Autor: Natálie Bartlová

0

Co ukrývají Vrby

Útlá kníž­ka jen o něco vět­ší než notý­sek skrý­vá lyric­ký pří­běh z roku 1907 s podiv­nou záplet­kou. Hlavní posta­va (mužo­vo jmé­no není sdě­le­no) a její pří­tel, kte­ré­ho nena­zý­vá kon­krét­ně­ji než jako Švéda, se vyda­jí na plav­bu po Dunaji napříč Rakouskem-Uherskem. Zprvu idy­lic­ká a roman­tic­ká ces­ta pod červ­no­vým slu­níč­kem se za Prešporokem začne kom­pli­ko­vat, duje sil­ný vítr a hla­di­na vody stou­pá rych­le­ji. Přátelé se tedy utá­bo­ří na malém ost­ro­vě zarost­lém vrba­mi. Ten postup­ně zapla­vu­je voda, nejde ale o dra­ma­tic­ky rych­lý postup, a kama­rá­di zde strá­ví...

Autor:
0

Mariam Ahundová: Freddie Mercury - Utajený život

Na sklon­ku roku 2015 byla do češ­ti­ny popr­vé pře­lo­že­na kon­tro­verz­ní bio­gra­fie rus­ké novi­nář­ky a fanyn­ky Queen Mariam V. Ahundové. První strán­ky kni­hy žád­nou kon­tro­ver­zí ješ­tě neza­vá­ní – prv­ní kapi­to­la živo­to­pi­su se věnu­je málo zná­mé východ­ní víře zoro­astris­mu, kte­rá uctí­vá boha Ahuru Mazdu a je v mno­hém podob­ná křes­ťan­ství. Kapitola pro­zra­zu­je, že toto byla víra, v níž byl Freddie Mercury (pra­vým jmé­nem Farrokh Bulsara) vycho­ván a kte­rou vyzná­val po celý život. Slibně zně­jí­cí začá­tek ovšem začne postup­ně nabí­rat na čím dál divo­čej­ším...

Autor:
0

Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám

Young adult romá­nů je tolik jako mrtvých v kata­stro­fic­kých fil­mech, zato sub­žán­ru psy­cho­lo­gic­kých young adult thrille­rů je poskrov­nu – a u nás je prav­dě­po­dob­ně jedi­ný, čímž je Černooká od mla­dé spi­so­va­tel­ky a žur­na­list­ky Anny Musilové. Viktorie je stu­dent­kou praž­ské­ho gym­ná­zia a potká svou prv­ní lás­ku, o tro­chu star­ší­ho Adama. Jenže také popr­vé potká své záhad­né a zlé dru­hé já, Černookou. Její potmě­ši­lá a oko­lí nevi­di­tel­ná dvoj­ni­ce žije ve svě­tě za zrca­dlem, v odra­zech i Viktoriiných myš­len­kách. Jako deví­ti­le­tá ztra­ti­la Viktorie mat­ku, kte­rá dlou­ho bojo­va­la s rako­vi­nou....

Autor:
0

Lea DeLaria z Orange Is the New Black jako komička

Herečka Lea DeLaria, ali­as Big Boo ze seri­á­lu Orange Is the New Black, vystou­pi­la v pátek 27. dub­na 2018 na Kansas State University. Během hodi­no­vé stand-up come­dy vyprá­vě­la o život­ních zku­še­nos­tech zís­ka­ných v LGBT+ komu­ni­tě, své part­ner­ce, o níž mlu­ví jako o „tra­vel com­pa­ni­on“, a zazpí­va­la. „Teď chci, aby se posta­vi­ly všech­ny ženy v pub­li­ku a zakři­če­ly: Jsem les­ba!“ vyzva­la DeLaria obe­cen­stvo hned na začát­ku. Po výbuchu smí­chu a vrzá­ní židlí navá­za­la: „Tak, a teď chci, aby se posta­vi­li všich­ni muži…a z plných plic zařva­li: Jsem les­ba!“...

Autor:
0

Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %

  Vzkříšení za 5… 4… 3… LitRPG, čili lite­ra­tu­ra s téma­ti­kou hra­ní video­her, se v posled­ních letech (nepře­kva­pi­vě) roz­má­há. Po skvos­tech jako Ready Player One, kte­rý v příš­tím roce vyjde také ve fil­mo­vé podo­bě, nebo Erebosu při­chá­zí Jiný svět od rus­ké­ho auto­ra Dmitrije Rusa. Velmi čti­vá a rych­le ply­nou­cí kni­ha vás vtáh­ne do blíz­ké budouc­nos­ti, v níž je hra­ní video­her dota­že­no k doko­na­los­ti: kaž­dý vlast­ní kabi­nu na vir­tu­ál­ní rea­li­tu, v níž může hrát onli­ne hry při plné či čás­teč­né imer­zi. Jedenatřicetiletému Glebovi se udě­lá nádor...

Autor:
0

Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 %

My girl, my girl, don’t lie to me, Tell me whe­re did you sle­ep last night. In the pines, in the pines, Where the sun don’t ever shi­ne.   O tom, co by se sta­lo, kdy­by se Kurt Cobain neza­bil přemýšle­ly už sta­tisíce fanouš­ků. Co kdy­by se ale váž­ně Cobain vrá­til do součas­nos­ti? Teenagerka Evelyn vede osa­mě­lý a bez­útěš­ný život kaž­dé­ho depre­siv­ní­ho a sebe­vra­žed­né­ho jedin­ce. Ve ško­le jí šika­nu­jí, mat­ka je alko­ho­lič­ka, otec zemřel ve věze­ní, už...

Autor:
0

Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 %

Odečíst ji, ospr­cho­vat ze sebe tuto povídko­vou kni­hu nelze, to by člo­věk musel do che­mické čis­tír­ny, do ste­ri­li­zační myč­ky, do dera­ti­zační míst­nos­ti, do klášte­ra pro poká­ní, pro akt lítos­ti, píše v doslo­vu povíd­ko­vé sbír­ky Něco si vymys­li Olga Stehlíková. Chuck Palahniuk už dáv­no není zná­mý jako ten uctí­va­ný per­verz­ní spi­so­va­tel, kte­rý pro­ra­zil do svě­ta slav­ných pomo­cí Klubu rvá­čů. Nováček ve svě­tě palahniu­kov­ské šokant­nos­ti bude u toho­to nové­ho poči­nu pat­řič­ně zhnusen a pře­kva­pen, Palahniukovi věr­ní (ale i ti pro­mis­ku­it­něj­ší) fanouš­ci...

Autor:
0

Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví

Kdo byl někdy zaměst­na­ný v obcho­dě, ví, jaké je to utr­pe­ní pra­co­vat se zákaz­ní­ky a tvá­řit se u toho pro­fe­si­o­nál­ně. O to více to pla­tí v knih­ku­pec­tví, kam čas­to cho­dí zákaz­ní­ci s vel­mi kuri­óz­ní­mi poža­dav­ky. Jen Campbell, kte­rá před spi­so­va­tel­skou drá­hou řadu let pra­co­va­la jako knih­kup­ky­ně, se je roz­hod­la sepi­so­vat na blog a když bylo hlá­šek dost (i s při­spě­ním fanouš­ků), vyšly kniž­ně, sou­čas­ně už exis­tu­jí dokon­ce dva díly. První byl teď pře­lo­žen do češ­ti­ny a obsa­hu­je samé per­ly. Posuďte sami:   ZÁKAZNICE: Víte, že...

Autor:
sarah's scribbles0

Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus

Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krát­ké čer­no­bí­lé komiksy s intro­vert­ní dív­kou ve vyta­ha­ném sve­t­ru? Jestli ano, koneč­ně se vám poštěs­ti­lo a komiksy vyšly v jed­né kni­ze a jsou pře­lo­že­né do češ­ti­ny. A jest­li ne, tak se pojď­te podí­vat, o co jste při­šli. Hlavní hrdin­kou je snad­no zami­lo­va­tel­ná dív­ka, kte­ré je něco přes 20 let a pořád­ně neví, co se živo­tem. Ráda si ale čmárá, spí, sle­du­je seri­á­ly, zbož­ňu­je zví­řa­ta, své­ho pří­te­le, kni­hy a o něco méně pak vel­ké spo­le­čen­ské akce. Když může,...

Autor:
Lichožrouti0

Lichožrouti – 70%

Punkoví vs. mafi­án­ští ponož­ko­žrou­ti Lichožrouti byli odha­le­ni, popsá­ní a zachy­ce­ni na fil­mo­vé plát­no! A o koho že jde? Kdo četl tri­lo­gii Pavla Šruta, už ví, že se jed­ná o malé tvo­reč­ky, živí­cí se ponož­ka­mi – ale pozor, jen těmi lichý­mi. Sudé nechá­va­jí lidem, aby se s nimi spra­ved­li­vě děli­li. Jinými slo­vy, film (a kni­ha) jsou o tom, na koho máte hodit vinu, až vám bude part­ner tvr­dit, že vám ale urči­tě dával(a) na vyprá­ní ponož­ky dvě. Knižní ver­ze se od fil­mo­vé liší, napří­klad...

Autor:
vrazdy0

James Patterson: Vraždy na střední škole – 90%

James Patterson se s dilo­gií Zpovědi pode­zře­lé a Vraždy na střed­ní ško­le pus­til do nové­ho podžán­ru, detek­ti­vek pro nác­ti­le­té a mla­dé dospě­lé. Všestranný autor vyzkou­šel zase něco jiné­ho než tvor­bu pro děti a thrille­ry pro dospě­lé a při­šel s odleh­ču­jí­cí detek­tiv­kou o čtyřech sou­ro­zen­cích z New Yorku. Dvojčata Tandy a Harry, dese­ti­le­tý Hugo a jejich vel­ký bra­tr Matthew ovšem nejsou žád­né oby­čej­né děti. Pochází z boha­té rodi­ny Angelových a dosta­lo se jim špič­ko­vé­ho vzdě­lá­ní nejen od poně­kud zvlášt­ních rodi­čů, ale samo­zřej­mě i ve ško­le. Jejich rodi­če, geni­ál­ní Maud...

Autor:
tucnak0

Tom Michell: Co mě naučil tučňák

Kdo z nás někdy v živo­tě neza­tou­žil po něja­kém domá­cím maz­líč­ko­vi? Může to být pes, kočka, žel­va, krá­lík nebo tře­ba tuč­ňák. Poslední zmí­ně­né zví­ře se sta­lo věr­ným par­ťá­kem auto­ra živo­to­pis­né kni­hy a Tom Michell v roli vypra­vě­če i hlav­ní­ho hrdi­ny popi­su­je, jak k tomu teh­dy došlo. Jako mla­dý uči­tel ang­lič­ti­ny zatou­žil Tom po dob­ro­druž­ství v Jižní Americe a uchá­zel se tedy o mís­to na chla­pec­ké inter­nát­ní ško­le v Argentině. Před ces­tou do Argentiny krát­ce pobý­vá v Uruguayi a při posled­ní pro­cház­ce po pobře­ží před ces­tou spat­ří desít­ky uhy­nu­lých tuč­ňá­ků, vypliv­nu­tých z moře...

Autor:
NaUtekuWide0

Caroline Brothersová: Na útěku

V jakém svě­tě musí děti prcha­jí­cí z vál­čí­cích stá­tů risk­nout umrz­nu­tí v chlad­nič­ce s masem, aby se dosta­li do vysně­né země, kde netou­ží po ničem jiném, než žít v míru a cho­dit do ško­ly? Ano, v našem. A to dokon­ce i v moder­ní, vyspě­lé Evropě. Novinářka Caroline Brothersová sepsa­la pří­běh inspi­ro­va­ný desít­ka­mi vyprá­vě­ní nej­vět­ších obě­tí uprch­lic­ké kri­ze – dětí. Kniha vyprá­ví o puto­vá­ní dvou afghán­ských chlap­ců, čtr­nác­ti­le­té­ho Arjana a jeho osmi­le­té­ho bra­t­ra Kabíra. Když už brat­ři a jejich rodi­če nemo­hou žít v Afghánistánu kvů­li rake­to­vým úto­kům a nemož­nos­ti cho­dit do...

Autor:
Apokalypsa na počkání0

Charlie Human: Apokalypsa na počkání

Sex, dro­gy a pří­še­ry – tak by se dal struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat román afric­ké­ho spi­so­va­te­le Charlieho Humana. Hlavním hrdi­nou je puber­ťák Baxter Zevcenko, kte­rý navště­vu­je střed­ní ško­lu v Kapském Městě a v níž pro­vo­zu­je úspěš­ný byz­nys. Vede gang Pavouk pro­dá­va­jí­cí por­no, jenž je jed­ním ze tří hlav­ních nele­gál­ních sku­pin na ško­le. Tyto sku­pi­ny mezi sebou boju­jí o moc a Baxter jako inte­li­gent­ní a schop­ný vůd­ce vydě­lá­vá nema­lé pení­ze. V sou­kro­mém živo­tě je to ale hor­ší – Baxter sice má pří­tel­ky­ni Esmé, ovšem nevy­chá­zí dob­ře...

Autor:
Carol0

Carol (2015) - 85%

Příběh lesbic­ké­ho román­ku v 50. letech, tak by se asi dal struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat film Carol, jenž měl v ČR pre­mi­é­ru 21. dub­na. Mladá pro­da­vač­ka Therese Belivetová (Rooney Mara) se v obcho­dě sezná­mí se star­ší dámou Carol Airdovou (Cate Blanchett), kte­rá jí uča­ru­je. Charismatická zákaz­ni­ce si objed­ná vánoč­ní dárek pro čtyř­le­tou dce­ru s doru­če­ním až do domu, načež v obcho­dě zapo­me­ne ruka­vi­ci. Therese nevá­há a ruka­vi­ci pošle spo­lu se zásil­kou, vrá­ce­ní ruka­vič­ky Carol potě­ší a na oplát­ku pozve dív­ku na veče­ři. Netrvá dlou­ho a obě ženy...

Autor:
Podivna medicina0

Nathan Belofsky: Podivná medicína

Podivná medi­cí­na odha­lu­je his­to­ric­ké lékař­ské prak­ti­ky v té nej­ex­trém­něj­ší podo­bě. Belofsky před­klá­dá čte­ná­ři výběr nej­zvlášt­něj­ších způ­sobů léč­by od sta­ro­vě­ku po minu­lé sto­le­tí. Každé oblas­ti medi­cí­ny je věno­ván krát­ký úsek, kte­rý nepře­sa­hu­je více než dvě stra­ny tex­tu – ti, kte­ří pre­fe­ru­jí krát­ké pasá­že nad sáhodlou­hý­mi kapi­to­la­mi, si zde při­jdou na své. Úseky zahr­nu­jí léčbu epi­lep­sie, boles­tí hla­vy, páte­ře, pro­blé­mů v sexu­ál­ním živo­tě, pro­blé­mů s vymě­šo­vá­ním, kok­tá­ním, spán­kem či zuby. Na bolest zubů se dopo­ru­čo­va­lo pouš­tět žilou. Stejně tak se pro­vá­dě­lo vypa­lo­vá­ní...

Autor:
0

Aňa Geislerová: P. S.

Barevný „dení­ček“ hereč­ky Ani Geislerové je už něko­lik měsí­ců jed­ním z nej­ví­ce kupo­va­ných titu­lů v knih­ku­pec­tvích a pra­vi­del­ně se musí dělat dotis­ky. Známá hereč­ka sesta­vi­la řadu svých feje­to­nů vyda­ných pro mód­ní maga­zín ELLE do jed­né kni­hy a oko­ře­ni­la je něko­li­ka zatím nevy­da­ný­mi tex­ty. Na prv­ní pohled P. S. zaujme bez­kon­ku­renč­ním designem: pev­né des­ky, naze­le­na­lé kula­té okra­je strá­nek, pes­t­ro­ba­rev­ná obál­ka a to vše pře­pá­sa­né gumič­kou. Veselé ilu­stra­ce nás ale neče­ka­jí pou­ze zven­ku, nýbrž i zevnitř – výji­meč­ně může­me sou­dit kni­hu pod­le oba­lu, pro­to­že...

Autor:
IMG_5131[1]0

Yeonmi Park: Abych přežila

Severní Korea. V řadě člán­ků a učeb­ni­cí se o ní dočte­te leda to, že se jed­ná o tota­lit­ní stát s moc­nou armá­dou a zao­sta­lým hos­po­dář­stvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě pro­hla­šu­je, že se jed­ná o nej­lep­ší stát na svě­tě. Jaká je tedy prav­da? Pak Jon-mi se naro­di­la v seve­ro­ko­rej­ském měs­tě Hjesan, jež leží blíz­ko u hra­nic s Čínou. Její dět­ství při­po­mí­ná noč­ní můru, ale jako něko­mu, kdo se v této nesvo­bod­né zemi naro­dil, jí řada pro nás nepřed­sta­vi­tel­ných věcí při­pa­da­la teh­dy zce­la nor­mál­ní. Normální bylo,...

Autor: