Kritiky.cz > Články autora:Mgr. Martina Masaříková

Džungle v nás – psychologie pro každého

Také se vám zdá, že lid­ská psy­chi­ka při­po­mí­ná džun­g­li? Po pře­čte­ní zají­ma­vé pub­li­ka­ce RNDr. Jiřího Plamínka, Csc., už nebu­de. Vystudoval Přírodovědeckou fakul­tu UK v Praze a půso­bí jako mana­žer, kon­zul­tant a lek­tor. Z jeho...Read more »

Nemocné rozhovory – úcta k životu každého z nás

Primář Domácího hospi­ce sv. Zdislavy v Třebíči, MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., inter­nis­ta, geri­atr a vyso­ko­škol­ský peda­gog, se zabý­vá pře­de­vším geri­at­ric­ký­mi téma­ty a pali­a­tiv­ní péčí. Tato vel­mi pří­nos­ná pub­li­ka­ce se věnu­je nara­tiv­ní tera­pii a komu­ni­ka­ci...Read more »

Mělas to vědět – nelze věřit ani tomu nejbližšímu

Grace Sachsová dosáh­la vše­ho, po čem tou­ži­la. Měla hez­ký byt v New Yorku, vyhlá­še­nou tera­pe­u­tic­kou pra­xi a man­že­la Jonathana, dět­ské­ho onko­lo­ga, kte­ré­mu sto­pro­cent­ně věři­la. Dvanáctiletý syn Henry navště­vo­val pres­tiž­ní sou­kro­mou ško­lu Rearden,...Read more »

Příběhy budov – od pyramid po současnost

Zajímají se naše děti o archi­tek­tu­ru a his­to­rii? V této půvab­né kníž­ce nalez­nou obo­jí. Prostřednictvím pou­ta­vé­ho vyprá­vě­ní se sezná­mí s postu­py stav­by růz­ných typů budov, od dře­vě­né­ho sru­bu, kamen­né­ho domu, doš­ko­vé či bři­d­li­co­vé stře­chy,...Read more »

Trauma-informovaný přístup v sociální práci

Došlo ve vašem oko­lí k tragé­dii, neštěs­tí nebo pře­pa­de­ní? Osoby, jež nepří­jem­né situ­a­ce pro­dě­la­ly, čas­to pro­chá­ze­jí trau­ma­tem. Potřebují léčbu a oko­lí by k nim mělo zaujmout  spe­ci­fic­ký pří­stup, aby nedo­šlo k dal­ším neštěs­tím,...Read more »

Zen je ta největší lež všech dob – odvážné výroky zenového mistra

Máte chuť dozvě­dět se více o zaze­nu či zeno­vém budd­his­mu? Pak sto­jí za to pro­stu­do­vat tuto kni­hu. Jedno čte­ní však nesta­čí. Je tře­ba se nad východ­ním uče­ním zamys­let. V 60. letech 20. sto­le­tí se...Read more »

Hlavně na to nemysli – co bychom nikdy nechtěli zažít

Připadá vám sou­čas­ná situ­a­ce dra­ma­tic­ká? Po pře­čte­ní této kni­hy už nebu­de. Rádi se zamýš­lí­te nad cha­rak­te­rem i cho­vá­ním lidí v sou­čas­né spo­leč­nos­ti a milu­je­te napě­tí? Pak je dílo Hlavně na to nemys­li urče­no...Read more »

Vlhkost v domě – odstraňování a prevence

Trápí vás ve vašem rodin­ném domě či jiném objek­tu vlh­kost zdí, kte­rá způ­so­bu­je destruk­ci a vytvá­ří plís­ně? Četbou této kni­hy zjis­tí­te základ­ní fak­ta, jež vás nasmě­ru­jí k řeše­ní nasta­lé situ­a­ce za pomo­ci...Read more »

Citliví, a přesto šťastní – návod na přežití v rušném světě

Christine Rose Elleová pra­cu­je jako život­ní kouč­ka a vedou­cí onli­ne kur­zů, v nichž pomá­há pro­je­vit kre­a­ti­vi­tu. S vlast­ní empa­tic­kou pova­hou se nau­či­la pra­co­vat a své doved­nos­ti vyu­ží­vá teh­dy, když se potře­bu­je pro­po­jit s kli­en­ty....Read more »

24 vánočních příběhů do adventního kalendáře – pohádkové těšení

Těší se naše děti na Štědrý den? Zkraťme jim čeká­ní před­čí­tá­ním nápa­di­tých pří­bě­hů s vánoč­ní tema­ti­kou. Půvabná kníž­ka je urče­na mlad­ším čte­ná­řům a postup­ně je zave­de za kněž­nou na hrad, za...Read more »

24 VÁNOČNÍCH PŘÍBĚHŮ – ADVENT PLNÝ POHÁDEK

Těší se naše děti na Štědrý den? Zkraťme jim čeká­ní před­čí­tá­ním nápa­di­tých pří­bě­hů s vánoč­ní tema­ti­kou. Půvabná kníž­ka je urče­na mlad­ším čte­ná­řům a postup­ně je zave­de za kněž­nou na hrad, za...Read more »

Neplechy čerta Zbrklíka – veselé příběhy pro nejmenší

„Jednoho oprav­du zamra­če­né­ho a pošmour­né­ho rána se čer­ti­ci Rozumbradě naro­dil malý, roz­to­mi­lý čer­tík,“ prá­vě tak začí­ná tato půvab­ná pohád­ko­vá kníž­ka Sandry Dražilové Zlámalové a ilu­strá­tor­ky Marie Koželuhové. Společnými sila­mi stvo­ři­ly už...Read more »

Pečujte o svou energii – chraňme sebe i své blízké

Cítíme se čas­to una­ve­ní? Potřebujeme se uvol­nit a být více sami sebou? Toužíme se uzdra­vit a cítit se lépe ve svém těle? Úspěšná léči­tel­ka, Alla Svirinskaja, vystu­do­va­la medi­cí­nu a mezi její kli­en­te­lu...Read more »

Restorativní jóga – cesta ke zdraví

Cítíme se una­ve­ně? Bolívá nás hla­va, trpí­me záně­tem seda­cí­ho ner­vu, potře­bu­je­me sní­žit hmot­nost či zís­kat více ener­gie? Pomocí této uži­teč­né pub­li­ka­ce pro­nik­ne­me do tajů  spe­ci­fic­ké odno­že jógy a napo­mů­že­me zlep­še­ní naší...Read more »

Veselé celoroční tvoření pro každého

Kdybych ji měla cha­rak­te­ri­zo­vat, řek­la bych, že se jed­ná o nápa­di­tou kni­hu se sil­ným pří­bě­hem. Jan Diblíček, spo­lu­au­tor kre­a­tiv­ní­ho časo­pi­su a autor webo­vých strá­nek, se tvo­ře­ním zabý­vá už mno­ho let. Od...Read more »

Zdravou stravou proti únavě – buďme opět svěží

Cítíme se una­ve­ní, ničí nás stres či nemo­ci? Je nej­vyš­ší čas to změ­nit. Za pomo­ci této pub­li­ka­ce může­me zís­kat novou ener­gii, cel­ko­vé zdra­ví, cit­li­věj­ší vní­má­ní i psy­chic­kou vyrov­na­nost. Zuzana Švédová při­po­mí­ná,...Read more »

Daňové zákony 2020

Daňové záko­ny se struč­ný­mi komen­tá­ři jsou kaž­do­roč­ní kla­si­kou už od roku 1999. Letos byly do tex­tu zapra­co­vá­ny změ­ny vyplý­va­jí­cí ze záko­nů s účin­nos­tí k 1. 1. 2020 i k datu poz­děj­ší­mu. Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.,...Read more »

Elektronická evidence tržeb v přehledech – buďme v obraze

Jste pod­ni­ka­tel a neví­te, zda se vás EET týká a jaké všech­ny povin­nos­ti pro vás pla­tí? Tato pře­hled­ná kni­ha odstra­ní všech­ny nejas­nos­ti ohled­ně elek­tro­nic­ké evi­den­ce tržeb. Jedná se o tře­tí aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní...Read more »

Zlatá krása podmaleb

Dne 26. 2. 2020 byla zahá­je­na výsta­va Uměleckoprůmyslového musea v Praze s názvem V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV aneb Umění pod­mal­by na skle ze sbí­rek UPM. Připravila ji dlou­ho­le­tá kurá­tor­ka sbír­ky skla Helena Brožková...Read more »

Instantní macecha – jak zvládnout cokoli

Umíte si před­sta­vit, že bys­te se doslo­va ze dne na den sta­li nevlast­ní mat­kou dvou dětí? Ella, pět­a­dva­ce­ti­le­tá asi­s­tent­ka a obchod­ní elév­ka fir­my Steen & Heard Communications, síd­lí­cí na Hanover...Read more »

NAŠE BYLINKY V TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ – uzdravte se přírodně

Pokud nás trá­pí nej­růz­něj­ší one­moc­ně­ní a rádi bychom se uzdra­vi­li pomo­cí byli­nek, urči­tě nás zaujme tato vel­mi uži­teč­ná pub­li­ka­ce, jež nás krů­ček po krůč­ku sezná­mí se zákla­dy čín­ské medi­cí­ny. Autor spo­jil...Read more »

Typologie volů – nepostradatelný atlas mužů

Už jste se někdy setka­li s Alkáčem výmluv­ným, Cíťou vydí­ra­vým, Gaučákem leni­vým či Buranem mas­ko­va­ným? Pokud odpo­ví­te, že ne, vyve­du vás z omy­lu. Karikatury mužů nás totiž pro­vá­ze­jí na kaž­dém kro­ku. Hana...Read more »

Matka v trapu – útěk je někdy prospěšný

Také máte občas pocit, že se vám život hrou­tí pod ruka­ma? Na part­ne­ra není spo­leh­nu­tí, děti nepo­slou­cha­jí a mají ve ško­le kázeň­ské pře­stup­ky, v prá­ci vás pře­tě­žu­jí? Co tře­ba se ze...Read more »

V nejlepším věku – inspirace pro každého

Také si občas při pohle­du do zrca­dla povzdech­ne­te, že čas rych­le utí­ká a my jsme ješ­tě nic nestih­ly? Celý svůj život jsme plni­ly oče­ká­vá­ní rodi­čů, uči­te­lů, part­ne­rů, dětí či nad­ří­ze­ných a na sebe...Read more »

Černobílé pohádky – brána do kouzelného světa

Půvabná pub­li­ka­ce, jejímž zakou­pe­ním při­spě­je­me na kon­to Společnosti pro ranou péči, obsa­hu­je cel­kem 18 pří­bě­hů. Tato spo­leč­nost se věnu­je rodi­nám s dět­mi se zra­ko­vým i jiným posti­že­ním, z toho důvo­du byl patr­ně...Read more »

María Hesseová – Frida Kahlo – Působivý ilustrovaný životopis

Bohatě ilu­stro­va­ný netra­dič­ní prů­vod­ce živo­tem slav­né mexic­ké malíř­ky, naro­ze­né 6. čer­ven­ce 1907 v Coyoacánu, vás doslo­va pohl­tí. Vychází z jejích obra­zů, den­ních zázna­mů i mno­ha roz­ho­vo­rů. Je psán for­mou dení­ku a pro­vá­zí jej mno­ho...Read more »

Colin Stuart, Ximo Abadía – Rychlost svitu hvězd – Zábavné seznámení s fyzikou

Zajímají se naše děti o fyzi­ku, či je nao­pak ten­to obor děsí? Pomocí této pře­krás­né pub­li­ka­ce obje­ví spous­tu zají­ma­vos­tí a nadchnou se pro svět plný elektři­ny a mag­ne­tis­mu, gra­vi­tač­ních záko­nů, zvu­ku i hvězd. Úchvatnou...Read more »

Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava

Kniha, sestá­va­jí­cí ze dvou zápis­ní­ků, zaujme na prv­ní pohled nápa­di­tou a hra­vou gra­fi­kou. Potěší nejen kama­rád­ky, ale tře­ba i sest­ry, kte­ré jsou v podob­ném věku. Je urče­na dív­kám od osmi let. Zápisníčky...Read more »

Dítě, které se v životě neztratí – publikace pro všechny rodiče

Každý z nás by si přál vycho­va­né a samo­stat­né děti, kte­ré si doká­žou v živo­tě pora­dit. Odpovědnost za to, aby z nich vyrost­ly zdra­vé osob­nos­ti, nese­me my, rodi­če. Autorka vystu­do­va­la psy­cho­lo­gii na Filozofické...Read more »

Tajemná místa pohanů – po stopách předků

Doba pra­vě­ku a rané­ho stře­do­vě­ku nás fas­ci­nu­je mimo jiné pro­to, že o ní pří­liš mno­ho neví­me a vět­ši­na infor­ma­cí tak zůstá­vá opře­de­na tajem­stvím. Pravěk a raný stře­do­věk tvo­ří nejdel­ší obdo­bí v ději­nách lid­stva. I z toho...Read more »

Přírodní léčení - Uzdravte se svépomocí – zdraví dostupné pro každého

Také nále­ží­te k těm, kte­ří se při nej­růz­něj­ších obtí­žích chtě­jí vydat při­ro­ze­něj­ší ces­tou k uzdra­ve­ní? Kniha Melissy Corkhill je nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem pro všech­ny, kte­ří tou­ží udě­lat něco pro své zdra­ví a záro­veň neza­tí­žit...Read more »

Zpět do dávných časů

Dne 30. dub­na jsem už od rána s oba­va­mi sle­do­va­la oblo­hu. Podle někte­rých před­po­vě­dí mělo pršet, což by zka­zi­lo celou akci Pálení čaro­děj­nic a sta­vě­ní máj­ky v par­ku Václavka na Střížkově, pořá­da­nou Spolkem...Read more »

Pedagogická psychologie pro učitele

Vyučování před­sta­vu­je sou­stav­ný výchovně-vzdělávací pro­ces, ve kte­rém žáci zís­ká­va­jí a pro­cvi­ču­jí si žádou­cí doved­nos­ti i zna­los­ti. Pedagogická psy­cho­lo­gie je své­byt­nou odbor­nou dis­ci­plí­nou, jež se nachá­zí na pome­zí věd zkou­ma­jí­cích pod­sta­tu lid­ské­ho...Read more »

VELMI OSOBNÍ KNIHA O ZDRAVÍ – krok k lepšímu životu

Začíná nový rok, a to je nej­lep­ší doba na před­se­vze­tí. Jistě mi dáte za prav­du, že vět­ši­na z nás by si přá­la nastar­to­vat násle­du­jí­cí měsí­ce v kon­di­ci a s lep­ším zdra­vím. Co bys­te řek­li...Read more »

Spiritualita wellness (Jiří Tůma, Milada Krejčí, Václav Hošek)

Všichni tři auto­ři jsou před­ní­mi vyu­ču­jí­cí­mi na Vysoké ško­le těles­né výcho­vy a spor­tu Palestra. Jak podo­tý­ka­jí, žije­me v době narůs­ta­jí­cí­ho zájmu o spi­ri­tu­a­li­tu ve vzta­hu k lid­ské­mu zdra­ví. Kořeny spi­ri­tu­a­li­ty well­ness saha­jí do doby...Read more »

Domácí laboratoř - vydejte se do fascinujícího světa vědy

Máme doma zví­da­vé dít­ko? Zajímá se náš syn či dce­ra živě o dění kolem sebe? Podpořme dět­skou tou­hu po vědě­ní a ponoř­me se spo­lu s nimi do vzru­šu­jí­cí­ho svě­ta expe­ri­men­tů, jež nadchnou nejen malé,...Read more »

Aromaterapie podle ročních období – kniha, jež pohladí duši a zútulní domov

V pod­zim­ním sych­ra­vém poča­sí bývá­me méně ven­ku a sná­ze se může­me pono­řit do své­ho nit­ra. Připadá mi, že i vůně jsou na pod­zim inten­ziv­něj­ší – ať už se jed­ná o dech pada­jí­cí­ho lis­tí,...Read more »

Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct

Blíží se Vaší dce­ři obdo­bí dospí­vá­ní? Publikace HOLKY, NEDĚSTE SE PUBERTY od auto­rů Lizzie Coxové a Damiena Weighilla ji zábav­nou for­mou sezná­mí s úska­lí­mi této doby a cit­li­vě ji pro­ve­de neleh­kou ces­tou...Read more »

Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání)

Stále někam spě­chá­me, nic nestí­há­me a ničí nás stres? Pečujeme o své blíz­ké a na sebe čas­to zapo­mí­ná­me. Známe vůbec své tou­hy, cíle či to, co nás zaru­če­ně potě­ší? Pokud ne, zkus­me se...Read more »

Uvnitř v sobě - Najděte svoji cestu

Cítíme se vyčer­pa­ní? Máme pocit, že nic nezvlá­dá­me a čím více se sna­ží­me, tím více se vzda­lu­je­me své­mu cíli? Tato pub­li­ka­ce nám může pomo­ci. Michael Neill 25 let půso­bí jako...Read more »

Bolest a sexuální dysfunkce mužů

MUDr. Luděk Daneš, CSc., se sexu­ál­ní­mi dys­funk­ce­mi podrob­ně zabý­vá již ve svých pře­de­šlých pub­li­ka­cích, nyní se však více zamě­řu­je na tyto poru­chy ve spo­ji­tos­ti s boles­tí. Zabývá se vše­mi zná­mý­mi...Read more »

Kluci, neděste se puberty

Blíží se Vašemu syno­vi obdo­bí dospí­vá­ní? Tato pub­li­ka­ce jej zábav­nou a čti­vou for­mou sezná­mí s úska­lí­mi puber­ty a cit­li­vě jej pro­ve­de neleh­kou ces­tou k dospě­los­ti. Chlapcům od 9 let nastí­ní změ­ny nejen fyzic­ké,...Read more »

Poznáváme... Zvířata v lese

Pokud je vašim dětem oko­lo pěti let, tato půvab­ná kníž­ka je okouz­lí. Zavede je do svě­ta pří­ro­dy a její záslu­hou se nau­čí mno­ho zají­ma­vé­ho. Postupně se sezná­mí s vlkem obec­ným, rysem...Read more »

Nevěsta (uživatelská příručka) - Jak dobře připravit, přežít a užít si ten nejdůležitější den v životě

Jistě si pře­je­me, aby náš sva­teb­ní den byl tím nej­krás­něj­ším v živo­tě a vše pro­běh­lo přes­ně pod­le před­stav. Zvládnout pří­pra­vy s úsmě­vem na rtech nám pomů­že prá­vě tato nápa­di­tá pub­li­ka­ce. Její záslu­hou...Read more »

Můj tajný deník na zip

Pokud váhá­te nad tím, čím potě­šit svou malou dce­ru či vnuč­ku pod stro­meč­kem, ten­to taj­ný deník je to pra­vé. Potěší nápa­di­tým designem s lesk­lý­mi des­ka­mi a zipo­vým zapí­ná­ním, zakon­če­ným hvěz­dič­kou, kte­ré vytvo­ří...Read more »

Útulný domov s rostlinami

Uvažovali jste o tom, že si svůj pří­by­tek zkrášlí­te rost­li­na­mi? Tato výprav­ná pub­li­ka­ce vám uká­že správ­nou ces­tu k útul­né­mu byd­le­ní. Autoři nejsou v obo­ru žád­ný­mi nováč­ky. Ian Drummond, inte­ri­é­ro­vý desig­nér a drži­tel zla­té...Read more »

Jak se naučit 100 slovíček za hodinu

Také vám uče­ní slo­ví­ček při­pa­dá nud­né a neza­jí­ma­vé? Nesnášeli jste biflo­vá­ní slov­ní záso­by na hodi­ny cizí­ho jazy­ka? Tato nevšed­ní pub­li­ka­ce naru­ší veš­ke­ré před­sta­vy o uče­ní, jež se od této chví­le stá­vá...Read more »

Čarodějnictví: globální historie

Významný němec­ký his­to­rik v této pub­li­ka­ci při­ná­ší mno­ho nových infor­ma­cí, jež se opí­ra­jí o nej­no­věj­ší his­to­ric­ké a antro­po­lo­gic­ké výzkumy. V Německu vyšla v roce 2005 a před­sta­vu­je nej­kva­lit­něj­ší mono­gra­fii, jež podá­vá vše­stran­ný pře­hled o ději­nách i sou­čas­nos­ti...Read more »

Daňové a nedaňové náklady 2017

Vyznat se v pro­ble­ma­ti­ce daňo­vých a neda­ňo­vých nákla­dů je nezbyt­né nejen pro pod­ni­ka­te­le, nýbrž i pro zaměst­nan­ce finanč­ních účtá­ren a všech­ny ty, kte­ří se zabý­va­jí daní z pří­jmů z hle­dis­ka správ­né­ho uplat­ně­ní nákla­dů v zákla­du daně....Read more »

Ženy českých panovníků 3

Mgr. Vladimír Liška, před­ní čes­ký záha­do­log, se ve tře­tím dílu této úspěš­né série věnu­je neprá­vem opo­mí­je­ným čtr­nác­ti kněž­nám a krá­lov­nám. Připomíná, že na bed­rech žen panov­ní­ků spo­čí­va­la nedů­le­ži­těj­ší úlo­ha, a to...Read more »
Stránka načtena za 2,43170 s | počet dotazů: 143 | paměť: 31398 KB. | 10.04.2021 - 23:18:45