Autor: Dočkalíková Nicole

0

Normálně jiní - Tammy Robinsonová - “Moje city k ní byly jako rozbitý ohňostroj v porovnání s výbuchy barev a světel, který zažívám pokaždý, když Maddy vidím nebo když na ni myslím.” (str. 160)

Maddy žije se svou mam­kou a autis­tic­kou sestřič­ku, kte­rá vyža­du­je její péči a navíc ješ­tě pra­cu­je ve foto­la­bu. Albert pra­cu­je s koň­mi a dělá všech­no pro­to, aby se dostal pryč z domu, od otce, kte­rý ho celý život jenom pod­ce­ňu­je. Jejich živo­ty se set­ka­jí a vzá­jem­ně si budou opo­rou. Román o lás­ce, rodi­ně a všem pěk­ném i nepěk­ném, co k živo­tu pat­ří.

Autor:
0

Láska z deníku - Srdcovky

Emily se roz­vá­dí se svým man­že­lem a má pocit, že se v živo­tě dosta­la do úzkých. I když je uzná­va­ná spi­so­va­tel­ka, k psa­ní se nemů­že dostat. Proto se roz­hod­ne, že se z ruš­né­ho New Yorku vydá za svou tetou Bee na malý a milo­va­ný ost­rov. A brzy zjis­ťu­je, že ji tam může potkat mno­hem více, než jenom odpo­či­nek.

Autor:
0

Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11)

Namíchtejte si ingre­di­en­ce své­ho koktej­lu tak, abys­te byli sku­teč­ně šťast­ní. Tahle kni­ha vám neřek­ne nic nové­ho, ale pomů­že vám si uvě­do­mit, že všech­no, co potře­bu­je­te k dosa­že­ní štěs­tí, je už dáv­no ve vás, jenom to musí­te pro­bu­dit.

Autor:
0

Uzdravte svou duši - Cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům

„Sebeúcta je osvo­bo­ze­ní se od stra­chu z hod­no­ce­ní naší osob­nos­ti dru­hý­mi lid­mi.“ (str. 23) Kniha, kte­rá by měla být vaším prů­vod­cem na ces­tě k vnitř­ní svo­bo­dě a zdra­vým vzta­hům. Během něko­li­ka kapi­tol se dozví­te spous­tu pří­nos­ných infor­ma­cí o dět­ství, cito­vé závis­los­ti a sebe­vě­do­mí. U kaž­dé kapi­to­ly máte také pár cvi­če­ní, kte­ré by vám měli pomoct k tomu, abys­te si sku­teč­ně uvě­do­mi­li, co je to dob­ré. Tak tohle bylo oprav­du skvě­lé. Myslím si, že je oprav­du těž­ké napsat dobrou kni­hu o osob­ním roz­vo­ji a tahle spl­ni­la...

Autor:
0

Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu

Milujete kávu, ale nemů­že­te cho­dit po kavár­nách? Chcete si doma při­pra­vit sku­teč­ně dobrou kávu, ale neví­te jak? Právě v tomhle vám pora­dí tato kni­ha, díky kte­ré se nau­čí­te, jak si doma jed­no­du­še a lev­ně při­pra­vit výbor­nou kávu, kte­rou bude­te milo­vat. Kniha je pro milov­ní­ky kva­lit­ní kávy oprav­du doko­na­lá. Najdete tam všech­no pro to, abys­te si doma moh­li dělat kva­lit­ní kávu, kte­rou si bude­te vychut­ná­vat vždy, když bude­te chtít. Navíc je celá kni­ha krás­ně gra­fic­ky zpra­co­vá­ní, což vás při čte­ní...

Autor:
0

Tatér z Osvětimi - Dosud nevyřčený příběh z tábora smrti

Lale je žid a kvů­li tomu je poslán do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra Osvětim. Krátce po pří­jez­du se potká s Pepanem, kte­rý je tatér a za úkol má teto­vá­ní čísel na před­lok­tí kaž­dé­ho nové­ho věz­ně. Vezme Lala k sobě a nau­čí ho teto­vat. Díky tomu má život o něco lep­ší než zby­tek věz­ňů. Jeho cílem je pře­žít a chrá­nit dív­ku, Gitu, do kte­ré se zami­lo­val. Myslím, že knih o Osvětimi není nikdy dost. Zvláště těch pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Každé svě­dec­tví z tábo­ra smr­ti je sil­né a sko­ro až...

Autor:
0

Ještě můžu vzlétnout - Laskavý průvodce ženy středního věku

Kniha s podti­tu­lem Laskavý prů­vod­ce ženy střed­ní­ho věku si kla­de za cíl uká­zat, že vždyc­ky je šan­ce začít napl­no žít. Je urče­ná pri­már­ně pro ženy, kte­ré nevě­dí, co mají dělat se svým živo­tem a jsou nesvé z toho, že jejich děti jsou už dospě­lí a žijí vlast­ní život. Nejdřív jsem se čte­ní kni­hy bála, pro­to­že nejsem cílo­vá sku­pi­na, ale zjis­ti­la jsem, že to vůbec neva­dí. Místy tam bylo něco psa­né o dětech, ale neby­la o tom celá kni­ha a tak jsem si...

Autor:
0

Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost

Pokrok je kni­ha, kte­rá vám před­sta­ví deset důvo­dů, proč bys­te budouc­nost nemě­li vidět tak čer­ně. V dese­ti kapi­to­lách, kaž­dá před­sta­vu­je jeden důvod, se dozví­te, že média spous­tu věcí zby­teč­ně moc dra­ma­ti­zu­jí a že všech­no spě­je k lep­ší­mu. Musím říct, že celá kni­ha byla vel­mi pouč­ná. Dozvíte se tam, jak straš­ná byla minu­lost a že se lep­ší pod­mín­ky pro život a také se zvět­šu­je dél­ka živo­ta. V kaž­dé kapi­to­le je něja­ký graf a tabul­ka, kte­ré vám uká­že, jak se svět vyví­jí. Možná jsem...

Autor:
0

Objev svůj talent - Jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady

Tvoření postav, pří­bě­hů nebo scé­ná­řů není kupo­di­vu tak těž­ké, jak by se moh­lo zdát. S touhle kni­hou to zvlád­ne kaž­dý, tak­že i ty. Tahle kre­a­tiv­ní kni­ha ti pomů­že tím, že mezi něja­kým tím poví­dá­ním dostá­váš úko­ly, kte­ré máš dělat. Jednou pak psát, podru­hé kres­lit a to, jak celý úkol pojmeš, je jenom na tobě. Nic není špat­ně a nic není dob­ře. Tak tohle urči­tě potě­ší všech­ny kre­a­tiv­ní duše, kte­ré ješ­tě navíc baví psa­ní nebo malo­vá­ní a ješ­tě ke vše­mu mají...

Autor:
0

Slow Living - radosti klidného života

Žijeme v uspě­cha­né době, kdy od jed­né věci ská­če­me k dru­hé a náš nej­vět­ší pro­blém je, jak zpo­ma­lit. Tato kni­ha vám při­ná­ší seznam věcí, kte­ré vám pomo­hou k tomu, abys­te se na chvil­ku zasta­vi­li a pří­pad­ně i rady k tomu, jak toho nej­lé­pe docí­lit. Musím uznat, že jsem úpl­ně nepo­cho­pi­la význam této kni­hy. I když je kníž­ka plná nád­her­ných fotek, mys­lím, že nespl­ni­la to, co sli­bo­va­la. Vždy máte uve­den jeden před­mět a potom něja­ké poví­dá­ní, pře­de­vším o his­to­rii toho objek­tu. Vlastně ani nevím, co jsem...

Autor:
0

Slunce je také hvězda - Může za to náhoda, nebo osud? Román plný lásky a naděje od oceňované autorky.

Natasha, mla­dá dív­ka, kte­ré se zhrou­til svět. Kvůli jed­né chy­bě její­ho táty musí odjet z Ameriky. Je z toho zni­če­ná, pro­to­že Ameriku milu­je. Neztrácí nadě­ji a ješ­tě v den, kdy má odjed, se sna­ží zajis­tit povo­le­ní k poby­tu. Toho dne potká­vá Daniela, kte­rý je úpl­ně jiný. Věří na lás­ku a osud, mezi­tím, co Natasha věří ve vědu. Co všech­no se dá pro­žít během jed­no­ho dne? Kniha byla vel­kým pře­kva­pe­ním. Čekala jsem něja­kou prů­měr­nou roman­tic­kou kni­hu, ale celý pří­běh mi při­šel mno­hem...

Autor:
0

Tajemství modrých dopisů - Může jediný dopis změnit celý náš život?

Luke ztra­til svou milo­va­nou man­žel­ku, kte­rá umře­la na rako­vi­nu. Musí se sta­rat o svo­je tři děti a ješ­tě se sám sna­ží s tím vypo­řá­dat. Jednoho dne nara­zí na dopis v mod­ré obál­ce, kte­rý napsa­la Natalie ješ­tě před svou smr­tí. Radí mu, jak žít dál a co dělat pro svo­je děti. Nataliina kama­rád­ka Annie, kte­rá pomá­há Lukovi s dět­mi, však s těmi dopi­sy nesou­hla­sí. Luke se ale nemů­že od těch dopi­sů odpou­tat, až jed­no­ho dne nara­zí na tajem­ství, kte­ré musí odha­lit. Páni, tohle...

Autor:
0

Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)

Tři přá­te­lé se roz­hod­li, že se vyda­jí na plav­bu po Temži. Během své­ho výle­tu si poví­da­jí o svých pří­ho­dách a zážit­cích. Toulají se na své lodi a po hospůd­kách. Celá kni­ha je protka­ná suchým humo­rem o lid­ských zlo­zvy­cích, návy­cích a sla­bos­tech. I když kni­ha nespl­ni­la všech­ny mé oče­ká­vá­ní, pořád se mi hod­ně líbi­la. Zbožňuju ang­lic­ký humor a tahle kni­ha je ho plná. Často jsem se uchech­tá­va­la, pro­to­že někte­ré čás­ti, kde se kri­ti­zo­va­li někte­ré lid­ské vlast­nos­ti, mě sku­teč­ně dostá­va­li. Třeba, když vyjme­no­vá­val cho­ro­by pod­le...

Autor:
0

Z kouře a kamene - Neotřelá urban fantasy, která se stala vítězným rukopisem literární soutěže Hvězda inkoustu

Ke Carys jed­no­ho dne při­jde nezná­mý muž, kte­rý ji ve dve­řích zemře a tím ji pře­dá všech­nu svou magii a ona se tak může stát novou paní kou­ře a kame­ne. Proto, aby se jí sta­la, musí spl­nit zkouš­ku. Není to však jed­no­du­ché, pro­to­že Carys v Moriganu nikdy neži­la a tak se s magií musí nejdří­ve nau­čit. První půl­ka kni­hy se mi moc nelí­bi­la. Přišlo mi to zdlou­ha­vé, nepro­pra­co­va­né a tro­chu i nud­né. Jenomže potom se to nějak pře­houplo a dru­hou půl­ku jsem si hod­ně...

Autor:
0

Štěstí mi uniká mezi prsty (Příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání.)

Iris odma­la tou­ži­la být mód­ní návr­hář­kou. Její rodi­če ji v tom ale nepod­po­ro­va­li a pro­to nyní pra­cu­je v ban­ce a tak nějak ztra­ti­la sama sebe. Když se ji potom naskyt­la pří­le­ži­tost, aby se zúčast­ni­la kur­zu šití v Paříže, nad­še­ně se do toho vrh­la, i přes to, že její man­žel z toho nad­še­ný zrov­na není. Nakonec ji to schvá­lí pod pod­mín­kou, že po skon­če­ní se vrá­tí a zalo­ží spo­lu rodi­nu. Musím říct, že jsem touhle kni­hou byla straš­ně moc zkla­ma­ná. I když jsem ji pře­čet­la vel­mi...

Autor:
0

Richard Attenborough (Hammond z Jurského parku) by slavil 95 let - připomeňme si jeho filmy

Známý brit­ský herec, pro­du­cent a scé­náris­ta se naro­dil 29. 8. 1923 v ang­lic­kém měs­tě Cambridge. V sedm­nác­ti letech zís­kal sti­pen­di­um na lon­dýn­ské Royal Academy of Dramatic Art. Jeho debu­tu­jí­cí sní­mek se jme­no­val Ach, ta léta bláz­ni­vá a jenom o rok poz­dě­ji, v roce 1942, si zahrál ve váleč­ném dra­ma­tu Moře, náš osud. V 50. a 60. letech se pro­sla­vil zejmé­na díky kome­di­ál­ním rolím vojí­na Coxe ve fil­mu Vojínův postup a poru­čí­ka Lexa z Ligy gentle­ma­nů. Za role ser­žan­ta Lauderdalea a Billyho Savagea zís­kal cenu BAFTA 1964. Dostal také cenu Zlatého...

Autor:
0

Devadesátkrát jinak - Může se Sophie za devadesát dnů změnit?

Během posled­ní­ho dne na střed­ní ško­le dosta­ne Sophie kopač­ky od své­ho pří­te­le, pro­to­že je moc nud­ná a před­ví­da­tel­ná. Její nej­lep­ší kama­rád­ka ji potvr­dí, že by se oprav­du měla nějak odvá­zat a začít pořád­ně žít. Kvůli tomu pro ni při­chys­tá deva­de­sát dnů, kdy bude dělat věci jinak, než děla­la celý život. Všechno bude sdí­let na soci­ál­ních sítích a nau­čí se život pořád­ně pro­ží­vat tak, jak by lidé v jejím věku měli. Z ano­ta­ce kni­ha vypa­da­la na super odde­cho­vou kníž­ku na let­ní...

Autor:
0

Sen letící želvy - Debutový román české autorky o filmech, snech, lásce, kočkách a psech, a o vrahovi mladých žen.

„Někdy mám pocit, že jsem tro­chu šíle­ná, ale kdo tenhle pocit občas nemá? Nejspíš jen ten, kdo oprav­du šíle­ný je.“ (str. 46) Viktor trpí nespa­vos­tí a straš­ně by chtěl napsat scé­nář k fil­mu, kte­rý ho pro­sla­ví. Jeho žena Elena je jeho úpl­ným opa­kem. Je ener­ge­tic­ká a umí si uží­vat živo­ta. I když má své­ho muže ráda, jed­nou pozná něko­ho, kdo ji napros­to okouz­lí. Zároveň do děje vstu­pu­je Oscar, Viktorův bra­tr, kte­rý tou­ží po nezná­mé ženě. Mezitím se také v Praze obje­vil vrah,...

Autor:
0

Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller

Všude na inter­ne­tu najde­te instant­ní tipy, jak být šťast­ný tak, jak jsou lidé v Dánsku. Chundelatý ponož­ky a hlav­ně neza­po­me­nout na von­né svíč­ky. Ale jest­li jste se v tom nena­šli, nezou­fej­te, tahle kni­ha vám uká­že sku­teč­ný důvod, proč se neza­bít a dát živo­tu dal­ší šan­ci. Tak tohle byla napros­to parád­ní. Musím říct, že jsem dlou­ho nečet­la tak vtip­nou kni­hu, jako byla tahle. Obecně se u knih málo­kdy směju nahlas, ale u téhle to bylo snad na kaž­dé dru­hé strán­ce. Opravdu ta...

Autor:
0

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

Známý ame­ric­ký fil­mo­vý reži­sér, vlast­ním jmé­nem Timothy William Burton, se naro­dil 25. srp­na 1958. Jeho fil­mu jsou oprav­du uni­kát­ní svou atmo­sfé­rou a obra­zo­tvor­nos­tí. Hlavní posta­vy jsou vět­ši­nou něčím jedi­neč­ní, jako je napří­klad Střihoruký Edward nebo Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona. Od mala se Tim Burton věno­val kres­le­ní a malo­vá­ní. Navštěvoval Cal Arts Institute. Tento insti­tut spo­lu­pra­co­val s Disney stu­di­em a díky tomu se tam Tim Burton dostal jako ani­má­tor, což odstar­to­va­lo jeho kari­é­ru. Zde debu­to­val s pří­běhy posta­vy Vincenta, a pro­to­že byl úspěš­ný...

Autor:
0

Stručný příběh umění - „Pozice umělce je skromná. Je v zásadě jen zprostředkovatel.“ – Piet Mondrian

„Cílem umě­ní je zná­zor­nit niko­li vněj­ší vzhled věcí, ale jejich vnitř­ní význam.“ - Aristoteles Pro milov­ní­ky umě­ní je tato kni­ha jako děla­ná. Kniha je roz­dě­le­ná do čtyř čás­tí – smě­ry, díla, téma­ta a tech­ni­ky. Uvnitř najde­te také spous­tu fotek význam­ných děl jako je napří­klad Mona Lisa nebo Dívka s per­lou. Hodně oce­ňu­ji, že kni­ha má strán­ky z tako­vé­ho kva­lit­ní­ho lesk­lé­ho mate­ri­á­lu a pro­to fot­ky vypa­da­jí moc hez­ky. V čás­ti smě­ry najde­te všech­no od pra­vě­ku a jes­kyn­ních maleb až po sou­čas­nost až napří­klad...

Autor:
0

Média, lži a příliš rychlý mozek - Průvodce postpravdivým světem

Žijeme v době, kdy je inter­net i tele­vi­ze plná fake news a hoa­xů. Informace, kte­ré se k nám dostá­va­jí, jsou vět­ši­nou neprav­di­vé a zkres­le­né. Tato kni­ha od Petra Nutila nám před­sta­vu­je vysvět­le­ní základ­ních poj­mů a vysvět­le­ní, co to je pro­pa­gan­da a jak fun­gu­je. Celá kni­ha hovo­ří o téma­tech, kte­ré by si měl zjiš­ťo­vat kaž­dý člo­věk, kte­rý čte zprá­vy nebo kou­ká na tele­vi­zi. Ukazuje, co je medi­ál­ní gra­mot­nost, jak moc nás média ovlá­da­jí a jak moc je důle­ži­té mít roz­vi­nu­té kri­tic­ké myš­le­ní, abys­te nevě­ři­li kaž­dé­mu...

Autor:
0

Juditin pokoj - „Jenže já byla vděčná i za ten jeden pocit lásky, pomyslela si.“ (str. 36)

Judita pro­ži­je jeden den. Ale pro­mí­ta­jí se do něj všech­ny ostat­ní dny, kte­ré pro­ži­la. Ráda se ztrá­cí a hle­dá. Hledá sama sebe? A proč pořád mys­lí na Vojtu, i když ví, že by na něj mys­let nemě­la? Proč se na ní dívá s tou­hou, kte­rou nikdo jiný nemá? A budou pro ni pršet čer­ve­né růže? „Jenže já byla vděč­ná i za ten jeden pocit lás­ky, pomys­le­la si.“ (str. 36) Kniha se mi hod­no­tí poměr­ně špat­ně, pro­to­že jsem se do ní sice zami­lo­va­la,...

Autor:
0

Slunce, seno, jahody – česká klasika

Kultovní čes­ká kome­die, kte­rou kaž­dý Čech mohl vidět už něko­li­krát, ale stej­ně se na ni rád podí­vá ješ­tě jed­nou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se poda­ři­lo nato­čit film, kte­rý v tele­vi­zi běží něko­li­krát do roka, a všich­ni se na něj stej­ně rádi podí­va­jí a z plných plic se smě­jí. Nejvýraznější posta­va celé­ho fil­mu je bez­po­chy­by Helena Růžičková, kte­rá do fil­mu při­ná­ší spous­tu humor­ných momen­tů, kte­ré si oka­mži­tě zapa­ma­tu­je­te a smát se jim bude­te ješ­tě dal­ší dlou­hé roky. Vznik celé­ho fil­mu byla poměr­ně...

Autor: