Kritiky.cz > Články autora:Libor Hejl

Stephen King - Puls

Máte doma mobil? Blbá otáz­ka, co? Nicméně si pama­tu­ji, že někdy na pře­lo­mu milé­nia to byla doce­la frek­ven­to­va­ná věta v roz­lič­ných roz­ho­vo­rech. Máš mobil? Prozvoníš mě? Člověk je mezi­tím o něco...Read more »

Stephen King - Dallas 63

To, že S. Kinga mám za dob­ré­ho vypra­vě­če zají­ma­vých pří­bě­hů, ví asi kaž­dý, kdo mě zná. Zároveň do jis­té míry chá­pu ten urči­tý odpor k jeho oso­bě a je mi také...Read more »

Stephen King - Carrie

Vzhledem k tomu, že (v pod­sta­tě z vel­ké čás­ti) rema­ke Palmova sním­ku Carrie na nás mrká z mno­ha reklam­ních ploch, jsem si řekl, že by neby­lo zce­la od věci pře­číst si kniž­ní před­lo­hu....Read more »

Stanislaw Lem - Návrat z hvězd

Spousta sci-fi knih pojed­ná­vá o tom, kterak se sku­pi­na odváž­ných pout­ní­ků kos­mem vydá k něja­ké vzdá­le­né gala­xii, něco tam zaži­je, něco ji tře­ba zabi­je, něco tam obje­ví, atd. (vari­a­ce mohou být...Read more »

Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!

David Ondříček pat­ří - snad spra­ved­li­vě - mezi před­ní čes­ké fil­ma­ře. Jeho „Šeptej“ je pro mě dodnes syno­ny­mem gene­rač­ní­ho fil­mu. A co dílo „Ve stí­nu“? Ondříček tu má opět své...Read more »

Snídaně šampiónů - Kurt Vonnegut

Snídaně šam­pi­ó­nů je poměr­ně zná­má kni­ha ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Kurta Vonneguta, kte­ré­ho jis­tě bude­te znát napří­klad za slav­ný román „Jatka č. 5“. V této kni­ze zase až tak nejde o děj jako tako­vý,...Read more »

Shigor Birdman - Kronika konce světa

Postapokalyptických romá­nů u nás moc nevy­chá­zí. Nejsem zrov­na odbor­ník, ale snad krom geni­ál­ní­ho díla Tma od Neffa je v této kolon­ce Birdmanova kni­ha osa­mo­ce­na. Shigor Birdman je samo­zřej­mě pseu­do­nym, ten­to pán...Read more »

Salman Rushdie - Hanba

Hanba je v pořa­dí tře­tí Rushdieho kni­ha. U nás vyšla popr­vé - tuším - v Odeonu v roce 1990. Osobně jsem krom slav­ných Satanských veř­sů a Hanby nic jiné­ho od Rushdieho neče­tl, ale i tak...Read more »

Saki - Léčba neklidem

Saki, vlast­ním jmé­nem Hector Hugh Munro, je rela­tiv­ně zná­mým brit­ským spi­so­va­te­lem, kte­rý pro­slul zejmé­na svý­mi krát­ký­mi humor­ný­mi povíd­ka­mi. Některé z nich jsem četl už dří­ve (Kocomour, Hračky míru), vel­mi se...Read more »

Romeo a Julie 2300

Vladimír Páral je spi­so­va­tel, kte­rý napsal již mno­ho a mno­ho knih. Bohužel však také musím kon­sta­to­vat, že ačko­li Páral mno­ho knih napsal, tak jeho díla se od sebe mno­ho neli­ší....Read more »

Robin Ujfaluši - Jak se hraje fotbal v Africe

Tato kni­ha se ke mně dosta­la v podo­bě naro­ze­ni­no­vé­ho daru, pře­kva­pi­vé­ho a milé­ho. Robin Ujfaluši je koor­di­ná­to­rem občan­ské­ho sdru­že­ní Inex-SDA, jež se zabý­vá vyu­ži­tím fot­ba­lu ke zlep­še­ní trist­ních život­ních situ­a­cí lidí...Read more »

Robert Michel, Nikola Čulík - Ježíš na Šumavě

Robert Michel je jed­ním z auto­rů, nad nimiž se zavře­la voda lite­rár­ní his­to­rie. Což o to, on psá­val doce­la sluš­ně, trou­fám si říci, že tato kni­ha doká­že oslo­vit i sou­čas­né čte­ná­ře (konec­kon­ců...Read more »

Richard Dawkins - Sobecký gen

Jsou kni­hy, kte­ré pojed­ná­va­jí čis­tě obo­ro­vě o kon­krét­ní zále­ži­tos­ti a jsou zací­le­ny výhrad­ně na laickou/odbornou veřej­nost. Pak jsou také kni­hy jako je „Sobecký gen“, kte­rý se sna­ží při­stát v kni­hov­nič­ce odbor­ní­ka i lai­ka....Read more »

Richard Bachman - Dlouhý pochod

Jen tak na vysvět­le­nou, Richard Bachman = Stephen King (je to jeho sta­rý pseu­do­nym), tak­že už jsme doma (mrk, mrk)? To máte tak když žije­te v něja­ké blí­že neu­r­če­né ame­ric­ké...Read more »

Ray Bradbury - Marťanská kronika

Je to mož­ná tro­chu ostuda, ale Marťanskou kro­ni­ku jsem četl až teď. Tedy celou, abych byl zce­la přes­ný, pro­to­že někte­ré „povíd­ky“ z ní jsem četl už kdy­si na základ­ní ško­le....Read more »

Quo Vadis

Quo Vadis je milá kníž­ka, kte­rá se čte veli­ce dob­ře a rych­le. Patrně ji všich­ni bude­te znát, tak­že něja­ký nástin děje či postav si dovo­lím milos­ti­vě odpus­tit. Znáte to s tím noše­ním...Read more »

První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta - Ladislav Kudrna

Vietnamská vál­ka je kon­flikt, kte­rý svým způ­so­bem dodnes sil­ně rezo­nu­je ve spo­leč­nos­ti. Často se mlu­ví hlav­ně o její dru­hé čás­ti, tedy o vál­ce s pří­tom­nos­ti US Army. První část toho­to sple­ti­té­ho kon­flik­tu...Read more »

Pierre Boulle - Fotograf

Spisovatele Boulleho asi bude­te znát, je auto­rem slav­ných knih „Most přes řeku Kwai“ a „Planeta opic“. Trochu ve stí­nu těch­to vele­díl je pak poměr­ně krát­ký román „Fotograf“. Žánrově bychom moh­li...Read more »

Květnové výročí povstání

Je doce­la zají­ma­vé sle­do­vat, jak i po 75 letech od kon­ce dru­hé svě­to­vé vál­ky v Evropě ten­to kon­fikt stá­le bub­lá. Má už jinou podo­bu, ale skvě­le zapa­dá do kul­tur­ní vál­ky a je napl­ňo­ván...Read more »

Pavel Kohout - Hodina tance a lásky

Pavel Kohout je uzná­va­ný autor, kte­rý má za sebou dosti boha­tou lite­rár­ní tvor­bu, jež zahr­nu­je jak pró­zu, tak i poesii (byť hlav­ně ta jeho raná se bohu­žel nese sil­ně v duchu...Read more »

Anthropoid - Britské zpracování atentátu z roku 1942

Přiznám se, že his­to­ric­ké obdo­bí Protektorátu Čechy a Morava a jeho násled­ná podo­ba tzv. „regu­lo­va­né demo­kra­cie“ v letech 1945 - 48 pat­ří mezi ta his­to­ric­ká obdo­bí, kte­rá mě zají­ma­jí asi nej­ví­ce, což mimo...Read more »

Paul Johnson - Ježíš (životopis pro 21. století)

Životopis Ježíše Krista od his­to­ri­ka Paula Johnsona je vel­mi čti­vou a zají­ma­vou kni­hou, kte­rou autor věno­val této význam­né osob­nos­ti (neje­nom) sta­ro­vě­ku. Johnson je věří­cí člo­věk a na jeho díle se to...Read more »

Pátý elefant

Terry Pratchett - Pátý ele­fant Další fan­tas­tic­ký pří­běh ze Zeměplochy nám opět při­vá­dí na scé­nu zná­mé posta­vič­ky Ankh - Morporské měst­ské hlíd­ky, kon­krét­ně veli­te­le Elánia, stráž­ni­ci vlkodla­ka Anguu i dob­rác­ké­ho...Read more »

Patrick Süskind - Parfém: Příběh vraha

Slavná kni­ha němec­ké­ho spi­so­va­te­le Süskinda byla napsá­na v osm­de­sá­tých letech a dosud je pova­žo­vá­na za vrchol­né auto­ro­vo dílo. Právem? Nevím, nic jiné­ho jsem od něj neče­tl (a navíc, můj názor má na...Read more »

P. K. Dick - Zlatý muž

P. K. Dick je mým oblí­be­ným auto­rem, tak­že i k tomu­to tex­tu je nut­no pat­řič­ně při­stu­po­vat. Berte na vědo­mí, že před psa­ním jsem si klá­ves­ni­ci za zpě­vu tem­ných son­gů kape­ly Lunetic...Read more »