Autor: Janka Mišúnová

0

Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně

„Dovolte, abych se před­sta­vil: Jsem bígl a mé celé jmé­no zní Alberto z Rododendronu. Jméno začí­na­jí­cí na A zna­me­ná, že pochá­zím z prv­ní­ho vrhu naší mámy, a onen šlech­tic­ky zně­jí­cí pří­do­mek je pojme­no­vá­ní cho­va­tel­ské sta­ni­ce. Ale to už víte z mé prv­ní kníž­ky, kte­rá se vám tolik líbi­la. Od vydá­ní se mi sta­lo spous­tu dal­ších vese­lých pří­hod, tak jsem je pro vás zno­vu sepsal. Vlastní tlap­kou.“ Nezbedný bígl Bertík z úspěš­né kni­hy Martina Čápa Můj psí život se vra­cí s dal­ší­mi pade­sá­ti pří­běhy...

Autor:
0

Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky

Pavel Taussig se naro­dil do židov­ské rodi­ny, ale rodi­če ho necha­li pokřtít jako evan­ge­lí­ka. Chlapec totiž při­šel na svět jen něko­lik měsí­ců po Hitlerově ucho­pě­ní moci v Německu a jeho rodi­če, kte­ré vývoj udá­los­tí děsil, se sna­ži­li zachrá­nit, co se dalo. O pár let poz­dě­ji i oni přestou­pi­li na evan­ge­lic­kou víru. Nebylo to pro ně jed­no­du­ché, ale uká­za­lo se, že to byl krok správ­ným smě­rem. Díky tomu dosta­li tak­zva­nou „výjim­ku“. Většina pro­ti­ži­dov­ských záko­nů sice postih­la i je, ale ne ten nej­hor­ší....

Autor:
0

Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel?

Včely a med zná asi úpl­ně kaž­dý. Jak ale vypa­dá běž­ný život vče­ly medo­nos­né? Jak vzni­ká med? A jak dlou­ho vče­lám trvá, než ho nasbí­ra­jí plnou skle­nič­ku? Nejen na tyhle otáz­ky odpo­ví němec­ký pro­fe­sor Jürgen Tautz, kte­rý pat­ří mezi naj­pes­t­o­va­nej­ší odbor­ní­ky na život vče­ly medo­nos­né. Je auto­rem sto­vek odbor­ných i popu­la­ri­zač­ních člán­ků a taky mno­ha knih. Jeho nej­zná­měj­ší kni­ha Fenomenální vče­ly se sta­la svě­to­vým best­selle­rem. S pomo­cí Dietricha Steena, kte­rý se vče­la­ře­ní věnu­je už více než dva­cet let, se roz­hod­li...

Autor:
1

Marissa Meyerová - Renegáti

Renegáti jsou syn­di­kát lidí s neo­by­čj­ný­mi schop­nost­mi. Povstali z tro­sek zni­če­né spo­leč­nos­ti a zaved­li zno­vu řád tam, kde dosud vlá­dl cha­os. Jako obháj­ci prá­va a spra­ve­dl­nos­ti jsou pro všech­ny sym­bo­lem odva­hy a nadě­je. Pro všech­ny kro­mě anar­chis­tů, kte­ré kdy­si zvrh­li. Nova Renegáty nená­vi­dí a chce se jim pomstit. Uspěje v rene­gát­skych zkouš­kach a sta­ne se Renegátkou, aby moh­la zjiš­ťo­vat o svých nepřá­te­lích důver­né infor­ma­ce, kte­ré ji pomo­hou je zni­čit. Potká však Adriana, kte­rý je taky Renegát, klu­ka, kte­rý věří nejen ve spra­ve­dl­nost, ale i v Novu...

Autor:
0

Francouzské klenoty

Rádi ces­tu­je­te a hle­dá­te nová mís­ta, kte­rá bys­te moh­li navští­vit? Nebo plá­nu­je­te let­ní dovo­le­nou a neví­te, kam jít? Vyberte si Francii! Tahle země vám nabíd­ne mno­ho krás­ných míst, kte­ré si zami­lu­je­te. Kniha Francouzské kle­no­ty je sou­čás­tí série Bedekr. Ta vychá­zí ze stej­no­men­né­ho tele­viz­ní­ho cyk­lu vysí­la­né­ho Českou tele­vi­zí. Vašimi průvod­ci budou Míša Maurerová a Martin Pisařík. Nabídnou vám kon­krét­ní rady, tipy a vychy­táv­ky a dopo­ru­čí, jak strá­vit čas na ces­tě co nej­e­fekt­ně­ji. Provedou vás Jižními Alpami, Azurovým pobře­žím, uká­žou vám krá­sy...

Autor:
0

Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí

Životní pří­běh Marii Vittorii začí­ná ve dva­cá­tých letech dva­cá­té­ho sto­le­tí v ital­ských horách, kde život lidí utvá­ří tvr­dá prá­ce a neo­chvěj­ná víra. Maria se bojí, že se nepro­vdá a zůsta­ne sta­ru pan­nou, ale když jí je pět­a­dva­cet, při­ve­de jí otec ženi­cha. Po svad­bě se s man­že­lem odstě­hu­jí do ves­ni­ce v pod­hůří a ote­vřou si obchod. Maria se sta­rá o pět dětí a pra­cu­je i v obcho­dě, tak­že má pořád co dělat. Nástup faši­zmu a vál­ky ale její život změ­ní. Uživit rodi­nu je těž­ké, jíd­la je málo a je...

Autor:
0

František Emmert - Holocaust

Masová vraž­da šes­ti mili­onů evrop­ských Židů spácha­ná v letech 1941 až 1945 se dnes nazý­vá holo­caust. Nacisté teh­dy chtě­li vyhla­dit všech­ny oso­by židov­ské­ho půvo­du, včet­ně dětí a sta­rých lidí. Nikdo z nich neměl pře­žít. Vraždění bylo peč­li­vě zor­ga­ni­zo­vá­no a téměř při­po­mí­na­lo průmys­lo­vý pro­ces. Bylo to tra­gic­ké vyvr­cho­le­ní pro­ná­sle­do­vá­ní, poni­žo­vá­ní, okrá­dá­ní, vyhá­ně­ní a pře­síd­lo­vá­ní Židů nacis­tic­kým reži­mem již od jeho nástu­pu k moci v Německu v roce 1933. Přední čes­ký his­to­rik František Emmert téma holo­caus­tu zpra­co­val ve stej­no­men­né kni­ze. Mapuje zde všech­ny ste­žej­ní udá­los­ti...

Autor:
0

Jane Corryová - Pokrevní sestra

Sestry Kitty a Alison vedou odliš­né živo­ty. Kitty žije v ústa­vu. Nedokáže pro­mlu­vit a neho­du, kte­rá ji do ústa­vu dosta­la, si vůbec nevy­ba­vu­je. Nevzpomíná si ani na svůj pře­de­šlý život. Alison je lek­tor­ka výtvar­né­ho umě­ní. Zdá se, že žije nor­mál­ní život. Uvnitř však skrý­vá výčit­ky svě­do­mí, kte­ré ji ničí. Když se jí naskyt­ne mož­nost pra­co­vat ve věze­ní, roz­hod­ne se ji vyu­žít. Konečně může všech­no napra­vit! Netuší ale, že ji sle­du­je někdo, kdo byl před pat­nác­ti lety na mís­tě...

Autor:
1

Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl

Během dru­hé svě­to­vé vál­ky ze zám­ku u Lublaně jed­né led­no­vé noci beze sto­py zmi­ze­la okouz­luj­úcí žena z vyso­ké spo­leč­nos­ti. Co se s ní sta­lo? Ona a její man­žel byli nuce­ni stý­kat se s němec­ký­mi důstoj­ní­ky, aby si udr­že­li spo­le­čen­ské posta­ve­ní. Zároveň ale taj­ně pomá­ha­li par­ti­zá­nům. Je to odpo­věď na otáz­ku, proč zmi­ze­li? Osud zmí­ně­né krás­né ženy Veroniky postup­ně odha­lu­je pět vypra­vě­čů. Každý na ni vzpo­mí­ná jinak - jako na extra­va­gant­ní milen­ku, milu­jí­cí dce­ru, vzne­še­nou nedo­stup­nou dámu, hod­nou a las­ka­vou paní i věr­nou...

Autor:
0

Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let

Populární holand­ský sta­řík Hendrik Groen je zpět! Po roce se roz­ho­dl opět vrá­tit ke své­mu dení­ku a zazna­me­ná­vat všech­no, co se děje v domo­vě důchod­ců, ve kte­rém trá­ví stá­ří. Pořád nemů­že zapo­me­nout na milo­va­nou Eefje a stá­le čas­tě­ji pře­mí­tá o živo­tě a smr­ti. Navzdory tomu se Hendrik nevzdá­vá! Uvědomuje si, že čas je nemi­lo­srd­ný, a pro­to se roz­hod­ne dny, kte­ré mu ješ­tě zbý­va­jí, pro­žít napl­no. Se svým anar­chis­tic­kým klu­bem Staří-ale-ne-mrtví, do kte­ré­ho byli při­ja­ti dva nováč­ci, i nadá­le pod­ni­ka­jí výle­ty, navště­vu­jí nejrůzněj­ší restau­ra­ce...

Autor:
0

S.K. Tremayne - Dítě ohně

Když se Rachel pro­vdá za okouz­lu­jí­cí­ho boha­té­ho Davida, mys­lí si, že její  život se změ­nil k lep­ší­mu. Opouští Londýn a pře­stě­hu­je se do Cornwallu, kde její man­žel vlast­ní nád­her­nou vilu Carnhallow. Získává nejen lás­ku a bohat­ství, ale i milé­ho nevlast­ní­ho syna Jamieho, se kte­rým si v Londýně skvě­le rozu­mě­li. V Carnhallow se ale Jamie začne cho­vat zvlášt­ně. Tvrdí, že ho pro­ná­sle­du­je duch jeho zemře­lé mat­ky a vyslo­vu­je před­po­vě­di budouc­nos­ti. Nejdřív tomu Rachel nevě­nu­je pozor­nost, ale když se sta­ne něko­lik nevy­svět­li­tel­ných udá­los­tí a zopár...

Autor:
0

B. A. Paris - V pasti lží

Zdá se, že Cassie začí­na selhá­vat pamět. Nepamatuje si, kde zapar­ko­va­la své auto, neví, jaký dárek má kou­pit pro pří­tel­ky­ni, zapo­mí­ná na domlu­ve­né schůz­ky a občas se sta­ne, že domů dora­zí zbo­ží, kte­ré­ho objed­ná­vá­ní si Cassie nevy­ba­vu­je. Je blá­zen nebo si s ní hra­je její vlast­ní mysl? Kromě toho cítí vinu za smrt své kama­rád­ky Jane. Kdyby v tu daž­di­vou noc, kdy jela les­ní ces­tou domů, zasta­vi­la, aby ženě, kte­rou ve tmě nepo­zna­la, pomoh­la, mož­ná moh­la Jane ješ­tě...

Autor:
0

Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY

Olivier Herran svě­to­vě pro­slu­lý dabér, kte­rý pro­půj­čil svůj neza­mě­ni­tel­ný hlas luxus­ní ital­ské znač­ce Versace pro parfém „Eros Pour fem­me“, míří se svým pro­jek­tem do Prahy. Olivier je nejen dabér, ale pře­de­vším francouzsko-španělský zpě­vák, hudeb­ní skla­da­tel, spi­so­va­tel a herec. Stojí za hudeb­ním pro­jek­tem OLI ALCHEMY. Projektem, kte­rý vez­me své poslu­cha­če do svě­ta fan­ta­zie a pře­dá­vá posel­ství, aby násle­do­va­li sny. Láska a spi­ri­tu­a­li­ta z jeho pís­ní jen čiší. Olivier se při psa­ní svých tex­tů nechal inspi­ro­vat svým oblí­be­ným spi­so­va­te­lem Paulem...

Autor:
0

Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem

Kate strá­vi­la posled­ních pat­náct let ve váleč­né zóně. Pracovala jako váleč­ná repor­tér­ka. Teď se vra­cí domů, pro­to­že jí zemře­la mat­ka. Pohřeb už nestih­la, její sest­ra Sally jí dala vědět poz­dě. Kate to ale vůbec nepře­kva­pi­lo. Nemají dob­rý vztah. Rozhodne se, že strá­ví něko­lik dní v rod­ném domě. Není to dob­rý nápad. Všude na ni dolé­ha­jí ošk­li­vé vzpo­mín­ky na minu­lost a tem­né rodin­né tajem­ství a v sou­sed­ní zahra­dě vídá dítě, kte­ré­mu někdo ubli­žu­je. Když se Kate roz­hod­ne dítě­ti pomoct a zavo­lá...

Autor:
0

Jedna má všechno, po čem ta druhá touží. Která z nich bude poslední pani Parrishovou?

Amber Pattersonová je žena, kte­rá vždy musí dostat co chce, a je jed­no, za jakou cenu. Pokud po něčem zatou­ží, musí to mít! Nejnovějším objek­tem jejich tužeb je Jackson Parrish. Hezký, úspěš­ný, boha­tý... a žena­tý otec dvou dětí. Amber si vše peč­li­vě pro­mys­lí a pak postu­pu­je přes­ně pod­le plá­nu. „Náhodou“ se sezná­mí s Jacksonovou man­žel­kou Daphne a lží si zís­ká její důvě­ru a přá­tel­ství. Díky tomu začne s rodi­nou Parrishových trá­vit čoraz víc času a poda­ří se jí zís­kat mís­to v Jacksonově fir­mě. Teď už...

Autor:
0

Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

Poklad. Slovo, kte­ré zní cin­ká­ním zla­ta, třpy­tí se dra­ho­ka­mi a šuš­tí taj­ný­mi doku­men­ty. Slibuje život v bohat­ství a dostat­ku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - pro­to­že při shro­maž­ďo­vá­ní, ukrý­vá­ní i hle­dá­ní pokla­dů byla pro­li­ta krev. Neexistuje hrad, zámek, zří­ce­ni­na nebo nápad­ná ská­la, kde by se neu­krý­va­ly dra­ho­cen­nos­ti, čas­to hlí­da­né síla­mi z jiné­ho svě­ta. Jan A. Novak, kte­rý o nej­růz­něj­ších záha­dách a tajem­stvích napsal již něko­lik knih (spo­meň­me napří­klad Záhadné vyná­le­zy, Tajemné pod­ze­mí na našem úze­mí nebo Hory a kop­ce opře­de­né tajem­stvím) se ten­to­raz...

Autor:
0

Veronika Rubínková - Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy

Existují mís­ta, kte­ré v nás na prv­ní pohled vzbu­zu­jí nepří­jem­né poci­ty. Později zjis­tí­me, že se na těch mís­tech ode­hrá­la v minu­los­ti něja­ká tra­gic­ká udá­lost a zane­cha­la tam po sobě trva­lou sto­pu. A prá­vě tako­váh­le mís­ta vyhle­dá­vá Veronika Rubínková, kte­rá vás ve své kni­ze vez­me na pro­cház­ku po deví­ti stra­ši­del­ných loka­li­tách v Čechách a na Moravě. Společně s ní navští­ví­te sta­vě­ní Christlhof nachá­za­jí­cí se na Klatovsku, ve kte­rém pobý­val maso­vý vrah Ivan Roubal a kte­ré pro­kle­la čaro­děj­ni­ce ve chví­li, kdy ji kame­no­val dav, a Býčí ská­lu, zná­mou...

Autor:
0

Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky

Máte rádi moder­ní pohád­ky? A máte rádi taky koč­ky? Jestli jste na obě otáz­ky odpo­vě­dě­li ano, urči­tě vás zaujme nová kni­ha Zuzany Pospíšilové s názvem Kočičí pohád­ky, kte­rá je plná nejen moder­ních pohá­dek, ale i - jak už jste prav­dě­po­dob­ně uhod­li - koček. A ne jen tak leda­ja­kých koček! Vždyť uznej­te sami - zná­te koč­ku, kte­rá navští­vi­la salon krá­sy, pro­to­že chtě­la vypa­dat neo­do­la­tel­ně? A to není všech­no, kočič­ky a kocour­ko­vé v téhle kni­ze pod­ni­ka­jí spous­tu dal­ších zají­ma­vých věcí. Učí se hrát...

Autor:
0

Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí

Irena Sendlerová pra­co­va­la jako soci­ál­ní pra­cov­ni­ce ve Varšavě. Počas dru­hé svě­to­vé vál­ky byla sou­čás­tí odbo­jo­vé­ho hnu­tí a když vidě­la, v jakých hroz­ných pod­mín­kách Židé v ghet­tu žijí, roz­hod­la se jim pomoct. Společně s ostat­ní­mi čle­ny své odbo­jo­vé sku­pi­ny pašo­va­la do ghet­ta jíd­lo a léky. Když zača­lo jít lidem v ghet­tu o život, dosta­la odváž­ný nápad - dostat ven co nej­víc dětí. Nemluvňata se pašo­va­ly ven v kufrech, kra­bi­cích i v rakvích, star­ší děti se pro­vá­dě­ly pách­nou­cí­mi a nebez­peč­ný­mi kaa­li­zač­ní­mi sto­ka­mi. Bylo tře­ba mít se na pozo­ru...

Autor:
0

Pavel Scheufler - Fotoportréty

Každý, kdo měl v ruce fotou­pa­rát, už vytvo­řil por­trét­ní foto­gra­fii. Jak ale udě­lat ide­ál­ní sní­mek, aby se líbil foto­gra­fo­vi i foto­gra­fo­va­né­mu, byl bez ruši­vých vje­mů a záro­veň nebyl fád­ní? Nechte si pora­dit od zku­še­né­ho pro­fe­si­o­ná­la! Pavel Scheufler je foto­graf a his­to­rik foto­gra­fie, vyso­ko­škol­ský uči­tel a lek­tor foto­kur­zů FotoŠkoda. O foto­gra­fi­ích, sou­čas­ných i his­to­ric­kých, vydal 45 knih a na mno­ha dal­ších spo­lu­pra­co­val. Realizuje foto­gra­fic­ké výsta­vy, píše člán­ky. Jeho záli­bou je foto­gra­fic­ká tech­ni­ka a expe­ri­men­to­vá­ní s foto­gra­fic­kým obra­zem. Ve své nej­no­věj­ší kni­ze se - jak už ostat­ně...

Autor:
0

Němčina - 500 vět k překladu

Dosáhli jste v něm­či­ně úro­veň B2 a nebo vyš­ší a chce­te si své zna­los­ti toho­hle jazy­ka otes­to­vat? Útlá kníž­ka Němčina - 500 vět k pře­kla­du vaše zna­los­ti důklad­ně pro­vě­ří. Jak už název napo­ví­dá, v kni­ze najde­te více než 500 čes­kých vět a vaším úko­lem je pře­lo­žit je do něm­či­ny. Prohloubíte tak své zku­še­nos­ti s gra­ma­tic­kým pře­kla­dem, roz­ší­ři­te svou pro­duk­tiv­ní zna­lost němec­ké­ho jazy­ka a upev­ní­te si zna­los­ti jazy­ko­vých pro­střed­ků - nejen gra­ma­tic­kých, ale i lexi­kál­ních. Kniha je roz­dě­le­ná na dvě čás­ti. V prv­ní čás­ti najde­te věty...

Autor:
0

Květiny z papíru

Máte rádi kvě­ti­ny a těší­te se na jaro, až si je zno­vu bude­te moct natr­hat, dát do vázy a zkrášlit tak svůj domov? Nečekejte, dokud pří­ro­da nabíd­ne živé kvě­ti­ny a udě­lej­te si zatím papí­ro­vé. Barevné kvě­ty z papí­ru roz­jas­ní kaž­dou míst­nost a vyro­bit je není vůbec těž­ké. Materiál na jejich výro­bu (ubrous­ko­vý papír, deko­rač­ní lepí­cí pás­ku, slám­ky na pití, bílé disperz­ní lepi­dlo, stu­hy z kre­po­vé­ho papí­ru, barev­né výkresy,nůžky) seže­ne­te téměř v kaž­dém obcho­dě s výtvar­ný­mi potře­ba­mi a k samot­né výro­bě nepo­tře­bu­je­te žád­né před­cho­zí zku­še­nos­ti, tak­že...

Autor:
1

Traci Chee - Čtenářka

Představte si svět, kde je čte­ní chá­pá­no jako výsa­da, a je povo­le­no jen hrst­ce nej­moc­něj­ších, pro­to­že v kni­hách se skrý­vá nejen minu­lost, ale i budouc­nost... Poté, co byl její otec zavraž­děn, žije Sefia se svo­jí tetou Nin. Nin, geni­ál­ní zlo­děj­ka, ji nau­či­la krást, a nejen to - i lovit a sto­po­vat. Společně se totiž ukrý­va­jí v divo­či­ně, pro­to­že vra­ho­vé Sefiina otce jsou jim na sto­pě. Chtějí podiv­ný hra­na­tý před­mět, kte­rý Sefia ukrý­vá ve svém bato­hu a kte­ré­ho hod­no­tu si zatím neu­vě­do­mu­je. Když je...

Autor:
0

Byly tady. Ale už nejsou...

Audra si je jis­tá, že ode­šla z New Yorku se svý­mi dvě­ma dět­mi. Policie však tvr­dí, že v jejím autě žád­né děti neby­ly. Jaká je prav­da? Audra v sobě koneč­ně našla dost odva­hy na to, aby opus­ti­la násil­nic­ké­ho man­že­la. Zbalila věci, kte­ré bude potře­bo­vat pro nový život, vza­la své děti a vyda­la se v ústrety nové­mu živo­tu. I když řídi­la auto, neza­po­mí­na­la pra­vi­del­ně kon­t­ro­lo­vat, zda jsou děti, sedí­cí na zad­ních seda­dlech, v pořád­ku. Volila tra­su hlav­ně po okres­ních sil­ni­cích, aby se vyhnu­li nežá­dou­cí...

Autor:
0

77 pražských legend

Praha je měs­to s boha­tou his­to­rií – a v té mají mís­to i legen­dy, kte­ré sesbí­ra­la Alena Ježková. Praha je měs­to s tisí­ci­le­tou tra­di­cí. Město, v jehož uli­cích se dotkne­te his­to­rie. Dlažba, po kte­ré krá­čí­te, zdi domů, kos­te­lů a palá­ců, kolem kte­rých pro­chá­zí­te, náměs­tí i zapad­lé kou­ty – to všech­no v sobě nese sto­py minu­los­ti. Minulosti, o kte­ré mno­ho­krát ani neví­te. K Praze se váže množ­ství lido­vých i his­to­ric­kých legend, kte­ré se díky tomu, že je zazna­me­na­li dáv­ní kro­ni­ká­ři a sbě­ra­te­lé, zacho­va­ly až do dneš­ních dní. Alena Ježková,...

Autor:
0

Jaká matka, taková dcera

Jaká mat­ka, tako­vá dce­ra, říká se čas­to. Je to ale sku­teč­ně tak? Matka a dce­ra jsou spo­je­ny jedi­neč­ným pou­tem, o kte­rém už bylo napsá­no množ­ství knih. Ani sesta­vo­va­te­lé Slepičích polí­vek pro duši nemoh­li zůstat stra­nou a vytvo­ři­li sbír­ku těch nej­lep­ších poví­dek, kte­ré na téma mat­ka a dce­ra během exis­ten­ce série vyšly. Některé z nich už v češ­ti­ně vyšly , tak­že je mož­né, že si je čte­ná­ři Slepičích polé­vek budou pama­to­vat, ale vět­ši­na z nich v čes­kém jazy­ku pub­li­ko­va­ná neby­la, tak­že i když sérií dob­ře...

Autor: