Other Lives - For Their Love (2020)

 Skupina Other Lives pochází z americké Oklahomy a na scéně nezávislého rocku se pohybuje déle než jednu dekádu. Do vydání letošního alba "For Their Love" jsem je ale vůbec...Read more »

Cults - Host (2020)

Osobně jsem vůbec netušil, že indie popová formace Cults chystá další album. O to pozitivněji jsem byl ale překvapen. Jedná se v pořadí o čtvrté album této newyorské dvojice,...Read more »

Jméno růže - Unikátní zpracování románu Umberta Eca

Jméno růže je dob­rý film, leč kva­lit lite­rár­ní před­lo­hy nedo­sa­hu­je. To je věta, kte­rou asi zaslech­ne­te, když se něko­ho optá­te na názor na výše zmi­ňo­va­ný sní­mek. Nevím, před­lo­hu jsem...Read more »

Dámský gambit - Je to dobré, když žena natře „prdel“ zkušeným šachistům.

Seriál Dámský gambit je hitem posledních týdnů, sledovali jej snad i ti, kteří by si o šachovnici jinak neopřeli ani staré ukrajinské kolo. Já jsem šachy dříve hrával a...Read more »

Teroristka (2019)

 Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte...Read more »

Králové léta

Filmy zaobírající se dospíváním mají nespornou výhodu v tom, že mnoho diváků si svoji osobní zkušenost prožilo (respektive prožívá - a je celkem jedno jestli v 15 nebo v...Read more »

Bez státní příslušnosti

 Uprchlická krize je jednou z (mnoha) výzev současného světa a bylo jen otázkou času, něž se tomuto fenoménu bude věnovat i nějaký televizní seriál.Read more »

Český odezdikezdismus

Jedna z věcí, které mi na této zemi vadí (a pravděpodobně se to nevztahuje jen k ČR) je pravidelné přebíhání od jednoho extrému k druhému. Dost hezky se to...Read more »

Amon Tobin, Figueroa - The World As We Know It (2020)

 Brazilec Amon Tobin patří mezi stálice labelu Ninja Tuna. Jeho současný projekt Figueroa se trochu odchyluje od toho, nač byli dříve fanoušci zvyklí. To ale samozřejmě nemusí být vůbec...Read more »

Žlutý baron - J. Patočka, Z. Vlasatá

Postava Andreje Babiše nechá­vá zce­la klid­ným asi jen málo­kte­ré­ho člo­vě­ka. Názory na jeho oso­bu se růz­ní na šká­le od abso­lut­ní ado­ra­ce po zatra­ce­ní. Není tedy urči­tě s popem, když se na...Read more »

Zvonokosy - Gabriel Chevallier

Když se porůz­nu pořá­da­jí vše­li­ja­ké ty anke­ty o nej­vip­něj­ší kni­hu všech dob (pomineme-li pito­most oněch anket), tak na čel­ních mís­tech se pra­vi­del­ně obje­vu­jí při­bliž­ně ty samé titu­ly. V čes­kém pro­stře­dí čas­to...Read more »

Vzpomínky na budoucnost

Vzpomínky na budouc­nost - Erich von DÄNIKEN Orbis 1971 v pře­kla­du (jak jinak) L. Součka Knihu toho­to zná­mé­ho člo­vě­ka jis­tě nemu­sí nijak obšír­ně před­sta­vo­vat. Je to poměr­ně čti­vá prá­ce, dostup­ná...Read more »

Vyhnání Gerty Schnirch - Kateřina Tučková

Kniha Vyhnání... vzbu­di­la (a stá­le vzbu­zu­je) doce­la vel­ké emo­ce. Příběhem se navíc ode­hrá­vá v době, kte­rá je už po del­ší čas v mís­tě mého zájmu, tak­že.... jsem cel­kem logic­ky neo­do­lal. A ono se...Read more »

Nepřátelé

Několik lidí různé barvy pokožky se prohání po skomírajícím divokém západě a vzájemně si (ne)sdělují svá traumata ohrožující jejich vlastní duševní zdraví. I takto by šel shrnout snímek Hostiles....Read more »

Vladimíra Dvořáková - Rozkládání státu

Známá poli­to­lož­ka V. Dvořáková vyda­la kni­hu, kte­rá se sna­ží mapo­vat sou­čas­nou kri­zi naší spo­leč­nos­ti a najít urči­tá výcho­dis­ka z této nepří­z­ni­vé situ­a­ce. Knihu pro­fe­sor­ka Dvořáková roz­dě­li­la na 4 čás­ti, v prv­ní se...Read more »

1917 -  Filmů odehrávajících se v časech první světové války je jako šafránu.

Ten s názvem 1917 je zatím posledním příspěvkem z řady velkolepě a draze pojatých děl. Jméno režiséra Sama Mendese ve mně pozitivně rezonuje už od jednoho krásného letního večeru,...Read more »

Vladimír Páral - Válka s mnohozvířetem

Tak jo, já se dob­ro­vol­ně při­znám - Vladimír Páral pat­ří mezi mé oblí­be­né auto­ry (a je to ven­ku!). Ano, i s vědo­mím toho, že vím, že se jed­ná tro­chu o povrch­ní­ho kýča­ře, kte­rý...Read more »

Vladimír Körner - Střepiny v trávě (1964)

Körnera mám rád, ačko­liv jsem toho od něj četl rela­tiv­ně málo, tak vět­ši­nu jeho scé­ná­řů k fil­mům mám „nakou­ka­ných“. Ve všech jeho dílech se obje­vu­je typic­ká „kör­ne­rovšti­na“, tedy zají­ma­vý pohled...Read more »

Viktor Fischl - Hovory s Janem Masarykem

Mladá fron­ta 1991. Díky nepří­z­ni počí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu ten­to člá­nek píši již podru­hé…. Pan Fischl pra­co­val po dlou­há léta pří­mo po boku Jana Masaryka (minis­t­ra zahra­nič­ních věcí) jako jeho vel­ká opo­ra i pří­tel....Read more »

Václav Kaplický - Veliké theatrum

Václav Kaplický byl úspěš­ný autor řady his­to­ric­kých romá­nů, fas­ci­no­va­la jej doba husit­ská, ale se stej­ným zápa­lem doká­zal psát i o 17. sto­le­tí. Z té doby pochá­zí i poměr­ně zná­mý Kaplického román Veliké the­atrum. Kaplického...Read more »

Václav Kaplický - Táborská republika (1969)

Táborská repub­li­ka je roz­sáh­lé (776 stran) dílo ve své době hod­ně uzná­va­né­ho auto­ra, kte­rý dnes sice není zapo­me­nut (Klapo na čaro­děj­ni­ce vyšlo zno­vu asi před 10 lety), ale mezi...Read more »

Václav Kaplický - Nalezeno právem

Václav Kaplický je cel­kem zná­mý čes­ký autor, kte­rý se ve svých romá­nech zabý­val his­to­ric­kou tema­ti­kou, zvláš­tě pak husit­ským hnu­tím. Paradoxně je ale asi nej­ví­ce znám za své dílo „Klapo...Read more »

Václav Kaplický - Gornostaj

Gornostaj Kaplický roze­psal v hrubých obry­sech patr­ně ješ­tě během své­ho poby­tu v Rusku a dokon­čil jej počát­kem dva­cá­tých let ve stá­le ješ­tě zbru­su novém stá­tu jmé­nem Československo. Lehké a poho­do­vé čte­ní to ale...Read more »

Václav Havel - Odcházení (2008)

Než se vhů­ru do oblak vzne­se poký les rukou, kte­ré začnou upo­zor­ňo­vat na zce­la důle­ži­tý, ele­men­tár­ní fakt, že „Odcházení“ není ani tak kni­ha, jako spí­še padel­ní hra, tak bych...Read more »

Václav Havel - Básně Antikódy

Znáte Václava Havla? Hloupá otáz­ka, že? Pro něko­ho je to oso­ba veskr­ze špat­ná, zlá, bur­žo­az­ní, neu­ži­teč­ná a pro jiné je hrdi­nou, morál­ním člo­vě­kem,.... Těžko posu­zo­vat něko­ho kdo ješ­tě žije... Nicméně...Read more »
Stránka načtena za 1,40656 s | počet dotazů: 176 | paměť: 28784 KB. | 24.01.2021 - 21:18:54