ČTVEROČASÍ BÁSNICTVÍ ČESKÉHO 2

Čtveročasí bás­nic­tví čes­ké­ho 2 Tento cyk­lus doklá­dá, že i barok­ní a raně obro­zen­ská poezie může být půso­bi­vá a zaujmout sou­čas­né poslu­cha­če. Jsem ráda, že tyto písem­né památ­ky neu­padly v zapo­mně­ní a že pro­střed­nic­tvím této...Číst dál »

Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob

Clinton Ober se mno­ho let zabý­val kabe­lo­vý­mi a počí­ta­čo­vý­mi sys­témy v USA. Po váž­ném one­moc­ně­ní obje­vil uzem­ně­ní jako léčeb­nou meto­du. Zaměřuje se na pro­pa­ga­ci vědec­ké­ho výzku­mu i na prak­tic­ké vyu­ži­tí toho­to feno­mé­nu. Stephen...Číst dál »

Magdalena Karelová: KAM za živou vodou

Léčivé a mine­rál­ní pra­me­ny, zázrač­né studán­ky, zapo­me­nu­té i věhlas­né láz­ně, duchov­ní mís­ta Kdo z nás by se nechtěl vydat za tajem­stvím i krá­sou léči­vých mine­rál­ních pra­me­nů, obje­vit zázrač­né studán­ky a dozvě­dět se zají­ma­vos­ti z his­to­rie...Číst dál »

Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 %

Ing. Jana Skálová, Ph.D., audi­tor­ka a daňo­vá porad­ky­ně, se podí­le­la na zalo­že­ní sku­pi­ny TPA Horwath. Je člen­kou Prezidia Komory daňo­vých porad­ců České repub­li­ky a v Národní účet­ní radě se podí­lí na pří­pra­vě...Číst dál »

E. L. James: Grey - 52 %

Příběh z pohle­du Christiana Greye byl, dle autor­ky, napsán na přá­ní čte­ná­řů, kte­ří si vel­mi oblí­bi­li její tri­lo­gii Padesát odstí­nů šedi, Padesát odstí­nů tem­no­ty a Padesát odstí­nů svo­bo­dy. Této audi­o­na­hráv­ce pro­půj­čil...Číst dál »

SVATOPLUK GALOČÍK, OTO PAIKERT:DPH 2016 VÝKLAD S PŘÍKLADY

Oba auto­ři, JUDr. Svatopluk Galočík a Ing. Oto Paikert, pra­co­va­li dlou­há léta na Ministerstvu finan­cí České repub­li­ky. Podíleli se na tvor­bě záko­na o DPH a v sou­čas­nos­ti pořá­da­jí roz­sáh­lou před­náš­ko­vou čin­nost pro sou­kro­mou...Číst dál »

MILOŠ MATULA: MEDITACE

Miloš Matula se věnu­je stu­diu duchov­ních nauk už přes dva­cet let. Je auto­rem šes­ti knih, mezi něž pat­ří napří­klad Hvězdy ezo­te­ric­ké­ho nebe I. a II., Dějinami za pozná­ním ast­ro­lo­gie či...Číst dál »

Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85%

Jaroslav Seifert se prá­vem řadí mezi nej­vý­znam­něj­ší bás­ní­ky 20. sto­le­tí. Jako jedi­né­mu čes­ké­mu auto­ro­vi mu byla roku 1984 udě­le­na Nobelova cena za lite­ra­tu­ru. Jeho ver­še mají co říci také sou­čas­né­mu...Číst dál »

JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER

Jaroslav Kmenta zís­kal v roce 2010 pres­tiž­ní cenu Karla Havlíčka Borovského za pří­nos inves­ti­ga­tiv­ní žur­na­lis­ti­ce. Je auto­rem cel­kem jede­nác­ti knih, mezi jiný­mi i pub­li­ka­cí Český špi­on Erwin van Haarlem či Svědek na...Číst dál »

Radka Křivánková: Ozdobné balení dárků – 4. díl

Přestože je Štědrý den už dáv­no za námi, vždy lze najít pří­le­ži­tost k obda­ro­vá­ní blíz­kých i přá­tel. Inspiraci nám poskyt­ne kni­ha Radky Křivánkové, Ozdobné bale­ní dár­ků. Jedná se o již čtvr­tý díl...Číst dál »

Monika Stehlíková: Štěstí a sebepoznání - jeden cíl - Speciál 4/ 2015 časopisu ReGeNeRaCe

Autorka toho­to spe­ci­á­lu časo­pi­su ReGeNeRaCe, Monika Stehlíková, je pub­li­cist­kou, lek­tor­kou a osob­ní tera­pe­u­t­kou. Je spe­ci­a­list­kou na min­d­ful­ness (meto­da vší­ma­vé­ho pří­stu­pu), zvlá­dá­ní stre­su i na emoč­ní uče­ní dětí a dospí­va­jí­cích. Pořádá semi­ná­ře, před­náš­ky...Číst dál »

Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás

Tato kni­ha byla vydá­na v roce 2015 v rám­ci kni­hov­nič­ky časo­pi­su o pří­rod­ní léč­bě Meduňka. PhDr. Miroslava Mašková půso­bí od roku 1991 jako psy­cho­lož­ka a léči­tel­ka. V kni­ze Tajemno kolem nás se zabý­vá jed­not­li­vý­mi...Číst dál »