ná pro děti od 6let. Spisovatelka Jaroslava Lainesová není až tak zná­má, ale tato kni­ha pro děti se jí veli­ce poved­la. Psaní se věnu­je...Read more »

Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů

Autorka kni­hy Amanda Hockingová je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka fan­ta­sy roman­ti­ky pro mla­dé. Na začát­ku své kari­é­ry, co by spi­so­va­tel­ky, si kni­hy vydá­va­la na své na vlast­ní nákla­dy, což je v sou­čas­né...Read more »

Projekt pes (ten můj)

V našem kniž­ním pří­bě­hu je hlav­ním hrdi­nou klu­či­na jmé­nem Jenda, kte­rý se sna­ží pře­svěd­čit své rodi­če, aby mu poří­di­li psa. Jenda jako kaž­dý kluk je veli­ce neod­byt­ný a co si nyní...Read more »

Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší

Třetí pokra­čo­vá­ní kni­hy Sirotčince sleč­ny Peregrinové je zase svou vaz­bou o něco tlus­těj­ší a obsa­hu­je zase o něco více strá­nek, než před­cho­zí dva díly. Koho by neza­jí­ma­lo, jak tohle všech­no dob­ro­druž­ství podiv­ných...Read more »

Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město

Druhému pokra­čo­vá­ní toho­to dob­ro­druž­né­ho pří­bě­hu se nada­lo odo­lat. Hned na začát­ku mě pří­jem­ně pře­kva­pi­lo, že autor dal na začá­tek kni­hy foto­gra­fie a popis­ky podiv­ných dětí a dal­ších postav, se kte­rý­mi jsme...Read more »

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Pro čte­ní této kni­hy mě prvot­ně zau­jal její obal a název, kte­rý půso­bil podiv­ně zají­ma­vě, ostat­ně jak napo­ví­dal název této kni­hy. Nedalo mi to a do kni­hy jsem se začet­la hned...Read more »

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %

Hned úvo­dem musím vyči­nit Microsoftu a to pro­to, že i když DLC mělo být pří­stup­né od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém pří­pa­dě se tak nesta­lo, a to mě veli­ce zkla­ma­lo...Read more »

Forza Horizon 3: Recenze

Po dvou letech jsme se dočka­li dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní auto­mo­bi­lo­vé závod­ní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prv­ním spuš­tě­ní bylo vidět, že se jed­ná o vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ný díl Forzy...Read more »

Ghostbusters (2016)

S novým fil­mem také při­šla nová hra jmé­nem Ghostbusters. Vydání hry moc nepři­dá­vá na popu­la­ri­tě neú­spěš­ný film Krotitelé duchů natož prá­ce stu­dia FireForge Games, kte­ré hru tvo­ři­lo pro Activision pou­hých...Read more »