Vánoční bábovka od babi Maru! Mňamka ke kávě, která neomrzí

Babi Maru býva­la moje uči­tel­ka vaře­ní a peče­ní, byl na ni spo­leh a pře­da­la mi výteč­né recep­ty, kte­ré pou­ží­vám do teď. Nejraději měla Vánoce, svát­ky kli­du a rodin­né poho­dy a tomu také odpo­ví­da­lo množ­ství...Číst dál »

Vanilkové makronky: světový zákusek proti depresi!

Makronky je slad­ká pochout­ka z Francie, kte­rou jakmi­le jed­nou ochut­ná­te, už bez ní nebu­de­te moci žít. V dneš­ním recep­tu se podí­vá­me na vanil­ko­vé makron­ky, kte­ré se hodí jak na osla­vu naro­ze­nin,...Číst dál »

Francouzská cibulačka podle Týnuše Pobožné

Pro ty, kte­ří hle­da­jí recept na cibu­lač­ku pod­le čes­ké recep­tu­ry, dopo­ru­ču­ji pře­jít na ten­to člá­nek. Francouzská cibu­lač­ka se od té čes­ké liší někte­rý­mi ingre­di­en­ce­mi, ale urči­tě sto­jí za vyzkou­še­ní! Pro...Číst dál »

Recept na kuře z Marseille odhalen! Znáte ho?

Kuře z Marseille je typic­ká jihofran­couz­ská pochout­ka a tomu odpo­ví­dá i samot­ná chuť kuře­te. Stačí vyro­bit, usa­dit se ke sto­lu, ochut­nat prv­ní sous­ta a v tu chví­lí se oct­ne­te ve Středomoří a ucí­tí­te neza­mě­ni­tel­nou vůni...Číst dál »

Salát z vařeného hovězího masa si zamilujete

Jsem milov­ni­ce salá­tů! Ať už se jed­ná o let­ní, ovoc­né salá­ty nebo hově­zí salát, mám pro ně sla­bost. Saláty se hodí na slav­nost­ní sešlos­ti s přá­te­li a nebo tře­ba jako leh­ká pochout­ka...Číst dál »

Kotlety s rýží a vínem. Konečně ten správný recept!

Kotlety s rýží a vínem na ten­to způ­sob dělám moc ráda doma, máme je s celou rodi­nou moc rádi. Na vep­řo­vé zkrát­ka nedám dopus­tit! Proto jsem ráda, že vám dnes před­sta­vu­ji ten­to recept....Číst dál »

Novoroční čočka s uzeným uspokojí nejen Váš žaludek!

Novoroční čočka je tra­dič­ní jíd­lo, kte­ré se podá­vá na Nový rok. Čočku ser­ví­ru­ji po novorč­ním pří­pit­ku spo­lu s okur­kou a uze­ným. Toto jíd­lo má svo­ji tra­di­ci a pově­ru, pod­le kte­ré vám čočka na Nový...Číst dál »

Sváteční ořechová bábovka: recept našich babiček

Bábovky všich­ni zná­me od svých babi­ček, kte­ré si je nemo­hou vyna­chvá­lit. Nutno řict, že v minu­los­ti byla bábov­ka vel­mi uzna­vá­ným zákuskem, kte­rý se podá­val jen v nedě­li, a nebo při slav­nost­ní udá­los­ti. I když...Číst dál »

Recept na dvoubarevné koule z centra Prahy

Recept na dvou­ba­rev­né kou­le jsem se nau­či­la v cuk­rár­ně v cen­t­ru Prahy, kde jsem strá­vi­la svá nej­lep­ší léta. Po kulič­kách byl vždy ten nej­vět­ší zájem, a tak jsem si dala zále­žet, abych se...Číst dál »

Hráškový krém 1000x jinak

Hráškový krém není ani tak polév­ka,  jako spíš výteč­ná omáč­ka. Pro tuto pochout­ku má hod­ně lidí svůj vlast­ní název, já jí říkám lido­vě „hra­ši­ce“. Název, kte­rý mi při­po­mí­ná moji babič­ku,...Číst dál »

Recept na vánoční makronky konečně odhalen!

Vánoční makron­ky jsou dal­ší ze řady makron­ko­vých recep­tů, kte­ré může­te na Tvojechvilka nalézt. V návaz­nos­ti na před­cho­zí vanil­ko­vé makron­ky dnes při­dá­vá­me recept, kte­rý se hodí do vánoč­ní poho­dy, jako lahod­ný...Číst dál »

Máme recept na strouhaný jablkový koláč z Moravy!

Strouhaný jabl­ko­vý koláč má koře­ny na Moravě, kde byl ve 20. sto­le­tí pova­žo­ván za slav­nost­ní dezert pro návštěvy z dale­ka. Lehký, naslád­lý a hlav­ně lahod­ný. To je jabl­ko­vý koláč. Jaký je jeho...Číst dál »

To je bomba! Fleky se zelím, jak je neznáte

Dnes si uká­že­me recept na vel­mi jed­no­du­ché jíd­lo, a to i pro svá­teč­ní kuchař­ky a kucha­ře. Dříve jsem se vyží­va­la v domá­cích těs­to­vi­nách, ale vzhle­dem k sou­čas­né­mu výbě­ru a kva­li­tě ital­ských těs­to­vin to už oprav­du není nut­né....Číst dál »

Vejce s křenem. Jídlo pro pořádné chlapy!

Vejce s kře­nem bylo nej­ob­lí­be­něj­ší jíd­lo mého, dnes již zesnu­lé­ho, otce. Vždycky, když při­šel večer z pole, mamin­ka mu uva­ři­la vajíč­ka a on si je celá posy­pal kře­nem a s chu­tí se do nich dal....Číst dál »

Babičky recept! Jelení tokáň na hřibech

Jelení tokáň na hři­bech je výbor­ná maďar­ská zvě­ři­no­vá pochout­ka, kte­rá bude urči­tě chut­nat a při­jde vhod v obdo­bí sil­vest­ra a novo­roč­ních oslav. Jeho pří­pra­va nepat­ří k těm nej­jed­no­duš­ším a jele­ní maso na talí­ří mít také kaž­dý...Číst dál »

Mňam! Smažená jablíčka ve vinném těstíčku vás dostanou!

Smažená jablíč­ka pat­ří k mým vůbec nej­ob­lí­be­něj­ším mouč­ní­kům. Našla jsem v nich záli­bu za mých mla­dých let, když jsem chtě­la za kaž­dou cenu zaujmout své­ho vyvo­le­né­ho, kte­ré­ho jsem si, mož­ná i kvů­li...Číst dál »

Rybí filé v rajčatech. No to si pochutnáte!

Rybí filé v raj­ča­tech pat­ří mezi leh­ká jíd­la, kte­rá dopo­ru­ču­ji k všed­no­den­ní­mu obě­du nebo k veče­ři před spa­ním. Dejte si pozor, abys­te si v obcho­dě vybra­li vhod­né filé. Pokud totiž sáh­ne­te po zasta­ra­lém či suchém kous­ku,...Číst dál »

Vánoční pomerančový dort babičky Marty

Vánoční pome­ran­čo­vý dort je napros­to úžas­ný dort, vře­le ho dopo­ru­ču­ji. Je vláč­ný, díky pome­ran­čům a mand­lím chut­ná vánoč­ně. V kom­bi­na­ci šál­ku dob­ré kávy a vánoč­ních pohá­dek se jed­ná o napros­tou idyl­ku, na kte­rou...Číst dál »

Sváteční vánočka: Babi Maru konečně prozradila recept!

O Vánocích se může­me obe­jít bez dor­tů, cuk­ro­ví, dokon­ce i bez štrůdlu, ale bez vánoč­ky v žád­ném pří­pa­dě. Ta pros­tě ke svát­kům pat­ří. V minu­los­ti se dokon­ce do vánoč­ky zapé­kal hrá­šek, a kdo...Číst dál »

Podzimní cibulačka nasytí nejen farmáře!

Cibulačka je oblí­be­ná polév­ka zejmé­na mezi far­má­ři! To jsem pozna­la již za svých mla­dých let, kdy jsem vyvá­ře­la, ješ­tě coby svo­bod­ná a nezku­še­ná děva, far­má­řům po celo­den­ní šichtě na poli! Bývá...Číst dál »

Zelňačka s klobáskou a příchutí Maďarska!

Zelňaček je spous­ta, moc dob­rá je i ta čes­ká, ale já se chci s vámi dnes podě­lit o svůj vlast­ní, maďar­ský recept. Když jsem tuto polé­ku udě­la­la popr­vé, vnou­ča­ta po ní sko­či­la a na...Číst dál »

Citrónové brambory se hodí ke všemu! Znáte recept?

Citrónové bram­bo­ry jsou úžas­nou, níz­ko­ka­lo­ric­kou bom­bou, kte­rou musí­te vyzkou­šet. Jedná se o rych­lé a lev­né jíd­lo, kte­ré oce­ní­te nejen na jaře. Pokud máte mož­nost pou­žít vlast­ní bram­bo­ry ze skle­pa, nevá­hej­te a udě­lej­te to.  ...Číst dál »

Studená okurková polévka podle Týnky Strmé

Představovali jste si někdy, jak by asi chut­na­la tako­vá polév­ka z okur­ky? Potom se vám prá­vě poštěs­ti­lo. Studená okur­ko­vá polév­ka je ide­ál­ní pokrm do par­ných let­ních dnů a navíc neče­ka­ně obo­ha­tí...Číst dál »

Zapečené brambory s lilkem a rajčaty. Neodoláte!

Zapečené bram­bo­ry s lil­kem a raj­ča­ty jsou jed­no z mých nej­ob­lí­be­něj­ších jídel. Zdravé, leh­ké, jed­no­du­ché. Nejlépe se jíd­lo hodí do jara a léta, ale v dneš­ní době, kdy si ingre­di­en­ce může­me sehnat celo­roč­ně v obcho­dech,...Číst dál »

No to je rychlovka! Těstoviny s rajčaty a se sýrem

Jedno z nej­ob­lí­be­něj­ších jídel mla­dých lidí. Rychlé, leh­ké, zvlád­ne ho téměř kaž­dý a uspo­ko­jí i vel­mi nároč­né stráv­ní­ky. Těstoviny s raj­ča­ty a se sýrem jsou vyni­ka­jí­cí vol­bou pro všech­ny pří­pa­dy. Zasytí na dlou­hou dobu,...Číst dál »

Sýrová kolečka na vánoční stůl! Recept od babi Maru

Sýrová koleč­ka se náram­ně hodí jako vánoč­ní pohoš­tě­ní pro svá­teč­ní návštěvy pří­buz­ných. Jejich pří­pra­va je jed­no­du­chá a neza­be­re vám, v oče­ká­va­ném vánoč­ním spě­chu, zby­teč­ně moc času. Recept jsem dosta­la od babi...Číst dál »