Ceny české filmové kritiky 2017

V praž­ském Divadle Archa byly dnes večer roz­dá­ny ceny čes­kých fil­mo­vých kri­ti­ků. Ocenění za nej­lep­ší film zís­ka­lo dra­ma Terezy Nvotové Špína. Večer se také nesl v duchu iro­nic­kých pozná­mek na...Read more »

Všechny prachy světa

Ridley Scott stár­ne a na sta­rá kole­na natá­čí čím dál tím zvlášt­něj­ší sním­ky. Nyní však do kin dora­zi­la vol­ná adap­ta­ce dra­ma­tic­kých his­to­ric­kých udá­los­tí, kte­rá mu prý má vrá­tit ztra­ce­ný kre­dit....Read more »

Golden Globes 2018

Letos se cere­mo­nie cel­kem poved­la. Následující člá­nek se ten­to­krát neza­mě­ří na všech­ny oce­ně­né. spí­še vyzdvih­ne nej­dů­le­ži­těj­ší vítě­ze a zhod­no­tí prů­běh veče­ra. Triumf Sedmilhářek Laura Dern zís­ka­la tře­tí Glóbus. Jo, tenhle...Read more »

Menší ohlédnutí za letoškem

Rok 2017 se nám chý­lí ke kon­ci, pro­to se na násle­du­jí­cích řád­cích podí­vej­me, co mě nej­ví­ce zau­ja­lo ve fil­mo­vém svě­tě. Nebudu sesta­vo­vat něja­ké uce­le­né žeb­říč­ky, spí­še se v jed­not­li­vých odstav­cích...Read more »

Velká hra

Aaron Sorkin nám po Social Network a Steveu Jobsovi ser­ví­ru­je dal­ší prav­di­vý pří­běh pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Foto: STX Takže asi takhle. Při pohle­du na obrá­zek se svůd­né Jessice zadí­vá­te do její­ho pořád­ně...Read more »

Star Wars: Poslední z Jediů

Rian Johnson změ­nil Star Wars. A sak­ra dob­ře. Johnson je kon­tro­verz­ní posta­va sou­čas­né­ho Hollywoodu. Jeho Looper roz­kmo­t­řil tábor fanouš­ků na dvě čás­ti a stej­ně dopad­ne i osmá epi­zo­da legen­dár­ních Star Wars. Jedni...Read more »

Co jsem viděl v poslední době

Dlouho jsem sem nic nena­psal, neboť můj čas spolk­la prá­ce pro Ednu, pro­to nyná shr­nu pohle­dy na čty­ři fil­my, jež v posled­ní době vyšly, v jed­nom člán­ku. Všechno nejhorší Nejprve bych...Read more »

Thor: Ragnarok

Ragnarok je v nor­dic­kých mýtech konec bohů a deví­ti svě­tů, v Marvel Comics se pak jed­ná o Thorův robo­tic­ký klon. A taky je to zatím posled­ní film z vesmí­ru MCU. A od nynějš­ka je to též...Read more »

matka!

Nejnovější počin legen­dár­ní­ho tvůr­ce Darrena Aronofskyho vlast­ně nemá pořád­ný děj, pozor­né­mu divá­ko­vi však neu­nik­ne, že se jed­ná o jed­nu z nej­do­ko­na­lej­ších ale­go­rií ve fil­mo­vém svě­tě vůbec. Darren, kte­rý sto­jí za režií...Read more »

Blade Runner 2049

Včera jsem dva­krát navští­vil pro­jek­ci zatím nej­lep­ší­ho fil­mu toho­to roku a roz­hod­ně nej­lep­ší­ho seque­lu posled­ních let. Chtěl jsem se o něm mohut­ně roze­psat, ale napros­to stej­né názo­ry, jež jsem plá­no­val napsat,...Read more »

Na jaké filmy se těšit v říjnu

Blade Runner 2049 - v kinech od 5. 10. Nejočekávanějšm říj­no­vým fil­mem je bez­po­chy­by pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho sním­ku Ridleyho Scotta Blade Runner z roku 1982. Děj nové­ho fil­mu se ode­hrá­vá 30 let po udá­los­tech...Read more »

Smutný a zároveň radostný den

Ráno zemřel jeden z nej­vět­ších čes­kých her­ců, Jan Tříska a svým sko­nem roze­smut­nil tisí­ce čes­kých i zahra­nič­ních fanouš­ků. Vysoký cha­risma­tic­ký muž mne nej­ví­ce uchvá­til svým ztvár­ně­ním mas­ko­va­né­ho Široka v seri­á­lo­vém pře­pi­su Foglarových romá­nů....Read more »

To

Po dlou­hé době se koneč­ně vra­cím k psa­ní fil­mo­vých recen­zí. A svou obno­ve­nou pre­mi­é­ru na tom­to poli osla­vím novým fil­mo­vým pře­pi­sem slav­né kni­hy Stephena Kinga. To vyprá­ví pří­běh o měs­tě Derry, v němž...Read more »

Amy Adams

V úte­rý jsme na tom­to blo­gu při­po­mí­na­li naro­ze­ni­ny sou­čas­né­ho fil­mo­vé­ho Batmana Bena Afflecka a dnes, o pět dní poz­dě­ji sla­ví­me tři­a­čty­ři­ce­ti­ny jeho kole­gy­ně z DCEU, Amy Adams. Připomeňme si, stej­ně jako u Bena,...Read more »

Všechno nejlepší, Bene!

Dnes sla­ví své pět­a­čty­ři­cá­té naro­ze­ni­ny jeden z mých nej­vět­ších oblí­ben­ců, slav­ný holly­wo­od­ský herec a reži­sér Ben Affleck. Pojďme si při této slav­nost­ní pří­le­ži­tos­ti při­po­me­nout deset jeho nej­lep­ších rolí. Chuckie (Dobrý Will Hunting)...Read more »

Na jaké filmy se těšit v srpnu?

Na co zajít v srpnu do kina? Zde máte pár tipů: Atomic Blonde: Bez lítos­ti - v kinech od 3. 8. Charlize Theron hra­jí­cí taj­nou agent­ku, kte­rá je vyslá­na do Berlína v roce...Read more »

Atomic Blonde

Včera večer jsem po dlou­hé době jsem zašel na komik­so­vý film, jehož před­lo­hu neznám. A dopadlo to veli­ce dob­ře. Atomic Blonde vyprá­ví zají­ma­vě zamo­ta­ný špi­o­náž­ní pří­běh zasa­ze­ný do Berlína roku 1989....Read more »

Baby Driver

Po dlou­hém roz­mýš­le­ní jsem dneska koneč­ně zašel na Wrightův nový film Baby Driver. A udě­lal jsem sak­ra dob­ře. Baby Driver ma jed­no­du­chý děj a s kli­dem se může sou­stře­dit na skvě­le vypoin­to­va­né...Read more »

Menší červencové zamyšlení

Valerián - hrozí druhý John Carter? Za nece­lý týden se do kin vří­tí Bessonův nej­no­věj­ší film, zpra­co­vá­ní kul­tov­ní­ho komik­su Valerián a měs­to tisí­ce pla­net. Po pěti letech tedy opět uvi­dí­me vel­ko­roz­počto­vou...Read more »

Spider-Man: Homecoming

Po svém loň­ském debu­tu se na plát­na vra­cí nej­po­pu­lár­něj­ší hrdi­na stu­dia Marvel - úžas­ný Spider-Man. Homecoming vyprá­ví pří­běh Petera Parkera (Tom Holland), kte­rý pod dohle­dem Tonyho Starka (Robert Downey...Read more »

Na jaké filmy se těšit v červenci?

I v čer­ven­ci si pro nás dis­tri­bu­to­ři při­pra­vi­li spous­tu zají­ma­vých fil­mů. Nekteré sním­ky budou navíc před­sta­ve­ny i na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu. Zde je tudíž jen výčet toho nej­za­jí­ma­věj­ší­ho. Spider-Man: Homecoming - v kinech...Read more »

Smrtihlav

Po roce se na plát­na vra­cí aten­tát na Heydricha, kte­rý je ten­to­krát popsán z obou stran bari­ká­dy. Dopadl film, jehož ori­gi­nál­ní název zní HHhH, lépe než Anthropoid? Smrtihlav má opro­ti...Read more »

Mumie

Osmdesát pět let po prv­ní Mumii při­chá­zí do kin rema­ke, kte­rý reží­ru­je debu­tu­jí­cí Alex Kurtzman. Film, kte­rý má slou­žit k roz­jez­du nové­ho vesmí­ru roz­hod­ně nedo­pa­dl špat­ně. Nová Mumie pojed­ná­vá o lsti­vé prin­cezně...Read more »

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Týden po mimo­zem­ských xeno­mor­phech se na plát­na vrá­til též kapi­tán Jack Sparrow, kte­rý ten­to­krát čelil moc­né­mu Salazarovi. Příběh pátých Pirátů pojed­ná­vá o špa­něl­ském námoř­ní­ko­vi Salazarovi (Javier Bardem), kte­rý po celá léta úspěš­ně...Read more »

Vetřelec: Covenant

Ridley Scott se po pěti letech opět vrá­til do vetřel­čí­ho vesmí­ru, aby pokra­čo­val v sérii Prometheus. Covenant se ode­hrá­vá mezi Prometheem a prv­ním Vetřelcem. Pozemská loď Covenant putu­je s kolo­nis­ty na palubě osíd­lit...Read more »
Stránka načtena za 1,98417 s | počet dotazů: 156 | paměť: 27921 KB. | 19.01.2021 - 00:34:15