Neviditelná superhrdinka – Miss Fifty, vás přesvědčí o tom, že hrdinky opravdu existují

V dneš­ním svě­tě se hrdi­no­vé hle­da­jí jen těž­ko, a při­tom jsou tak potře­ba. A co pak tepr­ve hrdin­ky? Román, Neviditelná super­hr­din­ka – Miss Fifty, vás pře­svěd­čí o tom, že hrdin­ky oprav­du exis­tu­jí a doká­ží...Číst dál »

Květiny z papíru

Kdo je kre­a­tiv­ní a rád tvo­ří nevšed­ní výrob­ky tře­ba z papí­ru, urči­tě se zami­lu­je do kni­hy Květiny z papí­ru od Amandy Evanston Freund. Amanda E. Freund se nau­či­la vyrá­bět kvě­ti­ny z papí­rů díky...Číst dál »

Bábovky

Radka Třeštíková je nejčte­něj­ší autor­ka žen­ských romá­nů sou­čas­nos­ti. Její kni­hu Bábovky pře­čet­la nejen spous­ta žen, ale i mužů. Kniha Bábovky vyprá­ví pří­běhy dva­nác­ti žen, kte­ré jsou nevě­dom­ky pro­po­je­né svý­mi osu­dy....Číst dál »

Jeden kluk z milionu - 56 %

Pokud máte rádi nevšed­ní záplet­ky, podiv­né rekor­dy a tak tro­chu jiný humor, urči­tě vás zaujme román Jeden kluk z mili­o­nu, jehož autor­kou je spi­so­va­tel­ka Monica Woodová. Kytarista Quinn Porter se vra­cí...Číst dál »

Psí pohádky

Pokud máte rádi netra­dič­ní pohád­ky, tak vás urči­tě zaujme kni­ha od autor­ky Zuzany Pospíšilové Psí pohád­ky. Zuzana Pospíšilová je vel­mi popu­lár­ní spi­so­va­tel­ka, kte­rá napsa­la již něko­lik knih pro děti....Číst dál »

Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí

Na našich rukou se nachá­zí vel­ké množ­ství bak­te­rií a dal­ších mik­ro­or­ga­nis­mů, kte­rých se pou­hým umy­tím rukou vodou a mýdlem nezba­ví­me. Pro úpl­né odstra­ně­ní bak­te­rií je nut­né ruce vydezin­fi­ko­vat. Proto urči­tě zaujme...Číst dál »

Kráska a zvíře - Nejkrásnější příběh

Kdo by neznal legen­dár­ní pohád­ku, Kráska a zví­ře! Po celém svě­tě se nato­či­lo mno­ho růz­ných podob toho­to krás­né­ho pří­bě­hu ( u nás se nato­čil např.film Panna a Netvor, kte­rý byl vel­mi popu­lár­ní i díky...Číst dál »

Guinn Jeff: Charles Manson - Život a doba - 91%

Kniha, Charles Manson - život a doba, od novi­ná­ře Jeffa Guinna, jde v Americe na drač­ku. Někde jsem čet­la, že je to zatím nej­lé­pe napsa­ná kni­ha o tom­to maso­vém vra­ho­vi. Kdo byl...Číst dál »

Voříšek Karel: Štěstí se dá naučit (Můj život bez strachů a bez rohlíků) - 86 %

Kniha, Štěstí se dá nau­čit, mě po pře­čte­ní zůsta­la dlou­ho v hla­vě. Jejím auto­rem je vel­mi oblí­be­ný mode­rá­tor Karel Voříšek a jak je vidět, i psa­ní mu jde veli­ce dob­ře. Karel Voříšek vystu­do­val...Číst dál »

Veselá Viktorie: Sázka na mizeru - 28 %

„My ženy potře­bu­je­me krá­su, aby nás muži milo­va­li, a hloupost, abychom milo­va­ly my je“ Tento citát od mód­ní návr­hář­ky Coco Chanel pro mě dob­ře vysti­hu­je nový román Sázka na mize­ru...Číst dál »

J.S.Adlerová: Fotoateliér

Udělat si seznam život­ních plu­sů a mínu­sů se někdy vypla­tí. Přesně tohle si pro sebe vytvo­ří Martina, hlav­ní hrdin­ka nové­ho romá­nu J.S.Adlerové , Fotoateliér. Martina Mrázková se v živo­tě potý­ká s rány...Číst dál »

Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43%

Jste ženy pro­tiv­né a nála­do­vé? Nevíte si rady se svý­mi emo­ce­mi? Pak by vás zajis­té zají­ma­la kni­ha Náladové a pro­tiv­né od dok­tor­ky Julie Hollandové, kte­rá vám uká­že jaký­si návod, jak tyto...Číst dál »

Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách

Hezká obál­ka, zají­ma­vý pří­běh. To je nová kni­ha od spi­so­va­tel­ky Táni Keleové – Vasilkové, Srdce v tem­no­tách. Táňa Keleová – Vasilková je jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších spi­so­va­te­lek na Slovensku, kte­rá píše romá­ny...Číst dál »

Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%

Okenice komí­ha­jí­cí se v bouř­li­vém vět­ru byly jedi­nou znám­kou její­ho pří­cho­du. Nikdo si jí nevši­ml, když špl­ha­la po zahrad­ní zdi setmě­lé­ho síd­la, a díky hro­mu a vytí vět­ru ženou­cí­ho se od neda­le­ké­ho moře...Číst dál »

ZOM-B 2 V podzemí

Jestliže milu­je­te horo­ry ane­bo fan­ta­sy pří­běhy, zajis­té nepo­hrd­ne­te dru­hým dílem ze série Zom – B,  v pod­ze­mí, od spi­so­va­te­le Darrena Shana. Darren Shan, vlast­ním jmé­nem Darren O’Shaughnessey pochá­zí z Irska a horo­ro­vým...Číst dál »

Šárka Zmátlíková: Kárová dáma

Máte rádi záha­dy? Takové ty záha­dy, kdy vás autor donu­tí kníž­ku pře­číst celou, jinak se nedo­zví­te prav­du? Pokud ano, tak vás zajis­té zaujme nová kníž­ka Kárová dáma, od spi­so­va­tel­ky...Číst dál »

Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka

Vaříte rádi slo­ži­těj­ší jíd­la ane­bo i tako­vé ty rych­lov­ky pro kaž­dý den? Pokud ano, tak tako­vé­to recep­ty a pří­jem­né vyprá­vě­ní Haliny Pawlowské, najde­te, v její nové kníž­ce Rodinná kuchař­ka, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství...Číst dál »

Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika

Někdy člo­věk najde, co vůbec nehle­dal. Tento citát od Alexandra Fleminga, obje­vi­te­le peni­ci­lí­nu, najde­te ve vel­mi zají­ma­vé kníž­ce Rostlinná anti­bi­o­ti­ka od autor­ky Aruny M. Siewertové.  Ona sama se vystu­do­va­la...Číst dál »

E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová)

Pokud jste si oblí­bi­li komerč­ně vel­mi úspěš­né romá­ny Padesát odstí­nů šedi a Padesát odstí­nů tem­no­ty od spi­so­va­tel­ky E.L.James, urči­tě nepo­hrd­ne­te závě­reč­ným dílem, Padesát odstí­nů svo­bo­dy, v podo­bě audi­ok­ni­hy.Číst dál »

Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?

Zajímáte se o posmrt­ný život? Láká vás tajem­no a to, jak to s námi bude, až ode­jde­me na věč­nost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ješ­tě mno­hem více odtaj­ní ve své kni­ze, jaké...Číst dál »