Autor: Libor Hejl

Aratat0

Ararat (2002)

Atom Egoyan pat­ří mezi mé oblí­be­né reži­sé­ry (zís­kal si mě jed­no­ho veče­ra na čt2 sním­kem Exotica), ale z rela­tiv­ně skrom­né sbír­ky jeho fil­mů (není to roz­hod­ně něja­ký fil­mo­vý „gra­fo­man“) jsem roz­hod­ně nevi­děl všech­ny, což jsem se tak nějak roz­ho­dl napra­vit... A kde začít jin­de než u fil­mu Ararat, popi­su­jí­cí­ho udá­los­ti, kte­ré se sta­ly přes­ně před 100 lety (a v pod­sta­tě rezo­nu­jí spo­leč­nos­tí dodnes). Ano, mlu­vím tu o armén­ské geno­ci­dě. Nebyl by to ale Egoyan, kdy­by se oné lát­ky necho­pil po svém...

Autor:
VHS0

V/H/S (2012)

Kdo mě zná, tak prav­dě­po­dob­ně cel­kem dob­ře ví, že pro horo­ro­vý sub­žánr zva­ný „found foo­tage“ mám jis­tou sla­bost. V ang­lič­ti­ně se tomu říká „guil­ty ple­a­su­re“, tedy vím, že se více­mé­ně jed­ná o prvo­plá­no­vou (a někdy dost stu­pid­ní) zába­vu, ale... nemo­hu si pomo­ci. Jo, Bergman v tu chví­li rotu­je v hro­bě. VHS (budu to psát bez těch čar) pat­ří mezi to vzác­né pro­cen­to z žán­ru, kte­ré by snad šlo ozna­čit za tro­chu invenč­ní a nápa­di­té. Považte sami: sku­pin­ka úchy­lá­ků ve sty­lu Jackass dosta­ne...

Autor:
CestaVen0

Cesta ven (2014)

Za film „Cesta ven“ jsem moc rád. Až se mi chce napsat něco ve smys­lu, že koneč­ně někdo nato­čil sní­mek, kte­rý reflek­tu­je aktu­ál­ní pro­blémy sou­čas­nos­ti a neře­ší jakousi pohád­ko­vou vir­tu­ál­ní rea­li­tu (což je bohu­žel pří­pad mno­hých čes­kých fil­mů a tele­viz­ních seri­á­lů).

Autor:
Zmizelá0

Gone Girl (Zmizelá) 2014

Gone Girl (GG) je fil­mem, na kte­rý mě upzor­ňo­val mno­hý člo­věk z mého oko­lí, fil­mem, kte­rý (asi po záslu­ze) zís­ká­val sluš­nou pozor­nost médií i fil­mo­vých kri­ti­ku. Shrnuto a pod­tr­že­no - fil­mem, kte­rý se prav­dě­po­dob­ně vypla­tí vidět. A mož­ná prá­vě pro­to jsem s jeho shléd­nu­tím otá­lel a viděl jej až teď. GG je fil­mem o roz­pa­du jed­no­ho man­žel­ství. Podtitulek (či jak tomu jinak říci), že kaž­dý pří­běh má dvě stra­ny je v tom­to ohle­du vel­mi výstiž­ný. Více ale pro­zra­zo­vat o pří­bě­hu by asi bylo vel­kým mínu­sem....

Autor:
FairPlay0

Fair Play (2014)

Je prav­dou, že spor­tov­ních sním­ků v ČR (potaž­mo v Československu) zrov­na moc nevznik­lo, zejmé­na ty věno­va­né atle­ti­ce (fot­bal je zastou­pen cel­kem sluš­ně) jsou do počtu asi jako ony pověst­né šafrá­ny... Anča (Judit Bárdos) půso­bí v roce 1983 (mod­ří už vědí, že za rok budou OH) ve stře­dis­ku vrcho­lo­vé­ho spor­tu a při­pra­vu­je se na svo­ji dis­ci­plí­nu - běh. Má totiž vel­kou šan­ci spl­nit limit prá­vě pro OH. Jako vel­ké­mu talen­tu je jí nabíd­nu­ta jaká­si „strom­ba“, kte­rá pomů­že zlep­šit výkon... a odmít­nu­tí...

Autor:
Breathe In (2013)0

Breathe In (2013)

Když je člo­věk ner­vóz­ní tak není na ško­du zavřít na chví­li oči..., zhlu­bo­ka se nadechnou,....a poslé­ze vydech­nout ústy. Prý to fun­gu­je, aspoň na Guye Pearce v roli živo­tem tro­chu otrá­ve­né­ho uči­te­le hud­by Keitha. Bodejď by také nebyl nále­ži­tě ner­vóz­ní, když se mu po bytě pro­me­ná­du­je mla­dá Sophie, kte­rou si zde zahrá­la sice už ne zrov­na mla­dá (Sophie by mělo být 18), ale stá­le vel­mi mla­dě vyhlí­že­jí­cí Felicity Jones, kte­rá se zde obje­vi­la na stu­dij­ním poby­tu. Co čert...

Autor:
Moderní doba (1936)0

Moderní doba (1936)

Ch. Chaplina zná svět jako slav­né­ho komi­ka němé éry. Troufám si tvr­dit, že stej­ně vehe­ment­ně jak jej dnes prak­tic­ky kaž­dý člo­věk zná, tak prak­tic­ky jen mini­mum lidí vidě­lo aspoň něko­lik jeho fil­mů. Chaplin totiž nebyl výhrad­ně hvězdou němé­ho plát­na, má na svém kon­tě i fil­my tzv. „mlu­ve­né“ a jed­ním z nich je i Moderní doba z roku 1936 (i když zde „jen“ zpí­vá). Ano, Chaplinova posta­va tulá­ka zůstá­vá jinak němá, ale ve svě­tě zvu­ko­vé­ho fil­mu se roz­hod­ně neztra­ti­la. A dovo­lím si naru­šit...

Autor:
Instel20

Interstellar (2014)

Interstellar jsem viděl už před něko­li­ka dny, tak si trou­fám tvr­dit, že mi v hla­vě dosta­teč­ně „zkon­templo­val“. Tož, vzhů­ru do toho... Mám rád sci-fi fil­my, mys­lím tím sku­teč­né sci-fi fil­my, mezi něž neřa­dím tře­ba ani tako­vé Hvězdné vál­ky, kde je pod­le mého názo­ru dale­ko více toho „ficti­on“ než „science“. Koneckonců podob­ně to viděl i tře­ba tako­vý A. C. Clarke, a to už je per­so­na hod­na naslou­chá­ní :-). Jméno toho­to slav­né­ho spi­so­va­te­le tu ale neu­vá­dím jen tak náho­dou, celý...

Autor:
CoJsmeKomuUdelali0

Co jsme komu udělali? (2014)

Francouzské kome­die býva­ly své­ho času sluš­ným pojmem, kte­rý zaru­čo­val vel­mi dobrou zába­vu. Jen si vzpo­meň­te na všech­ny ty Fantomasy, Četníky, Asterixe, apod. Koneckonců i dnes se v zemi gal­ské­ho kohou­ta uro­dí leda­cos hod­ně sluš­né­ho, napří­klad i u nás vel­mi popu­lár­ní Blbec k veče­ři, či z těch nověj­ších fil­mů Le Prenom (Jméno). Humor někte­rých kul­tur je nepře­nos­ný, leda­cos čes­ké­ho v nečes­kém pro­stře­dí bez zna­los­ti společensko-kulturního kon­tex­tu nevy­zní, ale mám dojem, že fran­couz­ské sním­ky jsou do naše­ho pro­stře­dí cel­kem pře­no­si­tel­né. „Co jsme komu udě­la­li?“ není...

Autor:
Megan0

Megan Is Missing (2011)

Megan is mis­sing pat­ří mezi horo­ro­vý sub­žánr „found foo­tage“ (zkrá­ce­ně FF), jehož prv­ní­mi odváž­ný­mi pio­ný­ry byly tako­vé úcty­hod­né kous­ky jako tře­ba fil­my Kanibalové nebo Záhada Blairwitch. A ano, mám pro podob­ný styl fil­mů jis­tou a nepa­tr­nou sla­bost. Velmi se mi líbí meta­fo­ra inter­ne­tu jako moře, je důle­ži­té pro život, mnoh­dy může pomo­ci, ale bývá čas­to i zrád­né a ostat­ní pla­vi­dla, kte­rá na něm potká­te, nemu­sí mít vůbec přá­tel­ské úmys­ly. Spousta nezku­še­ných lidí toto nebez­pe­čí ale igno­ru­je, což obvykle může...

Autor:
Labirint0

Labyrint: Útěk (The Maze Runner) 2014

Kdepak, ten­to Labyrint nemá nic spo­leč­né­ho s tým slav­ným „osm­de­sát­ko­vým“ fil­mem, kde se zpí­vá, hopsá a hra­je tam s růz­ný­mi „mup­pe­ty“ David Bowie. Do toho­to laby­rin­tu má Bowie vstup zaká­zán, zato se tu dosta­teč­ně pro­há­ně­jí „young adults“, tedy hez­ky po našem - mlá­dež­ní­ci. A je jich tu požeh­na­ně. Na Labyrint jsem četl pře­kva­pi­vě doce­la pří­z­ni­vé recen­ze a jeli­kož jsem zrov­na v tu chví­li prahnul po shléd­nu­tí něja­ké­ho dob­ré­hé „sájnc fikšn“, vypra­vil jsem se naň do bio­gra­fu... První co člo­vě­ka při sle­do­vá­ní fil­mu napad­ne,...

Autor:
Ponorka0

Das Boot (Ponorka), 1981

Německý rež­sér Wolfgang Petersen má na svém kon­tě řadu úspěš­ných fil­mů (Můj nepří­tel, Trója, Nekonečný pří­běh), nicmé­ně byl to prá­vě sní­mek Ponorka (Das Boot), kte­rým se trva­le zapsal do his­to­rie kine­ma­to­gra­fie. Druhá svě­to­vá vál­ka byla nej­straš­něj­ším kon­flik­tem lid­ské his­to­rie. Vedla se na mno­ha fron­tách a mno­ha způ­so­by, jed­ním z nich bylo i pro­stře­dí moří a oce­á­nů, kde odváž­ní lidé, snad plni vlas­te­nec­kých ide­á­lů s poblouz­ně­nou nacis­tic­kou pro­pa­gan­dis­tic­kou před­sta­vou, půso­bi­li pod vele­ním obá­va­ných „moř­ských vlků“ na ponor­kách. Ponorky byly pro Německo...

Autor:
rebelka0

Magický hlas rebelky (2014)

Marta Kubišová, hudeb­ní sym­bol let šede­sá­tých (v Československu), něko­li­ka­ná­sob­ná zla­tá sla­vi­ce (z doby, kdy ta sou­těž - jak pev­ně věřím - ješ­tě měla něja­kou vypo­ví­da­cí hod­no­tu) a disi­dent­ka, se před­sta­vu­je v doku­men­tu Olgy Sommerové jako oso­ba mno­ha tvá­ří. Částečně její osud může souznit s živo­tem Sidonie Nádherné, kte­rou v jed­nom před­sta­ve­ní hra­je, čás­teč­ně je její osud i para­le­lou k vývo­ji v Československu. Sommerová kva­lit­ní doku­men­tár­ní fil­my dělat umí, o tom nemů­že být spo­ru (Máňa, Sametoví lidé,..), nicmé­ně v pří­pa­dě Magického hla­su rebel­ky mi při­šlo, že by...

Autor:
Smrt0

Smrt přichází v bílém (Dead End) 2003

Ocitnout se na Štědrý den v autě s rodin­kou, kte­rá je mini­mál­ně dost zvlášt­ní asi není zrov­na ide­ál­ní způ­sob trá­ve­ní toho­to svát­ku. Když k tomu navíc při­poč­te­me to, že po sil­ni­ci jak­si najed­nou pře­sta­la jez­dit auta, občas se někde zje­ví tajem­ná paní v bílém a ces­ta pořád neu­bí­há... Tvůrci fil­mu jsou dva Francouzi: Jean Baptist Andrea a Fabrice Canepa, kte­ří mu vtisk­li neo­pa­ko­va­tel­nou podo­bu. Francie se posled­ní dobou stá­vá poměr­ně sta­bil­ní (spo­lu se Španělskem) baš­tou evrop­ské­ho horo­ru, hovo­ří se tu dokon­ce o sub­žán­ru...

Autor:
Messenger0

The Messenger (2009)

Válka je svin­stvo, takřka nikdo ji nikdy nechce, přes­to exis­tu­je a je sta­rá asi jako lid­stvo samo. Pozitivní vize huma­nit­ně uva­žu­jí­cích jedin­ců z počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí s pou­ka­zem na to, že lid­stvo pozvol­na smě­řu­je k věč­ném míru i o něco moder­něj­ší „konec dějin“ se bohu­žel nepo­tvr­di­ly. I ve 21. sto­le­tí se tak vedou vál­ky, sice už vět­ši­nou ne tak maso­vé, ale stej­ně při nich umí­ra­jí lidé. Messenger začí­ná tam, kde mno­ho jiných fil­mů kon­čí - smr­tí váleč­né­ho hrdi­ny. Jádrem fil­mu není (jed­no jaký) váleč­ný...

Autor:
e8f8cb4ba1_98401930_o20

Ať vejde ten pravý (Låt den rätte komma in) 2008

Marná slá­va, krev se vyjí­má nej­lé­pe na sně­hu a strach a děs nej­lé­pe vynik­ne v oka­mži­ku, kdy je kon­fron­to­ván s emo­ce­mi z opač­né­ho emoč­ní­ho spek­tra. A tohle vše lze nalézt ve fil­mu „Ať vejde ten pra­vý“. A samo­zřej­mě i mno­hem více.. :). Je to pros­tě jeden z těch fil­mů, na kte­ré po jejich shléd­nu­tí jen tak neza­po­me­ne­te a kte­ré vás (mož­ná) donu­tí i pře­číst si jejich kniž­ní před­lo­hu... Ve švéd­ském Stockholmu (někdy v osm­de­sá­tých letech) žije na měst­ské peri­fe­rií (kte­ré se kupo­di­vu nehemží neka­lý­mi živly) osa­mě­lý...

Autor:
Sweet0

Swing Kids (1993)

Swing Kids je ame­ric­ký film ode­hrá­va­jí­cí se v roce 1939 v nacis­tic­kém Německu. Matně si pama­tu­ji, že jsem jej už kdy­si viděl na obra­zov­kách čer­s­tvě se naro­di­vší TV NOVA v hlav­ním vysí­la­cím čase (20:00), což by dnes asi bylo nemož­né... Pro našin­ce je mož­ná sluš­ným plu­sem to, že se film prak­tic­ky celý natá­čel v matič­ce Praze a na zábě­rech to je znát. Naštěstí to není znát prvo­plá­no­vě, neboť děj se ode­hrá­vá v Hamburku (a tam by se pano­ra­ma Hradčan asi vyjí­ma­lo dost...

Autor:
Pojedeme k moři (2014)0

Pojedeme k moři (2014)

Jirka Mádl je typ člo­vě­ka, o kte­rém bys­te řek­li, že neu­mí do pěti počí­tat a on vás pak pře­kva­pí tím, jak zvlád­ne pou­ží­vat inte­grá­ly a deri­vo­vat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla jsem měl poměr­ně dlou­ho zafi­xo­va­né­ho jako žánro­vé­ho her­ce v ne moc dob­rých fil­mech, naštěs­tí se z nich doká­zal vyma­nit, našel si (asi) vlast­ní ces­tu a rázem je z toho režij­ní debut jako hrom. Mádlův film „Pojedeme k moři“ je důka­zem toho, že ke vzni­ku dob­ré­ho fil­mu není tře­ba bůhví­jak vel­ký...

Autor:
True Detective (Temný případ, tv seriál 2014)0

True Detective (Temný případ, tv seriál 2014)

Stane se dost odpu­di­vá vraž­da, nezná­má hol­ka je nale­za­na nahá (a mrt­vá) u jaké­ho­si horo­ro­vě vyhlí­že­jí­cí­ho stro­mu s pra­po­div­ným paro­žím na hla­vě. A kolem se pova­lu­jí tako­vé zvlášt­ní, jako­by pohan­ské, sym­bo­ly vše­ho mož­né­ho. Stačí už jen na dob­ře vidi­tel­né mís­to polo­žit cedul­ku s nápi­sem, „byl jsem zde - psy­cho­pat.“ 🙂 Tak takhle nějak začí­ná tem­ný detek­tiv­ní seri­ál z pro­duk­ce HBO mají­cí název „True Detective“, kte­rý si momen­tál­ně sto­jí na čsfd vel­mi sluš­ně, ve chví­li kdy píši tyto řád­ky je „3. nej­lep­ším seri­á­lem“...

Autor:
Prisoners (Zmizení), 20130

Prisoners (Zmizení), 2013

Nestává se to zrov­na čas­to, ale exis­tu­jí fil­my, kte­ré Vás (teda aspoň mě...) pří­mo „posa­dí na zadek“ - a že je to pak teda rána... Prisoners roz­hod­ně mezi tyto fil­my pat­ří, nění se ale čemu divit, vždyť reži­sé­rem je Kanaďan Denis Villeneuve, tvůr­ce tako­vých majstršty­ků jako byly tře­ba fil­my Polytechnika, ale hlav­ně geni­ál­ní Požáry. Villeneuve má rád sil­ná, mez­ní téma­ta, nejis­tou (a neli­ne­ár­ní) nara­tiv­ní lin­ku a skvě­le načrt­nu­té nečer­no­bí­lé a nes­che­ma­tic­ké posta­vy. Po sérii skvě­lých fil­mů dostal Villeneuve (ano, mám ho...

Autor:
Life on Mars (2006) tv seriál0

Life on Mars (2006) tv seriál

To si to takhle v pokli­du dělá­te zásluš­nou prá­ci jako vedou­cí pra­cov­ník poli­cie v Manchesteru, stí­há­te lot­ry a lum­py naru­šu­jí­cí poklid­né sou­ži­tí sluš­ných obča­nů, když tu do vás vra­zí plnou rych­los­tí auto a.... navzdo­ry vše­mu oče­ká­va­tel­né­mu se pro­be­re­te cca 30 let v minu­los­ti, v roce 1973. Ulítlé, že? Tak to je základ­ní záplet­ka dnes už cel­kem slav­né­ho brit­ské­ho seri­á­lu z díl­ny BBC s pou­ta­vým názvem „Life on Mars“ pod­le pís­nič­ky Davida Bowieho. Divák má mož­nost s hlav­ním hrdi­nou Samem Tylerem (John Simm, kte­rý...

Autor:
Pátrání po Sugar Manovi (Searching for Sugar Man)0

Pátrání po Sugar Manovi (Searching for Sugar Man)

Geniální uměl­ci to na jed­nu stra­nu mají doce­la těž­ké. Tu a tam se toti­ži sta­ne, že z růz­ných důvo­dů nějak „netre­fí dobu“, ztra­tí se v moři kon­zum­ní zába­vy, či pros­tě jen jsou ve špat­ný čas na špat­ném mís­tě. Jedním z tako­vých jedin­ců je i Sixto Rodriguez, hudeb­ník, kte­rý si vydo­byl lokál­ní slá­vu srov­na­tel­nou se „Stounama“, ale z glo­bál­ní­ho hle­dis­ka žád­ný úspěch neza­zna­me­nal. To se pros­tě stá­vá. Nebýt Sugar Man doku­men­tár­ní film a nato­čit jej jako kla­sic­ký hra­ný sní­mek, tak by to asi skli­di­lo...

Autor:
f61fc80ce0_96558735_o20

Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013

Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v pod­sta­tě tím samým, co byla ta prv­ní, tak­že by o ní pla­ti­lo zhru­ba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v pod­sta­tě o jeden film roz­pů­le­ný - patr­ně z důvo­du divác­ké sne­si­tel­nos­ti - na dvě čás­ti. Trier do fil­mu jis­tě hod­ně inves­to­val a beze­spo­ru jej lze pova­žo­vat za jeden z vrcho­lů tvor­by toho­to podiv­né­ho dán­ské­ho fil­ma­ře. S divá­kem hra­je zvlášt­ní hru, kdy mu dovyprá­ví pří­běh nym­fo­man­ky Joe, kte­rý si lze takřka libo­vol­ně inter­pre­to­vat. Chvílemi...

Autor: