Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články autora:Milena Petrášová

Než natáhnu brka: Temný finský román, který u čtenářů probouzí chuť k životu.

Číst romá­ny Anttiho Tuomainena zna­me­ná zabý­vat se téma­ty lid­ské exis­ten­ce a záro­veň obje­vo­vat pro­stře­dí noir detek­ti­vek. Ani jeho nej­no­věj­ší kni­ha není výjim­kou: se smr­tí­cí dáv­kou humo­ru při­ná­ší pří­běh o člo­vě­ku, kte­rý...Read more »

Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou

Česká ces­to­va­tel­ka Dominika Gawliczková ve své nové kni­ze popi­su­je dob­ro­druž­ství, kte­rá zaži­la na své dese­ti­mě­síč­ní ces­tě Jižní Amerikou. Nečekejte ale kla­sic­kou ces­to­pis­nou poho­dič­ku. Zdolání vel­ké­ho kon­ti­nen­tu na malé motor­ce...Read more »

Biozahrada: Zahrada bez chemie a plná života

V dneš­ní době snad není člo­vě­ka, kte­rý by neznal pojem „eko“ a „bio“. S ape­lem na zdra­vý život­ní styl se však vyskyt­la i vlna zne­hod­no­ce­ní či nedů­vě­ry a pod balas­tem růz­ných dez­in­for­ma­cí pak mno­zí z nás...Read more »

Léčba duše bez pilulek? Stačí se projít lesem, radí japonský bestseller.

Shinrin-yoku, to je kniž­ní novin­ka, kte­rá čte­ná­řům radí, jak vyu­žít bla­ho­dár­né účin­ky pří­ro­dy.  Kromě vědec­kých poznat­ků pro­fe­so­ra Yoshifumi Miyazakiho v ní najde­me také prak­tic­ké tipy, jak zmír­nit nega­tiv­ní účin­ky dneš­ní...Read more »

Doppler je zpátky. Jak dopadne jeho návrat do společnosti?

Doppler je úspěš­ný a pil­ný muž. Poté, co jed­no­ho dne spad­ne z kola, obrá­tí svůj „doko­na­lý“ život vzhů­ru noha­ma, opouš­tí rodi­nu a začne žít v lese. Jeho jedi­ným a sku­teč­ným pří­te­lem se stá­vá los...Read more »

Margit Slimáková: Velmi osobní kniha o zdraví

Jak zvlá­dat jíd­lo, kari­é­ru, rodi­nu, péči o sebe, kri­ti­ku, věk i chuť na čoko­lá­du. Tak zní podti­tu­lek vel­mi oče­ká­va­né kníž­ky od Margit Slimákové, čes­ké die­to­lož­ky, blo­gger­ky a pro­pa­gá­tor­ky zdra­vé výži­vy. Tak jako...Read more »
Stránka načtena za 1,81672 s | počet dotazů: 171 | paměť: 30155 KB. | 25.10.2021 - 01:16:36