Autor: Martin Novosad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA0

Bratislavský festival potvrdil silnou pozici snímků z bývalé Jugoslávie a navštívil jej Jean-Marc Barr

Slavnostním závě­reč­ným cere­mo­ni­á­lem s vyhlá­še­ním cen pro vítěz­né sním­ky, her­ce a tvůr­ce skon­či­la v úte­rý 14. 11. 2017 sou­těž­ní část 19. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Bratislava. Tradiční fil­mo­vá akce na Slovensku letos kvů­li finan­cím zre­du­ko­va­la svůj pro­gram, ale para­dox­ně tak díky úspor­ným opat­ře­ním dala ve svém pro­gra­mu vět­ší před­nost kva­li­tě uvá­dě­ných sním­ků před jejich kvan­ti­tou. Hlavní...

Autor:
mffbrat0

Jedním z témat blížícího se 19. ročníku MFF Bratislava bude filmové herectví

Když nepři­jdeš, neza­ži­ješ. Tradiční slo­gan Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Bratislava láká i v letoš­ním roce na novou por­ci fil­mo­vých zážit­ků. Pro letoš­ní již 19. roč­ník si orga­ni­zá­to­ři zvo­li­li jako jed­no z hlav­ních témat „fil­mo­vé herec­tví“. Už tra­dič­ně se také pro­po­ju­je toto téma s vizu­ál­ní kon­cep­cí akce. Jak může­te ostat­ně vidět už v ofi­ci­ál­ní fil­mo­vé zněl­ce, fil­mo­vé herec­tví...

Autor:
8 hlav šílenství_foto 30

Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou

Nový čes­ký film 8 hlav šílen­ství reži­sér­ky Marty Novákové (kte­rá debu­to­va­la v roce 2006 celo­ve­čer­ním hra­ným sním­kem Marta) roz­hod­ně není main­stre­a­mo­vou zába­vou pro kaž­dé­ho. I přes účast zpě­vač­ky Anety Langerové v hlav­ní roli jde totiž o veskr­ze autor­ské dílo, kte­ré se pokou­ší spe­ci­fic­kou for­mou nahléd­nout na život a dílo rus­ké bás­níř­ky Anny Alexandrovny Barkovové. Mladá...

Autor:
Nejsledovanejsi a poster0

NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY

Poprvé v rám­ci čes­ké kine­ma­to­gra­fie se dostá­vá na plát­na sní­mek, kte­rý se pokou­ší nahléd­nout feno­mén tuzem­ské you­tu­ber­ské scé­ny. Vedle samot­né­ho téma­tu, kte­ré vytvá­ří zají­ma­vý mezi­ge­ne­rač­ní kon­flikt mezi rodi­či a jejich dět­mi, v němž jde o názo­ro­vý střet nad tím, jest­li vůbec you­tu­be­ři mohou zpro­střed­ko­vá­vat něja­ké smys­lu­pl­né hod­no­ty, nebo se jed­ná jen o vychý­le­nou zába­vu, může­me...

Autor:
Tereza Voriskova a Jan Sverak0

Exkluzivní rozhovor se scenáristou a režisérem Janem Svěrákem o jeho novém filmu PO STRNIŠTI BOS

Do tuzem­ských kin vstou­pil nový sní­mek rodin­né­ho tan­de­mu Zdeňka a Jana Svěrákových. Zdeněk se ten­to­krát posta­ral „jen“ o lite­rár­ní před­lo­hu, kte­rou roz­ší­řil his­to­rii čle­nů rodi­ny Součkových, jež už zná­me z Obecné ško­ly, o udá­los­ti z obdo­bí Protektorátu Čechy a Morava, čili dějo­vě před­chá­ze­jí­cí dnes už kul­tov­ní­mu sním­ku z počát­ku 90. let. Jan si tak musel moti­vy z otco­vých auto­bi­o­gra­fic­kých...

Autor:
herecka-uma-thurman0

Karlovarské festivalové gejzíry aneb ohlédnutí za 52. ročníkem MFF v Karlových Varech

Nejprestižnější tuzem­ská fes­ti­va­lo­vá udá­lost sezó­ny, což Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech beze­spo­ru je, potvr­di­la, že čes­ký áčko­vý fes­ti­val stá­le pat­ří do vybra­né spo­leč­nos­ti důle­ži­tých fil­mo­vých akcí ve svě­tě. Ne snad pro­to, že by při­ta­ho­val až tako­vé množ­ství hvězd, kte­ré září v Cannes, Berlíně či Benátkách, či pre­mi­ér sním­ků respek­to­va­ných tvůr­ců, ale pře­de­vším fun­gu­je...

Autor:
art film fest 60

Košický Art Film Fest 2017 - ohlédnutí za nejvýznamnějším filmovým festivalem na Slovensku

        Slavnostním cere­mo­ni­á­lem v košic­kém Kunsthalle a pře­dá­ním cen vyvr­cho­lil v sobo­tu 24. červ­na 2017 už 25. roč­ník Art Film Festu Košice. Letošní roč­ník zce­la jed­no­znač­ně potvr­dil, že Art Film Fest je v sou­čas­nos­ti nej­re­spek­to­va­něj­ší fil­mo­vou akcí na Slovensku. Plných devět dní nabi­té­ho pro­gra­mu, zají­ma­vých setká­ní, na 170 fil­mo­vých pro­jek­cí a báječ­ná let­ní atmo­sfé­ra,...

Autor:
Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%)0

Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%)

Událost roku, za kte­rou bylo avi­zo­vá­no setká­ní dvou herec­kých legend Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v novém dis­tri­buč­ním celo­ve­čer­ním hra­ném fil­mu reži­sé­ra Jiřího Stracha (Anděl páně) a sce­náris­ty Marek Epstein (Václav, Roming, Signál), se po zhléd­nu­tí sním­ku Vrásky z lás­ky jeví jako nechut­ná pro­pa­gan­da. Nejednoho divá­ka, zna­lé­ho ale­spoň čás­teč­ně pře­de­šlé­ho vku­su obou zmi­ňo­va­ných mla­dých tvůr­ců,...

Autor:
Probudím se včera – divákova noční můra (40%)0

Probudím se včera – divákova noční můra (40%)

Proč cho­dit zby­teč­ně kolem hor­ké kaše. Další pokus o čes­kou kome­dii je směš­ný sám o sobě, ale bohu­žel ne záslu­hou dob­ře napsa­né­ho scé­ná­ře, zda­ři­lé rea­li­za­ce či sluš­ných herec­kých výko­nů. Přitom počá­teč­ní nápad nabí­zel slib­né výcho­dis­ko pro pří­běh čty­ři­ce­ti­le­té­ho uči­te­le Petra (Filip Blažek), kte­rý zjis­tí, že jedi­nou sku­teč­nou lás­kou pro něj v živo­tě byla jeho...

Autor:
Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60%)0

Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60%)

Oscarem oce­ně­ná Maryl Streepová za vydat­né pomo­ci rov­něž osca­ro­vých mas­ké­rů exce­lu­je v dal­ší život­ní roli, ten­to­krát brit­ské kon­zer­va­tiv­ní pre­mi­ér­ky Margaret Thatcherové, kte­rá se jako prv­ní žena v his­to­rii dosta­la do čela vlá­dy Jejího Veličenstva a pro­ra­zi­la tak bari­é­ry před­sud­ků, že dámy nema­jí v poli­ti­ce šan­ci. Životopis brit­ské minis­ter­ské před­sed­ky­ně je hoze­nou ruka­vi­cí do fil­mo­vé­ho...

Autor:
Nebát se, okrást, ošukat a rychle vypadnout - to je heslo, kterým se řídí Filos a Kája.0

Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet (40%)

Čekám na kome­dii a ona z plát­na nepři­chá­zí a tak čekám dál… mar­ně. Ve vol­né parafrá­zi na ústřed­ní stej­no­jmen­nou píseň sku­pi­ny Nightwork k nové­mu fil­mu tepr­ve čty­ři­a­dva­ce­ti­le­té­ho reži­sé­ra Tomáše Řehořka Signál, shr­nu­ji svá oče­ká­vá­ní a zkla­má­ní z dal­ší čes­ké pre­mi­é­ry letoš­ní­ho roku. Marketingová kam­paň se totiž sna­ži­la divá­ky nalá­kat na zába­vu, hvězd­né tuzem­ské herec­ké obsa­ze­ní, roz­ju­cha­ně...

Autor:
Den zrady (100%)0

Den zrady (100%)

Americký herec, pro­du­cent a reži­sér George Clooney se v holly­wo­od­ském sys­té­mu pro­pra­co­val až na úpl­ný vrchol, kdy už nemu­sí brát jaké­ko­liv role, aby si zvy­šo­val za kaž­dou cenu svou popu­la­ri­tu a tím i cenu na trhu herec­kých stars. Proto si také mohl dovo­lit ten luxus posta­vit se za kame­ru a začít natá­čet ambi­ci­óz­ní pro­jek­ty, kte­ré...

Autor:
Hugo a jeho velký objev (50%)0

Hugo a jeho velký objev (50%)

Režisér Martin Scorsese nato­čil rodin­ný film nomi­no­va­ný na 11 Oscarů, kte­rým sklá­dá poctu prů­kop­ní­kům kine­ma­to­gra­fie. Hrdina jeho sním­ku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minu­lé­ho sto­le­tí na paříž­ském nádra­ží, kde se sta­rá o hodi­ny a musí se skrý­vat před nádraž­ním hlí­da­čem (Sacha Baron Cohen) se svým dobr­ma­nem, kte­rý jej chce jakož­to bez­pri­zor­ní­ho...

Autor:
Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%)0

Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%)

Na výsle­dek fil­mo­vé adap­ta­ce dnes už téměř kul­tov­ní­ho tří­díl­né­ho komik­su Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, s hlav­ní posta­vou výprav­čí­ho Aloise Nebela v zapad­lé jese­nic­ké sta­ni­ci Bílý Potok, se čeka­lo dlou­hých pět let. Svůj podíl na tom měla zejmé­na zvo­le­ná meto­da roto­sko­pie, kdy se nej­pr­ve celý film nato­čil s živý­mi her­ci v reál­ném pro­stře­dí, aby se...

Autor:
0

Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj

Další fil­mo­vý výlet do časů husá­kov­ské nor­ma­li­za­ce, kte­rý by měli povin­ně zhléd­nout všich­ni fanouš­ci retro seri­á­lu Vyprávěj. Na roz­díl od nekon­flikt­ní­ho tele­viz­ní­ho nos­tal­gic­ké­ho vzpo­mí­ná­ní na báječ­ná léta soci­a­lis­mu, uka­zu­je totiž nový sní­mek Ondřeje Trojana odvrá­ce­nou stra­nu živo­ta v reži­mu, kte­rý pro mno­hé mož­ná nená­pad­ně, ale zato důsled­ně, doká­zal trestat jaké­ko­liv poku­sy...

Autor:
Habermannův mlýn – promarněná šance0

Habermannův mlýn – promarněná šance

Mlynář August Habermann byl sku­teč­nou posta­vou. V jese­nic­kém pohra­ni­čí mu za prv­ní repub­li­ky pat­ři­la vel­ká pila. Jakožto sudet­ský Němec se ože­nil těs­ně před vál­kou s Češkou židov­ské­ho půvo­du. Podnikatelská i rodin­ná idy­la, ze kte­ré se záhy po svat­bě naro­di­la dce­ra, by mož­ná neru­še­ně trva­la dál, kdy­by osu­dy jeho rodu i obce, slo­že­né z česko-německého oby­va­tel­stva, nezvál­co­va­ly...

Autor:
Román pro muže, který nemůže0

Román pro muže, který nemůže

Šest let po Renčově fil­mo­vé adap­ta­ci Románu pro ženy při­chá­zí zopa­ko­vat komerč­ní úspěch na plát­nech kin dal­ší z úspěš­ných best­selle­rů Michala Viewegha Román pro muže. Projekt, kte­rý si na auto­ro­vi doslo­va vypro­sil Miroslav Donutil, zfil­mo­val ten­to­krát reži­sér popu­lár­ních Bobulí Tomáš Bařina. Jak uspo­ko­ji­vě se mu poda­ři­lo uko­čí­ro­vat herec­ký bul­do­zer čes­ké megastar, pro...

Autor:
Karate Kid – globalizovaný filmový průvodce po Číně i vnitřních pocitech0

Karate Kid – globalizovaný filmový průvodce po Číně i vnitřních pocitech

Přiznejme si rov­nou, že když se před časem obje­vi­ly v médi­ích zprá­vy o tom, že se Hollywood pouš­tí do rema­ku iko­no­gra­fic­ké­ho díla 80. let pro mla­dé pub­li­kum, kte­rým Karate Kid, i přes svou prů­měr­nost zpra­co­vá­ní a sche­ma­tič­nost pří­bě­hu, pře­ce jenom byl, že se režie cho­pí nor­ský náde­ník Harald Zwart (kte­rý bez­na­děj­ně pohřbil novou ver­zi Růžového...

Autor:
Největší z Čechů – Sedláčkova z nouze ctnost0

Největší z Čechů – Sedláčkova z nouze ctnost

Ambiciózní sce­náris­ta a reži­sér Robert Sedláček stří­dá úspěš­ně fil­mo­vé žán­ry. Po debu­to­vém psy­cho­lo­gic­kém thrille­ru Pravidla lži loni divá­kům před­sta­vil kome­di­ál­ně ladě­né Muže v říji a jeho sou­čas­ná novin­ky Největší z Čechů by se dala ozna­čit za hra­ný doku­ment s auto­bi­o­gra­fic­ký­mi inspi­rač­ní­mi prv­ky.

Autor:
Kajínek – příliš mnoho povyku0

Kajínek – příliš mnoho povyku

Je režij­ní debut her­ce a kaska­dé­ra Petra Jákla ml., inspi­ro­va­ný sku­teč­ným pří­bě­hem nej­po­pu­lár­něj­ší­ho čes­ké­ho zlo­čin­ce posled­ních let, dal­ší bul­vár­ní sen­za­cí, kte­rá má jen při­táh­nout pozor­nost k jeho pří­pa­du, nebo záro­veň hlub­ší umě­lec­kou výpo­vě­dí o sta­vu naší polis­to­pa­do­vé spo­leč­nos­ti?

Autor:
Na co se těšit ve Varech0

Na co se těšit ve Varech

Karlovarský fil­mo­vý fes­ti­val star­tu­je už v pátek 2. čer­ven­ce. Letošní 45. roč­ník nabí­zí sice méně fil­mů, než v uply­nu­lých edi­cích, zato je ale vel­ká prav­dě­po­dob­nost, že si v pře­hled­něj­ším pro­gra­mu vybe­re­te sním­ky, na kte­ré se, díky někdy až třem pro­jek­cím, oprav­du dosta­ne­te.

Autor: