Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články autora:Ondřej Jan Volný

Kosmo

Počinů obsahující vydařenou satiru je v Česku jako šafránu. Tady se to ale povedlo, a tak jsme svědky vtipného, svérázného a ne zrovna povedeného vesmírného letu, který je ještě... Read more »

The Matrix

Matrix je kultovní film, o kterém bylo řečeno už snad úplně vše. Je to totiž možná nejlepší sci-fi snímek, který kdy spatřil světlo světa. Bez nadsázky. Ale proč vlastně? Mě... Read more »

Wednesday - Season 1

"Jestli umřeš, tak tě zabiju." - Když před časem Netflix vydal Squid Game a stal se z toho totálně komerční seriál, že už jsem pomalu nemohl ani otevřít lednici bez... Read more »

John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Když jsem si všiml, že se zde pomalu blížím k 300. recenzi, začal jsem uvažovat, který film poctím touto jubilejní recenzí. A pak mě napadlo, že by mohlo být... Read more »

John Wick: Chapter 2

"Vítejte na výstavě 'Odrazy duše' v newyorském muzeu moderního umění." - Tak když tohle zaznělo z toho tlampače ve finální sekvenci filmu, řekl jsem si, že tohle je přesně... Read more »

Dvanáct rozhněvaných mužů: komorní drama o předsudcích a spravedlnosti

Tento film je krá­lem komor­ních sním­ků, kte­rým k doko­na­los­ti sta­čí skvě­lý scé­nář, 12 kva­lit­ních her­ců a jed­na míst­nost. Díky jed­né vraž­dě a nesou­hla­su o vině vra­ha jed­no­ho z porot­ců se dozví­dá­me o všech porot­cích jací... Read more »

John Wick

Když jsem se s někým občas o této sérii bavil, bylo mi řečeno, že působí extrémně nepřesvědčivě, co se akce týče. Já sám jsem zhlédnutí Johna Wicka dlouho odkládal,... Read more »

Bod varu

Absence střihu se do takového filmu hodí. Přidá to na autentičnosti a přirozenosti a já jsem se do filmu vžil až natolik, že jsem si začal myslet, že to... Read more »

Na stromě

Na stromě je přesný příklad filmu, který je tak absurdní, až je vlastně dobrý. Je pravda, že vidět Funèse ve snímku, jenž se celý odehrává na jednom místě je poměrně... Read more »

Pat a Mat - Série 2

Tato kraťoučká a asi i nejméně známá druhá série o dvou kutilech slouží jako jakýsi přechodník mezi sérií první a třetí. Postrádá atmosféru první série, ale vcelku dobře udává tempo... Read more »

Jirka vysvětluje věci

Momentálně asi nejlepší Youtube pořad na české scéně. Každé video jde s daným tématem do hloubky a kvalita každým videem stoupá. A navíc musím říct, že ona videa nenechávají... Read more »

Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera?

Mnozí z vás jis­tě zna­jí původ­ní sérii osmi fil­mů o Inspektorovi Clouseauovi, onom bří­di­lo­vi, kte­rý neu­stá­le hle­dá báj­ný dia­mant nesou­cí název Růžový pan­ter. Věděli jste ale, že posled­ní tři fil­my nemu­se­ly... Read more »

Kyslík (2021) 

Komorní film, kte­rý se celý ode­hrá­vá v jed­né malé lékař­ské kry­o­ko­mo­ře a postup­ně divá­ko­vi odha­lu­je celý pří­běh. Jedná se v pod­sta­tě o tako­vou dějo­vou sklá­dač­ku, kde kaž­dou chví­li vyplu­je na povrch nový dílek... Read more »

Mimoni 2: Padouch přichází (2022) 

V prv­ní řadě je dvoj­ka Mimoňů úpl­ně jiná než jed­nič­ka. Je to více barev­né, je to více fan­ta­sy, bohu­žel uby­lo vtip­ných scén a zápo­rá­ci jsou sla­bí. Ale abych fil­mu zce­la... Read more »

Indiana Jones a Chrám zkázy (1984) 

Druhé Indyho dob­ro­druž­ství se nese v malin­ko tem­něj­ší notě, což není na ško­du. Avšak kouz­lo prv­ní­ho fil­mu jak­si zmi­ze­lo. První polo­vi­na je tako­vá poma­lej­ší, mís­ty dokon­ce až nezá­živ­ná, avšak poslé­ze... Read more »

Tři Tygři ve filmu: JACKPOT (2022) 

V rám­ci ske­čů jsou Tři Tygři dob­ří, ovšem na plát­na kin to nepat­ří jed­no­du­še pro­to, že to neu­táh­ne napl­no celou sto­páž celo­ve­čer­ní­ho fil­mu. Scénář je plyt­ký, humo­ru dost, ale... Read more »

Hotel Transylvánie: Transformánie (2022) 

Zajímavá záplet­ka, kte­rá měla slib­ný roz­jezd, tak­že jsem si v prv­ní polo­vi­ně říkal, že to bude zába­va podob­ná prv­ním dílům, jen­že z dru­hou polo­vi­nou se uká­za­lo, že to tak úpl­ně nebu­de.... Read more »

Grand Prix (2022) 

Ze začát­ku jsem si říkal, že půjde o totál­ní pře­šlap, ale naštěs­tí sla­bý úvod jen před­zna­me­ná­val nako­nec poměr­ně vyda­ře­nou uje­tou kome­dii i tref­nou paro­dii na road movie a kri­mi, plnou neko­rekt­ní­ho humo­ru,... Read more »

Spolu (2022) 

Na ten­to film jsem zaví­tal do kina. A přes­to­že povět­ši­nou píšu recen­ze bez­pro­střed­ně po zhléd­nu­tí fil­mu, tak zde tomu tak neby­lo. Musel jsem sní­mek tro­chu vstře­bat a tro­chu si roz­mys­let, co o něm... Read more »

Nikdo (2021) 

Ze začát­ku jsem byl mír­ně na pochy­bách, ale zhru­ba po 30 minu­tách fil­mu ze mě veš­ke­ré pochy­by opadly, pro­to­že se z toho vyklu­ba­la skvě­le zpra­co­va­ná akč­ní jíz­da, kte­rá mě fakt bavi­la.... Read more »

Moonfall (2022) 

Když člo­věk pře­ži­je tu hroz­ně nud­nou prv­ní polo­vi­nu, tak se mu dosta­ne tro­chu lep­ší podí­va­né v podo­bě dru­hé polo­vi­ny, kte­rá je o mno­ho záživ­něj­ší. Ovšem i přes­to je to snad­no zapo­me­nu­tel­ný film... Read more »

Forrest Gump (1994) 

Další z legen­dár­ních fil­mů svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, kte­rý je tře­ba vidět. A to, že jsem ho zhlé­dl až teď, po bez­má­la dvou letech půso­be­ní zde, pova­žu­ji tro­chu za hanbu. Ale teď již k fil­mu.... Read more »

Včela na mušce (2022) (seriál) 

Taková jed­no­du­chá jed­no­hub­ka, kde se Rowan Atkinson sna­ží zne­škod­nit vče­lu vše­mi mož­ný­mi způ­so­by. Jo, vcel­ku to fun­gu­je, je to sice před­ví­da­tel­né, ale roze­smě­je to a mě to bavi­lo. Ale i přes­to... Read more »

Lajna (2017) (seriál) 

Hláškami pře­pě­cho­va­ný, zábav­ný a vtip­ný seri­ál, ale přes­to s jed­nou vadou - lep­ší díl stří­dá hor­ší díl. Ale když to vez­mu pěk­ně popo­řa­dě, tak to vypa­dá násle­dov­ně: 1. série ten­to seri­ál skvě­le... Read more »

Diktátor (1940) 

Vydařený, na svou dobu vel­mi důle­ži­tý sní­mek, kte­rý se z dneš­ní­ho pohle­du ovšem dost těž­ce hod­no­tí. Pro lidi, kte­ří vál­ku neza­ži­li nemů­že jít o tak sil­ný film jako pro lidi, kte­ří... Read more »

Dobyvatelé ztracené archy (1981) 

Jeden z legen­dár­ních fil­mů svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie s vel­kým počtem dnes již kul­tov­ních scén (hoj­ně cito­va­ná scé­na se zastře­le­ním chláp­ka s mečem mlu­ví za vše), byť někte­ré scé­ny, hlav­ně závě­reč­ná scé­na, již znač­ně... Read more »

Fall (2022) 

Tak tohle musí být pro ty, jenž trpí stra­chem z výšek 107 minut dlou­hé peklo. A ač akro­fo­bií netr­pím, tak v jis­tých momen­tech bylo sle­do­vá­ní fil­mu obtíž­né i pro mě, neboť ta prá­ce... Read more »

The Gray Man (2022) 

Tak jsem si zase jed­nou pus­til něco od Netflixu, ale pře­kva­pi­vě mě to ten­to­krát bavi­lo. Zběsilá akč­ní jíz­da napříč svě­tem, kde se pořád jenom stří­lí zní sice jed­no­du­še, ale... Read more »

Misery nechce zemřít

Misery nechce zemřít je filmem, po jehož prvním zhlédnutí jsem měl takové psycho, že jsem jej ani nedokázal ohodnotit, natož k němu napsat recenzi. Na to jsem potřeboval druhé... Read more »

Jan Žižka (2022) 

Ktož jsú Boží bojov­ní­ci. Aneb dob­ře nato­če­ný film, se skvě­lým zvu­kem a výpra­vou, ale abso­lut­ně cha­bým dějem. Nenašlo se nic, co by mě na ději fakt zau­ja­lo. Nepřehledné bitvy, tápá­ní... Read more »

Indiana Jones a Poslední křížová výprava (1989) 

Třetí Indyho dob­ro­druž­ství je opět vel­mi str­hu­jí­cí, ale ten­to­krát i s jed­ním obo­ha­ce­ním, kte­rým je budo­vá­ní vzta­hu mezi Indym a jeho otcem. Dělá to ten film, na roz­díl od pře­de­šlých, tro­chu sil­něj­ším,... Read more »

Vyvolený (2000) 

Velice tajem­né dra­ma, kte­ré má nesku­teč­nou, postup­ně gra­du­jí­cí atmo­sfé­ru. Musím vyzdvih­nout pro­myš­le­nost dia­lo­gů, skvě­lou kame­ru a hud­bu. A posta­va Samuela L. Jacksona je straš­ně tem­ná a to hroz­ně dob­ře zapa­dá do té... Read more »

Jako v bavlnce (2020) 

Ze začát­ku jsem se náram­ně bavil a kdy­by se film celou dobu udr­žel na tako­vé úrov­ni, nevá­hal bych ani chví­li a dal bych nej­vyš­ší hod­no­ce­ní, jen­že se bohu­žel neu­dr­žel. Bohužel říkám... Read more »

Jurský svět: Nadvláda (2022) 

Tohle je zkla­má­ní, pro­to­že za to co se pře­de­šlé díly drže­ly solid­ní úrov­ně, tak ten­to sní­mek se už pros­tě tak moc nevy­da­řil. První polo­vi­na vůbec neob­sa­hu­je ono kouz­lo všech... Read more »

sKORO NA mizině (2020) (seriál) 

Tohle se par­tě Divadla Mír oprav­du poved­lo. Nesmírně vtip­ný a zábav­ný seri­ál, kte­rý mě fakt hod­ně bavil. V pod­sta­tě je to tako­vá pan­de­mic­ká sešlost diva­del­ních her­ců, ale par­ta diva­dla Mír (hlav­ně... Read more »

Pat a Mat - Série 1

Po krátkometrážním snímku Kuťáci si slovenská televize objednává 28 dílů Pata a Mata a dává tak vzniknout jednomu z nejlegendárnějších československých seriálů. 1. série seriálu o těchto dvou kutilech se ale... Read more »

Krakonošovo tajemství

Nejsem fanoušek pohádek, protože je to klišé, které postupem času omrzí. Zároveň si myslím, že Češi již dlouhou dobu neumí žádnou pořádnou pohádku natočit. Ovšem někdy není od věci... Read more »

Betlémské světlo

Betlémské světlo, což je mimochodem název, který nemá s filmem nic společného, je přehlídka toho, že zlatá éra Zdeňka Svěráka je již za zenitem. I když je v popisu... Read more »

Liga mužské moudrosti

Satira na hyperkorektnost není špatná, ale musí se vydařit. Bohužel se to většinou nepovede a Liga mužské moudrosti je toho příkladem. Kolečkovi a Šimíčkovi patrně došly nápady, jelikož přinést něco takového... Read more »

MasterChef Česko 6

Novou řadu MasterChefa každým rokem natěšeně vyhlížím, protože je to momentálně jediný pořad Novy, který se dá sledovat. MasterChef Česko 6 je již třetí řadou tohoto pořadu, kterou jsem zhlédl. Musím... Read more »

Spadla z nebe

Nepatřím do té generace, která považuje tento seriál jako legendární počin z dob jejich dětství. Ovšem já jsem otevřen čemukoliv a když jsem od generace, jež tento seriál považuje... Read more »

Indiana Jones a Království křišťálové lebky

Indyho čtvrté dobrodružství přichází bezmála 20 let poté, co jsme byli svědky jeho dobrodružství třetího. Kvůli toho jsem se před zhlédnutím obával, aby nevymizelo kouzlo oněch předchozích částí, protože... Read more »
Stránka načtena za 2,32516 s | počet dotazů: 273 | paměť: 41347 KB. | 08.06.2023 - 10:36:25