Temný karneval - Čtení jen pro nebojácné

Sbírka dva­ce­ti pěti poví­dek, kte­ré už jsou samot­ným námě­tem zají­ma­vé, ale po dočte­ní vás zaru­če­ně bude mra­zit. Některé povíd­ky jsme v čes­kém pře­kla­du již měli šan­ci vidět, ale v tom­to cel­ku vychá­zí...Read more »

Za tebe bych život dal a jiné ztracené povídky

Ztracené povíd­ky zná­mé­ho spi­so­va­te­le Francise Scotta Fitzgeralda, kte­ré vychá­ze­jí v sou­bor­ném vydá­ní pod názvem Za tebe bych život dal a jiné ztra­ce­né povíd­ky. V kni­ze se nachá­zí 18 poví­dek. Pro kaž­dou povíd­ku...Read more »

Proč máma pije - Humorné čtení (nejen) pro mámy

Deníkové zápis­ky vyčer­pa­né mat­ky. Po jeden rok máme mož­nost sle­do­vat život hlav­ní hrdin­ky, kte­rá se sna­ží vycho­vá­vat svo­je dvě děti, vyhý­bat se super doko­na­lým matkám, vytvo­řit apli­ka­ci, zbo­hat­nout, a hlav­ně se...Read more »

Pošťákova snoubenka - Oblíbené postavy románu Podivuhodný život osamělého pošťáka se vrací

Tania, kte­rá pra­cu­je jako ser­vír­ka, je taj­ně zami­lo­va­ná do styd­li­vé­ho poš­ťá­ka Biloda. Ten však neje­ví zájem a když se začne zají­mat o japon­ské hai­ku, Tania nevá­há a začne se o hai­ku také zají­mat,...Read more »

Planeta ETK-017 - Napříč vesmírem za záchranou Země

Helenka žije se svým star­ším bra­t­rem Viktorem a rodi­či na Sídlišti. Helenka se vydá­vá se svým bra­t­rem a vesmír­nou lodí MoNKem do vesmí­ru, a pro­to­že se nic nedě­je, začne si psát deník,...Read more »

Frida Kahlo a její mistrovská díla - Život a dílo jedné z nejvíce fascinujících umělkyň světa

Kniha, kte­rá vás pro­ve­de živo­tem Fridy Kahlo a záro­veň jejím umě­lec­kým dílem. Uvidíte, jak se vyví­jel její život a para­lel­ně s ním i její obra­zy. Kromě toho ve dru­hé čás­ti najde­te samot­né repro­duk­ce...Read more »

Všechno je v pohodě - Celý život máte pocit, že toho strašně moc potřebujete. A pak odjedete jenom s mobilem, peněženkou a fotkou svojí mámy.

Marin za sebou necha­la celý svůj život, s nikým ze své minu­los­ti nemlu­vi­la a ani její nej­lep­ší kama­rád­ka Mabel neví, co se s ní sta­lo, ani proč se roz­hod­la s nikým nemlu­vit. Jenomže...Read more »

Snílek Neznámý - 1. díl fantasy série oceňované autorky a jeden z největších knižních hitů roku 2017 pro mládež

Lazlo Neznámý je mla­dý kni­hov­ník. Je téměř posed­lý ztra­ce­ným magic­kým měs­tem, kte­ré­mu se říká Pláč. Strašně rád by objas­nil záha­du, kte­rá se s Pláčem váže. Je však pří­liš zba­bě­lý. Svůj...Read more »

Jen 27 dnů - Uzavřela nebezpečnou smlouvu. A čas běží…

Hadley je na pohřbu klu­ka, kte­ré­ho sko­ro ani nezna­la. Jmenoval se Archer a ve ško­le nebyl zrov­na moc oblí­be­ný. Jenomže Hadley nedo­ká­že pře­stat mys­let na to, proč to udě­lal a co...Read more »

Tady a teď - Kreativní deník a průvodce světem mindfulness.

Chcete se začít dívat na svě nový­ma oči­ma a pro­ží­vat pří­tom­ný oka­mžik? Jste kre­a­tiv­ní duše a odbor­né pub­li­ka­ce nejsou zrov­na váš šálek kávy? Kreativní deník vám sli­bu­je, že se nau­čí­te žít...Read more »

V dobrém i zlém - Napínavý psychothriller plný nečekaných zvratů, který provokativně odhaluje temnou stranu manželství, mateřství a přátelství.

Rodina jako vystři­že­ná z kata­lo­gu na štěs­tí. Merry, žena v domác­nos­ti, milu­jí­cí man­žel­ka a mat­ka. Sam, doko­na­lý man­žel a otec. Štěstí na švéd­ském ven­ko­vě, kde nepo­tře­bu­jí nic a niko­ho, jenom sebe. Jednoho dne při­je­de...Read more »

V každém okamžiku jsme pořád ještě naživu

“Venku vždyc­ky panu­je atmo­sfé­ra, ze kte­ré si při­pa­dám prázd­něj­ší, aniž bych se cítil leh­čí.” (str. 121)Read more »

70 cvičení pro zklidnění těla a mysli

“Být více vší­ma­ví, to zní skvě­le, ale nej­spíš bude nut­né, abys­te změ­nám ve svém živo­tě něco obě­to­va­li.” (str. 23)Read more »

Normálně jiní - Tammy Robinsonová - “Moje city k ní byly jako rozbitý ohňostroj v porovnání s výbuchy barev a světel, který zažívám pokaždý, když Maddy vidím nebo když na ni myslím.” (str. 160)

Maddy žije se svou mam­kou a autis­tic­kou sestřič­ku, kte­rá vyža­du­je její péči a navíc ješ­tě pra­cu­je ve foto­la­bu. Albert pra­cu­je s koň­mi a dělá všech­no pro­to, aby se dostal pryč z domu, od otce,...Read more »

Láska z deníku - Srdcovky

Emily se roz­vá­dí se svým man­že­lem a má pocit, že se v živo­tě dosta­la do úzkých. I když je uzná­va­ná spi­so­va­tel­ka, k psa­ní se nemů­že dostat. Proto se roz­hod­ne, že se z ruš­né­ho New...Read more »

Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11)

Namíchtejte si ingre­di­en­ce své­ho koktej­lu tak, abys­te byli sku­teč­ně šťast­ní. Tahle kni­ha vám neřek­ne nic nové­ho, ale pomů­že vám si uvě­do­mit, že všech­no, co potře­bu­je­te k dosa­že­ní štěs­tí, je už...Read more »

Uzdravte svou duši - Cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům

„Sebeúcta je osvo­bo­ze­ní se od stra­chu z hod­no­ce­ní naší osob­nos­ti dru­hý­mi lid­mi.“ (str. 23) Kniha, kte­rá by měla být vaším prů­vod­cem na ces­tě k vnitř­ní svo­bo­dě a zdra­vým vzta­hům. Během něko­li­ka kapi­tol se...Read more »

Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu

Milujete kávu, ale nemů­že­te cho­dit po kavár­nách? Chcete si doma při­pra­vit sku­teč­ně dobrou kávu, ale neví­te jak? Právě v tomhle vám pora­dí tato kni­ha, díky kte­ré se nau­čí­te, jak si doma...Read more »

Tatér z Osvětimi - Dosud nevyřčený příběh z tábora smrti

Lale je žid a kvů­li tomu je poslán do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra Osvětim. Krátce po pří­jez­du se potká s Pepanem, kte­rý je tatér a za úkol má teto­vá­ní čísel na před­lok­tí kaž­dé­ho nové­ho věz­ně....Read more »

Ještě můžu vzlétnout - Laskavý průvodce ženy středního věku

Kniha s podti­tu­lem Laskavý prů­vod­ce ženy střed­ní­ho věku si kla­de za cíl uká­zat, že vždyc­ky je šan­ce začít napl­no žít. Je urče­ná pri­már­ně pro ženy, kte­ré nevě­dí, co mají dělat...Read more »

Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost

Pokrok je kni­ha, kte­rá vám před­sta­ví deset důvo­dů, proč bys­te budouc­nost nemě­li vidět tak čer­ně. V dese­ti kapi­to­lách, kaž­dá před­sta­vu­je jeden důvod, se dozví­te, že média spous­tu věcí zby­teč­ně moc...Read more »

Objev svůj talent - Jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady

Tvoření postav, pří­bě­hů nebo scé­ná­řů není kupo­di­vu tak těž­ké, jak by se moh­lo zdát. S touhle kni­hou to zvlád­ne kaž­dý, tak­že i ty. Tahle kre­a­tiv­ní kni­ha ti pomů­že tím, že mezi...Read more »

Slow Living - radosti klidného života

Žijeme v uspě­cha­né době, kdy od jed­né věci ská­če­me k dru­hé a náš nej­vět­ší pro­blém je, jak zpo­ma­lit. Tato kni­ha vám při­ná­ší seznam věcí, kte­ré vám pomo­hou k tomu, abys­te se na chvil­ku...Read more »

Slunce je také hvězda - Může za to náhoda, nebo osud? Román plný lásky a naděje od oceňované autorky.

Natasha, mla­dá dív­ka, kte­ré se zhrou­til svět. Kvůli jed­né chy­bě její­ho táty musí odjet z Ameriky. Je z toho zni­če­ná, pro­to­že Ameriku milu­je. Neztrácí nadě­ji a ješ­tě v den, kdy má odjed, se...Read more »

Tajemství modrých dopisů - Může jediný dopis změnit celý náš život?

Luke ztra­til svou milo­va­nou man­žel­ku, kte­rá umře­la na rako­vi­nu. Musí se sta­rat o svo­je tři děti a ješ­tě se sám sna­ží s tím vypo­řá­dat. Jednoho dne nara­zí na dopis v mod­ré obál­ce, kte­rý...Read more »

Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)

Tři přá­te­lé se roz­hod­li, že se vyda­jí na plav­bu po Temži. Během své­ho výle­tu si poví­da­jí o svých pří­ho­dách a zážit­cích. Toulají se na své lodi a po hospůd­kách. Celá kni­ha je protka­ná suchým...Read more »