Autor: Dočkalíková Nicole

0

Slow Living - radosti klidného života

Žijeme v uspě­cha­né době, kdy od jed­né věci ská­če­me k dru­hé a náš nej­vět­ší pro­blém je, jak zpo­ma­lit. Tato kni­ha vám při­ná­ší seznam věcí, kte­ré vám pomo­hou k tomu, abys­te se na chvil­ku zasta­vi­li a pří­pad­ně i rady k tomu, jak toho nej­lé­pe docí­lit. Musím uznat, že jsem úpl­ně nepo­cho­pi­la význam této kni­hy. I když je kníž­ka plná...

0

Slunce je také hvězda - Může za to náhoda, nebo osud? Román plný lásky a naděje od oceňované autorky.

Natasha, mla­dá dív­ka, kte­ré se zhrou­til svět. Kvůli jed­né chy­bě její­ho táty musí odjet z Ameriky. Je z toho zni­če­ná, pro­to­že Ameriku milu­je. Neztrácí nadě­ji a ješ­tě v den, kdy má odjed, se sna­ží zajis­tit povo­le­ní k poby­tu. Toho dne potká­vá Daniela, kte­rý je úpl­ně jiný. Věří na lás­ku a osud, mezi­tím, co Natasha věří ve...

0

Tajemství modrých dopisů - Může jediný dopis změnit celý náš život?

Luke ztra­til svou milo­va­nou man­žel­ku, kte­rá umře­la na rako­vi­nu. Musí se sta­rat o svo­je tři děti a ješ­tě se sám sna­ží s tím vypo­řá­dat. Jednoho dne nara­zí na dopis v mod­ré obál­ce, kte­rý napsa­la Natalie ješ­tě před svou smr­tí. Radí mu, jak žít dál a co dělat pro svo­je děti. Nataliina kama­rád­ka Annie, kte­rá pomá­há...

0

Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)

Tři přá­te­lé se roz­hod­li, že se vyda­jí na plav­bu po Temži. Během své­ho výle­tu si poví­da­jí o svých pří­ho­dách a zážit­cích. Toulají se na své lodi a po hospůd­kách. Celá kni­ha je protka­ná suchým humo­rem o lid­ských zlo­zvy­cích, návy­cích a sla­bos­tech. I když kni­ha nespl­ni­la všech­ny mé oče­ká­vá­ní, pořád se mi hod­ně líbi­la. Zbožňuju ang­lic­ký humor a tahle...

0

Z kouře a kamene - Neotřelá urban fantasy, která se stala vítězným rukopisem literární soutěže Hvězda inkoustu

Ke Carys jed­no­ho dne při­jde nezná­mý muž, kte­rý ji ve dve­řích zemře a tím ji pře­dá všech­nu svou magii a ona se tak může stát novou paní kou­ře a kame­ne. Proto, aby se jí sta­la, musí spl­nit zkouš­ku. Není to však jed­no­du­ché, pro­to­že Carys v Moriganu nikdy neži­la a tak se s magií musí nejdří­ve nau­čit....

0

Štěstí mi uniká mezi prsty (Příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání.)

Iris odma­la tou­ži­la být mód­ní návr­hář­kou. Její rodi­če ji v tom ale nepod­po­ro­va­li a pro­to nyní pra­cu­je v ban­ce a tak nějak ztra­ti­la sama sebe. Když se ji potom naskyt­la pří­le­ži­tost, aby se zúčast­ni­la kur­zu šití v Paříže, nad­še­ně se do toho vrh­la, i přes to, že její man­žel z toho nad­še­ný zrov­na není. Nakonec ji to...

0

Richard Attenborough (Hammond z Jurského parku) by slavil 95 let - připomeňme si jeho filmy

Známý brit­ský herec, pro­du­cent a scé­náris­ta se naro­dil 29. 8. 1923 v ang­lic­kém měs­tě Cambridge. V sedm­nác­ti letech zís­kal sti­pen­di­um na lon­dýn­ské Royal Academy of Dramatic Art. Jeho debu­tu­jí­cí sní­mek se jme­no­val Ach, ta léta bláz­ni­vá a jenom o rok poz­dě­ji, v roce 1942, si zahrál ve váleč­ném dra­ma­tu Moře, náš osud. V 50. a 60. letech se pro­sla­vil zejmé­na díky kome­di­ál­ním...

0

Devadesátkrát jinak - Může se Sophie za devadesát dnů změnit?

Během posled­ní­ho dne na střed­ní ško­le dosta­ne Sophie kopač­ky od své­ho pří­te­le, pro­to­že je moc nud­ná a před­ví­da­tel­ná. Její nej­lep­ší kama­rád­ka ji potvr­dí, že by se oprav­du měla nějak odvá­zat a začít pořád­ně žít. Kvůli tomu pro ni při­chys­tá deva­de­sát dnů, kdy bude dělat věci jinak, než děla­la celý život. Všechno bude...

0

Sen letící želvy - Debutový román české autorky o filmech, snech, lásce, kočkách a psech, a o vrahovi mladých žen.

„Někdy mám pocit, že jsem tro­chu šíle­ná, ale kdo tenhle pocit občas nemá? Nejspíš jen ten, kdo oprav­du šíle­ný je.“ (str. 46) Viktor trpí nespa­vos­tí a straš­ně by chtěl napsat scé­nář k fil­mu, kte­rý ho pro­sla­ví. Jeho žena Elena je jeho úpl­ným opa­kem. Je ener­ge­tic­ká a umí si uží­vat živo­ta. I když má své­ho muže...

0

Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller

Všude na inter­ne­tu najde­te instant­ní tipy, jak být šťast­ný tak, jak jsou lidé v Dánsku. Chundelatý ponož­ky a hlav­ně neza­po­me­nout na von­né svíč­ky. Ale jest­li jste se v tom nena­šli, nezou­fej­te, tahle kni­ha vám uká­že sku­teč­ný důvod, proč se neza­bít a dát živo­tu dal­ší šan­ci. Tak tohle byla napros­to parád­ní. Musím říct, že jsem...

0

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

Známý ame­ric­ký fil­mo­vý reži­sér, vlast­ním jmé­nem Timothy William Burton, se naro­dil 25. srp­na 1958. Jeho fil­mu jsou oprav­du uni­kát­ní svou atmo­sfé­rou a obra­zo­tvor­nos­tí. Hlavní posta­vy jsou vět­ši­nou něčím jedi­neč­ní, jako je napří­klad Střihoruký Edward nebo Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona. Od mala se Tim Burton věno­val kres­le­ní a malo­vá­ní. Navštěvoval Cal Arts Institute. Tento...

0

Stručný příběh umění - „Pozice umělce je skromná. Je v zásadě jen zprostředkovatel.“ – Piet Mondrian

„Cílem umě­ní je zná­zor­nit niko­li vněj­ší vzhled věcí, ale jejich vnitř­ní význam.“ - Aristoteles Pro milov­ní­ky umě­ní je tato kni­ha jako děla­ná. Kniha je roz­dě­le­ná do čtyř čás­tí – smě­ry, díla, téma­ta a tech­ni­ky. Uvnitř najde­te také spous­tu fotek význam­ných děl jako je napří­klad Mona Lisa nebo Dívka s per­lou. Hodně oce­ňu­ji,...

0

Média, lži a příliš rychlý mozek - Průvodce postpravdivým světem

Žijeme v době, kdy je inter­net i tele­vi­ze plná fake news a hoa­xů. Informace, kte­ré se k nám dostá­va­jí, jsou vět­ši­nou neprav­di­vé a zkres­le­né. Tato kni­ha od Petra Nutila nám před­sta­vu­je vysvět­le­ní základ­ních poj­mů a vysvět­le­ní, co to je pro­pa­gan­da a jak fun­gu­je. Celá kni­ha hovo­ří o téma­tech, kte­ré by si měl zjiš­ťo­vat kaž­dý člo­věk, kte­rý čte zprá­vy...

0

Juditin pokoj - „Jenže já byla vděčná i za ten jeden pocit lásky, pomyslela si.“ (str. 36)

Judita pro­ži­je jeden den. Ale pro­mí­ta­jí se do něj všech­ny ostat­ní dny, kte­ré pro­ži­la. Ráda se ztrá­cí a hle­dá. Hledá sama sebe? A proč pořád mys­lí na Vojtu, i když ví, že by na něj mys­let nemě­la? Proč se na ní dívá s tou­hou, kte­rou nikdo jiný nemá? A budou pro ni pršet čer­ve­né růže?...

0

Slunce, seno, jahody – česká klasika

Kultovní čes­ká kome­die, kte­rou kaž­dý Čech mohl vidět už něko­li­krát, ale stej­ně se na ni rád podí­vá ješ­tě jed­nou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se poda­ři­lo nato­čit film, kte­rý v tele­vi­zi běží něko­li­krát do roka, a všich­ni se na něj stej­ně rádi podí­va­jí a z plných plic se smě­jí. Nejvýraznější posta­va celé­ho fil­mu je bez­po­chy­by Helena...

0

Dva lidé z jeho blízkosti byli zavražděni, jak si s tím poradí psychoanalytik Judd Stevens? To najdete v knize Odhalená tvář

Známý psy­cho­a­na­ly­tik Judd Stevens žije jako sta­rý mlá­de­nec. Má luxus­ní byt a jeho služ­by vyu­ží­vá spous­tu lidí, pře­de­vším boha­tí a zná­mí lidé. Kolem něj však začnou umí­rat lidé a hlav­ní pode­zře­ní padá na něj. Dokáže odha­lit tajem­né­ho vra­ha a zachrá­nit svůj život? Tak tahle kni­ha byla pro mě obrov­ským pře­kva­pe­ním! Detektivky pří­liš nevy­hle­dá­vám, pro­to­že...

0

„Jaké to je, ztratit paměť? A jak velkou část naší osobnosti tvoří vzpomínky?“ - To najdete v knize Náš tajný příběh

„Hlavně ale bre­čím kvů­li neko­neč­né samo­tě, kte­rá mě v tuhle chví­li pohl­cu­je.“ (str. 221) Olivia se pro­bou­zí z kóma­tu a zjiš­ťu­je, že jí kus živo­ta chy­bí. Nejde jenom o pár měsí­ců, ale rov­nou o celé čty­ři roky. V zrca­dle nepo­zná­vá ani sama sebe, pro­to­že si pama­tu­je sebe o čty­ři roky mlad­ší. Nechápe, proč se neba­ví se svou nej­lep­ší...

0

A hvězdy mi daly tebe

„Připomněla jsem si, jak jsme spo­lu jed­nou sedě­li v zapar­ko­va­ném autě, jak mě obě­ma ruka­ma držel za obli­čej a díval se na mě, jako by nedo­ká­zal uvě­řit své­mu štěs­tí.“ (str. 60) Emma pro­ží­vá nej­těž­ší obdo­bí své­ho živo­ta. Její pří­tel Lucas je nemoc­ný a dok­to­ři tvr­dí, že nemá šan­ci pře­žít. Čeká u jeho poste­le, až se...

0

Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude…

Z pod­ze­mí na zem vylé­za­jí bytos­ti. Bytosti, kte­ré měly trestat jenom ty špat­né, ale roz­hod­ly se, že chtě­jí dělat špat­né věci všem. Okřídlení, pokr­če­ní nebo nehmot­ní tvo­ro­vé se tak pohy­bu­jí po svě­tě. Ve stej­nou dobu se muž jmé­nem Rod vra­cí z klu­bu domů a setká­vá se se zástup­ci mimo­zem­ské pla­ne­ty, kte­ří ho obda­ru­jí zvlášt­ní...

0

Valentýnské prokletí

Perla Linfordová a její tři kama­rá­di se naro­di­li na Valentýna. Je to zvlášt­ní, ale všich­ni doká­ží dělat neob­vyk­lé věci. Na jed­né par­ty se jim stá­vá vel­mi zvlášt­ní věc, potká­va­jí čer­né­ho koně, kte­rý se na ně str­nu­le dívá a všich­ni mají pocit, že jsou zhyp­no­ti­zo­va­ní. Od toho dne se začí­na­jí dít div­né věci...

0

Hrady z písku

„Ten pocit nikdy nevy­pr­chal, dokon­ce ani ve chví­li, kdy zemřel. Proto niko­ho nepře­kva­pi­lo víc než mě samot­nou, že se má dlaň tak dob­ře hodí i do dla­ně cizí.“ (str. 212) Svět po vál­ce. Vládu pře­vza­li Vlci, kte­ří vyko­řisťu­jí všech­ny oby­va­te­le. Hlavní hrdin­ka Eden, ale stá­le věří, že jim v tom doká­že zabrá­nit. Má prů­vod­ce...

0

Vinografie - poznejte víno ve 100 obrázcích

Pokud víno rádi neje­nom pije­te, ale zají­má vás i něco o výbě­ru správ­né­ho vína, degusta­ci a výro­bě, tak je tahle kni­ha prá­vě pro vás. Jde spí­še o ency­klo­pe­dii, ve kte­ré se může­te vel­mi zábav­ným způ­so­bem dozvě­dět, co před­chá­zí tomu, než si víno kou­pí­te v obcho­dě a ochut­ná­te ho. Naleznete zde i návod, jak správ­ně degusto­vat, jaké víno...

0

Inspirativní deník: 52 seznamů k sebepoznání

Každý týden máte zased­nout k dení­ku a začít psát seznam. Má vám pomo­ci k tomu, abys­te doká­za­li najít krá­su v sobě i ve svě­tě. Zabere vám to jenom pár minut, ale v kaž­do­den­ním sho­nu to bude vaše klid­né mís­to, kdy se zamys­lí­te a uvě­do­mí­te si, že svět vlast­ně není až tak špat­né mís­to, kde žít. Probíhá to...

0

Blues pro bláznivou holku - Václav Hrabě

Pár slov o auto­ro­vi: Václav Hrabě byl jedi­ný před­sta­vi­tel beat­nic­ké gene­ra­ce u nás. Psal poezii, kte­rou poz­dě­ji zhu­deb­nil Vladimír Mišík (Variace na rene­sanč­ní téma). Jednalo se o vel­mi talen­to­va­né­ho bás­ní­ka. Jeho poezie byla pře­de­vším melan­cho­lic­ká a vel­mi pro­cí­tě­ná. Tragicky zemřel ve svých pět­a­dva­ce­ti letech na otra­vu ply­nem. První dojmy: Po prv­ních pár stra­nách jsem...

0

Harry Potter a Fénixův řád

Harry Potter se opět nenu­dí. Poté, co se v Kvikálkově obje­ví Mozkomoři je Harry před­vo­lán k dis­ci­pli­nár­ní­mu říze­ní na Ministerstvu kou­zel za poru­še­ní záka­zu čar a kou­zel nezle­ti­lých kou­zel­ní­ků. Nechápe, co děla­li Mozkomorové v Kvikálkově a je ner­vóz­ní. Pod kon­t­ro­lou by je mělo být Ministerstvo kou­zel, ale Harry tuší, že s tím má co doči­ně­ní Voldemort,...

0

Experiment s dívčím srdcem

Povídková kni­ha nese podti­tul: Jednoduché povíd­ky o slo­ži­tých vzta­zích. Autor se zde v šest­nác­ti povíd­kách sna­ží pou­ká­zat na to, co všech­no se může stát během zdán­li­vě kaž­do­den­ních čin­nos­tí. Většina poví­dek mají pou­ká­zat na to, jaký život je a jaký doká­že být. Šťastný i smut­ný. Tragikomický. Jak nám osud doká­že zasáh­nout do živo­ta a obrá­tit ho...