Kritiky.cz > Články autora:Libor Hejl

Josef Šnejdárek - Co jsem prožil (1939)

Josef Šnejdárek - své­ho času doslo­va „celebri­ta“, dnes polo­za­po­me­nu­tý voják, napsal na samém začát­ku nej­straš­li­věj­ší­ho váleč­né­ho kon­flik­tu v ději­nách lid­stva své pou­ta­vé pamě­ti. Čtenáře tak při­vá­dí do své­ho dět­ství v Napajedlích,...Read more »

John Steinbeck - Měsíc zapadá

Tak jsem se dostal k čet­bě Vánočního dár­ku, neb jsem byl celý rok hod­ný, tak­že bylo co čís­ti. Steinbecka jis­tě zná kaž­dý člo­věk, kte­rý o sobě může pro­hlá­sit, že rád čte...Read more »

John Fowles - Sběratel (1963)

Kniha Sběratel pat­ří mezi nej­slav­něj­ší trio Fowlesových knih (spo­lu s Mágem a Francouzovou milen­kou). I zde se dají najít typic­ké zna­ky pro jeho tvor­bu, tedy nejed­no­znač­ný pří­běh, hra plná pře­tvář­ky a zamě­ře­ní na...Read more »

Touha po dokonalé objektivitě

Občas se setkávám s názory, že ideální novinář by měl být objektivní. Zaznívá to i od lidí, kteří sami mají k nějaké objektivitě na hony daleko. Daný reportérův postoj...Read more »

John Fowles - Mág

O Johnu Fowlesovi se s obli­bou tvr­dí, že to byl autor (zemřel v roce 2005), kte­rý se pohy­bo­val na (křeh­ké) hra­ni­ci mezi moder­nou a post­mo­der­nou. Může být, podob­né děle­ní je dob­ré zejmé­na...Read more »

John Fowles - Francouzova milenka

Francouzova milen­ka je asi nej­slav­něj­ší kni­hou brit­ské­ho auto­ra Johna Fowlese (o jehož skvě­lém Mágovi jsem tu již dří­ve psal). Autor ten­to román situ­o­val do roku 1867, tedy do poměr­ně zjitře­né...Read more »

Pixies - Beneath the Eyrie

Legendární Pixies vydávájí třetí album po svém reunionu. Deska Beneath the Eyrie mi ze všech těch nových alb přijde jako nejlepší i s vědomím toho, že hodnotit hudební návrat...Read more »

Pixies - Beneath the Eyrie (2019)

Legendární Pixies vydávájí třetí album po svém reunionu. Deska Beneath the Eyrie mi ze všech těch nových alb přijde jako nejlepší i s vědomím toho, že hodnotit hudební návrat...Read more »

Jiří Šulc - Mosty do Tel Avivu

Druhá svě­to­vá vál­ka skon­či­la, ale to roz­hod­ně nezna­me­ná, že by na zemi zavlá­dl klid a mír. Naopak. Jiří Šulc je ve svém žán­ru vel­mi zdat­ný, což pro­ká­zal i skvě­lým romá­nem „Dva...Read more »

Erik Sumo - Mount Fuji (2019)

Za projektem Erik Sumo stojí Ambrus Tövisházi a jak už možná nejenom modrým jméno napovídá, tak pochází ze země Viktora Orbána, tedy z Maďarska. Tento sympatický chlapík se do...Read more »

Jindřich Spáčil - Velocipéd, stroj rychlonohý

Kniha „Velocipéd, stroj rych­lo­no­hý aneb o sta­ro­dáv­ných mašin­kách jež upi­ly svět“ kva­sic­ké­ho rodá­ka Jindřicha Spáčila (kte­rý je pro mě dost z pocho­pi­tel­né vaz­by jaký­smi vzdá­le­ným pří­buz­ným Slečny I.) vyšla před 41...Read more »

Jan Keller - Nedomyšlená společnost

Nedomyšlená spo­leč­nost je doce­la zná­má kníž­ka, dočka­la se cel­kem čtyř vydá­ní a dob­ré­ho při­je­tí z řad čte­ná­řů. Názor na text jež je v ní obsa­žen může být samo­zřej­mě růz­ný. Pan Keller je...Read more »

Co nemám rád na Vánocích..

Vánoce jsou půvab­né svát­ky, kte­ré máme dnes ve svých mys­lích již patr­ně neo­chvěj­ně spo­je­ny s křes­ťan­ský­mi tra­di­ce­mi. Přesto se však - zejmé­na v posled­ních dese­ti­le­tích - s nimi pojí i něko­lik jevů, kte­ré...Read more »

Jan Keller - Až na dno blahobytu

Jan Keller nám ve své slav­né kni­ze z úvo­du deva­de­sá­tých let líčí kon­zum­ní spo­leč­nost a její sebe­vra­žed­né půso­be­ní na této pla­ne­tě. Jan Keller je oso­ba, ke kte­ré se nej­čas­tě­jí vzta­hu­jí dva...Read more »

Jozef Karika - Trhlina

S Jozefem Karikou jsem se poprvé setkal na vlnách Českého rozhlasu při četbě na pokračování, jednalo se o jeho starší knihu Tma, což je docela působivý thriller (chvílemi snad...Read more »

Jan Brothánek - Poslední rok v československém Bruntále (1938)

Útlá kníž­ka páně Brothánka (ano, to není pře­klep) byla napsá­na krát­ce po osu­do­vých udá­los­tech roku 1938. Pan Jan Brothánek plnil funk­ci posled­ní­ho okres­ní­ho hejtma­na Okresního úřa­du v Bruntále, ač sám je...Read more »

China Miéville - Město a město

China Miéville, slav­ný brit­ský autor, před­sta­vi­tel New Weird, zají­ma­vé­ho to smě­ru, kte­rý při­ná­ší nový, svě­ží vzduch do zatuchlé­ho svě­ta fan­ta­sy. Koneckonců ne nadar­mo se říka­lo, že dějo­vě méně nápa­di­té...Read more »

HHhH - Laurent Binet

Když nazve­te kni­hu tajem­nou šif­rou HHhH, tak to budí pozor­nost. Když navíc zjis­tí­te, že pod onou šif­rou se skrý­vá ozna­če­ní „Himmlers Hirn heisst Heydrich“ (Himmlerův mozek se jme­nu­je Heydrich),...Read more »

Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 2018

Film Hearts Beat Loud reži­sé­ra Bretta Haleyho (kte­rý se také podí­lel na tvor­bě scé­ná­ře) je cel­kem pří­jem­ným, poho­do­vým kous­kem. Problem, kte­rý s ním tro­chu mám, je - v mých očích -...Read more »

Naši kluci (tv seriál) 2019

HBO se činí, po skvělém seriálu Černobyl se na obrazovky tv letos dostal podle mého názoru ještě lepší počin s názvem Naši kluci (Our Boys). Byť to zatím má...Read more »

Haruki Murakami - Sputnik, má láska

Představovat dal­ší Murakamiho kni­hu je tak tro­chu noše­ním dří­ví do lesa, neboť o jeho posled­ní čes­ky pře­lo­že­né kni­ze se toho napsa­lo dost a dost. Zkuste napří­klad zalis­to­vat posled­ním „hou­se­rem“. To nic...Read more »

Haruki Murakami - Norské dřevo

Haruki Murakami - Norské dře­vo Kniha toho­to japon­ské­ho auto­ra byla napsá­na v roce 1987, nicmé­ně její děj se ode­hrá­vá ješ­tě o dvě deká­dy zpět. Hlavním hrdi­nou je Tóru Watanabe, skr­ze něhož...Read more »

G. R. R. Martin - Rytíř Sedmí království (2014)

Předem musím zmí­nit, že kniž­ní ságu Píseň ledu a ohně mám veli­ce rád, zejmé­na pak kvů­li skvě­lé­mu popi­su reál­ně vyhlí­že­jí­cí­ho svě­ta, kde posta­vy ani udá­los­ti zda­le­ka nejsou čer­no­bí­lé. Je tedy...Read more »

Ernest Cline - Ready Player One

Rok 2045, svět je ve vel­kých pro­blé­mech. Rostoucí ener­ge­tic­ké náro­ky a kon­zum­ní způ­sob živo­ta, pro nějž je „trva­le udr­ži­tel­né žití“ asi jen báchor­kou eko­te­ro­ris­tů, sti­hl vyčer­pat drti­vou vět­ši­nu pří­rod­ních zdo­jů,...Read more »

Babiš a jeho listopad

Někde jsem četl, že letošní premiérův projev k výročí 17. listopadu by jeho nejlepším politickým projevem vůbec, prý celkem rozumný, takže snad i na samotného Andreje asi padl duch...Read more »

Erazim Kohák - Domov a dálava (2009)

Domov a dála­va s podti­tu­lem „Kulturní totož­nost a obec­né lid­ství v čes­kém myš­le­ní“ je zatím posled­ní kni­hou zná­mé­ho filo­so­fa Erazima Koháka. K tomu­to jedin­ci může­te zastá­vat roz­lič­ný postoj, pod­le kte­ré­ho se bude odví­jet beze­spo­ru...Read more »