Autor: Jonáš Jenšovský

DaVinci0

Da Vinciho Démoni aneb Freska odvahy, umu a inovace vzdor době

„Nejvznešenější rozko­ší je radost z poro­zu­mě­ní.“ Leonardo da Vinci Recenze seri­á­lu je vlast­ně jeden vel­ký para­dox. Pokud chce­te napsat něco co nej­rych­le­ji, spo­ko­jí­te se s pilo­tem a svý­mi dojmy. Tím pádem jste nej­rych­lej­ší, ale záro­veň nejmé­ně přes­ní, pro­to­že se nic ješ­tě pořád­ně neroz­je­lo. Čím poz­děj­ší recen­ze, tím přes­něj­ší, ale také méně aktu­ál­ní. Mnoho...

Autor:
Green0

Green Lantern aneb Rytíři s barvou smaragdu

„In brigh­test day, in blac­kest night, No evil shall esca­pe my sight. Let tho­se who wor­ship evil’s might Beware my power–Green Lantern’s light!“ Pokud vám tato slo­va něco říka­jí, nebo si mat­ně vzpo­mí­ná­te, že už jste je někdy sly­še­li, asi jste nara­zi­li na uni­ver­sum Green Lantern Corps, tedy vesmír­né­ho bez­peč­nost­ní­ho...

Autor:
White Collar - Season 40

Ve službách FBI aneb Poslední kousek Neala Caffreyho

V pro­sin­ci 2014 se obje­vi­la posled­ní epi­zo­da seri­á­lu Ve služ­bách FBI (v ori­gi­ná­le White Collar pod­le White Collar Division). Seriál je posta­ven na cel­kem jed­no­du­chém půdo­ry­su – spe­ci­a­lis­ta pod­vod­ník odsou­ze­ný za padě­lá­ní dlu­ho­pi­sů se dosta­ne ven na pod­mín­ku a pod dozor zvlášt­ní­ho agen­ta Petera Burka, kte­rý ho ostat­ně kdy­si sám zatý­kal Mezi agen­tem...

Autor:
Riddick380

Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák

  Sonický šrou­bo­vák je mul­ti­funkč­ní nástroj pou­ží­va­ný Doktorem. Podobně jako TARDIS se stal jed­nou z ikon seri­á­lu a našel si ces­tu i do jeho spin­no­f­fů a to v růz­ných for­mách (sonic­ká rtěn­ka, pero a dal­ší). Vyrábí se dokon­ce i jako uni­ver­zál­ní ovla­dač na infra­čer­ve­né bázi a umí napří­klad ovlá­dat tele­vi­zi. Tuto ver­zi lze kou­pit za cca 2500 Kč.

Autor:
Dob r0

Dobrodružství kriminalistiky aneb Dokument, seriál a studie v jednom

Stopa. Jed. Bertillonáž. Otisk. Střela. Krev. Rekonstrukce. Tým. Písmo. První detek­tiv­ní sbor. Modus Operandi. Antropologie. Krevní sku­pi­na. Mechanoskopie. Identifikační kres­ba. Paprsek. Pinkertonova detek­tiv­ní agen­tu­ra. Poslední odvo­lá­ní. Pes. Duplikát. Padělek. Hon na roz­hla­so­vých vlnách. Volavka. Portrét duše. Vlas. Neznámý. Dvacet šest díl­ků sklá­dač­ky. Dvacet šest výle­tů do his­to­rie kri­mi­na­lis­ti­ky. Od tem­ných...

Autor:
Mrvti0

Mrtví jako já aneb Smrtčiny úvahy nad životem a lidmi

„Když se k vám smrt blí­ží poma­lu a máte tře­ba něja­kou váž­nou cho­ro­bu, máte cel­kem dost času si všech­no vyří­kat a při­jmout ji tu více, tu méně smí­ře­ně. Když na vás vybaf­ne zpo­za rohu a nemá­te ani čas se pořád­ně nadech­nout, jedi­né, co z vás mož­ná vylít­ne je: „Do hajzlu!“ Na tenhle seri­ál jsem nara­zil...

Autor:
Avengers0

Avengers: Nejmocnější hrdinové světa aneb Neinfantilní kreslená akce

„Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to go back…“ Avengers Intro Touto zněl­kou na poza­dí explo­du­jí­cí­ho měs­ta, ve kte­rém Avengers zrov­na boju­jí s vyslan­ci Hydry, začí­ná jeden z nej­lep­ších ani­má­ků za posled­ních pár let. Mnohovesmír Avengers z díl­ny Marvelu toho má za sebou víc než...

Autor:
Forev0

Forever aneb Dvě století meditací o životě, smrti a radostech

Henry Morgan (Ioan Gruffudd) pra­cu­je jako pato­log. Nosí vždyc­ky šálu, hroz­ně moc toho ví a oblé­ká se vět­ši­nou do oble­ku s ves­tou. Už takhle bychom našli para­le­ly s Dexterem, Sherlockem, Castlem a Mentalistou. To byl taky důvod, proč mě pilot nejdří­ve hroz­ně naštval. Bonusem je sku­teč­nost, že Henry Morgan žije už asi dvě stě...

Autor:
Scrubs0

Scrubs aneb Denní snění, zkušenosti a Údržbář

„I can´t do this all on my own…I am not Superman.“ Scrubs intro Scrubs. Setkání, kte­ré vám změ­ní život. Ano, tohle se říká u mno­ha seri­á­lů, kní­žek, fil­mů a kdo­ví čeho ješ­tě, ale cel­kem čas­to to i pla­tí. Jako u mno­ha dal­ších seri­á­lů jsem i na tenhle nara­zil náho­dou. Nevěděl jsem, že je z nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí,...

Autor:
Orphan0

Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí

Čekal jsem něja­kou klo­no­vou vari­a­ci na Brutální Nikitu. Celkem bych se jí ani nebrá­nil, ale asi by nepře­rost­la vlast­ní hra­ni­ce a byla by z toho  „jen“ dal­ší žánro­vá sty­lov­ka s něko­li­ka hláš­ka­mi, tunou pře­stře­lek a odpor­ným zápo­rá­kem. No, dočkal jsem se klo­nů… Prvních pár dílů je hroz­ně zma­te­ných a pořád jsem si říkal, ať už...

Autor:
Gotham0

Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných

„I dob­ří muži mají tajem­ství.“ Bruce Wayne Takže copak to tu máme. Většina dosa­vad­ní fil­mo­vé i seri­á­lo­vé tvor­by, kte­rá obsa­ho­va­la posta­vy Bruce Wayna, Catwoman nebo Hádankáře, byla zamě­ře­na na jejich „pro­fe­si­o­nál­ní“ dráhu. Gotham se vydá­vá do minu­los­ti a jak u super­hr­di­nů, tak i super­pa­dou­chů a běž­ných lidí mapu­je začát­ky jejich ces­ty a koli­krát spí­še ješ­tě pře­de­hru...

Autor:
Socky0

2 $ocky aneb Takovej je byznys Bajzo…

Odlehčená ver­ze The Apprentice vede­né­ho Donaldem Trumpem? Proč ne… Max Black pra­cu­je v bis­tru jako ser­vír­ka. Kromě vlast­ní prá­ce taky roz­ši­řu­je sor­ti­ment obcho­du domá­cí­mi dor­tí­ky, kte­ré jsou vel­mi oblí­be­né a stá­le žáda­né. Všechno by běže­lo v cel­kem zaběh­nu­tých kole­jích (a nebyl by důvod o tom coko­li točit), nebýt Caroline. Caroline Channing je dce­ra míst­ní­ho bohá­če,...

Autor:
Dare0

Daredevil aneb Mstitelův temný průvodce pro začátečníky

„Ne kaž­dý si zaslou­ží šťast­ný konec.“ Wilson Fisk / Daredevil Adaptace komik­sů už vyzkou­še­ly mno­ho pří­stu­pů jak k divá­ko­vi, tak i lát­ce samot­né. Neviděl jsem samo­zřej­mě všech­no a četl jsem toho ješ­tě méně, ale pře­ce jen vidím něja­ký ten vývoj. Někdy v 80. letech bylo všech­no vel­mi barev­né a pozi­tiv­ní. Ať už kla­sic­ký Superman a jeho tři...

Autor:
Svět tajemných sil Arthura C0

Svět tajemných sil Arthura C. Clarka aneb Mistr provádějící záhadami

„Je zce­la mimo mísu nazý­vat tuto pla­ne­tu Zemí, když je to zjev­ně mno­hem více Oceán.“ Arthur C. Clarke Mnozí z nás si pama­tu­jí tu napros­to magic­kou a záro­veň ner­vy drá­sa­jí­cí zněl­ku. Křišťálová leb­ka, ponu­rá hud­ba a obra­zy neznáma…přízraky, voo­doo panen­ky, tvá­ře mrtvých, kte­ré se obje­vu­jí ved­le sním­ků živých….to byl a je Svět tajem­ných sil...

Autor:
Hlad0

Hladová přání aneb Komorní fantasy thriller, který nic neskrývá ani neobchází

Je mož­né do méně než sta stran nasklá­dat kva­lit­ní pří­běh, kte­rý zůsta­ne v hla­vě i po jeho dočte­ní? Už něja­kou dobu se sna­žím dopl­ňo­vat čes­kou fan­tas­ti­ku. Tenhle žánr jsem četl od útlé­ho dět­ství, ovšem čes­kou scé­nu jsem vždy něja­kým způ­so­bem vyne­chá­val, aniž by v tom byl zlý úmy­sl nebo vědo­má stra­te­gie. Díky její­mu dopl­ňo­vá­ní...

Autor:
Asfalt0

Asfalt aneb Symfonie černého humoru, totální brutality a tun vystřílené munice

„Upřímně, páno­vé, víme hov­no tak výstav­ní, že bych se nesty­děl dát ho do vit­rí­ny v Louvru.“ Čím se více jak 600 strán­ko­vý sva­zek Štěpána Kopřivy odli­šu­je od ostat­ní čes­ké akč­ní fan­tas­ti­ky? Žoldáci, démo­ni, smrt a krev…už zase? Přesně tuto otáz­ku jsem si poklá­dal také, když jsem po Asfaltu sáhl po sviž­ném dočte­ní Perunovy krve....

Autor:
wold0

Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití

Střílečka z pro­pad­liš­tě dějin nebo stá­le jeden z prubíř­ských kame­nů ovlá­dá­ní her­ní­ho umu? Dnešní gene­ra­ce mla­dých pařa­nů sebou při vyslo­ve­ní jmé­na Wolfenstein mož­ná tro­chu cuk­ne, ale to bude asi tak všech­no. Představí si prav­dě­po­dob­ně spí­še nověj­ší mode­ly typu Return to Castle Wolfenstein nebo zatím nej­no­věj­ší New Order. Wolfenstein s podti­tu­lem 3D, pří­pad­ně prequel Spear...

Autor:
Monkey0

The Secret of Monkey Island Special Edition aneb Obávaným pirátem snadno a rychle

Je rema­ke kla­sic­ké humor­né adven­tu­ry od Lucas Arts prů­švi­hem, nebo nád­her­ným vstu­pem Guybrushe Treepwooda i na nové sys­témy? „Jmenuji se Guybrush Treepwood a chci být pirá­tem…“ Guybrush Treepwood S tou­to větou vpad­ne svět­lo­val­sý mla­dík v bílé koši­li do hos­tin­ce plné­ho troj­ro­hých klo­bou­ků, kde je mož­ná méně zubů než rukou, ačko­li je lokál sko­ro plný....

Autor:
Anthem0

Anthem – budoucnost, ve které zanikla individualita

Jakou mra­zi­vou vizi skrý­vá jed­no z prv­ních děl zakla­da­tel­ky objek­ti­vis­mu? Ayn Rand je nej­ví­ce zná­ma kvů­li svým dvě­ma klí­čo­vým romá­nům, kte­ré se dosta­ly do šir­ší­ho pově­do­mí jak za její­ho živo­ta, tak hlav­ně poz­dě­ji. Trochu na okra­ji vní­má­ní jsou dvě její prá­ce – We the Living a pak nove­la Anthem. Ani jed­na z nich...

Autor:
BohTata0

Bohatý táta, chudý táta aneb Lehce jednostranný odrazový můstek finanční gramotnosti

Je Kiyosakiho kni­ha oprav­du tako­vá bom­ba nebo jen davo­vé šílen­ství? Jméno Roberta T. Kiyosakiho asi zachy­tl kaž­dý, kdo se jen tro­chu zají­má o finanč­ní gra­mot­nost a nevy­hý­bá se lite­ra­tu­ře na toto téma. Jeho kni­ha se sta­la dle oče­ká­vá­ní best­selle­rem a je hoj­ně při­po­mí­ná­na na semi­ná­řích, v kur­sech a sklo­ňo­vá­na v dis­ku­sích vše­ho dru­hu. Její výho­da tkví...

Autor:
ZelDrak0

Zelený drak, Karmínový lev aneb Fantasy téměř forsythovská

„You might sol­ve mys­te­ry or rewri­te his­to­ry.“ Ducktales Original the­me song Jak dopadlo mystic­ké i akč­ní dob­ro­druž­ství z pera lady čes­ké fan­ta­sy? Lucie Lukačovičová se do růz­ných vod fan­ta­sy i sci­fi vyda­la už mno­ho­krát. Její povíd­ky mají vzá­jem­né vzta­hy a zapa­da­jí do něko­li­ka svě­tů či je spo­ju­jí urči­té moti­vy, její čty­ři romá­ny jsou ale samo­stat­né...

Autor:
DivOhen0

DIVOKÝ OHEŇ / WILDFIRE – HRA O TRŮNY

„Substance hoří tak žha­vě, že spá­lí dře­vo, kámen…dokonce ocel…a samo­zřej­mě maso! Substance hoří tak žha­vě, že roz­pouš­tí maso…jako lůj.“ Hallyne Divoký oheň (Wildfire) je vel­mi nebez­peč­ná slou­če­ni­na, kte­rou vyrá­bí a kon­t­ro­lu­je Cech Alchymistů v Králově pří­sta­viš­ti, dáv­ná spo­leč­nost ucho­vá­va­jí­cí dáv­né zna­los­ti. Je to vyso­ce těka­vý mate­ri­ál, schop­ný explo­do­vat s obrov­skou silou a hoří zele­ným...

Autor:
Rjol0

R’hllor – Hra o Trůny

„Pane Světla! Přijď k nám v naší tem­no­tě. Nabízíme ti tyto faleš­né bohy. Přijmi je a sešli na nás své svět­lo. Protože noc je tem­ná a plná hrů­zy.“ Melisandřina mod­lit­ba k R´hllorovi R´hllor, jinak také Pán Světla či Červený Bůh, pří­pad­ně Srdce Ohně a Bůh Plamene a Stínu, je bož­stvo vel­mi uzná­va­né na Essosu. Je popsán jako „ohni­vý...

Autor:
rada0

Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny

Varys: „Jeho Výsost má mno­ho sta­ros­tí: důvě­řu­je nám s těmi malý­mi, pak může­me uleh­čit náklad.“ Petyr Baelish: „Jsme tu pány malých zále­ži­tos­tí.“ Varys a Lord Baelish k Eddardu Starkovi Malá rada je pora­den­ská sku­pi­na Krále Sedmi Království a při­pra­vu­je poli­ti­ku na jeho pří­kaz. Je to vnitř­ní (pro­to „malá“), Rada Krále. Členové jsou jme­no­vá­ni Králem...

Autor: