Kritiky.cz > Články autora:Mgr. Martina Masaříková

Černobílé pohádky – brána do kouzelného světa

Půvabná pub­li­ka­ce, jejímž zakou­pe­ním při­spě­je­me na kon­to Společnosti pro ranou péči, obsa­hu­je cel­kem 18 pří­bě­hů. Tato spo­leč­nost se věnu­je rodi­nám s dět­mi se zra­ko­vým i jiným posti­že­ním, z toho důvo­du byl patr­ně...Read more »

María Hesseová – Frida Kahlo – Působivý ilustrovaný životopis

Bohatě ilu­stro­va­ný netra­dič­ní prů­vod­ce živo­tem slav­né mexic­ké malíř­ky, naro­ze­né 6. čer­ven­ce 1907 v Coyoacánu, vás doslo­va pohl­tí. Vychází z jejích obra­zů, den­ních zázna­mů i mno­ha roz­ho­vo­rů. Je psán for­mou dení­ku a pro­vá­zí jej mno­ho...Read more »

Colin Stuart, Ximo Abadía – Rychlost svitu hvězd – Zábavné seznámení s fyzikou

Zajímají se naše děti o fyzi­ku, či je nao­pak ten­to obor děsí? Pomocí této pře­krás­né pub­li­ka­ce obje­ví spous­tu zají­ma­vos­tí a nadchnou se pro svět plný elektři­ny a mag­ne­tis­mu, gra­vi­tač­ních záko­nů, zvu­ku i hvězd. Úchvatnou...Read more »

Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava

Kniha, sestá­va­jí­cí ze dvou zápis­ní­ků, zaujme na prv­ní pohled nápa­di­tou a hra­vou gra­fi­kou. Potěší nejen kama­rád­ky, ale tře­ba i sest­ry, kte­ré jsou v podob­ném věku. Je urče­na dív­kám od osmi let. Zápisníčky...Read more »

Dítě, které se v životě neztratí – publikace pro všechny rodiče

Každý z nás by si přál vycho­va­né a samo­stat­né děti, kte­ré si doká­žou v živo­tě pora­dit. Odpovědnost za to, aby z nich vyrost­ly zdra­vé osob­nos­ti, nese­me my, rodi­če. Autorka vystu­do­va­la psy­cho­lo­gii na Filozofické...Read more »

Tajemná místa pohanů – po stopách předků

Doba pra­vě­ku a rané­ho stře­do­vě­ku nás fas­ci­nu­je mimo jiné pro­to, že o ní pří­liš mno­ho neví­me a vět­ši­na infor­ma­cí tak zůstá­vá opře­de­na tajem­stvím. Pravěk a raný stře­do­věk tvo­ří nejdel­ší obdo­bí v ději­nách lid­stva. I z toho...Read more »

Přírodní léčení - Uzdravte se svépomocí – zdraví dostupné pro každého

Také nále­ží­te k těm, kte­ří se při nej­růz­něj­ších obtí­žích chtě­jí vydat při­ro­ze­něj­ší ces­tou k uzdra­ve­ní? Kniha Melissy Corkhill je nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem pro všech­ny, kte­ří tou­ží udě­lat něco pro své zdra­ví a záro­veň neza­tí­žit...Read more »

Zpět do dávných časů

Dne 30. dub­na jsem už od rána s oba­va­mi sle­do­va­la oblo­hu. Podle někte­rých před­po­vě­dí mělo pršet, což by zka­zi­lo celou akci Pálení čaro­děj­nic a sta­vě­ní máj­ky v par­ku Václavka na Střížkově, pořá­da­nou Spolkem...Read more »

Pedagogická psychologie pro učitele

Vyučování před­sta­vu­je sou­stav­ný výchovně-vzdělávací pro­ces, ve kte­rém žáci zís­ká­va­jí a pro­cvi­ču­jí si žádou­cí doved­nos­ti i zna­los­ti. Pedagogická psy­cho­lo­gie je své­byt­nou odbor­nou dis­ci­plí­nou, jež se nachá­zí na pome­zí věd zkou­ma­jí­cích pod­sta­tu lid­ské­ho...Read more »

VELMI OSOBNÍ KNIHA O ZDRAVÍ – krok k lepšímu životu

Začíná nový rok, a to je nej­lep­ší doba na před­se­vze­tí. Jistě mi dáte za prav­du, že vět­ši­na z nás by si přá­la nastar­to­vat násle­du­jí­cí měsí­ce v kon­di­ci a s lep­ším zdra­vím. Co bys­te řek­li...Read more »

Spiritualita wellness (Jiří Tůma, Milada Krejčí, Václav Hošek)

Všichni tři auto­ři jsou před­ní­mi vyu­ču­jí­cí­mi na Vysoké ško­le těles­né výcho­vy a spor­tu Palestra. Jak podo­tý­ka­jí, žije­me v době narůs­ta­jí­cí­ho zájmu o spi­ri­tu­a­li­tu ve vzta­hu k lid­ské­mu zdra­ví. Kořeny spi­ri­tu­a­li­ty well­ness saha­jí do doby...Read more »

Domácí laboratoř - vydejte se do fascinujícího světa vědy

Máme doma zví­da­vé dít­ko? Zajímá se náš syn či dce­ra živě o dění kolem sebe? Podpořme dět­skou tou­hu po vědě­ní a ponoř­me se spo­lu s nimi do vzru­šu­jí­cí­ho svě­ta expe­ri­men­tů, jež nadchnou nejen malé,...Read more »

Aromaterapie podle ročních období – kniha, jež pohladí duši a zútulní domov

V pod­zim­ním sych­ra­vém poča­sí bývá­me méně ven­ku a sná­ze se může­me pono­řit do své­ho nit­ra. Připadá mi, že i vůně jsou na pod­zim inten­ziv­něj­ší – ať už se jed­ná o dech pada­jí­cí­ho lis­tí,...Read more »

Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct

Blíží se Vaší dce­ři obdo­bí dospí­vá­ní? Publikace HOLKY, NEDĚSTE SE PUBERTY od auto­rů Lizzie Coxové a Damiena Weighilla ji zábav­nou for­mou sezná­mí s úska­lí­mi této doby a cit­li­vě ji pro­ve­de neleh­kou ces­tou...Read more »

Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání)

Stále někam spě­chá­me, nic nestí­há­me a ničí nás stres? Pečujeme o své blíz­ké a na sebe čas­to zapo­mí­ná­me. Známe vůbec své tou­hy, cíle či to, co nás zaru­če­ně potě­ší? Pokud ne, zkus­me se...Read more »

Uvnitř v sobě - Najděte svoji cestu

Cítíme se vyčer­pa­ní? Máme pocit, že nic nezvlá­dá­me a čím více se sna­ží­me, tím více se vzda­lu­je­me své­mu cíli? Tato pub­li­ka­ce nám může pomo­ci. Michael Neill 25 let půso­bí jako...Read more »

Bolest a sexuální dysfunkce mužů

MUDr. Luděk Daneš, CSc., se sexu­ál­ní­mi dys­funk­ce­mi podrob­ně zabý­vá již ve svých pře­de­šlých pub­li­ka­cích, nyní se však více zamě­řu­je na tyto poru­chy ve spo­ji­tos­ti s boles­tí. Zabývá se vše­mi zná­mý­mi...Read more »

Kluci, neděste se puberty

Blíží se Vašemu syno­vi obdo­bí dospí­vá­ní? Tato pub­li­ka­ce jej zábav­nou a čti­vou for­mou sezná­mí s úska­lí­mi puber­ty a cit­li­vě jej pro­ve­de neleh­kou ces­tou k dospě­los­ti. Chlapcům od 9 let nastí­ní změ­ny nejen fyzic­ké,...Read more »

Poznáváme... Zvířata v lese

Pokud je vašim dětem oko­lo pěti let, tato půvab­ná kníž­ka je okouz­lí. Zavede je do svě­ta pří­ro­dy a její záslu­hou se nau­čí mno­ho zají­ma­vé­ho. Postupně se sezná­mí s vlkem obec­ným, rysem...Read more »

Nevěsta (uživatelská příručka) - Jak dobře připravit, přežít a užít si ten nejdůležitější den v životě

Jistě si pře­je­me, aby náš sva­teb­ní den byl tím nej­krás­něj­ším v živo­tě a vše pro­běh­lo přes­ně pod­le před­stav. Zvládnout pří­pra­vy s úsmě­vem na rtech nám pomů­že prá­vě tato nápa­di­tá pub­li­ka­ce. Její záslu­hou...Read more »

Můj tajný deník na zip

Pokud váhá­te nad tím, čím potě­šit svou malou dce­ru či vnuč­ku pod stro­meč­kem, ten­to taj­ný deník je to pra­vé. Potěší nápa­di­tým designem s lesk­lý­mi des­ka­mi a zipo­vým zapí­ná­ním, zakon­če­ným hvěz­dič­kou, kte­ré vytvo­ří...Read more »

Útulný domov s rostlinami

Uvažovali jste o tom, že si svůj pří­by­tek zkrášlí­te rost­li­na­mi? Tato výprav­ná pub­li­ka­ce vám uká­že správ­nou ces­tu k útul­né­mu byd­le­ní. Autoři nejsou v obo­ru žád­ný­mi nováč­ky. Ian Drummond, inte­ri­é­ro­vý desig­nér a drži­tel zla­té...Read more »

Jak se naučit 100 slovíček za hodinu

Také vám uče­ní slo­ví­ček při­pa­dá nud­né a neza­jí­ma­vé? Nesnášeli jste biflo­vá­ní slov­ní záso­by na hodi­ny cizí­ho jazy­ka? Tato nevšed­ní pub­li­ka­ce naru­ší veš­ke­ré před­sta­vy o uče­ní, jež se od této chví­le stá­vá...Read more »

Čarodějnictví: globální historie

Významný němec­ký his­to­rik v této pub­li­ka­ci při­ná­ší mno­ho nových infor­ma­cí, jež se opí­ra­jí o nej­no­věj­ší his­to­ric­ké a antro­po­lo­gic­ké výzkumy. V Německu vyšla v roce 2005 a před­sta­vu­je nej­kva­lit­něj­ší mono­gra­fii, jež podá­vá vše­stran­ný pře­hled o ději­nách i sou­čas­nos­ti...Read more »

Daňové a nedaňové náklady 2017

Vyznat se v pro­ble­ma­ti­ce daňo­vých a neda­ňo­vých nákla­dů je nezbyt­né nejen pro pod­ni­ka­te­le, nýbrž i pro zaměst­nan­ce finanč­ních účtá­ren a všech­ny ty, kte­ří se zabý­va­jí daní z pří­jmů z hle­dis­ka správ­né­ho uplat­ně­ní nákla­dů v zákla­du daně....Read more »

Ženy českých panovníků 3

Mgr. Vladimír Liška, před­ní čes­ký záha­do­log, se ve tře­tím dílu této úspěš­né série věnu­je neprá­vem opo­mí­je­ným čtr­nác­ti kněž­nám a krá­lov­nám. Připomíná, že na bed­rech žen panov­ní­ků spo­čí­va­la nedů­le­ži­těj­ší úlo­ha, a to...Read more »