Kritiky.cz > Články autora:Petra Borová

Top Spin 4

Na úvod napí­ši, že tuto hru hod­no­tím vel­mi klad­ně až supro­vě.  Graficky je hra vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ná, pohy­by a detai­ly hrá­čů jsou oprav­du rea­lis­tic­ké, včet­ně oble­če­ní. Zaujme také mož­nost módu...Read more »

ReCore

Recore je akč­ní plo­ši­nov­ka, kte­rá byla vydá­na před nedáv­nem. První naml­sá­ní při­šlo s akcí od Microsoftu, že máme k dis­po­zi­ci prv­ních 30 minut hra­ní této hry zadar­mo. Už teď ale vím,...Read more »

Marvel Avengers: Battle for Earth (Kinect ready)

V této hře bude ovlá­dat nej­slav­něj­ší Avengery, kte­ré dopo­sud zná­te Thora, Iron Mana, Hulka, Kapitána Ameriku a dal­ších 20  Marvelovských hrdi­nů, kte­ré máte v této hře v nabíd­ce, z nichž kaž­dý Avenger má...Read more »

The Sims 3

Začátkem si dovo­lím hned napsat, že hra pro kon­zo­ly xbox 360, mě vůbec neza­u­ja­la. Graficky hod­no­tím hru vel­mi zápor­ně k porov­ná­ní ceny hry, gra­fi­ka je vel­mi jed­no­du­chá a nena­bí­zí mno­ho detai­lů a obsah...Read more »

Paws and Claws – Fantastic Pets

Hru úvo­dem hod­no­tím vel­mi klad­ně, avšak ten­to titul je vel­mi podob­ný s titu­lem kinecti­mals, s jedi­ným roz­dí­lem, že hra nabí­zí o mno­ho více zába­vy a zví­řá­tek. Hra je vel­mi zábav­ná zapo­tí se nejen...Read more »

ReCore

Recore je akč­ní plo­ši­nov­ka, kte­rá byla vydá­na před nedáv­nem. První naml­sá­ní při­šlo s akcí od Microsoftu, že máme k dis­po­zi­ci prv­ních 30 minut hra­ní této hry zadar­mo. Už teď ale vím,...Read more »

SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect)

Tato nově vyda­ná hra nabí­zí hra­ní pomo­cí pohy­bo­vé­ho sen­zo­ru kinect. Od hry neče­kej­te žád­né zázra­ky už jen pro­to, že je svým ovlá­dá­ním veli­ce těž­ká a ne pokaž­dé Váš pohyb kinect...Read more »

Hulk Hogans Main Event (Kinect)

Tuto hru bychom spí­še moh­li řadit do sek­ce arkád. Jedná se o wrest­lin­go­vou hru, kde si zahra­je­te s hlav­ním hrdi­nou Hulkem Hoganem, jak už napo­ví­dá samot­ný název, kte­ré­ho mimo to může­te...Read more »

Gears of War 4

  Kdo by neznal hru Gears of War, již z toho­to titu­lu vyšly před­cho­zí tři díly, a tak hra pro nás byla na xbox one jas­ná vol­ba. Gears of War 4...Read more »

Angry Birds Trilogy (With Kinect)

Kdo by neznal nej­lep­ší a nej­ú­spěš­něj­ší hru doby, Angry Birds. Angry Birds vyšlo popr­vé na chyt­ré mobil­ní tele­fo­ny s OS Android, poté na table­ty a v nepo­sled­ní řadě na pc a her­ní kon­zo­le. Ve hře...Read more »

Overwatch: Origins Edition

Hra Overwatch byla jakým­si zku­šeb­ním pro­jek­tem Blizzardu o vydá­ní mul­tipla­ye­ro­vé stří­leč­ky. Blizzard je gigant, kte­rý umí dělat kva­lit­ní hry, ale to že doká­že udě­lat i tak kva­lit­ní stří­leč­ku, jsme se pře­svěd­či­li...Read more »

Street Fighter x Tekken

Pro milov­ní­ky toho­to žán­ru v tom­to roce při­bil nový her­ní titul s názvem Street Fighter x Tekken. Dlouho oče­ká­va­ný titul nás veli­ce pře­kva­pil. Ve hře Street Fighter x Tekken najde­te zákla­dy...Read more »

Mad Max (XBOX ONE)

Mad Max nebo­li šíle­ný Max se vydá­vá pro­žít své dob­ro­druž­ství pod­le své fil­mo­vé před­lo­hy, kde si zahrál hvězd­ný herec Mel Gibson. Budete bráz­dit píseč­né duny a sna­žit se pře­žít v době,...Read more »

LEGO The Hobbit

  Hráčům se zla­tým člen­stvím byla nasto­le­na sle­va na někte­ré lego titu­ly, a nás nej­ví­ce nalá­ka­la sle­va na LEGO The Hobbit, za tu skvě­lou cenu nece­lých 200 korun v pomě­ru k zába­vě...Read more »

Ghostbusters (2016)

  S novým fil­mem také při­šla nová hra jmé­nem Ghostbusters. Vydání hry moc nepři­dá­vá na popu­la­ri­tě neú­spěš­ný film Krotitelé duchů natož prá­ce stu­dia FireForge Games, kte­ré hru tvo­ři­lo pro Activision...Read more »

The Smurfs 2 (Šmoulové)

Kdo z nás by neznal fil­mo­vé dob­ro­druž­ství Šmoulů. Hra kopí­ru­je svět Šmoulů se vším všu­dy, kdy jako hráč bude­te muset zachrá­nit Šmoulinku, kte­rou une­sl zlý čaro­děj Gargamel, kvů­li recep­tu na...Read more »

L.A. Noire

Hra L.A. Noire je akč­ní detek­tiv­ní agen­tu­ra, dovo­lím si kon­sta­to­vat tyto tři kate­go­rie, do kte­rých by hra měla spa­dat, jeli­kož ve hře najde­te oprav­du všech­no, od detek­tiv­ní prá­ce přes...Read more »

Assassin’s Creed III

Třetí díl úspěš­né série hry Assassin’s Creed III je po dvou letech na svě­tě a roz­hod­ně sto­jí zato. S novo­do­bým Assassinem se vydá­te opět do doby kří­žo­vých výprav, kde bude­te bojo­vat na život...Read more »

TIGER WOODS PGA TOUR 13

Konečně jsme se dočka­li dlou­ho oče­ká­va­né­ho vydá­ní pokra­čo­vá­ní zná­mé hry Tiger Woods Pga Tour 13. Tato hra vyšla s pod­po­rou kinect ovla­da­če, což urči­tě při­ne­se ješ­tě této popu­lár­ní hře vět­ší...Read more »

Puss in Boots (Kinect)

Tento titul vyšel na zákla­dě stej­no­jmen­né­ho fil­mu od DreamWorks Animation, kte­rý se dostal na naše plát­na minu­lý rok. Hra přes­ně kopí­ru­je poin­tu pří­bě­hu z fil­mu. Hrát bude­te s hlav­ním hrdi­nou Kocourem...Read more »

LEGO The Hobbit

  Hráčům se zla­tým člen­stvím byla nasto­le­na sle­va na někte­ré lego titu­ly, a nás nej­ví­ce nalá­ka­la sle­va na LEGO The Hobbit, za tu skvě­lou cenu nece­lých 200 korun v pomě­ru k zába­vě...Read more »

Cabelas Adventure Camp (Kinect)

Tento nový titul, kte­rý vyšel, by měl úspěš­ně nava­zo­vat na dodá­va­nou hru kinect Adventures, kte­rá se dodá­vá při zakou­pe­ní kinec­tu či nové­ho xbo­xu 360 s ovla­da­čem kinect. V této hře může­te pvlá­dat svým...Read more »

The Penguins of Madagascar (Kinect)

Kdo by neznal par­tu tuč­ňá­ku, kte­ří se nám popr­vé před­sta­vi­li ve všech séri­ích ani­mo­va­né­ho fil­mu Madagaskar. Dále jejich akce samo­stat­ně pokra­čo­va­la v krát­kých pří­bě­zích v měst­ské zoo. A tak výrob­ci potě­ši­li hlav­ně...Read more »

Civilization Revolution

Ve hře Civilization Revolution sta­ví­te a budu­je­te měs­ta na mapě již od úpl­né­ho začát­ku až po sou­čas­nou dobu. Začínáte s mečem a kon­čí­te se zbra­ní v ruce. Hra není až tak dob­ře gra­fic­ky ztvár­ně­na,...Read more »

Frozen Free Fall: Snowball Fight (XBOX ONE)

Hru Frozen Free Fall může­me také znát z našich zaří­ze­ní, kte­ré pra­cu­jí pod Androidem, a pro­to od hry neče­kej­te žád­nou úžas­nou gra­fi­ku, ani žád­ný úžas­ný her­ní poži­tek jako u jiných her. Požitek...Read more »