Autor: Libor Hejl

0

Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice

Přiznám se upřím­ně a bez muče­ní, že dosud jsem žád­né­ho Pottera v kině nevi­děl (tedy až do vče­rej­ší­ho dne). Všechny pře­de­šlé čás­ti jsem shlé­dl na svém dvd pře­hrá­va­či. Atmosféra kina má však v mno­ha ohle­dech své vel­ké před­nos­ti. Navíc když vám uzna­jí ješ­tě sle­vu na ITIC... a mají i akci na něja­ký výhod­ný nápoj. Inu, slib­ný začá­tek. Filmový Potter byl navíc pro­mí­tán i s poně­kud neče­ka­nou pře­stáv­kou, kte­rá ale z mar­ke­tingo­vé­ho hle­dis­ka jis­tě při­šla brněn­ské­mu Špalíčku (to je kino v Brně, pokud to neví­te)...

Autor:
0

Černota - Poznejte životy lidí, kteří žijí za hranicí zákona.

Internetová tele­vi­ze Stream rela­tiv­ně nedáv­no zařa­di­lo do své pro­gra­mo­vé nabíd­ky nový pořád s názvem Černota. Ten má pojed­ná­vat o dro­gách, pro­sti­tu­ci, bez­do­mov­cích, zkrát­ka o všem, co tvo­ří jakousi odvrá­ce­nou stra­nu naše­ho hlav­ní­ho měs­ta. Chtělo by se pln zados­tiu­či­ně­ní zakři­čet „Hurá!“, nicmé­ně v éře „info­ta­in­men­tu“ je tře­ba být opa­tr­ný.

Autor:
0

Bohemian Rhapsody (2018)

Bohemian Rhapsody (BR) je jed­ním z fil­mů, o nichž se hod­ně mlu­ví, jsou maso­vě navště­vo­va­né v kinech a nevi­dět je se v někte­rých kru­zích pova­žu­je za drob­né spo­le­čen­ské faux pas. Okolo sním­ku se tak tvo­ří vel­ká bub­li­na, kte­rá způ­so­bu­je, že najed­nou narůs­ta i počet poslu­cha­čů hud­by sku­pi­ny Queen a dis­ku­se o hud­bě i fil­mu samot­ném plní kla­sic­kou deba­tu i vir­tu­ál­ní soci­ál­ní sítě. Aspoň tak to tedy na mě tro­chu půso­bí.

Autor:
0

Tropics - Nocturnal Souls (2018)

Je krás­ná let­ní noc, krát­ce před půl­no­cí, a vy se zrov­na uchy­lu­je­te do baru kde­si za měs­tem. Sedí tam málo lidí, z repro­duk­to­rů se tiše linou jaz­zo­vé tóny, poma­lu dojde­te k baru, kde si objed­ná­te kávu, kte­rou si vez­me­te ven a sle­du­je­te nád­her­nou noč­ní oblo­hu. Tak nějak tak­to chut­ná deska od pro­jek­tu Tropics, za kte­rým se skrý­vá Chris Ward. Jedná se o tře­tí řado­vé album (pro mě ale prav­dě­po­dob­ně prv­ní, kte­ré jsem sly­šel), kte­ré v sobě umně kom­bi­nu­je down­tem­po, drum n...

Autor:
0

Otzi, muž z ledu - Někoho může potěšit i malá rolička, kterou tu má Franco Nero :).

Slavného Otziho (omlou­vám se, že píši bez té dia­kri­ti­ky nad „O“, nicmé­ně ofi­ci­ál­ní čes­ký název fil­mu je sku­teč­ně tak­to) zná asi i člo­věk u nějž arche­o­lo­gie nemu­sí nut­ně pat­řit mezi ta nej­vět­ší hob­by. Však objev zmrz­lé (docho­va­lé!) mrt­vo­ly muže i s veš­ke­rým pří­slu­šen­stvím (batoh, zbra­ně,...) z doby ene­o­li­tu je pra­vým věd­ním pokla­dem. Když navíc za pou­ži­tí moder­ních tech­no­lo­gií a vědec­kých postu­pů doká­že­me z obsa­hu žalud­ku a pylů zjis­tit při­bliž­ná mís­ta kde se ve dnech před svo­ji smr­tí pohy­bo­val a dokon­ce způ­sob jakým byl zabit,...

Autor:
0

Paul McCartney - Egypt Station (2018)

Paul McCartney je tako­vá živou­cí ency­klo­pe­die popu­lár­ní hud­by, jen těž­ko bys­te totiž hle­da­li oso­bu, na níž by tato cha­rak­te­ris­ti­ka sedě­la tref­ně­ji. Čas běží jako voda a popu­lár­ní „Macca“ už píše u kolon­ky své­ho věku čís­lov­ku 76 (naro­dil se sho­dou okol­nos­tí přes­ně v den boje čes­ko­slo­ven­ských para­šu­tis­tů v kos­te­le Cyrila a Metoděje), při­tom se z něj roz­hod­ně nestal něja­ký stár­nou­cí muzi­kant vzpo­mí­na­jí­cí se slzou v oku na časy zašlé slá­vy opra­šo­vá­ním a ree­di­ce­mi sta­rých nahrá­vek. Macca se čile pouš­tí do nových skla­deb, do nových...

Autor:
0

2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka

O fil­mu 2012 jste již bez­po­chy­by sly­še­li. Je to hit, kte­rý zasá­hl svě­to­vá kina rych­los­tí pří­cho­du tsuna­mi. Pohříchu však - jako ostat­ně všech­ny sním­ky R. Emmericha - je to zába­va dosti povrch­ní zaba­le­na do bliš­ti­vé­ho pozlát­ka. Podle toho se také pro­dá­vá. Zkuste si namát­kou před­sta­vit ty nej­hor­ší kýče a patos, kte­rý vám jen vyta­ne na mys­li. To vše ve fil­mu je. Zkuste si před­sta­vit všech­ny mož­né i nemož­né kata­stro­fy, jež by moh­ly nastat. To vše rov­něž ve...

Autor:
0

Časopisy mého dětství. 1. část - Kometa

V době krát­ce před lis­to­pa­dem 89 se ve spo­leč­nos­ti „hnu­ly ledy“ v mno­ha ohle­dech, jed­ním z těch pohy­bů bylo i vní­má­ní komik­sů jako tako­vých. Od repre­zen­tan­ta úpad­ko­vé západ­ní spo­leč­nos­ti se pozvol­na pře­mě­ni­ly na víta­né utě­še­ní potřeb mno­ha mla­dých klu­ků a holek. Zrodila se tak Kometa (jen pro pořá­dek, s výjim­kou star­ších Rychlých šípů, zad­ní stra­ny ABC a obli­gát­ní­ho Čtyřlístku v Československu komiksy prak­tic­ky nějak kon­cepč­ně nevy­chá­ze­ly). V Komětě pub­li­ko­va­lo něko­lik teh­dej­ších mis­trů své­ho obo­ru, za všech­ny jme­nuj­me tře­ba legen­dár­ní­ho Káju Saudka, kte­rý...

Autor:
0

El bar - Když řeknou, že v centru Madridu je terorista, lidé jsou tak blbí, že se na něj půjdou podívat.

Režisér Álex de la Iglesia má na kon­tě už pěk­nou řádu solid­ních fil­mů, kte­ré se vět­ši­nou vyzna­ču­jí podiv­ným čer­ným humo­rem a jis­tou dáv­ku bizá­ru (a to i na špa­něl­skou kine­ma­to­gra­fii). Čistě z ome­ze­ně žánro­vé­ho hle­dis­ka lze jeho fil­my šma­hem odsou­dit, nicmé­ně mys­lím si, že by to byla vel­ká ško­da - mají totiž jed­nu poměr­ně pod­stat­nou fil­mo­vou vlast­nost, doká­ží zaujmout pozo­ru­hod­ný­mi cha­rak­te­ry a šikov­ně vysta­vě­ným pří­bě­hem. Krásným důka­zem je toho i sní­mek El bar. Mám doce­la záli­bu ve špa­něl­ských fil­mech, kte­ré si...

Autor:
0

Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)

Olga Hepnarová, posled­ní popra­ve­ná žena v Československu, po letech čeká­ní dosta­la „svůj“ film. V režii dua Tomáš Weinreb (kte­rý si téma dosta­teč­ně osa­hal už v roce 2009 sním­kem „Všechno je srač­ka“) a Martin Kazda (kte­ří se pode­psa­li i pod scé­nář) může­me sle­do­vat utrá­pe­ný život Olgy Hepnarové včet­ně (nejen) její­ho tra­gic­ké­ho kon­ce. Tvůrci se roz­hod­li pro zpo­dob­ně­ní do čer­no­bí­lé­ho fil­mu, což ve výsled­ku půso­bí vel­mi dob­ře a jen to pod­tr­hu­je dobrou atmo­sfé­ru sním­ku. Chvílemi jsem si dokon­ce říkal, že není mož­né, že se...

Autor:
0

11 památných filmových momentů

Osobně moc nemám v lás­ce růz­né žeb­říč­ky „5 nej­lep­ších fil­mů všech dob“, či „10 věcí kte­ré nás baví na...“. Zpravidla se jed­ná o dost plyt­ký výčet věcí, kte­ré mají za úkol zaplác­nout tiš­tě­ný nebo vir­tu­ál­ní pro­stor. Nerad bych tedy k něče­mu podob­né­mu také při­spí­val. Pokud by však něko­mu ten­to text přes­to něco podob­né­ho při­po­mí­nal, tak se omlou­vám. Kinematografii tu máme už pěk­nou řád­ku let. Během oné doby stih­lo něko­lik fil­mo­vých momen­tů nále­ži­tě zdo­mác­nět, někte­ré jsou úspěš­ně kopí­ro­vá­ny, jiné paro­do­vá­ny....

Autor:
Příběh služebnice0

Příběh služebnice

V dale­ké zemi za vel­kou lou­ží - dří­ve zná­mou jako Spojené stá­ty - ale nasta­ly věci. Z něja­kých neob­jas­ně­ných důvo­dů se totiž prak­tic­ky pře­sta­ly rodit děti a zdě­še­ná spo­leč­nost se vyda­la všanc někte­rý­mi lid­mi tak ado­ro­va­né vlá­dě „pev­né ruky“. Výsledkem je pseu­do­křes­ťan­ský stát s názvem Gileád. Ano, to je úvod­ní záplet­ka romá­nu Margaret Atwood s názvem Příběh slu­žeb­ni­ce (neče­tl jsem), jehož fil­mo­vá podo­ba letos navští­vi­la naše tele­viz­ní obra­zov­ky. Co si bude­me poví­dat, doba opti­mis­tic­ké budouc­nos­ti a la Star Trek je...

Autor:
Zk0

Zkouška dospělosti (Bacalaureat) 2016

Pokud se něja­ký film ode­hrá­vá v Transylvánii, tak to nemu­sí nut­ně zna­me­nat, že by hlav­ní hrdi­na byl něja­ký krve­žíz­ni­vý nemrt­vý. Naopak, klid­ně to může být i člo­věk, kte­rý živo­ty zachra­ňu­je - jako je tře­ba dok­tor Romeo. A ano, ne vždy když se kdo­si jme­nu­je Romeo, tak musí nut­ně čekat na svo­ji Julii. Ach ta klišé… Snímek Zkouška dospě­los­ti rumun­ské­ho reži­sé­ra Cristiana Mungiu zís­kal loni na fes­ti­va­lu v Cannes cenu za nej­lep­ší režii. Tato pres­tiž­ní cena pocho­pi­tel­ně Cristianovi ote­vře­la...

Autor:
Chard0

Chartúm (Khartoum, 1966)

Bývaly časy, kdy do kin nešla pře­hr­šel fil­mů, kdy vypra­vit se do kina s sebou obná­še­lo i něja­kou tu skle­nič­ku (čeho­ko­li) před nebo po sním­ku, kdy si do kin lidé bra­li svá­teč­ní oble­če­ní, pro­to­že to neby­la běž­ná situ­a­ce, ale něco výji­meč­né­ho, na co je potře­ba se nále­ži­tě ustro­jit. Jistě, nepla­ti­lo to vždy a pro kaž­dé­ho, ale asi chá­pe­te co tím mys­lím. No a prá­vě z tako­vé doby je film Chartúm. Tedy ne že by se v ní ode­hrá­val, ale byl v ní nato­čen,...

Autor:
antro0

Anthropoid (2016)

Přiznám se, že his­to­ric­ké obdo­bí Protektorátu Čechy a Morava a jeho násled­ná podo­ba tzv. „regu­lo­va­né demo­kra­cie“ v letech 1945 - 48 pat­ří mezi ta his­to­ric­ká obdo­bí, kte­rá mě zají­ma­jí asi nej­ví­ce, což mimo jiné zna­me­ná, že k nim mám rela­tiv­ně dost načte­no (Padevětem počí­na­je a Peškem i Čvančarou kon­če) a jsem také vel­mi rád za jaká­ko­li fil­mo­vá či dra­ma­tic­ká díla z toho­to obdo­bí. Na Anthropoid Seana Ellise (reži­sé­ra fil­mu Metro Manila) jsem se tedy pocho­pi­tel­ně těšil. O ope­ra­ci Anthropoid už bylo nato­če­no fil­mů hned něko­lik,...

Autor:
Saul0

Saulův syn (2015, Saul Fia)

Saulův syn je do jis­té míry mož­ná tím, co by šlo nazvat jako film roku. Je to film znač­ně roz­po­ru­pl­ný, film, na kte­rý budou (a už jsou) dost roz­po­ru­pl­né reak­ce, film, kte­rý vás dosta­ne a nene­chá v kli­du... Přiznám se, že už dlou­ho jsem v bio­gra­fu neza­žil tak inten­ziv­ní pocit zne­chu­ce­ní, odpo­ru a tro­chu i stra­chu. Kdosi Saulova syna ozna­čil za „umě­lec­ký horor“, tref­né ozna­če­ní. Maďarský reži­sér Laszlo Nemes kaž­do­pád­ně nato­čil pozo­ru­hod­ný kou­sek. Předpokládám, že asi kaž­dý ví, kdo to byli...

Autor:
The Pyramid (2014)0

The Pyramid (2014)

Člověk kte­rý už nakou­kal něko­lik základ­ních fil­mů, kte­ré se holedba­jí kolon­kou „horor“, má jas­no. Když už tým ame­ric­kých věd­ců vyko­pe něja­kou sta­rou stav­bu, tak je jas­né, že se bude něco dít. A to něco bude obsa­ho­vat mno­ho masa a krve nebo­hých arche­o­lo­gů. Jo, arche­o­lo­gie je drs­né povo­lá­ní :).

Autor:
Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es fácil con los ojos cerrados) 20130

Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es fácil con los ojos cerrados) 2013

Se zavře­ný­mi kuka­dly se někdy sku­teč­ně žije lépe, ale o tom ten­to špa­něl­ský sní­mek reži­sé­ra Trueba není. Modří mož­ná už tuší, že se jed­ná o naráž­ku na text popu­lár­ní pís­ně Beatles „Strawberry Fields Forever“. Notabene se děj fil­mu točí oko­lo roku 1966. Tož, to by v tom byl čert, že... :). K Beatles mám pozi­tiv­ní vztah, už od mala mě jejich son­gy pro­vá­ze­ly z roz­skří­pa­né­ho mag­ne­to­fo­nu (kte­rý měl zvlášt­ní záli­bu v trha­ní pásek...) a tvo­ři­ly tak tro­chu „soun­d­track“ k mému dospí­vá­ní. Tematika...

Autor:
Ples příšer (Monster´s Ball) 20010

Ples příšer (Monster´s Ball) 2001

Když jste odsou­ze­ni k smr­ti, tak se svět roz­hod­ně nezdá jako milé mís­to. To by mohl potvr­dit tako­vý Lawrence Musgrove, kte­rý za blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ný pro­hře­šek dostal elek­tric­ké křes­lo. Ne tedy, že by o něj zrov­na nějak úpěn­li­vě žádal... Film Ples pří­šer však kupo­di­vu není ani tak o Lawrencovi a jeho pří­pad­ném kání a zpy­to­vá­ní živo­ta neřest­né­ho, byť název by k tomu tak tro­chu mohl odka­zo­vat (Ples pří­šer = ter­mín ze 17. sto­le­tí popi­su­jí­cí posled­ní hos­ti­nu odsou­zen­ce před popra­vou). Ples pří­šer má v pod­sta­tě...

Autor:
Nejlepší filmy o běhání0

Nejlepší filmy o běhání

Vždy když něja­ký text začí­ná slo­vy „nej­lep­ší o...“, popří­pa­dě „nej­lep­ší z...“, tak je to tro­chu ošid­né a čtenářka/čtenář by měl být při­pra­ven na kdo­ví­ja­kou zálud­nost. Všechny žeb­říč­ky jsou totiž hod­ně sub­jek­tiv­ní, nicmé­ně lec­kdy pomo­hou k inspi­ra­ci. Tož tedy, sem s tím!

Autor:
Samba (2014)0

Samba (2014)

Režisérský tan­dem Toledano - Nakache se po vel­kém úspě­chu fil­mu Nedotknutelní zno­vu vrhl do spe­ci­fic­ké­ho žán­ru kome­die, kte­rá cit­li­vě reflek­tu­je důle­ži­té soci­ál­ní otáz­ky. A v hlav­ní roli je zde zno­vu Omar Sy. Hlavním hrdi­nou je Samba, sym­pa­tic­ký a mohut­ný čer­noš­ský chla­pík, kte­rý se do Francie dostal asi před 10 lety ze Senegalu. Od té doby ve fran­couz­ské met­ro­po­li pobý­vá jako nele­gál­ní při­stě­ho­va­lec a živí se vším mož­ným. Nejvíce pra­cu­je v jed­né restau­ra­ci jako pomoc­ná síla v kuchy­ni. Přesto se nevy­hne růz­ným pro­blé­mům,...

Autor:
NZ0

Nový život (Nya människan) 2007

Co si bude­me poví­dat, chu­dí a nevzdě­la­ní lidé nema­jí růz­né zábra­ny a „zábra­ny“ ve svém ani­mál­ním roz­mno­žo­vá­ní. Jaká to hrůza, pomys­lí si psy­chi­atr pan dok­tor Berg (mimo­cho­dem nej­vět­ší magor ve fil­mu). To bude konec našich hod­not a civi­li­za­ce, je potře­ba tomu zabrá­nit! Od slov ke skut­kům. Ženy (zejmé­na mla­dé dív­ky) z chudých rodin se do nové spo­leč­nos­ti „sluš­ných Švédů“ moc neho­dí. Jsou na ně asi tro­chu „nepři­způ­so­bi­vé“. Je potře­ba je tedy jak­si, ehm...internovat (v zájmu huma­ni­ty!)). Tato inter­na­ce plná domá­cích...

Autor:
Aratat0

Ararat (2002)

Atom Egoyan pat­ří mezi mé oblí­be­né reži­sé­ry (zís­kal si mě jed­no­ho veče­ra na čt2 sním­kem Exotica), ale z rela­tiv­ně skrom­né sbír­ky jeho fil­mů (není to roz­hod­ně něja­ký fil­mo­vý „gra­fo­man“) jsem roz­hod­ně nevi­děl všech­ny, což jsem se tak nějak roz­ho­dl napra­vit... A kde začít jin­de než u fil­mu Ararat, popi­su­jí­cí­ho udá­los­ti, kte­ré se sta­ly přes­ně před 100 lety (a v pod­sta­tě rezo­nu­jí spo­leč­nos­tí dodnes). Ano, mlu­vím tu o armén­ské geno­ci­dě. Nebyl by to ale Egoyan, kdy­by se oné lát­ky necho­pil po svém...

Autor:
VHS0

V/H/S (2012)

Kdo mě zná, tak prav­dě­po­dob­ně cel­kem dob­ře ví, že pro horo­ro­vý sub­žánr zva­ný „found foo­tage“ mám jis­tou sla­bost. V ang­lič­ti­ně se tomu říká „guil­ty ple­a­su­re“, tedy vím, že se více­mé­ně jed­ná o prvo­plá­no­vou (a někdy dost stu­pid­ní) zába­vu, ale... nemo­hu si pomo­ci. Jo, Bergman v tu chví­li rotu­je v hro­bě. VHS (budu to psát bez těch čar) pat­ří mezi to vzác­né pro­cen­to z žán­ru, kte­ré by snad šlo ozna­čit za tro­chu invenč­ní a nápa­di­té. Považte sami: sku­pin­ka úchy­lá­ků ve sty­lu Jackass dosta­ne...

Autor: