Autor: Jonáš Jenšovský

Min0

Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války

Pug, aniž si uvě­do­mil jak, náh­le věděl, že se pohy­bu­jí v čase dopře­du. „Vymanili jsme se z časo­vé pas­ti.“ potvr­dil Macros. Pug seděl v němém údi­vu. Když před jeho oči­ma vyvstal počá­tek, něco pocí­til. Teď si byl zne­na­dá­ní jist. Podíval se na Macrose a řekl. „Jsem jako ty.“ Macros při­ký­vl a ve tvá­ři se mu...

Autor:
Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie0

Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie

Co všech­no se může­te dově­dět ze sla­bi­ká­ře eko­no­mie, ve kte­rém se od vydá­ní nemu­se­la změ­nit snad ani čár­ka? Pokud se chce člo­věk dově­dět něco o eko­no­mii nebo eko­no­mi­ce (eko­no­mie je samot­ná věda, eko­no­mi­ka je kon­krét­ní hos­po­da­ře­ní stá­tu nebo fir­my), má dnes doce­la dost mož­nos­tí. Jsou tu učeb­ni­ce, popu­la­ri­zač­ní kni­hy, před­náš­ky a na...

Autor:
dr0

Dragonlance…Sága dračích kopí

Kéž se tvůj meč nikdy nezlo­mí. Kéž tvé brně­ní nikdy nezre­zi­ví. Kéž tři měsí­ce vedou tvo­ji magii. Kéž jsou tvé mod­lit­by vysly­še­ny. Kéž je tvůj vous dlou­hý. Kéž ti tvůj Životní úkol nikdy neu­ra­zí nos. Kéž tvá pra­kov­ka zpí­vá. Kéž tvá vlast vzkvé­tá. Kéž dra­ci nikdy nepře­sta­nou vzlé­tat do tvých...

Autor:
Amber0

Amber – deset výprav mezi světy

 „Jediný sku­teč­ný svět, všech­ny ostat­ní jsou jen stí­ny.“ Ačkoli má tato série jed­ny z nej­po­div­něj­ších obá­lek, jaké lze ve fan­tas­tic­ké lite­ra­tu­ře najít, jed­ná se záro­veň o jed­nu z nej­lep­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších sérií, jaké kdy byly vůbec napsá­ny. Předně musím upo­zor­nit na to, že jeho jmé­na se sku­teč­ně čte Zelazny, niko­li želaz­ny nebo dokon­ce želez­ný,...

Autor:
Zdroj0

Zdroj

„Není v pova­ze člo­vě­ka – ani žád­né jiné bytos­ti – začí­nat tím, že se dob­ro­vol­ně vzdá, že si pliv­ne do tvá­ře a zatra­tí život; na to je tře­ba pro­ce­su mrav­ní zká­zy, jenž je u kaž­dé­ho jedin­ce jiný. Někteří se vzdá­va­jí pod dote­kem prv­ní­ho tla­ku, někte­ří se zapro­da­jí, někte­ří pada­jí poma­lu a nepo­střeh­nu­tel­ně, až vyhas­nou...

Autor:
0

Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality

„Venuše zná tisíc způ­sobů, jak sko­ta­čit, ale nej­jed­no­duš­ší a nejmé­ně namá­ha­vý je, když leží v před­klo­nu na pra­vém boku.“ Předmluva toho­to pod­nět­né­ho svaz­ku začí­ná slo­vy „Je to kni­ha, kte­rou nese­že­ne­te.“ Ano, před lety to cel­kem pla­ti­lo, dnes už se situ­a­ce naštěs­tí změ­ni­la. Svého času jsem těch­to svaz­ků měl doma asi šest v růz­ných...

Autor:
0

Svoboda jménem zlato – Vzpoura ve světě papírových peněz

„Jen lež potře­bu­je ber­lič­ky opo­ry stát­ní moci. Pravda sto­jí vzpří­me­ně sama o sobě.“ Benjamin Franklin Na začát­ku recen­ze toho­to nád­her­né­ho a při­tom drob­né­ho svaz­ku se nemo­hu nezmí­nit o jed­nom kuri­oz­ním roz­ho­vo­ru s Miroslavem Singerem, guver­né­rem ČNB, kte­rý absol­vo­val v DVTV. Prohlásil kro­mě jiných „zají­ma­vos­ti“ také něco, co mě oprav­du zau­ja­lo, nota bene z úst eko­no­ma. „Papírové...

Autor:
0

O princi Čekankovi, jak Putoval za princeznou a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu přihodila

Patrik Ouředník mne zau­jal už před mno­ha lety. Tehdy to bylo také moje prv­ní setká­ní se Šmírbuchem jazy­ka čes­ké­ho, tedy slov­ní­kem nekon­venč­ní češ­ti­ny. Ovšem autor, kte­rý v odbor­né lite­ra­tu­ře uve­de 180 výra­zů pro sou­lož, si musí zís­kat srd­ce nejed­no­ho inte­li­gent­ní­ho člo­vě­ka. Na Prince Čekanku jsem nara­zil zce­la náho­dou, ostat­ně jako na...

Autor:
MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí0

MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí

„Všechny zdi, o kte­ré sihla­vu roz­bí­jím, jsou v mé hla­vě.“ Buddha Knih o osob­ním roz­vo­ji a bor­ce­ní bari­ér, kte­ré máme v hla­vě, jsou plné knihov­ny. Větinou trpí syn­dro­mem toho, že jsou straš­ně tlus­té a polo­vi­na myš­le­nek se dva­krát až tři­krát opa­ku­je. Jiné jsou zase tenouč­ké jak výtisk National Geographic, ale najde­te v nich jen obec­né frá­ze. Nikdo...

Autor:
Dyna0

Dynablaster

Dynablaster (pří­pad­ně Dyna Blaster) je jmé­no evrop­ské ver­ze kla­sic­ké­ho Bombermana. Příběh je jed­no­du­chý: při poku­su v labo­ra­to­ři jaké­ho­si věd­ce je dra­kem une­se­na na hrad za řekou jeho dce­ra. A vy jako správ­ný hrdi­na ve ska­fan­d­ru se ji vydá­vá­te zachrá­nit.

Autor:
supaplex10

Supaplex – staňte se virem v počítači

Hry pro DOS pro­stře­dí měly kro­mě výbor­né hra­tel­nos­ti a pří­jem­né barev­nos­ti ješ­tě jed­nu obrov­skou výho­du. Velmi čas­to šlo o fan­tas­tic­ký nápad, kte­rý byl sice zařa­di­tel­ný do někte­ré z kla­sic­kých kate­go­rií her­ní­ho prů­mys­lu, ale stej­ně jste si koli­krát říka­li „Co tohle her­got je?“

Autor:
PrincOfPersia0

Prince of Persia – klasika klasik

Je asi jen málo sta­rých DOSových her, kte­ré by se tak zapsa­ly do pově­do­mí hrá­čů dří­ve naro­ze­ných, jako je Prince of Persia. Obecně vza­to se sice vel­kým pís­mem do pamě­tí hrá­čů zapsa­ly všech­ny dosov­ské hry, pro­to­že to byla zla­tá éra her a hra­tel­nos­ti obec­ně. Ale snad se nena­jde hráč, kte­rý by...

Autor:
0

Ishar II – Poslové zkázy

Existují hry nebo her­ní série, kte­ré hrá­če tak nějak pro­vá­ze­jí celý život. Nejen v dět­ství, ale i poz­dě­ji se občas při­po­me­nou a ať chce­te nebo ne, při­pou­ta­jí si vás zase na dlou­hou dobu k moni­to­rům. Proč? Protože není nuda hrát je víc­krát a ačko­li je vět­ši­nou už zná­te nazpa­měť, uží­vá­te si kaž­dý tah a kaž­dý kou­sek...

Autor:
0

Diablo 3 aneb Potřetí do světa Sanctuary a potřetí zcela jinak

RPG série Diabla pro­vá­zí hrá­če od dob téměř old­scho­o­lo­vých až po dneš­ní vybrou­še­nou gra­fi­ku a od dob jed­no­ce­deč­ko­vých po sta­ho­vá­ní giga­baj­tů insta­lač­ních sou­bo­rů pří­mo ze strá­nek výrob­ce. Ten zůstá­vá v tom­to pří­pa­dě stá­le stejný…tedy Blizzard. Když se tře­tí díl pekel­né série obje­vil, pro­vá­ze­lo ho doce­la dost pro­blé­mů, kte­ré nelze ozna­čit za drob­né muš­ky. Navíc...

Autor:
Fish fillets aneb Kreslení rybí agenti0

Fish fillets aneb Kreslení rybí agenti

Víte, mám rád inte­li­gent­ní a vtip­né hry. Mám rád v pod­sta­tě všech­ny dru­hy her, kte­ré mají hla­vu a patu, aspoň tro­chu logic­ký sys­tém a před­sta­vu­jí výzvu. Nebaví mě ako­rát auta (až na prv­ní Mafii) a spor­tov­ní simu­lá­to­ry, ale to je věc vku­su. Když jsem byl před pár lety (jo, už to pár let je), upo­zor­něn...

Autor:
0

Lucie Lukačovičová: Detektivní kancelář Sirius aneb Případy hvězd, noci a duše

„Noc pře­vrh­la svůj zla­tý úl nad sady veče­rů.“ Vítězslav Nezval, Básně noci O Lucii Lukačovičové, autor­ce Siria, jsem se popr­vé dově­děl už před lety. Tehdy jsem se vysky­tl na něja­kém kniž­ním fes­ti­va­lu, kde mimo jiné v rám­ci pro­mo akce roz­dá­va­li ochut­náv­ku v podo­bě prv­ní­ho čís­la časo­pi­su Pevnost. A pokud mne paměť nekla­me, byl...

Autor:
0

Hitman: Agent 47 - zvládnutá nádoba s vysoce průměrným obsahem

Původní recen­ze je v blo­go­vé sek­ci „Recenze do 100 slov“, tahle bude troš­ku del­ší... Herního Hitmana jsem si oblí­bil hlav­ně kvů­li hlav­ní posta­vě. Film z roku 2007 jsem vypus­til po shléd­nu­tí a na nové­ho holo­hla­vé­ho chla­pí­ka s kódem na zátyl­ku nara­zil téměř náho­dou při hle­dá­ní zce­la jiné­ho trai­le­ru. Filmaři se zača­li koneč­ně tro­chu při­bli­žo­vat tomu, jak...

Autor:
0

Richard Branson: Byznys v plné nahotě

„Pokud vstu­pu­je­te do odvět­ví poz­dě­ji než ostat­ní, musí­te k němu při­stou­pit tak, jako nikdo před vámi.“ Richard Branson O Richardu Bransonovi, maji­te­li impe­ria Vrign Group, občas něja­ká zprá­va pro­běh­ne i u nás. Naposledy to bylo v sou­vis­los­ti s havá­rií při tes­tech jeho letou­nu pro Virgin Galactic, spo­leč­nos­ti plá­nu­jí­cí nabíd­ku komerč­ních letů do vesmí­ru.

Autor:
Flash0

Flash

„Jmenuju se Barry Allen a jsem nej­rych­lej­ší žijí­cí člověk….v dět­ství jsem viděl, jak mou mat­ku zabi­lo něco nemož­né­ho a za její smrt zavře­li mého otce...pak ze mě neho­da udě­la­la něco nemož­né­ho...“

Autor:
Arrow0

Arrow

Verdikt: Průměrné msti­tel­ské řemes­lo, kte­ré­mu ale chy­bí nad­hled, hlub­ší náboj a málo­co z něho se vám dosta­ne pod kůži do té míry, abys­te si na to za týden opět vzpo­mně­li, pří­pad­ně se k tomu vra­ce­li.

Autor: