Autor: Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/
0

František Emmert: Zlomové osmičky – 1918, 1938, 1948, 1968

V letoš­ním roce si při­po­mí­ná­me 100 let od zalo­že­ní repub­li­ky. V pod­zim­ním obdo­bí při­bý­vá akcí, věno­va­ných vzpo­mín­ce na 28. říjen 1918, ale také pub­li­ka­cí, váží­cích se tema­tic­ky k 1. svě­to­vé vál­ce, První repub­li­ce nebo pro Čechy osu­do­vým osmič­ko­vým rokům. Nutno říci, že jde o pub­li­ka­ce mnoh­dy šité „hor­kou jehlou“, bez kon­cep­tu a pří­no­su. To roz­hod­ně není...

Autor:
0

Václav Martinec: Mluvená mateřština. Jak se stát řečníkem během 15 lekcí

Trápí vás, že vaše vyja­d­řo­va­cí schop­nos­ti nejsou v úpl­ně ide­ál­ní kon­di­ci? Zní váš pro­jev jako skří­pa­jí­cí hous­le? Myslíte si, že umí­te zfor­mu­lo­vat myš­len­ky, ale lidé vám pros­tě nero­zu­mí? Nebo vidí­te, že vaše děti, co se týče vyja­d­řo­vá­ní, nesta­čí svým vrs­tev­ní­kům? Pak prá­vě pro vás je urče­ná nová kni­ha Václava Martince „Mluvená...

Autor:
0

Michal Černý: Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ

Rádi bys­te svým dětem usnad­ni­li uče­ní a pomoh­li jim k pocho­pe­ní pro­blé­mů a vzta­hů mezi sou­vis­lost­mi? Jste uči­te­lé ote­vře­ní novým moder­ním meto­dám a chtě­li bys­te, aby si vaši žáci efek­tiv­ně­ji osvo­ji­li uči­vo? Inspirujte se v bro­žo­va­né cvi­čeb­ni­ci Michala Černého: Trénink moz­ku. Žlutá vari­an­ta je urče­ná pro 1. stu­peň ZŠ, zele­ná pro 2. stu­peň ZŠ. Michal Černý ve...

Autor:
1

Rozvoj řeči. Zvuky a slabiky - Dobrý průvodce předškoláka na cestě do školní lavice

Osobité vese­lé ilu­stra­ce Venduly Hegerové mám moc ráda a nejsem sama. Výtvarnice, kte­rá se věnu­je pře­váž­ně ilu­stra­ci dět­ských knih, se nebrá­ní ani nauč­ným kníž­kám pro děti od nej­út­lej­ší­ho věku. Nejnověji dopro­vá­ze­jí její ilu­stra­ce bro­žo­va­nou cvi­čeb­ni­ci Petry Klapákové nazva­nou Rozvoj řeči. Zvuky a sla­bi­ky. Pracovní kníž­ka je pri­már­ně urče­ná pro před­ško­lá­ky, pomů­že i mlad­ším...

Autor:
0

Perníková chaloupka - Klasická pohádka v novém kabátě

Klasická pohád­ka v novém kabá­tě – tak lze shr­nout kniž­ní počin ilu­strá­to­ra Matteo Gaula. Textově jde o zda­ři­lý pře­klad z ang­lič­ti­ny, v pří­pa­dě této kni­hy pří­běh nevy­prá­vě­jí slo­va, ale hlav­ně ilu­stra­ce. Jak kla­sic­ké, tak vyře­zá­va­né lase­rem a důmy­sl­ně pou­ži­té v jed­not­li­vých obráz­cích. Nám dospě­lým mohou při­po­mí­nat jem­nou kraj­ku, dětem spí­še pavu­či­nu. Vzhledem k námě­tu, kdy zlá mace­cha...

Autor:
0

Ondřej Hník – Růžena Hníková – Martina Chloupková: Diktáty trochu jinak pro 5. třídu

„Přečti si text – pro­cvi­čuj gra­ma­tic­ké jevy – napiš dik­tát na jed­nič­ku“ to je „mot­to“ pří­ruč­ky, kte­rá si kla­de žákům usnad­nit nároč­nou ces­tu pra­vo­pi­sem. Pokud se totiž děti chtě­jí oprav­du nau­čit psát bez chyb, nezbý­vá než pro­cvi­čo­vat, opa­ko­vat a ujas­ňo­vat si nejas­nos­ti. Tato kníž­ka nava­zu­je na stej­no­jmen­né dik­tá­ty pro 3. a 4. roč­ník a jak...

Autor:
0

Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády

Schovávaná se zví­řát­ky je dal­ší z inter­ak­tiv­ních dět­ských kní­žek, v nichž obra­zo­vá strán­ka výraz­ně pře­va­žu­je nad tex­to­vou. Dá se říci, že obra­zo­vá část je hlav­ní slož­kou a tex­to­vá ji dopl­ňu­je. Ovšem vel­mi vhod­ně a nápa­di­tě. Tématem kníž­ky, urče­né pro děti od tří let, jsou zví­řa­ta a jejich schop­nost se v pří­ro­dě mas­ko­vat tak, aby zůsta­la lid­ské­mu...

Autor:
0

Německá slovíčka v obrázcích - 3000 slov, výslovnost, příkladové věty

Máte pro­blém se zapa­ma­to­vá­ním slo­ví­ček? Nebaví vás učit se slo­víč­ka z učeb­nic a pří­ru­ček? Máte spí­še vizu­ál­ní paměť? Mohla by vám pomo­ci kníž­ka Německá slo­víč­ka v obráz­cích. 3 000 slov, výslov­nost, pří­kla­do­vé věty. Svým kapes­ním roz­mě­rem se vejde do kuf­ru na dovo­le­nou i do kabel­ky či bato­hu – učit se může­te tře­ba při ces­tě do prá­ce. Brožovaná...

Autor:
0

Malované pranostiky

Chtěli bys­te, aby vaše děti vyrůs­ta­ly s pově­do­mím o tom, jak žili jejich před­ko­vé v sou­la­du s pří­ro­dou? Slýchají vaše děti od babi­ček sem tam něja­kou pra­nos­ti­ku a mají pro­blém s jejím poro­zu­mě­ním? Určitě pomů­že kníž­ka Dany Votavové Malované pra­nos­ti­ky. Spojuje hra­vé oma­lo­ván­ky, kte­ré si děti mohou vyma­lo­vat niko­li pod­le před­lo­hy, ale pod­le vlast­ní fan­ta­zie, s nauč­nou...

Autor:
0

Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře

Půjde vaše dítě po prázd­ni­nách do ško­ly? Rádi bys­te mu začát­ky tro­chu usnad­ni­li nebo hle­dá­te způ­sob, jak nad rámec škol­ních úko­lů hra­vě pro­cvi­čit vše, co by měl prv­ňák znát? Potom sáh­ně­te v knih­ku­pec­tví po kni­ze Barevná pohád­ko­vá abe­ce­da pro malé počtá­ře. Procvičí abe­ce­du, čís­li­ce, bar­vy i pohád­ky. Knížka je pěk­ně pro­ve­de­ná a zce­la respek­tu­je mož­nos­ti...

Autor:
0

Uč se čísla s kouzelným kolečkem

Knížka Uč se čís­la s kou­zel­ným koleč­kem je jed­nou ze série Otáčej a uč se!, kte­rá v polo­vi­ně roku vychá­zí v Albatrosu. Ačkoli fun­gu­je na stej­ném prin­ci­pu učí­cí­ho koleč­ka, gra­fic­ky je podob­ně zpra­co­va­ná jako Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem a Uč se pro­ti­kla­dy s kou­zel­ným koleč­kem, ve srov­ná­ní s těmi­to dvě­ma kni­ha­mi vychá­zí nej­lé­pe. Hlavně díky vese­lým...

Autor:
0

Uč se barvy s kouzelným kolečkem

Vychovávat a učit dítě novým věcem je neleh­ká věc. Kdyby tak měl rodič občas kou­zel­né koleč­ko. Zatočil by a svě­te div se, dítě by umě­lo vše hned. Naštěstí, malé děti jsou jako hou­by, nasá­va­jí vědo­mos­ti a čas­to doká­ží pře­kva­pit. Stejně jako může­te být pře­kva­pe­ni vy, jak vaší rato­les­ti půjdou bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem z kníž­ky...

Autor:
0

Uč se protiklady s kouzelným kolečkem

Hezký záměr nau­čit děti pro­ti­kla­dy si kla­de za cíl kni­ha Uč se pro­ti­kla­dy s kou­zel­ným koleč­kem.  Děti se za pomo­ci kou­zel­né­ho koleč­ka a dopro­vod­ných obráz­ků nau­čí roz­li­šo­vat, co je vel­ké a co malé, co špi­na­vé a co čis­té, kdo je hod­ný a kdo zlý, kdo je vese­lý a kdo smut­ný, co je hor­ké a co stu­de­né a co...

Autor:
0

Objevuj s námi! Fousky a ocásky

Také vám při­jde nad­lid­ský úkol nau­čit svo­je dvou­le­té dítě bar­vy, pro­ti­kla­dy, zvu­ky zví­řat a roz­díl mezi pru­hy a pun­tí­ky? Mohla by vám k tomu pomo­ci vese­lá kníž­ka Fousky a ocás­ky. Je děla­ná tak ako­rát do dět­ské ruky – má dokon­ce ouško, vhod­né k pře­ná­še­ní, pev­né strán­ky a vese­lé obráz­ky, kte­ré děti zaujmou hned na prv­ní pohled....

Autor:
0

Objevuj s námi! VRUUM A VŽUUM!

Tak touhle kníž­kou do ruky je můj dvou­le­tý syn úpl­ně nad­še­ný. Prochází zrov­na bouř­li­vým obdo­bím pozná­vá­ní, a to hlav­ně sta­veb­ních a doprav­ních pro­střed­ků – čím hluč­něj­ších, tím lépe. Na bagr, kuta­jí­cí sil­ni­ci nebo na ces­tá­ře, kosí­cí škar­pu doká­že kou­kat celé dopo­led­ne. Pokud to vaši malí páno­vé mají podob­ně, urči­tě jim udě­lá radost...

Autor:
0

Bajky

Pro děti od šes­ti let je urče­ná kníž­ka Dany Hlavatá, nazva­ná pros­tě Bajky. Přináší sérii vese­lých i pouč­ných pří­bě­hů zví­řat ze všech kou­tů svě­ta. Text dopl­ňu­jí oku pří­jem­né ilu­stra­ce Vladimíry Vopičkové inspi­ro­va­né živo­čiš­nou a rost­lin­nou říší. V kníž­ce najde­te čty­ři­cet krát­kých bajek, kaž­dé je věno­vá­na jed­na dvoj­stra­na, při­čemž jed­na stra­na je tex­to­vá, dru­há...

Autor:
0

Osobnostní a sociální rozvoj aneb Strom, mozaika a vzducholoď

Brněnský kouč, psy­cho­te­ra­peut, porad­ce pro osob­ní roz­voj, vyso­ko­škol­ský peda­gog a lek­tor vydal v Gradě v řadě Pedagogika kni­hu Osobnostní a soci­ál­ní roz­voj.  Pomoci by měla hlav­ně peda­go­gům a stu­den­tům, při­pra­vu­jí­cím se na dráhu uči­te­lů a těm, koučům, tera­pe­u­tům a pomá­ha­jí­cím pro­fe­sím. Za stě­žej­ní pří­nos kni­hy poklá­dám výcho­zí myš­len­ku auto­ra, že na úpl­ném začát­ku nesto­jí peda­gog, tedy ten,...

Autor:
0

Šípková Růženka

Ze spo­je­ní kla­sic­kých pohá­dek s pro­sto­ro­vý­mi ilu­stra­ce­mi jed­no­ho ve svě­tě vel­mi zná­mých čes­kých výtvar­ní­ků vze­šla série uni­kát­ních pro­sto­ro­vých pohá­dek – v Albatrosu vyšla letos Šípková Růženka, Popelka, Sněhurka a sedm trpas­lí­ků a O nepo­sluš­ných kůzlát­kách. Je para­dox­ní, že jmé­no výtvar­ní­ka Vojtěcha Kubašty (1914 – 1992) je v Čechách takřka nezná­mé. Stejně tak fakt, že za oce­á­nem...

Autor:
0

O neposlušných kůzlátkách

Krátká pohád­ka o kůzlát­kách, kte­rá nepo­slech­la mamin­ku a ote­vře­la vlko­vi, je jed­na z nej­zná­měj­ších „výchov­ných“ chcete-li pohá­dek s pou­če­ním. Existuje v desít­kách pře­vy­prá­vě­ní, bývá s obli­bou dra­ma­ti­zo­vá­na v mateř­ských ško­lách. V knih­ku­pec­tví najde­te tuto pohád­ku jak v sou­bo­rech pohá­dek, tak samo­stat­ně. Doporučuji sáh­nou po kníž­ce s při­da­nou hod­no­tou. Tou jsou pro­sto­ro­vé ilu­stra­ce Vojtěcha Kubašty. Český výtvar­ník Vojtěch Kubašta (1914 – 1992)...

Autor:
0

Botanicum

Někdy se nám dospě­lým zdá, že svět kolem nás tak nějak ztrá­cí kouz­lo. Souvisí to s tem­pem, jakým žije­me. Pokud si mys­lí­te, že doba dět­ské­ho údi­vu nad pře­mě­nou žlu­té pam­pe­liš­ky v kou­li chmý­ří se už nikdy nemů­že vrá­tit, jste na omy­lu. I na „oby­čej­nou“ pam­pe­liš­ku, cibu­li tuli­pá­nu nebo síti­nu se může­te podí­vat oči­ma...

Autor:
0

Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

Máte rádi záha­dy, text bez zby­teč­ných kli­ček, kte­rý doká­že pod­ní­tit vaši fan­ta­zii a pozvat na výlet?  Chcete nejen pro­ces­to­vat repub­li­ku, ale také se o ní něco dozvě­dět? Čeká vás dovo­le­ná s puber­tál­ní­mi dět­mi a je vám jas­né, že na barok­ní por­tál, seces­ní ostě­ní nebo gotic­ké prv­ky v cír­kev­ních stav­bách je těž­ko nalá­ká­te? Pak sáh­ně­te po kni­ze...

Autor:
0

Grafomotorika. Moje první písanka

Chystáte se s dítě­tem k zápi­su nebo už doma prv­ňáč­ka máte? Chcete dítě­ti usnad­nit nácvik psa­ní pís­men a čís­lic? Pořiďte si domů písan­ku s názvem Grafomotorika. Moje prv­ní písan­ka od Heleny Uhlířové. Jde o dal­ší z kní­žek – bro­žur, zamě­ře­ných na prv­ňáč­ky. Rodiče dob­ře zna­jí Grafomotoriky s podti­tu­lem Už se můžu smát, už se učím psát!, pří­pad­ně...

Autor:
0

Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele

„Nároky na peda­go­gic­kou pro­fe­si stá­le vzrůs­ta­jí, zvy­šu­je se počet žáků a stu­den­tů se spe­ci­fic­ký­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi, stou­pá peda­go­gic­ká odbor­nost řady rodi­čů a jejich zájem o spo­lu­prá­ci se ško­lou. Na dru­hé stra­ně se však uči­te­lé setká­va­jí i s výraz­ným nezá­jmem někte­rých zákon­ných zástup­ců žáků o škol­ní vzdě­lá­vá­ní jejich dětí. Stresové fak­to­ry, kte­ré na osob­nost uči­te­le půso­bí ze...

Autor:
0

Velký karneval

„Co by si kdo více přál než rej masek – kar­ne­val? Princezna s kost­liv­cem tan­cu­jí bosí, sur­fař i pirát hřbe­ty vln kosí, indi­án s labu­tí v kole se točí, jak těž­ké je od nich odtrh­nout oči!“ Tento a dal­ší tex­ty pro­vá­zí bro­žo­va­nou pub­li­ka­ci v měk­kých des­kách for­má­tu A4, kte­rou u pří­le­ži­tos­ti letoš­ní­ho maso­pust­ní­ho vese­lí vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros....

Autor:
0

Les

V oblí­be­né edi­ci Už vím proč?, urče­né  pro dětem od dvou do čtyř let vychá­zí kníž­ka Les. Naučná řada pub­li­ka­cí pro nejmen­ší se tak roz­růs­tá o jed­nu, kte­rá potě­ší snad všech­ny děti. Knížka čtver­co­vé­ho for­má­tu je vytiš­tě­ná na pev­něj­ším papí­ře, je tedy odol­něj­ší a obra­ce­ní strá­nek zvlád­nou i drob­né dět­ské ruce. Text obsa­hu­je návod­né...

Autor:
0

Špalíček českých pohádek

Rádi bys­te měli pohro­ma­dě v jed­né kníž­ce výběr čes­kých pohá­dek od růz­ných auto­rů? Máte rádi čes­ké kla­sic­ké pohád­ky od Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, Františka Bartoše, Jasna Drdy, ale občas rádi čte­te dětem pohád­ky, kte­ré nejsou tolik zná­mé? Třeba od Františka Jaromíra Rubeše, Beneše Metoda Kuldy, Vojtěcha Martínka nebo Jaromíra Jecha?...

Autor: