Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera

Kniha sa tiah­ne zrej­me naj­tur­bu­len­tej­ším obdo­bím kra­jín Česka a Slovenska (Československa). 20.storočie bolo význam­né pre mno­ho európ­skych, ale aj sve­to­vých kra­jín. Táto kni­ha sa venu­je (ako už názov napo­ve­dá) deji­na­mi...Read more »

Moje záhradní kuchařka

Kniha „Moje záhrad­ní kuchař­ka“ nesie podti­tul „sezón­ní recep­ty“ a pre­to je roz­de­le­ná na jed­not­li­vé obdo­bia: jar­ná, let­ná, jesen­ná a zim­ná. Recepty sú zame­ra­né na vyu­ži­tie toho, čo sa nachá­d­za v záhrad­kách. Páči sa...Read more »

Doris Wolf - Jak prekonať strach, úzkost, paniku, fobie

Chcete vedieť ako skro­tiť strach, úzkosť, pani­ku ale­bo fóbiu? Tak siahni­te po tej­to kni­he.Read more »

Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života)

Lagom je švéd­ske slo­vo a zna­me­ná „tak aku­rát“. Koľko je to „aku­rát“ - povie­te si? Nuž, nie je to ani moc a ani málo, taká pra­vá mie­ra to je. Presne toľ­ko,...Read more »

William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)

Tužili ste nie­ke­dy v živo­te byť čle­nom špe­ci­ál­nych jed­no­tiek? Alebo dokon­ca byť ich veli­teľom? Jasné, aj ja som mala život­né obdo­bie, kedy ma taká pred­sta­va nao­zaj nad­chýna­la. Že ste na...Read more »

Robert Moss – Tři pouhé věci (100%)

Hovorí sa – je to len sen, je to len náho­da, je to len fan­tá­zia... Teda, ak mám byť presnej­šia, hovorí to súčas­ná spo­loč­nosť. Domorodé kul­t­ú­ry tie­to „tři pou­hé...Read more »

Michal Breus – Síla správného okamžiku

Fráza „Byť v správ­ny čas na správ­nom mies­te“ dosta­ne po pre­čí­ta­ní tej­to kni­hy úpl­ne nový zmy­sel. Nie je tajom­stvom, že člo­vek nefun­gu­je náhod­ne – fun­gu­je podľa urči­tých cyk­lov, kto­ré sa v živo­te...Read more »

Rhonda Byrne – Tajomstvo (85%)

Kniha Tajomstvo je prvá z kolek­cie „Tajomstvo“. Autorka Rhonda Byrne zati­aľ vyda­la doko­py 4 kni­hy. No prá­ve Tajomstvo dosi­ah­lo naj­väč­ší úspech.Read more »

Luke Harding – Akta Snowden (91%)

Edward Snowden – pre nie­ko­ho neo­ce­ni­teľ­ný hrdi­na, pre iné­ho zlo­či­nec, kto­rý by mal strá­viť zvy­šok živo­ta za mre­ža­mi. Nech je Váš názor aký­koľ­vek, jed­no je isté – ten­to muž...Read more »

Jozef Petro – Slovenské klenoty UNESCO – 99%

Sú kni­hy, kto­ré člo­vek pre­čí­ta raz a zane­chajú na ňom sil­ný dojem. Jednou takou kni­hou je kni­ha Slovenské kle­no­ty UNESCO. Prečo?Read more »

Václav Smil - Globální katastrofy a trendy (75%)

Mnohí z nás túžia odha­liť bud­úcnosť. Dostať do ruky kni­hu, kto­rá o našej bud­úcnos­ti sku­točne hovorí, je pre­to spl­ne­ním taj­né­ho sna. Navyše, nejde len o bud­úcnosť našu vlast­nú, ale aj o bud­úcnosť našich...Read more »

Robert Fisher – Rytíř v rezavém brnění (91%)

Rober Fisher je autor mno­hých broadwa­yských hier a sce­ná­rov. Ale kni­ha „Rytíŕ v reza­vém brně­ní aneb o muži, kte­rý našel sebe sama“ je to, čo ho pres­lá­vi­lo med­zi­ná­rod­ne. O čom je táto kniž­ka? Kde...Read more »

Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99%

Ste vege­ta­ri­á­ni, ale­bo si ani nedo­ká­že­te pred­sta­viť jed­lo bez mäsa? Údenie je sta­ro­no­vým tren­dom v prí­pa­de jedál. Milovníci mäsa sa pri pre­čí­ta­ní názvu kni­hy Uzení pro labuž­ní­ky pote­šia. Avšak aj...Read more »

Travis Langley - Batman and Psychology (100%)

Najčastejšie zob­ra­zo­va­ným komik­so­vým hrdi­nom je asi Batman. Zaujímalo Vás nie­ke­dy, ako by ten­to samozva­ný ochran­ca spra­vod­li­vos­ti dopa­dol u psy­chi­at­ra? A čo jeho (ne)priatelia?Read more »

Zhrnutie epizódy – Flash S03E23 – 98%

Záverečná epi­zó­da tretej série seri­á­lu The Flash pri­nies­la dlho oča­ká­va­ný finál­ny súboj Savitara s Flashom. Ako to dopadlo?Read more »

Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%

Čas beží Barry... Tím Flash čelí neprí­jem­ne­mu fak­tu, že do smr­ti Iris ostá­va už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrá­niť?Read more »

Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95%

Po napí­na­vom odha­le­ní Savitarovej iden­ti­ty v pred­chá­d­za­j­úcej epi­zó­de sa dozve­dá­me, ako sa s tou­to infor­má­ci­ou vyrov­ná­va zvy­šok tímu Flash.Read more »

Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93%

V dvad­si­a­tej epi­zó­de sa Barry sna­ží pre­sved­čiť Tracy Brand, geni­ál­nu štu­dent­ku fyzi­ky, že jej nápa­dy mu môžu pomôcť navždy zasta­viť Savitara.Read more »

Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%

Úprimne ma pote­ši­lo, keď som v kníh­ku­pec­tve obja­vi­la kni­hu pro­fe­so­ra Enrighta. Problematika odp­úšťa­nia mi nie je nezná­ma a pre­to som vede­la, že táto kni­ha je poklad.Read more »

Zhrnutie epizódy – Flash S03E19 – 97%

Po mesačnej prestáv­ke sa vrá­til seri­ál Flash. Je cítiť, že do kon­ca série ostá­va už len pár epi­zód a pre­to sa stup­ňu­je napä­tie. V dneš­nej epi­zó­de ces­to­val Flash do bud­úcnos­ti, aby...Read more »

Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)

Ruku hore ten, kto je doko­na­lý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlá­sil nikto. Niektorí ľudia „musia byť doko­na­lí“ iba občas, niek­torí sú vyslo­ve­ne per­fek­ci­o­nis­ti a „musia byť doko­na­lí“ non­stop....Read more »

Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%)

Kto z nás nezatú­žil v živo­te po tom, aby bol v nie­čom úspeš­ný? Líšime sa síce v tom, čo si ako úspech pred­sta­vu­je­me, ale  po neja­kom úspe­chu kaž­dý z nás túži.Read more »

Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%)

Perfekcionisti bežia za doko­na­los­ťou, kto­rá je aký­si spo­lo­čen­ský ide­ál. No kým ostat­ní majú doko­na­losť iba ako aký­si navi­gač­ný bod, per­fek­ci­o­nis­ti vidia doko­na­losť ako povin­nosť. Bežia vždy z plných síl k tomu jedi­né­mu...Read more »

Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94%

V dneš­nej epi­zó­de boju­je Flash s člo­ve­kom s bud­úcnos­ti menom Abra Kadabra. Abra je tech­no­lo­gic­ky vyspe­lý a na Earth-1 pri­šiel krad­n­úť tech­no­ló­gie.Read more »

Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%)

Táto epi­zó­da je cros­so­ve­rom (t.j stretom dvoch seri­á­lov Supergirl a Flasha) pre­to vám v dneš­nom zhr­nu­tí nemusia byť všet­ky posta­vy zná­me. Ďalšou zau­jí­ma­vos­ťou je, že to bol muzi­ká­lo­vý cros­so­ver.Read more »
Stránka načtena za 1,87098 s | počet dotazů: 152 | paměť: 28067 KB. | 24.01.2021 - 18:34:34