Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články autora:Libor Hejl

Black Space (2020)

Zálibu v izraelské kinematografii mám už delší dobu, takže když se objevil na českém Netflixu počin jménem Black Space, tak jsem moc neváhal. Už začátek osmidílného seriálu dost navnadí....Read more »

Django Django - Glowing in the Dark (2021)

Londýnská par­ta Django Django vyda­la letos svo­ji čtvr­tou des­ku. Z původ­ně art rocko­vých vod zabrousi­la do pří­jem­né psy­che­de­li­ky a kom­bi­na­ce roc­ku a elek­tro­nic­ké hud­by. Jako host se zde také obje­vu­je v podo­bě voká­lů...Read more »

Ponorka - Vstupenka Wolfganga Petersena do Hollywoodu

Německý reži­sér Wolfgang Petersen má na svém kon­tě řadu úspěš­ných fil­mů (Můj nepří­tel, Trója, Nekonečný pří­běh), nicmé­ně byl to prá­vě sní­mek Ponorka (Das Boot), kte­rým se trva­le zapsal do...Read more »

Max Payne slaví 20 let od vydání

Jmenuji se Max Payne, hra­ji ve hře Max Payne posta­vu Maxe Payna a při­šel jsem vás zabít! To je zhru­ba struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka hlav­ní­ho hrdi­ny této slav­né hry od fin­ské soft­wa­ro­vé...Read more »

Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla

Legendární kni­ha, kte­rá se mi koneč­ně po del­ším úsi­lí dosta­la do rukou. Naplnila vel­ká oče­ká­vá­ní? Pravděpodobně ano, ale víte, jak to s pro­zra­ze­ný­mi tajem­ství­mi vlast­ně bývá... Víceméně všech­ny vel­ké „obje­vy“, kte­rá...Read more »

Hra z Anglie - V čase probíhajícího šílenství okolo fotbalového EURA je fajn si připomenout odkud tento sport vlastně vzešel.

Cesty u fotbalu jsou vlastně dvojí. Jednak je to lidová zábava datovaná už do středověku, kdy se různé vesnice či městské čtvrti utkaly o míč. Hra snad s prapůvodními...Read more »

Zmizelá - Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem.

Gone Girl (GG) je fil­mem, na kte­rý mě upo­zor­ňo­val mno­hý člo­věk z mého oko­lí, fil­mem, kte­rý (asi po záslu­ze) zís­ká­val sluš­nou pozor­nost médií i fil­mo­vých kri­ti­ku. Shrnuto a pod­tr­že­no - fil­mem, kte­rý se...Read more »

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

S váleč­ný­mi fil­my mám tro­chu pro­blém. V úpl­ně obec­né rovi­ně je mám doce­la rád, tro­chu to při­čí­tám tomu, že ve mně pořád dýchá něco z toho klu­ka, kte­rý si rád hrál...Read more »

Still Corners - The Last Exit (2021)

 Dream popové duo Still Corners je patrně asi nejznámnější díky své druhé studiové desce s názvem "Strange Pleasures", kde se nachází i jejich velký hit "The Trip". Zároveň to...Read more »

King Kong - Jackson se po LOTR velmi nudil.

Víte, fil­my mají vel­kou moc. Dokážou nás jako stá­do nahnat do nej­bliž­ší­ho bio­gra­fu (pro ty mla­dé, bio­graf = kino, cine­ma) a my jen slin­ta­jíc s ote­vře­nou pusou hltá­me dáv­ku obráz­ků, kte­ré...Read more »

Kúdela a rasismus

 Fotbalové Slavii fan­dím prak­tic­ky celý život, tak­že v této kau­ze moc objek­ti­vi­ty asi nepo­be­ru. Koneckonců tu asi obec­ně může pre­zen­to­vat málo­kdo, neboť k Rawlsovu pověst­né­mu „závo­ji nevě­do­mí“ máme dost dale­ko. Utkání...Read more »

Předstírání a mizející solidarita za časů koronaviru

 Sněhová nadíl­ka, kte­rá nám v posled­ních dnech doce­la vydat­ně záso­bu­je zemi, mož­ná na čas odvrá­ti­la pozor­nost od šíle­né pan­de­mic­ké kri­ze, z níž zatím není vidět ani pověst­né svět­lo na kon­ci tune­lu....Read more »

Nejlepší alba roku 2020

 Šílený rok 2020 (z mnoha důvodů) přinesl docela zajímavé hudební desky. Upřímně jsem jich nenaposlouchal tolik, kolik bych si představoval. Částečně za to "mohou" pracovní povinnosti, částečně čas, který...Read more »

Other Lives - For Their Love (2020)

 Skupina Other Lives pochází z americké Oklahomy a na scéně nezávislého rocku se pohybuje déle než jednu dekádu. Do vydání letošního alba "For Their Love" jsem je ale vůbec...Read more »

Cults - Host (2020)

Osobně jsem vůbec netušil, že indie popová formace Cults chystá další album. O to pozitivněji jsem byl ale překvapen. Jedná se v pořadí o čtvrté album této newyorské dvojice,...Read more »

Jméno růže - Unikátní zpracování románu Umberta Eca

Jméno růže je dob­rý film, leč kva­lit lite­rár­ní před­lo­hy nedo­sa­hu­je. To je věta, kte­rou asi zaslech­ne­te, když se něko­ho optá­te na názor na výše zmi­ňo­va­ný sní­mek. Nevím, před­lo­hu jsem...Read more »

Dámský gambit - Je to dobré, když žena natře „prdel“ zkušeným šachistům.

Seriál Dámský gambit je hitem posledních týdnů, sledovali jej snad i ti, kteří by si o šachovnici jinak neopřeli ani staré ukrajinské kolo. Já jsem šachy dříve hrával a...Read more »

Teroristka (2019)

 Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte...Read more »

Králové léta

Filmy zaobírající se dospíváním mají nespornou výhodu v tom, že mnoho diváků si svoji osobní zkušenost prožilo (respektive prožívá - a je celkem jedno jestli v 15 nebo v...Read more »

Bez státní příslušnosti

 Uprchlická krize je jednou z (mnoha) výzev současného světa a bylo jen otázkou času, něž se tomuto fenoménu bude věnovat i nějaký televizní seriál.Read more »

Český odezdikezdismus

Jedna z věcí, které mi na této zemi vadí (a pravděpodobně se to nevztahuje jen k ČR) je pravidelné přebíhání od jednoho extrému k druhému. Dost hezky se to...Read more »

Amon Tobin, Figueroa - The World As We Know It (2020)

 Brazilec Amon Tobin patří mezi stálice labelu Ninja Tuna. Jeho současný projekt Figueroa se trochu odchyluje od toho, nač byli dříve fanoušci zvyklí. To ale samozřejmě nemusí být vůbec...Read more »

Žlutý baron - J. Patočka, Z. Vlasatá

Postava Andreje Babiše nechá­vá zce­la klid­ným asi jen málo­kte­ré­ho člo­vě­ka. Názory na jeho oso­bu se růz­ní na šká­le od abso­lut­ní ado­ra­ce po zatra­ce­ní. Není tedy urči­tě s popem, když se na...Read more »

Zvonokosy - Gabriel Chevallier

Když se porůz­nu pořá­da­jí vše­li­ja­ké ty anke­ty o nej­vip­něj­ší kni­hu všech dob (pomineme-li pito­most oněch anket), tak na čel­ních mís­tech se pra­vi­del­ně obje­vu­jí při­bliž­ně ty samé titu­ly. V čes­kém pro­stře­dí čas­to...Read more »

Vzpomínky na budoucnost

Vzpomínky na budouc­nost - Erich von DÄNIKEN Orbis 1971 v pře­kla­du (jak jinak) L. Součka Knihu toho­to zná­mé­ho člo­vě­ka jis­tě nemu­sí nijak obšír­ně před­sta­vo­vat. Je to poměr­ně čti­vá prá­ce, dostup­ná...Read more »

Vyhnání Gerty Schnirch - Kateřina Tučková

Kniha Vyhnání... vzbu­di­la (a stá­le vzbu­zu­je) doce­la vel­ké emo­ce. Příběhem se navíc ode­hrá­vá v době, kte­rá je už po del­ší čas v mís­tě mého zájmu, tak­že.... jsem cel­kem logic­ky neo­do­lal. A ono se...Read more »

Nepřátelé

Několik lidí různé barvy pokožky se prohání po skomírajícím divokém západě a vzájemně si (ne)sdělují svá traumata ohrožující jejich vlastní duševní zdraví. I takto by šel shrnout snímek Hostiles....Read more »

Vladimíra Dvořáková - Rozkládání státu

Známá poli­to­lož­ka V. Dvořáková vyda­la kni­hu, kte­rá se sna­ží mapo­vat sou­čas­nou kri­zi naší spo­leč­nos­ti a najít urči­tá výcho­dis­ka z této nepří­z­ni­vé situ­a­ce. Knihu pro­fe­sor­ka Dvořáková roz­dě­li­la na 4 čás­ti, v prv­ní se...Read more »

1917 -  Filmů odehrávajících se v časech první světové války je jako šafránu.

Ten s názvem 1917 je zatím posledním příspěvkem z řady velkolepě a draze pojatých děl. Jméno režiséra Sama Mendese ve mně pozitivně rezonuje už od jednoho krásného letního večeru,...Read more »

Vladimír Páral - Válka s mnohozvířetem

Tak jo, já se dob­ro­vol­ně při­znám - Vladimír Páral pat­ří mezi mé oblí­be­né auto­ry (a je to ven­ku!). Ano, i s vědo­mím toho, že vím, že se jed­ná tro­chu o povrch­ní­ho kýča­ře, kte­rý...Read more »

Vladimír Körner - Střepiny v trávě (1964)

Körnera mám rád, ačko­liv jsem toho od něj četl rela­tiv­ně málo, tak vět­ši­nu jeho scé­ná­řů k fil­mům mám „nakou­ka­ných“. Ve všech jeho dílech se obje­vu­je typic­ká „kör­ne­rovšti­na“, tedy zají­ma­vý pohled...Read more »

Viktor Fischl - Hovory s Janem Masarykem

Mladá fron­ta 1991. Díky nepří­z­ni počí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu ten­to člá­nek píši již podru­hé…. Pan Fischl pra­co­val po dlou­há léta pří­mo po boku Jana Masaryka (minis­t­ra zahra­nič­ních věcí) jako jeho vel­ká opo­ra i pří­tel....Read more »

Václav Kaplický - Veliké theatrum

Václav Kaplický byl úspěš­ný autor řady his­to­ric­kých romá­nů, fas­ci­no­va­la jej doba husit­ská, ale se stej­ným zápa­lem doká­zal psát i o 17. sto­le­tí. Z té doby pochá­zí i poměr­ně zná­mý Kaplického román Veliké the­atrum. Kaplického...Read more »

Václav Kaplický - Táborská republika (1969)

Táborská repub­li­ka je roz­sáh­lé (776 stran) dílo ve své době hod­ně uzná­va­né­ho auto­ra, kte­rý dnes sice není zapo­me­nut (Klapo na čaro­děj­ni­ce vyšlo zno­vu asi před 10 lety), ale mezi...Read more »

Václav Kaplický - Nalezeno právem

Václav Kaplický je cel­kem zná­mý čes­ký autor, kte­rý se ve svých romá­nech zabý­val his­to­ric­kou tema­ti­kou, zvláš­tě pak husit­ským hnu­tím. Paradoxně je ale asi nej­ví­ce znám za své dílo „Klapo...Read more »

Václav Kaplický - Gornostaj

Gornostaj Kaplický roze­psal v hrubých obry­sech patr­ně ješ­tě během své­ho poby­tu v Rusku a dokon­čil jej počát­kem dva­cá­tých let ve stá­le ješ­tě zbru­su novém stá­tu jmé­nem Československo. Lehké a poho­do­vé čte­ní to ale...Read more »

Václav Havel - Odcházení (2008)

Než se vhů­ru do oblak vzne­se poký les rukou, kte­ré začnou upo­zor­ňo­vat na zce­la důle­ži­tý, ele­men­tár­ní fakt, že „Odcházení“ není ani tak kni­ha, jako spí­še padel­ní hra, tak bych...Read more »

Václav Havel - Básně Antikódy

Znáte Václava Havla? Hloupá otáz­ka, že? Pro něko­ho je to oso­ba veskr­ze špat­ná, zlá, bur­žo­az­ní, neu­ži­teč­ná a pro jiné je hrdi­nou, morál­ním člo­vě­kem,.... Těžko posu­zo­vat něko­ho kdo ješ­tě žije... Nicméně...Read more »

U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Paulo Coelho - U řeky Piedra jsem used­la a pla­ka­la Argo, pře­klad Antonín Pasienka Pilar je žena, kte­rá našla svo­ji lás­ku. Nemá to však jed­no­du­ché, její lás­ka totiž vyža­du­je aby ona...Read more »

Toy - Happy in the hollow (2019)

Brighton je fajn měs­to, kde pár­ty stří­dá osla­vu. Také odsud ale pochá­zí kape­la z tro­chu zvlášt­ním názvem Toy. Hoši z Brightonu už mají na kon­tě čty­ři alba a rov­něž spo­lu­prá­ci s Natashou Khan,...Read more »

Terry Pratchett - Pyramidy

Terry Pratchett už hod­ně let pařil mezi mé oblí­be­né spi­so­va­te­le. Jeho cel­kem ori­gi­nál­ní poje­tí jinak IMHO nud­né­ho žán­ru fan­ta­sy oko­ře­ně­né a pozo­ru­hod­né para­le­ly se sou­čas­ným svě­tem se mi vždy vel­mi...Read more »

Terry Pratchett - Pod parou

Na Zeměplochu sestou­pi­la pára a jak už to tak má v obli­bě, pomí­cha­la pěk­ně celý tam­ní svět. Inu, pára je pros­tě pára..., kam se na ni hra­be magie. Terry Pratchett letos...Read more »

Terry Pratchett - Nevídaní akademikové

Jméno Terry Pratchetta asi není tře­ba širo­ké čte­nář­ské veřej­nos­ti před­sta­vo­vat. Jeho série o Zeměploše čítá s tím­to kous­kem už 33 knih (z nichž vět­ši­nu jsem měl to potě­še­ní číst), o kte­rých si dovo­lím...Read more »

Temná energie - Juli Zeh

Kniha Temná ener­gie od němec­ké autor­ky Juli Zeh je výbor­ným dílem. To je pros­tě fakt, o kte­rém nehod­lám dis­ku­to­vat. To jen tak na úvod, abychom si ujas­ni­li pra­vi­dla hry a hrá­li...Read more »

Stieg Larsson - Muži, kteří nenávidí ženy

Jsou muži, kte­ří ženám odda­ně slou­ží, nosí jim kvě­ti­ny (klid­ně i na hrob), obda­ro­vá­va­jí je svým humo­rem (klid­ně i nechtě­ným), či sklá­da­jí hold jejich krá­se. Tato kni­ha je ale o zce­la jiných mužích....Read more »

Stephen King - To

Není mno­ho auto­rů, kte­ří by měli tak odda­nou a věr­nou čte­nář­skou základ­nu. Zároveň není ani tolik auto­rů, kte­ří by se moh­li pyš­nit tím, že sko­ro všech­na jejich díla byla zfil­mo­vá­na....Read more »

Stephen King - Puls

Máte doma mobil? Blbá otáz­ka, co? Nicméně si pama­tu­ji, že někdy na pře­lo­mu milé­nia to byla doce­la frek­ven­to­va­ná věta v roz­lič­ných roz­ho­vo­rech. Máš mobil? Prozvoníš mě? Člověk je mezi­tím o něco...Read more »

Stephen King - Dallas 63

To, že S. Kinga mám za dob­ré­ho vypra­vě­če zají­ma­vých pří­bě­hů, ví asi kaž­dý, kdo mě zná. Zároveň do jis­té míry chá­pu ten urči­tý odpor k jeho oso­bě a je mi také...Read more »

Stephen King - Carrie

Vzhledem k tomu, že (v pod­sta­tě z vel­ké čás­ti) rema­ke Palmova sním­ku Carrie na nás mrká z mno­ha reklam­ních ploch, jsem si řekl, že by neby­lo zce­la od věci pře­číst si kniž­ní před­lo­hu....Read more »

Stanislaw Lem - Návrat z hvězd

Spousta sci-fi knih pojed­ná­vá o tom, kterak se sku­pi­na odváž­ných pout­ní­ků kos­mem vydá k něja­ké vzdá­le­né gala­xii, něco tam zaži­je, něco ji tře­ba zabi­je, něco tam obje­ví, atd. (vari­a­ce mohou být...Read more »
Stránka načtena za 3,20722 s | počet dotazů: 242 | paměť: 33565 KB. | 27.09.2021 - 02:09:39