Autor: Jan Lysý

0

Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň - Kdysi dávno v Narnii

Pokud má film v pro­duk­ci Disney, vzni­ká pod­le vele­ú­spěš­né kniž­ní pohád­ko­vé před­lo­hy od C. S. Lewise a reží­ru­je Andrew Adamson (Shrek, Shrek 2), není pří­liš prav­dě­po­dob­né, že koneč­ný výsle­dek bude akč­ní thriller. Proto mě doce­la udi­vi­ly někte­ré recen­ze, kte­ré str­há­va­ly body prá­vě za „pohád­ko­vost“. Trošku za to může to, že Letopisy Narnie byly někdy pre­zen­to­vá­ny jako Pán prs­te­nů pro děti. Jistě, urči­té spo­leč­né zna­ky tu najde­te (napří­klad str­hu­jí­cí finál­ní bitvy), ale nemys­lím, že srov­ná­vat oba pro­jek­ty je...

Autor:
0

Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem

Harry Potter, kdo je v dneš­ním fil­mo­vém fan­ta­sy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prs­te­nů tak troš­ku utich­la, ale ta, kte­rá pro­puk­la kolem stu­den­ta čar v Bradavicích je nao­pak sil­něj­ší a sil­něj­ší. Na roz­díl od Pána prs­te­nů má Potter jed­nu vel­kou výho­du, vel­mi plod­nou „mat­ku“. Matička Rowlingová dokon­či­la zatím sedm dílů (a přes­to­že se zařek­la, že jde o finál­ní čís­lo, zdá se, že asi sama si tak jis­tá není a nevy­vra­cí spe­ku­la­ce o tom, že by se ješ­tě něja­ká kni­ha obje­vi­la), a kaž­dý...

Autor:
0

Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii

Agent bez minu­los­ti (2002) a Bournův mýtus (2004) uká­za­li, že ve vodách špi­o­ná­že se neu­mí čvach­tat jen Bond, James Bond, ale jsou tu i jiné „ryby“. A jed­nou z těch nej­lep­ších byl i Jason Bourne. Hrdina vyni­ka­jí­cích špi­o­náž­ních thrille­rů, kte­ré uká­za­ly, že Matt Damon se i přes svůj prů­měr­ný vzrůst a nijak oká­za­lou sva­lo­vou výba­vu může s klid­ným svě­do­mím paso­vat do role akč­ní­ho hrdi­ny. Navíc, Bourneova dob­ro­druž­ství táh­nou (Agent bez minu­los­ti vydě­lal v kinech s roz­poč­tem 60 mili­o­nů 214 mili­o­nů, Bournův mýtus s roz­poč­tem 75 mili­o­nů...

Autor:
0

Vánoce se blíží - přehled nejznámějších Vánočních filmů

Vánoce jsou nej­krás­něj­ší svát­ky v roce, je to mož­ná ohra­ná frá­ze, ale stá­le ješ­tě prav­di­vá. Pravdivé je také to, že z vánoč­ních svát­ků se poma­lu stá­vá něco, co má s tra­dič­ním poje­tím těch­to oslav pra­má­lo spo­leč­né. Mnoho lidí bere Vánoce spí­še jako „utr­pe­ní“ než něco pří­jem­né­ho. Vidí jen náku­py, vaře­ní, peče­ní, sma­že­ní, bale­ní dár­ků a to vše ve zbě­si­lém tem­pu. A pro změ­nu, někte­ří z nás berou Štědrý den, jako mož­nost jak dostat, co nej­ví­ce dra­hých před­mě­tů s vyna­lo­že­ním vel­mi malé náma­hy....

Autor:
0

Harry Potter a Kámen mudrců - První z dobrodružství malého čaroděje…

Musím se při­znat, že Harryho Pottera a Kámen mudr­ců jsem se roz­ho­dl zhléd­nout až po té, co jsem viděl jeho pokra­čo­vá­ní s názvem Harry Potter a Tajemnou kom­na­tu. Právě ten­to titul mě pře­svěd­čil, že pří­běhy malé­ho čaro­dě­je a jeho přá­tel nejsou jen zába­vou roz­maz­le­né frac­ky, kte­ré už omr­zel Playstation, ale že jde o vel­mi kva­lit­ní zába­vu…

Autor:
0

Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz

Někdo tvr­dí, že to byla paro­die, někdo říká, že v žád­ném pří­pa­dě nešlo o paro­dii, ale kome­dii a někdo hlá­sá, že Soumrak mrtvých byl kla­sic­ký zom­bie film oko­ře­ně­ný čer­ným humo­rem. Je v pod­sta­tě jed­no, do kte­ré­ho žán­ru nako­nec pat­ří, hlav­ně, že je zábav­ný a to dost své­ráz­ným způ­so­bem.

Autor:
3

Nezvratný osud - Struhující, děsivý, promyšlený a zručně odvedený thiller, který Vám nedá vydechnout….

Alex má se svou tří­dou vyra­zit na výlet do Francie. Jenže radost z návštěvy krás­né Evropské zemi mu poně­kud zne­pří­jem­ňu­je zvlášt­ní pocit. Jakási před­tu­cha. Ale to není nic neob­vyk­lé­ho. Mnoho lidí má strach z leta­del (a mimo­cho­dem, já po tom­to fil­mu ho mám také a pořád­ný). Ale přes­to do leta­dla nased­ne. Po krát­kém oka­mži­ku, ale zjis­tí, že to neměl dělat. Dojde k tech­nic­kým pro­blé­mů a leta­dlo vybuch­ne…. Alex se pro­bu­dí z děsi­vé­ho snu. Letadlo je těs­ně před star­tem. Když zjis­tí, že vše se odví­jí...

Autor:
0

Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici...

... (a ti jen tak o něčem nepě­jí chva­lo­zpěvy), bás­ní o něm divá­ci, bás­ní o něm kaž­dý, kdo měl tu čest ho zhléd­nout. I ke mně se tato vlna (respek­ti­ve tsuna­mi) nad­še­ní dosta­la a tak byla má oče­ká­vá­ní před návště­vou kina hod­ně, ale oprav­du hod­ně vyso­ká. A když se na něco tak moc těší­te, obvykle jste z výsled­ku troš­ku zkla­ma­ní. Jenže to se stá­vá u fil­mů, kte­ré nere­ží­ru­je Christopher Nolan. Ovšem Temného rytí­ře na sta­ros­ti měl a díky tomu byla má oče­ká­vá­ní nejen napl­ně­na, ale...

Autor:
0

Batman začíná - Batman Begins

První dva fil­my ve kte­rých se před­sta­vil tem­ný msti­tel Batman dostal na sta­ros­ti Tim Burton. Ten pre­zen­to­val vesmír, kte­rý nese výraz­né sto­py fas­ci­nu­jí­cí gro­tesk­nos­ti, kte­rou doká­že stvo­řit prá­vě a jen on. Depresivní, ale mís­ty pro­tknu­tý nad­sáz­kou, přes­ně tak si před­sta­vo­val Burton svět ve kte­rém zlo tres­tá muž v neto­pý­řím oble­ku. Ovšem pro tře­tí a čtvr­té pokra­čo­vá­ní pře­ne­chal svou reži­sér­skou žid­li Joelu Schumacherovi. Ten od zákla­du změ­nil styl, jakým se jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších hrdi­nů comic­so­vé­ho vyda­va­tel­ství DC Comics, před­sta­vil pub­li­ku....

Autor:
Mumie: Hrob Dračího císaře - The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor0

Mumie: Hrob Dračího císaře - The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor

Série fil­mů o oživlé mumii byla roz­po­ru­pl­ná už od dru­hé­ho dílu, tedy Mumie se vra­cí. Zatímco prv­ní Mumie bylo veskr­ze klad­ně při­jí­ma­né akč­ní dob­ro­druž­ství plné skvě­lé­ho humo­ru, u pokra­čo­vá­ní už neby­ly názo­ry tak jed­not­né. Někdo ho pova­žo­val za na vět­ší lep­ší bom­bas­tič­těj­ší, jiný za pře­plá­ca­né a beze­smy­sl­né.

Autor:
Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie0

Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie

Přiznávám, že jem­něj­ší humor Simpsonových je mi bliž­ší než drs­ný, kte­rý nabí­zí South Park. Ne tak oči­vid­né, ale vtip­né pop­kul­tur­ní naráž­ky mě roze­smě­jí víc než divo­ký vodo­pád sprostých výra­zů (z nichž, kte­ré ani neznám :). Ale i tak mě South Park: Peklo na zemi (1999) sluš­ně poba­vil, pro­to­že mu nechy­běl šmrnc a byl roz­to­mi­le úchyl­ný.

Autor:
1

Mission: Impossible III

Filmům, kte­ré jsou inspi­ro­vá­ny něko­lik desí­tek let sta­rý­mi seri­á­ly se buď­to neda­ří vůbec nebo poměr­ně sluš­ně. O těch, kte­ré pro­padly nebu­de řeč, nao­pak se vrh­ne­me na ty, kte­ré si zís­ka­ly sluš­ný obdiv. Není jich moc, ale jsou. Kromě akč­ní taš­ka­ři­ce Charlieho andíl­ci, je to také série Mission: Impossible. Ta má zatím tři díly a může se kro­mě vyso­kých výděl­ků pochlu­bit i tím, že kaž­dé­ho pokra­čo­vá­ní se ujal jiný reži­sér.

Autor:
Sin City - Město hříchu0

Sin City - Město hříchu

Robert Rodriguez si doce­la zava­řil, když k režii při­zval auto­ra comic­so­vé před­lo­hy Sin City Franka Millera (kro­mě něj si ješ­tě koman­do­vá­ní her­ců zku­sil Quentin Tarantino). Filmové odbo­ry z toho zrov­na nad­še­né neby­ly. Ale co, když chce­te nato­čit něco vel­ké­ho, pak to obvykle není snad­né a neo­be­jde se to bez pro­blé­mů. A Sin City je „něco vel­ké­ho“ Nemluvím o roz­počtu, kte­rý je ve srov­ná­ní s jiný­mi ame­ric­ký­mi pro­duk­ce­mi pře­kva­pi­vě níz­ký (něco kolem 40 mili­o­nů dola­rů), ale o tom, že ten­to pro­jekt je svým...

Autor:
Poslední samuraj - The Last Samurai - Kouzlo Japonska…0

Poslední samuraj - The Last Samurai - Kouzlo Japonska…

V posled­ní době si nemů­že­me na dosta­tek his­to­ric­kých fil­mů stě­žo­vat. Některé jsou skvě­lé, jiné dob­ré, dal­ší už tak láka­vé nejsou. Ať tak nebo tak, mini­mál­ní množ­ství z nich se ode­hrá­vá smě­rem na východ (kon­krét­ně v Asii). Je to, ale ško­da, pro­to­že napří­klad japon­ská a čín­ská his­to­rie mají své nepo­pi­ra­tel­né kouz­lo. Toho si všimli tvůr­ci Posledního samu­ra­je. A jak je už z názvu jas­né, sou­stře­di­li na se na legen­dár­ní japon­ské váleč­ní­ky, kte­ří pro­slu­li svým umě­ním boje a smys­lem pro čest.

Autor:
0

Riddick: Kronika temna - The Chronicles of Riddick

Hned na začát­ku bych vás měl upo­zor­nit na to, že pokud čeká­te film ve sty­lu Černočerná tma, tak čeká­te mar­ně. Riddick: Kronika tem­na je sty­lo­vě veli­ce odliš­ný film. Ano, ofi­ci­ál­ně jde o pokra­čo­vá­ní Černočerné tmy, ale jedi­né, co mají spo­leč­né­ho je vlast­ně jen hlav­ní posta­va zlo­čin­ce Riddicka (kte­rý je pořád stej­ně skvě­lý:)) a něko­lik dal­ších cha­rak­te­rů. Je to od tvůr­ců zvlášt­ní tah. Černočerná tma byla beze­spo­ru hitem, tak­že bych spí­še oče­ká­val, že pokra­čo­vá­ní se pone­se ve stej­ném...

Autor:
0

Jurský park 3

Virtuální dino­sau­ři se vra­ce­jí aneb, jak by to vypa­da­lo, kdy­by Flinstounovi při­tvr­di­li…. Když před něko­li­ka málo lety vzni­kl film Jurský par, vyvo­lal doslo­va poprask. Lidé v němém úža­su sle­do­va­li „oživlé“ dino­sau­ry, kte­ří se pro­há­ně­li po fil­mo­vém plát­ně. Steven Spielberg a jeho tým doká­za­li vzkří­sit, díky nej­vy­spě­lej­ší počí­ta­čo­vé tech­no­lo­gie své doby, tvo­ry, kte­ří již celé věky nekrá­če­li po této zemi. Ne náho­dou se stal Jurský park jed­ním z komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ších titu­lů všech dob. Nebylo tedy divu, že zane­dlou­ho se obje­vi­lo pokra­čo­vá­ní...

Autor: