Let číslo 93 - Co se stalo 11. září 2001, ví snad každý.

Máte chuť na extra por­ci kva­lit­ní­ho fil­mo­vé­ho kous­ku? Na pořád­nou dáv­ku napě­tí, co vás při­ko­vá k seda­dlu a při­le­pí vaše oči na hodi­nu a půl k plát­nu? Pak mám pro vás zaru­če­ný typ…Číst dál »

Kupec benátský

Al Pacino jako nená­vi­dě­ný a nená­vi­dě­jí­cí židov­ský lichvář září v adap­ta­ci slav­né kome­die Williama Shakespeara.Číst dál »

Prachy dělaj člověka

Co si musí člo­věk uvě­do­mit a tři­krát zopa­ko­vat než used­ne v kině před plát­no, na kte­rém pobě­ží ten­to film, je fakt, že vše, co uvi­dí je jen hod­ně nad­sa­ze­ná věc. Typicky...Číst dál »

Hooligans

Debut reži­sér­ky Lexi Alexanderové nás zavá­dí do svě­ta fot­ba­lu, alko­ho­lu a nesmy­sl­ných rva­ček, ve kte­rých si ban­da výtrž­ní­ků neu­stá­le doka­zu­je, kdo je sil­něj­ší.Číst dál »

Dokažte mi vinu

Vin Diesel v roli ital­ské­ho mafi­á­na Jacka DiNorscia, sou­ze­né­ho za pře­kup­nic­tví nar­ko­tik, v dra­ma­tu pod­le sku­teč­né udá­los­ti.Číst dál »

Ucho

Herecký kon­cert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v bri­lant­ním fil­mu Karla Kachyňi a Jana Procházky, jenž byl po dlou­há léta na sezna­mu zaká­za­ných fil­mů, koneč­ně vychá­zí na DVD a nevi­dět jej je mno­hem víc...Číst dál »

MFDF Jihlava

Ve dnech 24. - 29. říj­na 2006 pro­běh­ne v Jihlavě 10. roč­ník Mezinárodního fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů. Jádro pro­gra­mu jubi­lej­ní­ho roč­ní­ku opět tvo­ří dvě sou­těž­ní sek­ce: výběr nej­kva­lit­něj­ších stře­do­ev­rop­ských doku­men­tů uply­nu­lé­ho roku Mezi...Číst dál »

Festival Bollywoodského filmu

4. roč­ník fes­ti­va­lu pro­běh­ne ve dnech 9. - 15. říj­na za účas­ti fil­ma­řů, kte­ří mají s Bollywoodem co do čině­ní. Jako kaž­do­roč­ně se akce bude konat v kinech Aero a Světozor v Praze.Číst dál »

Der Film

Ve dnech 4. až 8. říj­na se v praž­ských kinech Aero a Světozor před­sta­ví fes­ti­val němec­ky mlu­ve­ných fil­mů Der Film s při­bliž­ně pat­nác­ti celo­ve­čer­ní­mi fil­my z pro­duk­ce sou­sed­ní­ho Německa, Rakouska a Švýcarska.Číst dál »

Academia film Olomouc - AFO 2006

Dnešním dnem byl v Olomouci zahá­jen 41. roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu AFO 2006, jehož hlav­ním garan­tem je Katedra diva­del­ních, fil­mo­vých a medi­ál­ních stu­dií FF UP. Festival se usku­teč­ní ve dnech 1. -...Číst dál »

Proposition

Hudebník Nick Cave se svým kole­gou, reži­sé­rem Johnem Hilcoatem, vlil vodu živou do dnes už téměř mrt­vé­ho žán­ru a ve sto­pách Sama Peckinpaha stvoř­li drs­ný, s ničím se nemaz­lí­cí wes­tern.Číst dál »

Block Party

Ve Spojených stá­tech (prý) vel­mi popu­lár­ní komik a hudeb­ník Dave Chappelle uspo­řá­dal pří­mo v uli­cích New Yorku kon­cert, jehož se zúčast­ni­la spous­ta zná­mých tvá­ří z rapo­vých a hip-hopových luhů a hájů…Číst dál »

Žena ve vodě

Scénárista a reži­sér M. N. Shyamalan se pro­sla­vil jako mis­tr napě­tí a neče­ka­ných zvra­tů. V roce 1996 spous­tě divá­kům vyra­zil dech Šestým smys­lem, poté násle­do­val Vyvolený, Znamení a Vesnice. Při rea­li­za­ci Ženy ve vodě...Číst dál »

Nebohá paní Pomsta

Na kaž­dé­ho jed­nou dojde aneb svá­dět svůj zlo­čin na něko­ho jiné­ho se oprav­du nevy­plá­cí... Snímek oce­ně­ný na fes­ti­va­lu v Benátkách 2005 Malým zla­tým lvem.Číst dál »

Samaritánka

Ačkoli už naši­mi kiny pro­bě­hl Kimův nověj­ší sní­mek Luk a na MFF v Karlových Varech byl pro­mí­tán jeho nej­no­věj­ší film Čas, o dva roky star­ší Samaritánka, pří­běh o hří­chu a vykou­pe­ní, k nám při­chá­zí tepr­ve...Číst dál »

Bestie Karla

Laura Preponová a Misha Collins v rolích psy­cho­pa­tic­kých séri­o­vých vra­hů v dra­ma­tu pod­le sku­teč­né udá­los­ti.Číst dál »

32. Letní filmová škola Uherské Hradiště

V pátek 21. 7. bude v Uherském Hradišti zahá­jen 32. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu, letos věno­ván téma­tu ČLOVĚK A PŘÍRODA a afric­ké­mu a kanad­ské­mu fil­mu.Číst dál »

Tsotsi

Film o tom, jak se z vel­ké­ho chu­li­gá­na jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku cit­li­vý dob­rák stal, to je Tsotsi. Snímek, kte­rý letos zís­kal Oscara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film a bude pro­mí­tán na letoš­ním...Číst dál »

Zeptej se prachu

Další z fil­mo­vých adap­ta­cí slav­ných knih v našich kinech aneb Jak zprznit skvě­lý román Johna Fantea a udě­lat z něj kla­sic­kou fád­ní tele­no­ve­lu…Číst dál »

Zápisník jedné lásky

Film nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né­ho best­selle­ru Nicholase Sparkse, roz­hod­ně není bez­du­chou roman­tic­kou sláta­ni­nou. Pro deš­ti­vý či dlou­hý zim­ní večer je jako děla­ný ten­to pří­běh jed­né vel­ké lás­ky…Číst dál »

Match Point - Hra osudu

Třikrát SLÁVA. Woody Allen se koneč­ně pro­bu­dil ze své­ho fil­mo­vé­ho spán­ku a po něko­li­ka ne zrov­na vyda­ře­ných fil­mech si zís­ká­vá zpět na svou stra­nu zhr­ze­né fanouš­ky. Avšak jeho nový sní­mek roz­hod­ně...Číst dál »

Šifra mistra Leonarda

Moc dlou­ho netr­va­lo a jed­na z nej­kon­tro­verz­něj­ších knih posled­ní doby se dočka­la své fil­mo­vé podo­by. Převést na plát­no pří­běh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, roz­ho­dl se celo­svě­to­vě uzná­va­ný...Číst dál »

Nepohodlný

Ralph Fiennes, zná­mý díky svým rolím v Červeném dra­ko­vi, Anglickém paci­en­to­vi či Schindlerově sezna­mu, vytvo­řil titul­ní roli brit­ské­ho diplo­ma­ta v Africe, Justina Quaylea, ve str­hu­jí­cím thrille­ru o tom, jak svět zvy­so­ka kaš­le na...Číst dál »

Hranice života

Pokud rádi hlou­bá­te nad smys­lem živo­ta a vlast­ně nad smys­lem čeho­ko­liv, roz­hod­ně bys­te si nemě­li nechat ujít nový film reži­sé­ra Marca Forstera. Patří totiž do sku­pi­ny těch fil­mů, po jehož zhléd­nu­tí...Číst dál »

Luk

Jihokorejský „drs­ňák“ Kim Ki-duk nám před­sta­vu­je svůj zatím posled­ní (v pořa­dí již dva­nác­tý) film, jenž nese reži­sé­rův kla­sic­ký výstřed­ní ruko­pis, avšak mír­ně vybo­ču­je z jeho zaje­tých kole­jí…Číst dál »

Žít po svém

Žít po svém je pří­běh jed­né „roz­bi­té“ rodi­ny a pří­běh jed­no­ho med­vě­da, jehož věč­ně nikdo nene­chal v kli­du nažrat, při­čemž spo­ju­jí­cím člán­kem je zde pře­de­vším motiv viny a odpuš­tě­ní.Číst dál »