Autor: Kristina Ištvánová

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.
0

Moje záhradní kuchařka

Kniha „Moje záhrad­ní kuchař­ka“ nesie podti­tul „sezón­ní recep­ty“ a pre­to je roz­de­le­ná na jed­not­li­vé obdo­bia: jar­ná, let­ná, jesen­ná a zim­ná. Recepty sú zame­ra­né na vyu­ži­tie toho, čo sa nachá­d­za v záhrad­kách. Páči sa mi to, v súčas­nos­ti sa roz­má­ha trend zdra­vé­ho vare­nia, ide­ál­ne z bio potra­vín a „najo­ve­re­nej­šie bio“ pochá­d­za z vlast­nej záhrad­ky.

Autor:
0

William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)

Tužili ste nie­ke­dy v živo­te byť čle­nom špe­ci­ál­nych jed­no­tiek? Alebo dokon­ca byť ich veli­teľom? Jasné, aj ja som mala život­né obdo­bie, kedy ma taká pred­sta­va nao­zaj nad­chýna­la. Že ste na tom podob­ne aj vy? No tak prá­ve teraz máte jedi­neč­nú život­nú prí­le­ži­tosť - nie sa stať tým veli­teľom, ale nahli­a­d­nuť do...

Autor:
1503999647_3-2globalni-katastrofy-a-trendy-perex-b0

Václav Smil - Globální katastrofy a trendy (75%)

  Mnohí z nás túžia odha­liť bud­úcnosť. Dostať do ruky kni­hu, kto­rá o našej bud­úcnos­ti sku­točne hovorí, je pre­to spl­ne­ním taj­né­ho sna. Navyše, nejde len o bud­úcnosť našu vlast­nú, ale aj o bud­úcnosť našich blíz­kych, našich detí, ľud­stva ako cel­ku. Smil vo svo­jej kni­he posky­tu­je zau­jí­ma­vý pohľad na ňu, a to navy­še veľ­mi prehľad­ne a pocho­pi­teľ­ne...

Autor:
_vyr_135obalkabig0

Robert Fisher – Rytíř v rezavém brnění (91%)

Rober Fisher je autor mno­hých broadwa­yských hier a sce­ná­rov. Ale kni­ha „Rytíŕ v reza­vém brně­ní aneb o muži, kte­rý našel sebe sama“ je to, čo ho pres­lá­vi­lo med­zi­ná­rod­ne. O čom je táto kniž­ka? Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden rytier, kto­rý sa celé roky sna­žil chrá­niť dru­hých. Podstupoval odváž­ne výpra­vy na kto­rých bojo­val s rôz­ny­mi...

Autor:
c_orig_obalka0

Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99%

Ste vege­ta­ri­á­ni, ale­bo si ani nedo­ká­že­te pred­sta­viť jed­lo bez mäsa? Údenie je sta­ro­no­vým tren­dom v prí­pa­de jedál. Milovníci mäsa sa pri pre­čí­ta­ní názvu kni­hy Uzení pro labuž­ní­ky pote­šia. Avšak aj všet­ci ostat­ní zbystri­te pozor­nosť - táto kni­ha je „pra­vé ore­cho­vé“ i pre vás. Jej autor­ka Cosima Bellersen Quirini poňa­la totiž úde­nie nao­zaj...

Autor:
1617-perfekcionismus-kdyz-cil-je-nutnost0

Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%)

Perfekcionisti bežia za doko­na­los­ťou, kto­rá je aký­si spo­lo­čen­ský ide­ál. No kým ostat­ní majú doko­na­losť iba ako aký­si navi­gač­ný bod, per­fek­ci­o­nis­ti vidia doko­na­losť ako povin­nosť. Bežia vždy z plných síl k tomu jedi­né­mu cieľu – k doko­na­los­ti. Viedenský psy­chi­a­ter Bonelli na prí­pa­doch svo­jich paci­en­tov uka­zu­je, aká nebez­peč­ná je táto ces­ta.

Autor:
8d112471d99609690b2eff7d9a29482c0

Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%)

Táto epi­zó­da je cros­so­ve­rom (t.j stretom dvoch seri­á­lov Supergirl a Flasha) pre­to vám v dneš­nom zhr­nu­tí nemusia byť všet­ky posta­vy zná­me. Ďalšou zau­jí­ma­vos­ťou je, že to bol muzi­ká­lo­vý cros­so­ver.

Autor: