Autor: Martin Nahlovsky

0

Harry Potter a Ohnivý pohár - Je mu čtrnáct a umí čarovat lépe než politici v české poslanecké sněmovně.

Toto letí… jako by to bylo vče­ra, co se do kin pro­dral prv­ní díl Harryho Pottera a co jsme se moh­li stát svěd­ky nelí­tost­ných roze­pří mezi fanouš­ky Pána prs­te­nů a čte­ná­řů knih J. K. Rowlingové. No dáv­no… jak se to vez­me. Čtyři roky jsou čty­ři roky a za tu dobu se lec­cos změ­ni­lo. Režiséři, atmo­sfé­ra, vzhled ústřed­ních her­ců, před­sta­vi­tel Brumbála… Ano – udá­lo se toho nemá­lo.

Autor:
https://web.archive.org/web/20070610201811im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super30/harry_potter02.jpg0

Harry Potter a Tajemná komnata Kdo vyjde vítězně z opětovného souboje Potter vs. LOTR?

Letní prázd­ni­ny ply­nou jako voda a Harry Potter se již nemů­že dočkat jejich kon­ce. Ačkoliv by prů­měr­né dítě na této Zemi nesdí­le­lo s obrý­le­ným stu­den­tem bra­da­vic­ké čaro­děj­nic­ké ško­ly ten­týž názor, v pří­pa­dě Harryho musí­me při­hléd­nout k okol­nos­tem. Kdo by také chtěl trá­vit obdo­bí, kte­ré slou­ží k odre­a­go­vá­ní a k poba­ve­ní se s dospí­va­jí­cí­mi kama­rá­dy, v nekul­ti­vo­va­né rodi­ně Dursleyových?!

Autor:
0

Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.

Michael Bay je jed­ním z mála fil­mo­vých tvůr­ců, kte­ří to umí pořád­ně (a koli­krát až nezdra­vě) roz­jet. Tam, kde se ostat­ní spo­lé­ha­jí na rych­lost­ní stu­peň čís­lo dvě či tři, tam už má Bay pře­řa­ze­no na pět­ku, popř. i šest­ku. Intelektuálními kri­ti­ky opo­vr­ho­va­ný reži­sér kul­tov­ní Skály se s ničím nezdr­žu­je, ze star­tu nasa­zu­je vyso­ké tem­po a z něho sle­vu­je až teh­dy, když už se musí váž­ně kon­čit. Jen málo­kte­rý reži­sér to umí roz­pa­rá­dit nato­lik, že si divák při­pa­dá jak na kli­ka­té hor­ské drá­ze. Jen...

Autor:
0

Matrix Revolutions - Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek.

Třetí úlo­mek Matrixu mě defi­ni­tiv­ně utvr­dil v názo­ru, že nejsem zce­la nor­mál­ní člo­věk. Necelou hodi­nu po skon­če­ní Revolutions sedím u své­ho počí­ta­če a sna­žím se co nej­přes­ně­ji vystih­nout své osob­ní poci­ty z díla bra­trů Wachovských. Což o to, že se kva­pem blí­ží půl­noc a zít­ra ráno musím vstá­vat v šest, abych dokon­čil roč­ní­ko­vý pro­jekt do eko­no­mi­ky - pros­tě mě popadla psa­cí nála­da a navíc se mi nechce spát. A jestli­že má kaž­dá pří­či­na svůj jas­ný násle­dek, tak věz­te, že zít­ra se mi pro změ­nu nebu­de chtít vstá­vat… Nyní však...

Autor:
0

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.

GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ BITEVNÍ LODĚ, KTERÉ ZAHÁJILY ÚPLNOU OBCHODNÍ BLOKÁDU MALÉ PLANETY NABOO. ZATÍMCO REPUBLIKOVÝ KONGRES VEDE O TĚCHTO DRAMATICKÝCH UDÁLOSTECH ZDLOUHAVÉ ROZPRAVY. NEJVYŠŠÍ KANCLÉŘ TAJNĚ VYSLAL DVA RYTÍŘE JEDI, OCHRÁNCE MÍRU A SPRAVEDLNOSTI V GALAXII, ABY KONFLIKT ZAŽEHNALI. A tak se Qui-Gon Jinn a jeho učed­ník Obi-Wan Kenobi, dva rytí­ři řádu Jedi, vydá­va­jí na pla­ne­tu Naboo zabrá­nit oné inva­zi. Jenomže...

Autor:
0

Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“

Rok 2002 je už zají­ma­vý při­nejmen­ším tím, že do svě­to­vých kin vstou­pi­ly hned dva fil­my, jejichž uve­de­ní oče­ká­va­ly mili­o­no­vé zástu­py fanouš­ků a jejichž režie se uja­li dva muži s „krva­vou“ minu­los­tí. Tím prv­ním byl samo­zřej­mě Peter Jackson, strůj­ce hyper­bru­tál­ních béč­ko­vých horo­rů, kte­rý se naštěs­tí „nezhrou­til“ pod tíhou svě­ře­né­ho úko­lu, a Pán prs­te­nů dopa­dl přes­ně tak, jak si mno­zí pří­z­niv­ci Tolkiena přá­li. Druhou oso­bou, jíž jsem nechtěl nijak uško­dit, když jsem jí na pře­de­šlých řád­cích při­sou­dil „krva­vou“ minu­lost, není...

Autor:
0

Matrix Reloaded - Wake up Neo... again.

Když před čtyř­mi lety vpa­dl do kin film nezná­mé dvo­ji­ce reži­sé­rů a scé­náris­tů, kte­rý nás utvr­dil v tom, že vše oko­lo nás je ve sku­teč­nos­ti výplo­dem počí­ta­čo­vé­ho pro­gra­mu, jen málo­kdo mohl tušit, jaké šílen­ství tím bude způ­so­be­no. Z Matrixu se stal takřka přes noc kul­tov­ní sní­mek, uctí­va­ný mili­ó­ny lidí po celém svě­tě, a záro­veň jed­na z nej­hod­not­něj­ších akč­ních sci-fi kon­ce dva­cá­té­ho sto­le­tí. A ať už se mnou sou­hla­sí­te, nebo ne, mys­lím, že všech­no výše uve­de­né se sta­lo zce­la po prá­vu. I pro­to jsem byl hod­ně...

Autor:
0

Křižovatka smrti 2 - Černožlutá dvojka má divákům stále co říct...

Po tří­le­té odml­ce se Křižovatka smr­ti navra­cí na plát­na kin. Nejedná se samo­zřej­mě o vzkří­še­ní jed­nič­ky, nýbrž o uve­de­ní dvoj­ky. A ačko­liv byla dru­há Křižovatka smr­ti natá­če­na ryze z komerč­ních důvo­dů, neboť její před­chůd­ky­ně vydě­la­la obstoj­ný balík peněz, mohu s klid­ným svě­do­mím kon­sta­to­vat, že nemá­me nic co do čině­ní s fraš­kou typu Hannibala. Tvůrci zkrát­ka „zahrá­li zno­vu to samé, ale jinak“. Příběh nava­zu­je vol­ně na konec prv­ní­ho dílu, kdy čín­ský inspek­tor Lee a losan­gel­ský poli­cis­ta James Carter „odkrá­glo­va­li“ ústřed­ní­ho zápo­rá­ka Juntaa a s vidi­nou poklid­né...

Autor:
0

Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...

Na svě­tě je spous­ta nemož­ných úko­lů. Jedním z nich je i nato­če­ní tako­vé kome­die, kte­rá by se líbi­la všem – bez roz­dí­lu věku, pohla­ví či sexu­ál­ní ori­en­ta­ce. Tímto se dostá­vá­me k omše­lé a toli­ko otře­pa­né pro­ble­ma­ti­ce „sub­jek­tiv­ní názor divá­ka kon­tra pohled kri­ti­ka“. Vezměme si napří­klad Deník Bridget Jonesové. Podle mno­hých recen­zen­tů kva­lit­ní zpra­co­vá­ní úspěš­né kni­hy, u něhož se poba­ví všich­ni, ale pod­le mě… nemast­ná, nesla­ná roman­tic­ká kome­die v hoř­kém brit­ském bale­ní, zkrát­ka nic, co by mi roz­tr­ha­lo břiš­ní sval­stvo. Upřímně řeče­no… v posled­ní době...

Autor:
0

Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?!

Dobře nato­če­ných akč­ních kome­dií je dnes oprav­du málo. Nevím, co se sta­lo, zda-li si tvůr­ci mys­lí, že ten­to typ fil­mu není pro divá­ka pří­liš atrak­tiv­ní či co, ale pros­tě je tomu tak. Přitom si při­znej­me, že na fil­my typu Demolition man či Policajt z Beverly Hills se dá kou­kat done­ko­neč­na, aniž by ztra­ti­li své kouz­lo. Nový sní­mek Bretta Ratnera, Křižovatka smr­ti je přes­ně tako­vým fil­mem, kte­rý byl nato­čen z jed­no­ho důvo­du, a to pro­to, aby divá­ka řád­ně poba­vil. Vysoce posta­ve­né­mu...

Autor:
0

Matrix - Klasická a dnes již kultovní otázka - „What is the Matrix?“ - je i dnes aktuální...

Thomas Anderson, pře­zdí­va­ný Neo, je zaměst­nan­cem před­ní soft­wa­ro­vé fir­my ve veli­kém měs­tě. Většinu noci „pro­sur­fu­je“ na adre­sách Internetu, kde kra­de data jako slav­ný hac­ker. Zbytek noci se potom sna­ží mar­ně pro­spat, pro­to­že ho pro­ná­sle­du­jí děsi­vé noč­ní můry o tajem­ném Morpheovi, zákeř­ných Agentech a o čem­si jmé­nem „Matrix“. Neo svým snům nevě­nu­je zpo­čát­ku váž­nou pozor­nost, postu­pem času ovšem zjiš­ťu­je, že jeho sny mají pře­ci jen něco spo­leč­né­ho se sku­teč­nou pod­sta­tou naše­ho svě­ta. Záhy se Neo setká­vá s tem­ným Morpheem, od...

Autor:
0

28 dní - Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky..

FGwen Cummingsová je sym­pa­tic­ká žena na pokra­ji tři­cít­ky, kte­rá pod­leh­ne alko­ho­lic­ké­mu návy­ku. Ačkoliv netr­vá její teku­ti­no­vý návyk až tak dlou­ho a není na tom ješ­tě tak špat­ně jako man­žel mam­či­ny kama­rád­ky (to byl vtip), její prv­ní pro­hře­šek způ­so­be­ný alko­ho­lem je ovšem vel­mi váž­ný. Poté, co v opi­los­ti náram­ně zka­zí kama­rád­či­nu svat­bu a způ­so­bí auto­ne­ho­du, tak se dosta­ne do úzkých a její­mi výcho­dis­ky z nepří­z­ni­vé situ­a­ce jsou dvě mož­nos­ti: buď půjde zchla­dit svůj mozek na něja­kou dobu do chlád­ku nebo strá­ví...

Autor:
0

Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku?

Dvanáct let. Tak dlou­ho byl John McClane na dovo­le­né. Tak dlou­ho jsme čeka­li. Pravda, neče­ka­li jsme všich­ni. Po prv­ních medi­ál­ních klap­kách to zavá­ně­lo pořád­ným prů­se­rem a defi­ni­tiv­ním zostu­ze­ním kul­tu brep­ta­jí­cí­ho poli­cis­ty (prv­ní nástin pří­bě­hu, Willisův věk a slo­že­ní rea­li­zač­ní­ho týmu). Co je však nako­nec nej­dů­le­ži­těj­ší - někdo naho­ře byl zatra­ce­ně milos­ti­vý. A nejen k divá­kům, ale i k samot­né­mu Bruceovi a toli­krát pro­klí­na­né­mu Wisemanovi, chláp­ko­vi, kte­rý to „měl pře­ce pro­jet“, pro­to­že nato­čil dva Underworldy. Ano. Dort se pove­dl. Willis může obte­le­fo­no­vat kama­rá­dy z bran­že,...

Autor:
0

Jak přežít v baráku plném teroristů

Představte si, že jste v nepra­vý čas na nepra­vém mís­tě. Shodou okol­nos­tí se ocit­ne­te v budo­vě, kte­rou obsa­dí tým nemi­lo­srd­ných tero­ris­tů. Viděli jste Smrtonosnou past? Zvládli bys­te to samé co John McClane? Našli bys­te v sobě dost odva­hy nako­pat tero­ris­tům prdel? Přečtete-li si řád­ně ten­to člá­nek, pak mož­ná ano.

Autor:
Milionář z chatrče - Nevěříte? ... Pak budete muset.0

Milionář z chatrče - Nevěříte? ... Pak budete muset.

Jamala Malika, pře­hlí­že­né­ho roz­na­še­če čajů, dělí už jen jedi­ná otáz­ka od maxi­mál­ní výhry ve hře Chcete být mili­o­ná­řem. Publikum v sále zata­ju­je dech, divá­ci u obra­zo­vek jakbys­met. Za Jamalem sto­jí prak­tic­ky celý národ. A prá­vem. Od pohle­du naiv­ní pros­ťá­ček pro­stu­pu­je sou­tě­ží jako po más­le. Oslňuje odpo­věď­mi, nene­chá­vá se zviklat vtip­ku­jí­cím mode­rá­to­rem. Je to neu­vě­ři­tel­né. Do křes­la use­dal jako loser, jako nese­čtě­lá nula a nyní… nyní může veš­ke­ré před­sud­ky pře­střih­nout.

Autor:
0

Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)

Je to už dáv­no (čty­ři roky?), co mě popr­vé napadla vize komik­so­vé­ho fil­mu, kte­rý by ve své pod­sta­tě nebyl komik­so­vý. Zůstal by jen hrdi­na boju­jí­cí pro­ti zlu (záro­veň však stá­le pou­hý člo­věk - zra­ni­tel­ný jako kdo­ko­li jiný). Vše zby­lé by se vystří­da­lo. Do odpad­ko­vé­ho koše by tedy zamí­ři­ly veš­ke­ré akro­ba­tic­ké vylo­me­ni­ny, všich­ni ti pre­ví­ti dis­po­nu­jí­cí nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi a spo­leč­ně s nimi i tra­dič­ně přesty­li­zo­va­né komik­so­vé pro­stře­dí. Za rov­nít­kem by se skvěl zají­ma­vý výsle­dek. Boj dob­ra se zlem zasa­ze­ný...

Autor:
Vratné lahve - Snadné je žít...0

Vratné lahve - Snadné je žít...

Josef Tkaloun není běž­ným pět­a­še­de­sát­ní­kem. Živí se jako uči­tel, nezvlá­dá kri­zo­vé situ­a­ce se vzpur­ný­mi žáky a počí­ta­čům rozu­mí jako koza petr­že­li. Jeho dny se pozvol­na sčí­ta­jí a víc než kdy­ko­liv před­tím poci­ťu­je, že pokud neza­táh­ne za výhyb­ku a nenar­ve do chřtá­nu své­ho živo­ta nový zásob­ník, pozvol­na zese­nil­ní, bude nadosmr­ti vykru­co­vat hou­by a snít o prázd­ném kupé s vře­lý­mi prsat­ka­mi. A tak když Josef počtvr­té „uje­de“ a ředi­tel­ka jej mar­ně zatla­čí do kou­ta (aby sepsal potup­ný omluv­ný dopis), neza­cou­vá a radě­ji vypo­ví služ­bu. Jak sám...

Autor:
300: Bitva u Thermopyl - Vítejte v pekle.0

300: Bitva u Thermopyl - Vítejte v pekle.

Když se dva perou, tře­tí se pop­cor­nem dáví. Tak nějak by mohl znít reklam­ní slo­gan sním­ku 300. Snyder napl­nil oče­ká­vá­ní (do vcel­ku uspo­ko­ji­vé­ho množ­ství pun­tí­ků) a potvr­dil, že když napo­sled resus­ci­to­val žánr zom­bie horo­ru a téměř při tom vyplýtval celo­svě­to­vé záso­by keču­pu, neby­lo to nic náhod­né­ho. Nic, co by bylo vyvo­la­né pověr­či­vým šlápnu­tím do hou­na (což nevní­mej­te jako pře­klep). Třístovka pokra­ču­je ve sto­pách své­ho nevlast­ní­ho sou­ro­zen­ce, a přes­to­že se v ní nevy­sky­tu­je žád­nej týpek, kte­rý by se podru­hé naro­dil, aniž...

Autor:
Truha0

Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje...

Piráti z Karibiku jsou snad čím­ko­liv, avšak roz­hod­ně ne fil­mem, kte­rý by se do kina poma­lu při­kra­dl, sko­ro neslyš­ně, v přítmí stí­nů jiných pro­jek­tů a bez jaké­ho­ko­liv zájmu ze stra­ny divá­ků. Ba nao­pak… existuje-li ukáz­ko­vý pří­klad opa­ku, pak je to prá­vě Truhla mrt­vé­ho muže. Snímek, o jehož pre­mi­é­ře, roz­počtu a obsa­ze­ní byla peč­li­vě infor­mo­vá­na i šede­sá­ti­le­tá teta z Široké Nivy upro­střed Jeseníků.

Autor:
Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.0

Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.

Sotva se naši hrdi­no­vé otře­pa­li z vyčer­pá­va­jí­cí­ho stře­tu s šav­lo­zubý­mi tyg­ry, už se na ně řítí dal­ší nebez­pe­čí. A to hned ve dvou vár­kách! Krom toho, že se jim pod­la­mu­je led pod noha­ma v důsled­ku glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní a kra­ji jejich bytí hro­zí totál­ní zapla­ve­ní, ješ­tě se na scé­ně obje­vu­jí ost­ro­zu­ba­tí vod­ní tvo­ro­vé, kte­ří se prá­vě pro­bra­li z lehce mra­zi­vé­ho spán­ku…

Autor:
Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!0

Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!

První Underworld byl cel­kem do poho­dy. Ostatní sice rem­ca­li, že je to trap­ný kopí­rák sním­ků Blade a Matrix, ale mně - svě­te, div se - se zalí­bil. Ne že bych byl z něho „hoto­vej“ a vyná­šel jej při kaž­dé mož­né pří­le­ži­tos­ti do nebes… To ne. Film však spl­nil to, co jsem od něj oče­ká­val. Pobavil mě, dal mi zapo­me­nout na pro­blémy všed­ní­ho živo­ta a v něko­li­ka momen­tech (včet­ně ote­vře­né­ho fini­še) mě doce­la zau­jal.

Autor:
Million Dollar Baby - Eastwood v nejlepší formě!0

Million Dollar Baby - Eastwood v nejlepší formě!

Abych se při­znal, z osca­ro­vých titu­lů mám vždyc­ky tak troš­ku nahná­no a trvá mi i něko­lik měsí­ců, než se odhod­lám k jejich zhléd­nu­tí. Což o to, že tako­vé­to sním­ky mají v drti­vě vět­ši­ně pozi­tiv­ní ohla­sy a těž­ce nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní – vždyc­ky se mezi těmi dva­ce­ti divá­ky najde tako­vý, jenž je zkla­mán v důsled­ku nena­pl­ně­ných – a nut­no říci, že i čas­to­krát pře­mrš­tě­ných – oče­ká­vá­ní.

Autor:
0

Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!

Akčních detek­ti­vek s dvo­ji­cí růz­no­ro­dých hlav­ních hrdi­nů bylo nato­če­no již dost a stě­ží bychom je spo­čí­ta­li na prs­tech jed­né ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smr­ti, Showtime, Mizerové a hro­ma­da nej­růz­něj­ších dvo­jek, tro­jek, méně čas­tě­ji už čtyřek. Skutečnost, že se v Hollywoodu tako­vé­to téma neu­stá­lé omí­lá, není ničím podi­vu­hod­ným, obzvláš­tě přihlédneme-li k vyso­ké divác­ké obli­bě a hlav­ně ke komerč­ním úspě­chům zmí­ně­ních titu­lů. Těch lze dosáh­nout poměr­ně jed­no­du­chým recep­tem: sta­čí oprášit něja­kou pří­mo­ča­rou a x-krát ztvár­ně­nou záplet­ku, vymys­let pokud mož­no odpor­né­ho padou­cha a vstříc kon­fron­ta­ci se...

Autor:
0

Pán prstenů:Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.

Natočili jsme všech­ny tři sním­ky najed­nou, tak­že jsou si v mno­hém podob­né. Dvě věže se ale více než oko­lo elfů, trpas­lí­ků a hobi­tů točí oko­lo svě­ta lidí a to fil­mu dává mno­ho rea­lis­tič­těj­ší, sko­ro his­to­ric­ký tón, tro­chu ve sty­lu Statečného srd­ce,· říká s mír­nou nad­sáz­kou Peter Jackson, muž, kte­rý pozve­dl žánr fan­ta­sy fil­mu na zce­la neví­da­nou úro­veň.

Autor: