Autor: Lenka Kroutilová

0

Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny

Máte rádi pří­ro­du, cho­dí­te čas­to na výle­ty a chce­te sebe či své děti nau­čit i něco o okol­ní fló­ře? Kniha od vyda­va­tel­ství Grada vás v tom­to ohle­du roz­hod­ně nezkla­me. Jak už název vypo­ví­dá, kni­ha se zao­bí­rá 85 zají­ma­vý­mi kvě­ti­na­mi v našem oko­lí. Nejprve zjis­tí­te, jak se jed­not­li­vé rost­li­ny dělí dle barev­né­ho kvě­ten­ství, dozví­te se základ­ní infor­ma­ce o stav­bě rost­li­ny, a nako­nec na vás čeka­jí veš­ke­ré zají­ma­vos­ti o kaž­dé kvě­ti­ně zvlášť. A že těch infor­ma­cí není málo. Poznávání rost­lin neby­lo nikdy snaz­ší. Díky kni­ze může­te snad­no...

Autor:
0

Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země

Knižní zpra­co­vá­ní o stav­bě katedrá­ly v kou­zel­ném, a přes­to děsi­vém stře­do­vě­ku se dočka­la i her­ní adap­ta­ce. Hra při­bli­žu­je život tří hlav­ních postav, kte­ré mají v ději hry nej­vět­ší roli. Každé jejich roz­hod­nu­tí od mala až do dospě­los­ti totiž mění prů­běh dal­ší­ho pří­bě­hu. Vývojáři se totiž nebá­li dlou­hých závaz­ků postav, tak­že kaž­dou pozná­te z té naiv­ní strán­ky, a taky z té rozum­né, kdy už ji ošle­hal život, a to dob­ré i zlé je už potka­lo nebo stá­le čeká. Trošku jiná point-in-click adven­tu­ra Určitě zná­te point-in-click adven­tu­ry,...

Autor: