Novinka mezi seriály: Vice Principals

Seriál Vice Principals se ode­hrá­vá pře­váž­ně ve ško­le. Stávající ředi­tel ško­ly odchá­zí a někdo musí nastou­pit na jeho mís­to, ale jsou tu rov­nou dva zástup­ci ředi­te­le, kte­ří mají o toto mís­to...Číst dál »

Novinka mezi seriály: American Gothic

American Gothic mě zau­jal pře­de­vším svým plakátem/logem a také svým názvem. Proto jsem ze samot­né­ho seri­á­lu byla spí­še zkla­ma­ná. Vše se točí kolem jed­né vel­ké rodi­ny, kte­rá se po del­ší době...Číst dál »

Novinka mezi seriály: Dead of Summer

Parta tee­nage­rů jede na let­ní kemp s tím, že ho pomů­že po pěti letech zno­vu­o­tevřít. Někteří se zna­jí už z dět­ství, kdy tam i oni sami jez­di­li na prázd­ni­ny, ale taky jsou tu...Číst dál »

Novinka mezi seriály: Stranger Things

Seriál Stranger Things se ode­hrá­vá v Americe v 80. letech v jed­nom oby­čej­ném měs­teč­ku. Děj začí­ná jed­né noci, kdy se vra­cí domů na kole malý kluk, kte­rý strá­vil celý den s kama­rá­dy hra­ním des­ko­vé...Číst dál »

Novinka mezi seriály: Uncle Buck

Nový seri­ál je prak­tic­ky pře­dě­láv­kou stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1989. Asi i pro­to si seri­ál nezís­kal pří­zeň divá­ků, ani kri­ti­ků. Než jsem stih­la ten­to člá­nek vydat, sta­ni­ce ABC ten­to seri­ál ukon­či­la...Číst dál »

Novinka mezi seriály: Roadies

Seriál o kape­le na tour a její crew, to tu ješ­tě neby­lo, že? Roadies, ale není hlav­ně o kape­le, ale prá­vě o těch lidech, kte­ří sto­jí za kaž­dým jejím vystou­pe­ním - mana­že­ři, tech­ni­ci,...Číst dál »

Novinka mezi seriály: Braindead

Laurel je novou zaměst­nan­ky­ní v Kapitolu Washington - kde pra­cu­je taky její bra­tr Luke, kte­rý je sená­to­rem. Vše se točí kolem poli­ti­ky a sou­čas­ný stav země není zrov­na ide­ál­ní. Vláda tedy...Číst dál »

Novinka mezi seriály: Outcast

Outcast je novým horo­ro­vým seri­á­lem vysí­la­ným od červ­na toho­to roku na Cinemaxu. Jedná se o zpra­co­vá­ní stej­no­jmen­né­ho komik­su. Hlavní posta­vou je Kyle (Patrick Fugit), kte­ré­ho dohá­ní jeho minu­lost plná démo­nů...Číst dál »

Novinka mezi seriály: Cleverman

Každý měsíc vychá­zí spous­tu nových seri­á­lů a mno­hé z nich vypa­da­jí vel­mi zají­ma­vě, pro­to jsem se roz­hod­la podí­vat na pilot­ní díly někte­rých novi­nek a něco málo vám o nich říct. V tomhle člán­ku vám...Číst dál »