Autor: Mgr. Martina Masaříková

0

Pedagogická psychologie pro učitele

Vyučování před­sta­vu­je sou­stav­ný výchovně-vzdělávací pro­ces, ve kte­rém žáci zís­ká­va­jí a pro­cvi­ču­jí si žádou­cí doved­nos­ti i zna­los­ti. Pedagogická psy­cho­lo­gie je své­byt­nou odbor­nou dis­ci­plí­nou, jež se nachá­zí na pome­zí věd zkou­ma­jí­cích pod­sta­tu lid­ské­ho myš­le­ní, pro­ží­vá­ní i cho­vá­ní a nauk, jež pojed­ná­va­jí o výcho­vě a vzdě­lá­vá­ní. Tato obsáh­lá pub­li­ka­ce je urče­na stu­den­tům vyso­kých škol peda­go­gic­kých, uči­te­lům, tre­né­rům, mis­trům odbor­né výu­ky i soci­ál­ním peda­go­gům. Přínosná je rov­něž pro psy­cho­lo­gy, soci­ál­ní pra­cov­ní­ky či zdra­vot­ní­ky. Všichni tři auto­ři jsou význam­ný­mi odbor­ní­ky v oblas­ti psy­cho­lo­gie a vzdě­lá­vá­ní. Seznamují čte­ná­ře s psy­cho­lo­gic­ký­mi prin­ci­py uče­ní...

Autor:
0

Spiritualita wellness (Jiří Tůma, Milada Krejčí, Václav Hošek)

Všichni tři auto­ři jsou před­ní­mi vyu­ču­jí­cí­mi na Vysoké ško­le těles­né výcho­vy a spor­tu Palestra. Jak podo­tý­ka­jí, žije­me v době narůs­ta­jí­cí­ho zájmu o spi­ri­tu­a­li­tu ve vzta­hu k lid­ské­mu zdra­ví. Kořeny spi­ri­tu­a­li­ty well­ness saha­jí do doby před 5 tisí­ci lety do oblas­ti Indie, Číny, Egypta a sta­ro­vě­kých kul­tur Středozemního moře. Od roku 2000 nastá­vá vel­ký roz­mach toho­to feno­mé­nu. Návrat k postup­né­mu duchov­ní­mu zota­vo­vá­ní je však pozvol­ný. Stav well­ness spo­čí­vá v rekre­a­ci, kdy re zna­me­ná zno­vu a creo utvá­ře­ní har­mo­nie a rov­no­váhy se sebou samým. Snaha o duchov­ní rov­no­váhu je...

Autor:
0

Domácí laboratoř - vydejte se do fascinujícího světa vědy

Máme doma zví­da­vé dít­ko? Zajímá se náš syn či dce­ra živě o dění kolem sebe? Podpořme dět­skou tou­hu po vědě­ní a ponoř­me se spo­lu s nimi do vzru­šu­jí­cí­ho svě­ta expe­ri­men­tů, jež nadchnou nejen malé, ale i ty vět­ší. Bohatě ilu­stro­va­ná pub­li­ka­ce s množ­stvím foto­gra­fií budou­cí věd­ce pro­ve­de krok za kro­kem cel­kem 28 zají­ma­vý­mi poku­sy, jež půso­bí tak tro­chu jako kouz­la. Je roz­dě­le­na na čty­ři cel­ky, a to na oddíl ZKOUMÁME JÍDLO, POKUSY  NA DOMA, VODNÍ SVĚT a VENKOVNÍ ZÁBAVA. V prv­ní čás­ti zjis­tí­me, že i kuchyň...

Autor:
0

Aromaterapie podle ročních období – kniha, jež pohladí duši a zútulní domov

V pod­zim­ním sych­ra­vém poča­sí bývá­me méně ven­ku a sná­ze se může­me pono­řit do své­ho nit­ra. Připadá mi, že i vůně jsou na pod­zim inten­ziv­něj­ší – ať už se jed­ná o dech pada­jí­cí­ho lis­tí, vůni pozd­ních růží či o aro­ma vyhřá­té kuchy­ně. Cítit nemu­sí­me jen vůně pro­střed­nic­tvím čichu, ale též dotyk na pokož­ce, emo­ce i intu­i­ci, při níž má člo­věk pocit, že se něco sta­ne. Přírodní éte­ric­ké ole­je účin­ně půso­bí na všech­ny úrov­ně naše­ho vní­má­ní - har­mo­ni­zu­jí emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a zlep­šu­jí zdra­vot­ní stav. Fyzické...

Autor:
0

Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct

Blíží se Vaší dce­ři obdo­bí dospí­vá­ní? Publikace HOLKY, NEDĚSTE SE PUBERTY od auto­rů Lizzie Coxové a Damiena Weighilla ji zábav­nou for­mou sezná­mí s úska­lí­mi této doby a cit­li­vě ji pro­ve­de neleh­kou ces­tou k dospě­los­ti. Dívkám od 9 let při­blí­ží změ­ny nejen fyzic­ké, ale i psy­chic­ké. Dozvědí se, kdy při­bliž­ně začí­ná, jaké má fáze i to, proč je v této době těž­ší zvlá­dat emo­ce. Čím se vyzna­ču­je pra­vé kama­rád­ství? Co dělat, když se zami­lu­ji? Na tyto a mno­ho dal­ších otá­zek zde děv­ča­ta nalez­nou odpo­věď....

Autor:
0

Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání)

Stále někam spě­chá­me, nic nestí­há­me a ničí nás stres? Pečujeme o své blíz­ké a na sebe čas­to zapo­mí­ná­me. Známe vůbec své tou­hy, cíle či to, co nás zaru­če­ně potě­ší? Pokud ne, zkus­me se na chví­li zasta­vit a pro­nik­nout hlou­bě­ji do své­ho nit­ra. Inspirativní deník - 52 SEZNAMŮ K SEBEPOZNÁNÍ od autor­ky Moorey Sealové nám v tom pomů­že. Vytváření sezna­mů nás pro­vá­zí celý život, ať už se jed­ná o rych­lé načmárá­ní den­ních úko­lů či o pro­myš­le­ný pře­hled dlou­ho­do­bých cílů. Tyto tvůr­čí sou­pi­sy jsou však jiné. Jsou...

Autor:
0

Uvnitř v sobě - Najděte svoji cestu

Cítíme se vyčer­pa­ní? Máme pocit, že nic nezvlá­dá­me a čím více se sna­ží­me, tím více se vzda­lu­je­me své­mu cíli? Tato pub­li­ka­ce nám může pomo­ci. Michael Neill 25 let půso­bí jako porad­ce a men­tor ředi­te­lů kor­po­ra­cí, čle­nů krá­lov­ských rodin a všech, kte­ří tou­ží zís­kat více ze živo­ta. Založil Supercoach Academy, na níž vyu­ču­je pro­ží­vá­ní zevnitř a jeho kni­hy byly pře­lo­že­ny do šest­nác­ti jazy­ků. Jak podo­tý­ká, když ztra­tí­me kon­takt se zdro­jem, postup­ně při­chá­zí­me o ener­gii a vše nás sto­jí vět­ší úsi­lí. Jakmile zno­vu...

Autor:
0

Bolest a sexuální dysfunkce mužů

MUDr. Luděk Daneš, CSc., se sexu­ál­ní­mi dys­funk­ce­mi podrob­ně zabý­vá již ve svých pře­de­šlých pub­li­ka­cích, nyní se však více zamě­řu­je na tyto poru­chy ve spo­ji­tos­ti s boles­tí. Zabývá se vše­mi zná­mý­mi pří­či­na­mi chro­nic­kých boles­tí geni­tá­lu, jež mužům brá­ní v plno­hod­not­ném pro­ží­vá­ní živo­ta. Někteří paci­en­ti na ten­to druh chro­nic­kých sta­vů dokon­ce rea­gu­jí až depre­siv­ní­mi či nozo­fo­bic­ký­mi sta­vy. Právě i z toho­to důvo­du je pří­nos­né se těmi­to poru­cha­mi zabý­vat a hle­dat řeše­ní. V ambu­lant­ní sexu­o­lo­gic­ké pra­xi jsou poru­chy pohlav­ních funk­cí nej­čas­těj­ší­mi potí­že­mi, s nimiž se paci­en­ti...

Autor:
0

Kluci, neděste se puberty

Blíží se Vašemu syno­vi obdo­bí dospí­vá­ní? Tato pub­li­ka­ce jej zábav­nou a čti­vou for­mou sezná­mí s úska­lí­mi puber­ty a cit­li­vě jej pro­ve­de neleh­kou ces­tou k dospě­los­ti. Chlapcům od 9 let nastí­ní změ­ny nejen fyzic­ké, ale i psy­chic­ké. Dozvědí se, kdy při­bliž­ně začí­ná, jaké má fáze i to, proč je v této době těž­ší zvlá­dat emo­ce. Naučí je, jak správ­ně pečo­vat o tělo, pleť či zuby,  i napří­klad to, že nosit brý­le není ostuda. Jak se správ­ně oho­lit? Čím se vyzna­ču­je pra­vé kama­rád­ství? Co dělat, když se...

Autor:
0

Poznáváme... Zvířata v lese

Pokud je vašim dětem oko­lo pěti let, tato půvab­ná kníž­ka je okouz­lí. Zavede je do svě­ta pří­ro­dy a její záslu­hou se nau­čí mno­ho zají­ma­vé­ho. Postupně se sezná­mí s vlkem obec­ným, rysem ost­ro­vi­dem, skun­kem pru­ho­va­ným, bob­rem, jezevcem les­ním, straka­pou­dem, vever­kou, jele­nem les­ním, losem, med­vě­dem hně­dým, kukač­kou obec­nou i pra­se­tem divo­kým. O kaž­dém ze zví­řat jsou uve­de­ny základ­ní úda­je včet­ně veli­kos­ti, hmot­nos­ti, potra­vy, způ­so­bu živo­ta a péči o mlá­ďa­ta i nej­růz­něj­ší zají­ma­vos­ti. Má kaž­dý vlk jedi­neč­né otis­ky tlap? Proč jezevci peč­li­vě odstra­ňu­jí z nory a oko­lí...

Autor:
0

Nevěsta (uživatelská příručka) - Jak dobře připravit, přežít a užít si ten nejdůležitější den v životě

Jistě si pře­je­me, aby náš sva­teb­ní den byl tím nej­krás­něj­ším v živo­tě a vše pro­běh­lo přes­ně pod­le před­stav. Zvládnout pří­pra­vy s úsmě­vem na rtech nám pomů­že prá­vě tato nápa­di­tá pub­li­ka­ce. Její záslu­hou pře­ko­ná­me shon, sta­no­ví­me si pri­o­ri­ty, vybe­re­me nej­vhod­něj­ší­ho foto­gra­fa, sesta­ví­me seznam hos­tů i mno­ho dal­ší­ho. Autorka pra­cu­je pro sva­teb­ní rubri­ku časo­pi­su Philadelphia Wedding, v níž léta radí nevěstám, jak se na svůj den D nej­lé­pe při­pra­vit. Napomůže budou­cím novo­man­žel­kám v ujas­ně­ní si toho, v jakém roč­ním obdo­bí by měla jejich svat­ba...

Autor:
mujdenik0

Můj tajný deník na zip

Pokud váhá­te nad tím, čím potě­šit svou malou dce­ru či vnuč­ku pod stro­meč­kem, ten­to taj­ný deník je to pra­vé. Potěší nápa­di­tým designem s lesk­lý­mi des­ka­mi a zipo­vým zapí­ná­ním, zakon­če­ným hvěz­dič­kou, kte­ré vytvo­ří správ­ný pro­stor pro nej­taj­něj­ší přá­ní a sny našich dět­ských prin­ce­zen. Přestože je určen pro čte­nář­ky od 8 let, líbit se bude i těm o pár let star­ším. Do dení­ku si mohou zapi­so­vat tajem­ství i jiné důle­ži­té věci, napří­klad nej­ob­lí­be­něj­ší před­mě­ty ve ško­le, spor­tov­ní úspě­chy, to, v čem by chtě­ly vyni­kat, jaký...

Autor:
0080

Útulný domov s rostlinami

Uvažovali jste o tom, že si svůj pří­by­tek zkrášlí­te rost­li­na­mi? Tato výprav­ná pub­li­ka­ce vám uká­že správ­nou ces­tu k útul­né­mu byd­le­ní. Autoři nejsou v obo­ru žád­ný­mi nováč­ky. Ian Drummond, inte­ri­é­ro­vý desig­nér a drži­tel zla­té medai­le z výsta­vy Královské zahrad­nic­ké spo­leč­nos­ti Chelsea Flower Show, spo­jil své zku­še­nos­ti s význam­nou pub­li­cist­kou a spi­so­va­tel­kou Karou O’Reilly. V úvo­du podo­tý­ka­jí, že nyní se poko­jo­vé rost­li­ny začí­na­jí navra­cet do inte­ri­é­rů, jeli­kož ty umě­lé nena­hra­dí radost z pěs­to­vá­ní a pozvol­né­ho růstu živé kvě­ti­ny. Nejprve se sezná­mí­me se základ­ní­mi dru­hy rost­lin, jež jsou...

Autor:
0150

Jak se naučit 100 slovíček za hodinu

Také vám uče­ní slo­ví­ček při­pa­dá nud­né a neza­jí­ma­vé? Nesnášeli jste biflo­vá­ní slov­ní záso­by na hodi­ny cizí­ho jazy­ka? Tato nevšed­ní pub­li­ka­ce naru­ší veš­ke­ré před­sta­vy o uče­ní, jež se od této chví­le stá­vá zába­vou. Jakub Pok, lek­tor a zakla­da­tel Školy pamě­ti, vede něko­lik kur­zů, v nichž stu­den­ty učí osvěd­če­né pamě­ťo­vé tech­ni­ky. Způsoby efek­tiv­ní­ho zapa­ma­to­vá­ní se zabý­vá více než dva­cet let. Díky své­mu sys­té­mu je scho­pen si napří­klad do 5 minut zapa­ma­to­vat 25 tele­fon­ních čísel. Techniku klí­čo­vé­ho slo­va upra­vil a sesta­vil uce­le­ný pro­gram,...

Autor:
Carodej0

Čarodějnictví: globální historie

Významný němec­ký his­to­rik v této pub­li­ka­ci při­ná­ší mno­ho nových infor­ma­cí, jež se opí­ra­jí o nej­no­věj­ší his­to­ric­ké a antro­po­lo­gic­ké výzkumy. V Německu vyšla v roce 2005 a před­sta­vu­je nej­kva­lit­něj­ší mono­gra­fii, jež podá­vá vše­stran­ný pře­hled o ději­nách i sou­čas­nos­ti feno­mé­nu čaro­děj­nic­tví. Autor, naro­ze­ný v roce 1956, je žákem nej­pře­klá­da­něj­ší­ho němec­ké­ho his­to­ri­ka, Richarda van Dülmena. V letech 2008 až 2010 zastá­val úřad děka­na Filozofické fakul­ty Sárské uni­ver­zi­ty a nyní zde půso­bí jako pro­dě­kan. Je pova­žo­ván za nej­vý­znam­něj­ší­ho znal­ce pro­ble­ma­ti­ky dějin čaro­děj­nic­tví a čaro­děj­nic­kých pro­ce­sů. Se záka­zem kou­zel­nic­tví se setká­vá­me již...

Autor:
0170

Daňové a nedaňové náklady 2017

Vyznat se v pro­ble­ma­ti­ce daňo­vých a neda­ňo­vých nákla­dů je nezbyt­né nejen pro pod­ni­ka­te­le, nýbrž i pro zaměst­nan­ce finanč­ních účtá­ren a všech­ny ty, kte­ří se zabý­va­jí daní z pří­jmů z hle­dis­ka správ­né­ho uplat­ně­ní nákla­dů v zákla­du daně. Členové Komory daňo­vých porad­ců ČR, Mgr. Ing. Miloslav Hnátek a David Zámek, v letoš­ním roce navá­za­li na svou úspěš­nou pře­de­šlou pub­li­kač­ní čin­nost a pus­ti­li se do výkla­du toho­to obtíž­né­ho téma­tu. Vycházejí ze záko­na č. 586/1992 sb., o daních z pří­jmů, zejmé­na pak z § 24 až § 33, jež jsou klí­čo­vé pro vyře­še­ní...

Autor:
0190

Ženy českých panovníků 3

Mgr. Vladimír Liška, před­ní čes­ký záha­do­log, se ve tře­tím dílu této úspěš­né série věnu­je neprá­vem opo­mí­je­ným čtr­nác­ti kněž­nám a krá­lov­nám. Připomíná, že na bed­rech žen panov­ní­ků spo­čí­va­la nedů­le­ži­těj­ší úlo­ha, a to zajiš­tě­ní pokra­čo­vá­ní rodu. Byly nejen mat­ka­mi, ale i mece­náš­ka­mi kul­tu­ry, umě­ní a cha­ri­ty. Mnohdy ovliv­ňo­va­ly i vel­ká roz­hod­nu­tí svých man­že­lů, čímž se podí­le­ly na evrop­ském poli­tic­kém dění teh­dej­ší doby. Kniha rov­něž popi­su­je osu­dy tří žen, jež man­žel­ka­mi vla­da­řů neby­ly, a to čes­ké svě­ti­ce Anežky Přemyslovny, šlech­tič­ny Polyxeny z Lobkovic a mat­ky před­po­sled­ní­ho...

Autor:
0050

Větné rozbory expres (Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích)

Větné roz­bo­ry pat­ří k méně oblí­be­ným lát­kám v hodi­nách čes­ké­ho jazy­ka. Publikace urče­ná žákům 2. stup­ně základ­ních a stu­den­tům střed­ních škol vám usnad­ní pří­pra­vu na při­jí­ma­cí zkouš­ky i na obá­va­né písem­ky. Vzpomínáte si ješ­tě na pod­mět, pří­su­dek, pří­vlas­tek, před­mět, pří­slo­več­né urče­ní i dopl­něk? Znáte dru­hy ved­lej­ších vět, význa­mo­vé pomě­ry mezi sou­řad­ně spo­je­ný­mi věta­mi hlav­ní­mi, význa­mo­vé pomě­ry mezi jed­not­li­vý­mi čle­ny ve vět­ných čle­nech něko­li­ka­ná­sob­ných a mezi sou­řad­ně spo­je­ný­mi věta­mi ved­lej­ší­mi? Začíná se lát­kou pro 5. roč­ník a postu­pu­je se dále až k 9. roku stu­dia. Je zde...

Autor:
PribehyZJiznichCech0

Příběhy z jižních Čech - Novohradsko a Doudlebsko - 89 %

Když ven­ku vlád­ne dušič­ko­vé sych­ra­vé poča­sí, není divu, že se v hos­po­dě Veselka sejde spous­ta pout­ní­ků. Formanů, sed­lá­ků i pocest­ných, jejichž pou­ta­vé­mu vyprá­vě­ní naslou­chá také teo­log a sbě­ra­tel pověs­tí Jan František Zítek. Právě záslu­hou toho­to vzdě­la­né­ho spi­so­va­te­le se nám zacho­va­ly pověs­ti z oblas­ti na jih od Českých Budějovic až k rakous­ké hra­ni­ci. Pomocí toho­to netra­dič­ní­ho prů­vod­ce obje­ví­me mno­ho zná­mých i zce­la zapo­me­nu­tých loka­lit, jako napří­klad Netřebice, Nové Hrady, Rožmberk, Trhové Sviny, Velešín či Doudleby. Pro míst­ní je pak při­po­me­nu­tím boha­té his­to­rie jejich...

Autor:
0100

VTIPY PRO DĚTI

Všichni dob­ře víme, že smích léčí. Snad prá­vě pro­to se smě­je­me tak rádi a vyprá­vě­ní vti­pů zpes­t­ří kaž­dou osla­vu. Udělejme tedy něco pro zdra­ví a začtě­me se do nové­ho sou­bo­ru plné­ho anekdot a vese­lých háda­nek. Pokud chce­me zaba­vit a záro­veň poba­vit své děti, neu­dě­lá­me chy­bu, když jim nabíd­ne­me ten­to sbor­ník vti­pů, kte­ré zaru­če­ně roze­smě­jí nejen začí­na­jí­cí čte­ná­ře, nýbrž i ty tro­chu star­ší. Od této kníž­ky se neod­trh­ne­me, dokud ji nepře­čte­me až do kon­ce. Vtipy nás zave­dou do škol­ky, ško­ly,  do...

Autor:
0040

Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně

Stručná, pře­hled­ná, uži­teč­ná a prak­tic­ká, tak by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat pub­li­ka­ce psy­chi­at­ra a psy­cho­te­ra­pe­u­ta Dr. med. Jana Drehera. Je ide­ál­ní pro psy­chi­at­ry, kli­nic­ké psy­cho­lo­gy, psy­cho­te­ra­pe­u­ty, prak­tic­ké léka­ře, odbor­né zdra­vot­ní­ky, soci­ál­ní pra­cov­ní­ky i ošet­řo­va­te­le. Zajímavá může být též pro samot­né paci­en­ty i jejich rodin­né pří­sluš­ní­ky, kte­ří se jejím pro­střed­nic­tvím mohou lépe sezná­mit s léč­bou psy­chic­kých poruch pomo­cí léčiv. Příručka se sou­stře­ďu­je na nej­dů­le­ži­těj­ší zna­los­ti, jež jsou nut­né k poro­zu­mě­ní a „samo­stat­né­mu pro­vá­dě­ní medi­ka­men­tóz­ní tera­pie psy­chic­kých poruch“. Nejprve se zabý­vá výbě­rem vhod­ných psy­cho­far­mak, jež...

Autor:
Mysli0

Mysli jako Einstein

Žít pod­le pra­vi­del vytvá­ří mno­há ome­ze­ní, kte­rá brá­ní skvě­lým nápa­dům, aby se obje­vi­ly. Co bys­te řek­li tomu vybo­čit ze zaje­tých kole­jí a otevřít před sebou poklad­ni­ci nových řeše­ní, jež nás všech­ny obo­ha­tí. Scott Thorpe, MBA, je auto­rem řady paten­tů na elek­tric­ké a polo­vo­di­čo­vé ino­va­ce. Jeho návrhy robo­tů a leto­vých simu­lá­to­rů vydě­la­ly přes 1,3 mili­ar­dy dola­rů. Jak podo­tý­ká, zákla­dem úspě­chu je pře­stat uva­žo­vat pod­le záko­ni­tos­tí, jež vlád­nou v kaž­dém věd­ním obo­ru i v živo­tě. Je tře­ba na pro­blém pohléd­nout ze zce­la jiné­ho...

Autor:
0

Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů

Chystáte se vylep­šit váš rodin­ný dům? Plánujete vestav­bu pod­kro­ví, výmě­nu pod­la­ho­vých kry­tin, oken či úpra­vu elek­tro­in­sta­la­ce? Tato kni­ha vám může pomo­ci a nabíd­ne mno­ho uži­teč­ných rad i postře­hů. Každý z nás by rád při­způ­so­bil byd­le­ní svým potře­bám a rodin­ný domek, ať už zdě­dě­ný či zakou­pe­ný, zre­no­vo­val, aby lépe odpo­ví­dal dneš­ním poža­dav­kům na pohod­lí, funkč­nost i este­tic­kou hod­no­tu. Stavební inže­nýr Martin Perlík se zamě­řu­je na rekon­struk­ci domů i jejich posu­zo­vá­ní před náku­pem a od roku 2010 píše odbor­ný sta­vař­ský blog, v němž zve­řej­ňu­je mno­ho zají­ma­vých člán­ků....

Autor:
DanovTipy0

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným

Pokud pod­ni­ká­te pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným nebo uva­žu­je­te o jejím zalo­že­ní, tato pub­li­ka­ce vám poskyt­ne vel­mi dob­rý návod, jak začít. Daňový porad­ce Mgr. Ing. Miloslav Hnátek, mimo jiné autor knih Daňové a neda­ňo­vé nákla­dy 2017 a Zcela legál­ní daňo­vé tri­ky 2016, se zamě­řu­je na práv­ní pomoc a finanč­ně eko­no­mic­ké rady ve věcech daní, odvo­dů a poplat­ků. V úvo­du pozna­me­ná­vá, že se zří­ze­ní spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným sta­lo v posled­ních letech nej­žá­da­něj­ší for­mou pod­ni­ká­ní, jeli­kož má řadu před­nos­tí. Výhodou je ome­ze­né ruče­ní, ochra­na majet­ku...

Autor:
Joga0

Rebecca Rissmanová: Jóga pro tebe - 98 %

Získat pruž­něj­ší tělo i schop­nost lépe zvlá­dat kaž­do­den­ní stres by si přál kaž­dý. Pomocí této nevšed­ní pub­li­ka­ce se nám to může poda­řit. Zábavnou for­mou sezna­mu­je dět­ské, ale i dospě­lé čte­ná­ře se základ­ní­mi prin­ci­py a pozi­ce­mi jógy. Objasňuje, v čem spo­čí­vá, struč­ně zmi­ňu­je její his­to­rii, uvá­dí nej­dů­le­ži­těj­ší san­skrt­ské ter­mí­ny. Nachází odpo­věď na to, proč ji cvi­čit a čím tělu pro­spí­vá. Připomíná, že je léči­vá nejen pro naši fyzic­kou strán­ku, ale i dušev­ní tím, že napo­má­há zís­kat vět­ší psy­chic­kou poho­du a rov­no­váhu pro­střed­nic­tvím říze­né­ho...

Autor: