Nohy z jílu

Kniha Nohy z jílu je dal­ší ze série humor­ných fan­ta­sy pub­li­ka­cí Terryho Pratchetta ze svě­ta Zeměplochy (Discworld). Je až s popem, jak si ten zají­ma­vý pán z Anglie již po více než deset...Read more »

Verrücktes Blut (Šílená krev)

Nová scé­na Národního padla nabí­zí vel­mi čas­to zají­ma­vá před­sta­ve­ní, v posled­ní době jsem tam krom obli­gát­ní­ho Čekání na Godota shlé­dl i vel­mi pozo­ru­hod­nou němec­kou hru Šílená krev, kte­rou v Praze exklu­ziv­ně před­sta­vil...Read more »

Taking Off company - Oblíbenci

Hru Oblíbenci od švý­car­ské autor­ky Laury de Weck (roč­ník naro­ze­ní 1981) jsem shlé­dl v nedě­li v Paláci Akropolis, tak­že dojmy jsou ješ­tě doce­la čer­stvé a záro­veň už mám tro­chu toho potřeb­né­ho kon­tem­plač­ní­ho...Read more »

Nikos Kazantzakis - Kapitán Michalis

Být Kréťanem není jen tak, to musí­te kaž­dý den vypít pří­sluš­né množ­ství rakie, cho­dit pra­vi­del­ně na boho­služ­by, nechat si pěs­to­vat vous (pokud jste muži), mít doma pod trá­my scho­va­nou...Read more »

Othello, benátský mouřenín

Othello pat­ří mezi nej­slav­něj­ší Shakespearovy hry, bohu­žel jsem jej však až do vče­rej­ší­ho dne neměl tu mož­nost spat­řit na své vlast­ní zor­ni­ce. Konkrétně se jed­na­lo o dru­hou pre­mi­é­ru ve Stavovském...Read more »

Co se stalo, když Nora opustila manžela (aneb Opory společnosti) - Elfriede Jelinek

E. Jelinek (nosi­tel­ka Nobelovy ceny) je poměr­ně zná­má němec­ky píší­cí autor­ka, kte­rá z prken, jež zna­me­na­jí svět pro­nik­la i do svě­ta stří­br­né­ho plát­na v podo­bě fil­mu Pianistka, kte­rý měl poměr­ně kon­tro­verz­ní recen­ze....Read more »

J. P. Sartre - Špinavé ruce

V padle Kolowrat jsem se popr­vé oci­tl až toto úte­rý, kdy jsem shlé­dl slav­nou hru slav­né­ho auto­ra s názvem „Špinavé ruce“. Pamatuji si, že v době (a není to zase tak dáv­no),...Read more »

Neil Gainman - Nikdykde

Nikdykde (Neverwhere) je fan­ta­sy kni­ha, kte­rá nade­vší pochyb­nost vyni­ká svo­ji ori­gi­na­li­tou a půso­bi­vým zpra­co­vá­ním. Richard Mayhew je tako­vý oby­čej­ný člo­ví­ček, kte­rý má ambi­ci­oz­ní pří­tel­ky­ni Jessicu. Jednoho dne však Richard nalez­ne...Read more »

Kdo si v karanténě hraje, nezlobí...

Asi jen těžko lze dnes uniknout všeobecným doporučením o tom, že člověk by měl zůstat primárně doma (a chodit tak maximálně do práce, což bohužel nyní musím i já)...Read more »

Ionesco - Nosorožec

Ano, na Nové scé­ně Národního padla hra­jí noso­rož­ce. Pozoruhodnou hru slav­né­ho dra­ma­ti­ka anti­dra­ma­tu (či absurd­ní­ho padla). - Nosorožec! - To se Vám něco zdá… Ach, no tohle! V men­ším fran­couz­ském...Read more »

Man & Mahler - padlo Ponec (Malá inventura)

Tanec zrov­na není z pů Thálie vystou­pe­ním, kte­ré bych navště­vo­val nějak čas­to. Z čás­ti pro­to také bylo pro mě před­sta­ve­ní Man Mahler dost výji­meč­nou zále­ži­tos­tí, o kte­ré se však nepí­še zrov­na snad­no....Read more »

Antikódy v Národním padle

Antikódy od V. Havla jsem kdy­si četl, své­ho času jsem o tom zane­chal ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru něja­kou tu řád­ku zde. Onen člá­nek má dosud cel­kem sluš­ný „goo­gle rating“ a je pod...Read more »

Enron - Lucy Prebble

Vím, že o padel­ní hrách tu moc čas­to nepíšu, je to čás­teč­ně i pro­to, že si mi o nich píše doce­la těž­ko. Shledal jsem totiž, že popsat něco tak uni­kát­ní­ho a záro­veň pomí­ji­vé­ho...Read more »

Neil Gaiman - Koralina

Koralina je název kni­hy brit­ské­ho auto­ra (žijí­cí­ho v USA) Neila Gaimana, o jehož slav­né kni­ze Nikdykde jsem již něco psal zde. V pod­sta­tě se jed­ná o jakousi pohád­ku, do kte­ré se nám ale...Read more »

Věc Makropulos - Karel Čapek (ND)

Slavná padel­ní insce­na­ce Karla Čapka, Věc Makropulos, se zno­vu vra­cí na prk­na Národního (respek­ti­ve Stavovského) padla, ten­to­krát v režii slav­né­ho reži­sé­ra Roberta Wilsona. Kromě něj se ale hra může chlu­bit...Read more »

Pán z Prasečkova

Rubriku „tyjátr“ tady dost zane­dbá­vám, což je jis­tě ško­da už vzhle­dem k tomu, že jsem nedáv­no shlé­dl něko­lik zají­ma­vých před­sta­ve­ní. Tak tře­ba Pán z Prasečkova od slo­vut­né­ho Moliéra. Ke kla­si­ce v Národním...Read more »

Dokonalé štěstí aneb 1789

Barokní padlo mělo svo­ji krá­su, kte­rá spo­čí­va­la zejmé­na v jeho nikterak neskrý­va­né oká­za­los­ti. Jen považ­te, oheň a různá pyro­tech­ni­ka na jeviš­ti, k tomu fůra „ánsám­blu“, výprav­né kuli­sy - to vše byly atri­bu­ty,...Read more »

Mnoho povyku pro nic (Letní Shakespearovské slavnosti)

Letní Shakespearovské slav­nos­ti jsou víta­nou pří­le­ži­tos­tí, jejíž hlav­ní klad spat­řu­ji v jakém­si vyma­ně­ní padla z jeho - dnes tak vní­ma­né­ho - tra­dič­ní­ho pro­stře­dí sta­rých kla­si­cis­ních budov ven, mezi lidi, pod širou...Read more »

Můj dlouhý běh - Daniel Orálek a Luboš Brabec

Dámy a páno­vé, Daniel Orálek je magor... Ne tedy ten kla­sic­ký, ale tako­vý, kte­ré­ho je tře­ba za jeho jina­kost jed­no­du­še obpo­vat. I slo­vo „magor“ tak může mít pozi­tiv­ní kono­ta­ci :). Krom...Read more »

Mein Kampf ve Švandově padle (a bez jakékoliv švandy)

Nazvat padel­ní hru Mein Kampf, to už si pří­mo volá po pác­kém úspě­chu (mini­mál­ně v prv­ní fázi). Hra George Taboriho při­tom není bůhví­ja­ká novin­ka, neboť u nás se už hrá­la krát­ce po same­to­vé...Read more »

Miloš Václav Kratochvíl - Komediant (1962)

Třicetiletá vál­ka si jako běs­ní­cí saň bere obě­ti na živo­tech. Bída, nási­lí a boj o holou exis­ten­ci vlád­nou svě­tu. I v tom­to svě­tě se však pro­tlou­ka­jí příšluš­ní­ci bohy­ně Thálie - padel­ní her­ci, kte­ří...Read more »

Mocná Afrodité

(zdroj fot­ky: novinky.cz) Woody Allen je samo­zřej­mě vel­ký borec, kte­ré­mu vět­ši­na sou­čas­ných tvůr­ců nesa­há ani pod vyta­že­né noha­vi­ce. Nápady z Woodyho trys­ka­jí s pra­vi­del­nos­tí ne nepo­dob­né eja­ku­la­ci sovět­ské­ho sta­cha­nov­ce. Prostě a jed­no­du­še,...Read more »

Michael Gates Gill - Jak mi Starbucks zachránil život

Michael Gates Gill (dále jen MGG) byl své­ho času doce­la vel­ký hajz­lík. Žil si živo­tem hor­ních dese­ti tisíc, tykal si se spo­le­čen­skou sme­tán­kou své doby, kupo­val si dra­há auta...Read more »

padlo Šrapnel - Tělocvikář

Po del­ší době jsem navští­vil padlo. Už se ze mě poma­lu stá­val kul­tur­ní bar­bar, tak­že jsem se na před­sta­ve­ní doce­la těšil. Jednalo se o padlo Šrapnel (jaký to výbuš­ný název!)...Read more »

Martin McDonagh - Osiřelý západ

Martin McDonagh je úspěš­ným auto­rem mno­ha padel­ních her (za všech­ny jme­nuj­me tře­ba jenom Pana Polštáře), kte­rý má dost zají­ma­vou image. Koneckonců jen málo­kte­rý dra­ma­tik o sobě pro­hla­šu­je, že hry jiných...Read more »

Mariusz Szczygiel - Udělej si ráj

Ano to je onen autor, kte­rý napsal slav­ný Gottland, kni­hu o Češích tak, jak je vidí Poláci a rov­něž kni­hu, kte­rou jsem dopo­sud neče­tl. Četl jsem však Udělej si ráj, což...Read more »