Autor: Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/
0

Raubíř Ralf a internet. Vybarvuj, čti si, nalepuj

Poprvé se Raubíř Ralf obje­vil v kinech popr­vé před šes­ti lety ve stej­no­jmen­ném 3D fil­mu od Walta Disneye. Děti mají sice mno­hem oblí­be­něj­ší disneyov­ské hrdi­ny, ale i tak se Raubíř Ralf dočkal dru­hé­ho fil­mu. Raubíř Ralf a inter­net se obje­vil v kinech letos (2018). A zhru­ba od té doby se obje­vu­je na Už šest let se děti mohou ve fil­mo­vé a kniž­ní pro­duk­ci setká­vat s Raubířem Ralfem, hrdi­nou 3D fil­mu z díl­ny Walta Disneye. Pokud vaše děti tenhle sní­mek oslo­vil, urči­tě je bude...

Autor:
0

Wolfgang Metzger: Nakládat, odjíždíme!

Malí milov­ní­ci bagrů, jeřá­bů, mícha­ček a sta­veb­ních stro­jů, aut, trak­to­rů a vůbec všech nakla­da­čů a pře­voz­ních auto­mo­bi­lů budou mít vel­kou radost z kníž­ky Nakládat, odjíž­dí­me! Je urče­ná pro děti od dvou let a díky pev­ným strán­kám sne­se neu­stá­lé „čte­ní“ a mani­pu­la­ci s pohyb­li­vý­mi prv­ky. Knížka je zalo­že­ná na pohy­nu – naklá­dá­ní. A je jed­no, zda jde o zemi­nu nebo sta­veb­ní mate­ri­ál na stav­bě, naklá­dá­ní hava­ro­va­né­ho auta na odta­ho­vý vůz, naklá­dá­ní odpad­ků do pope­lář­ské­ho vozu nebo naklá­dá­ní krmi­va pro doby­tek. Kniha o dese­ti stra­nách je vždy...

Autor:
0

Atlas lidského těla pro děti

Zdá se vám fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla nato­lik slo­ži­té, že je pro vás nepřed­sta­vi­tel­né ho vysvět­lit malým dětem? Lidské tělo fun­gu­je jako per­fekt­ně seří­ze­ný stroj a jeho fun­go­vá­ní – když je dob­ře vysvět­le­no – pocho­pí i děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. Právě jim je urče­ný Atlas lid­ské­ho těla pro děti. Jde o čtver­co­vou kníž­ku, kte­rá za pomo­ci šes­ti vel­kých roz­klá­da­cích „map“ před­sta­ví čte­ná­řům lid­ské tělo včet­ně orgá­nů a funk­cí. Kniha je roz­dě­le­na do šes­ti kapi­tol – Lidské tělo, Vnitřní orgá­ny, Oběhová...

Autor:
0

Taťána Míková – Alena Zárybnická – Pavel Kras – Michal Žák: Když se blýská na časy. Počasí a klima u nás i ve světě

Zpropagovat poča­sí a kli­ma a pro­vést čte­ná­ře tajem­ným svě­tem atmo­sfé­ric­kých jevů si kla­dou za cíl mode­rá­to­ři České tele­vi­ze Taťána Míková, Alena Zárybnická, Pavel Karas a Michal Žák. Autoři vza­li téma poča­sí pěk­ně zevrub­ně a popo­řád­ku. Díky infor­ma­cím v jed­not­li­vých kapi­to­lách se po pře­čte­ní kníž­ky bude­te lépe rozu­mět nejen před­po­vě­dím, ale mož­ná se také nau­čí­te ale­spoň tro­chu rozu­mět samot­ným roz­mě­rům poča­sí. Jde v pod­sta­tě o popu­lár­ně nauč­nou kni­hu, jakousi ency­klo­pe­dii poča­sí. Hned prv­ní kapi­to­la popi­su­je to, co zají­má vět­ši­nu z nás – tep­lo­tu. Představuje ji...

Autor:
0

Klára Černá – Hana Hrdličková – Pavlína Janíčková: Říkanky ze školky pro kluky a pro holky

V nakla­da­tel­ství Edika vyšla skvě­lá inspi­ra­tiv­ní kníž­ka nejen pro uči­tel­ky z mateř­ských škol, ale i pro vedou­cí dět­ských sku­pin, rodin­ných cen­ter a klubí­ků pro nejmen­ší. Radost udě­lá také hra­vým mamin­kám. Jde o sou­bor říka­nek, mnoh­dy zhu­deb­ně­ných, kte­ré sice ješ­tě vět­ši­nou nezná­te, ale urči­tě si je zami­lu­je­te. Více jak pade­sát říka­nek vychá­zí z dět­ské­ho svě­ta a vší­má si věcí, jevů a zví­řat kolem nás. Jsou zvuč­né, tak­že se dob­ře pama­tu­jí a svým obsa­hem vybí­ze­jí k pohy­bo­vým úko­nům.  Jak napsa­ly v úvo­du autor­ky: „Děti v před­škol­ním věku se cho­va­jí...

Autor:
0

Kateřina Závadová (ed.): Dobrý večer, dobrou noc. Nejkrásnější pohádky k usínání

Nejkrásnější pohád­ky k usí­ná­ní vybra­la a uspo­řá­da­la Kateřina Závadová v nové kníž­ce Dobrý večer, dobrou noc. Děti je budou znát z oblí­be­ných knih před­ních čes­kých dět­ských auto­rů, pří­pad­ně z pohád­ko­vých tele­viz­ních Večerníčků. Takřka tři­cít­ka nej­krás­něj­ších pří­bě­hů je nyní pohro­ma­dě v kníž­ce, kte­rá je urče­ná pří­mo pro čte­ní před spa­ním – pří­běhy jsou krat­ší roz­sa­hem a svým obsa­hem pod­ně­cu­jí dět­skou před­sta­vi­vost. Dnešní rodi­če navíc potě­ší, pro­to­že pohád­ky, kte­ré budou číst svým dětem, zna­jí dob­ře ze své­ho dět­ství, kdy jim je čet­ly jejich mamin­ky.

Autor:
0

Dr. Nick Crumpton a Gaia Bordicchia: Světový atlas zvířat

Velkoformátový nád­her­ně ilu­stro­va­ný atlas zví­řat by roz­hod­ně neměl chy­bět pod vánoč­ním stro­meč­kem. A je jed­no, zda budou obda­ro­vá­ny děti nebo dospě­lí. Pokud vás zají­má svě­to­vá fau­na a zají­má vás, jaký je původ jed­not­li­vých dru­hů a kde žijí, je Světový atlas zví­řat od Nicka Crumptona kni­hou prá­vě pro vás. Upoutá už obál­kou, jejíž tma­vá barva evo­ku­je hvězd­nou oblo­hu. Na obál­ce jsou vyob­ra­ze­ná zví­řa­ta a v jejich tělech jed­not­li­vé hvězdy, při­po­mí­na­jí­cí zví­ře­cí sou­hvězdí.  Některé strán­ky kni­hy lze roz­lo­žit, čímž je někte­rým kapi­to­lám...

Autor:
0

Disney: Pohádkový adventní kalendář

Místo slad­ké­ho advent­ní­ho kalen­dá­ře zkus­te letos děti potě­šit pohád­ko­vým.  Pokud vaše rato­les­ti milu­jí Disneyovky a rádi jim čte­te, máte vymyš­le­no, co k Mikuláši nebo jak si ukrá­tit čeká­ní na Štědrý den. Stačí roz­vá­zat čer­ve­nou šňůr­ku… Velkoformátovou kníž­ku, kte­rá má po ote­vře­ní podo­bu advent­ní­ho kalen­dá­ře, kdy se pod zálož­ka­mi s čís­ly scho­vá­va­jí malé bro­žo­va­né kníž­ky s pří­běhy, v obý­va­cím poko­ji nikdo nepře­hléd­ne… Mezi čty­ři­a­dva­ce­ti pohád­ka­mi nechy­bí noto­ric­ky zná­mé jako Bambi, Peter Pan, Popelka nebo Kráska a zví­ře, ale také Na vlás­ku, pohád­ka o prin­cezně...

Autor:
0

Pedagogická psychologie pro učitele - Psychologie ve výchově a vzdělávání

Kniha je urče­ná pře­de­vším pokro­či­lým stu­den­tům všech vyso­kých škol při­pra­vu­jí­cích peda­go­gic­ké pra­cov­ní­ky. „Nové pod­ně­ty pro svou prá­ci v ní ale nejdou i stá­va­jí­cí uči­te­lé, mistři odbor­né výu­ky, tre­né­ři, soci­ál­ní peda­go­go­vé a dal­ší lidé, půso­bí­cí na děti, mlá­dež či dospě­lé stu­den­ty. Knihu lze dopo­ru­čit i stu­den­tům psy­cho­lo­gie, soci­ál­ní prá­ce a zdra­vot­nic­kých obo­rů. I když jde o nauč­nou lite­ra­tu­ru, „bib­li peda­go­gic­ké psy­cho­lo­gie“, uži­teč­ná bude všem, kte­ří by se rádi dozvě­dě­li poznatky o psy­cho­lo­gic­kých prin­ci­pech uče­ní, vzdě­lá­vá­ní a výcho­vy, pod­sta­tě výchov­né­ho pora­den­ství, pedagogicko-psychologické dia­gnos­ti­ky a výzku­mu. Publikace je roz­dě­le­na...

Autor:
0

Moje první velká kniha psaní - Od uvolňovacích cviků s říkadly až po nácvik psaní písmen a číslic

Ordinace odbor­ní­ků se plní rodi­či s dět­mi, kte­ré mají potí­že s gra­fo­mo­to­ri­kou – sou­bo­rem psy­cho­mo­to­ric­kých čin­nos­tí, kte­ré jsou potře­ba ke kres­le­ní a psa­ní. Ovlivňují ji psy­cho­mo­to­ric­ký vývoj dítě­te, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, pozor­nost a vývoj řeči. Grafomotorice věnu­jí rodi­če vět­ši­nou pozor­nost s nástu­pem dítě­te do prv­ní tří­dy nebo v před­škol­ním věku, kdy zjiš­ťu­jí, že ruka dítě­te není pro psa­ní dosta­teč­ně uvol­ně­ná. Jen uvol­ně­ná ruka totiž doká­že pro­vést jem­ný a zamě­ře­ný pohyb, kte­rý vede k finál­ní­mu vytvo­ře­ní pís­me­ne. Do ordi­na­ce dět­ské kli­nic­ké psy­cho­lož­ky Heleny Uhlířové...

Autor:
0

Logohrátky by se mohly stát cenným pomocníkem dětí, které mají potíže s výslovností a rodičů, kteří by jim chtěli s tímto problémem pomoci.

O čes­kých dětech dneška se obec­ně ví, že už ve věku „škol­ko­vém“ nema­jí pro­blém ovlá­dat tablet a mobil­ní tele­fon, ale s mlu­ve­ním to není žád­ná hit­pa­rá­da. Dětí s poru­cha­mi řeči stá­le při­bý­vá, a i přes to, že ve škol­kách je tomu­to pro­blé­mu věno­vá­na pozor­nost, hlav­ní gró při odstra­ňo­vá­ní obtí­ží leží na bed­rech rodi­čů. Ty na děti někdy nema­jí čas a pod­ce­ňu­jí úlo­hu říka­nek a pís­ni­ček v útlém věku. Poutavé „rýmo­vač­ky“ se dětem vět­ši­nou líbí a rády je opa­ku­jí. Mnohdy jde o nená­pad­né roz­cvič­ky malých jazýč­ků a mlu­vi­del...

Autor:
0

Církevní dějiny – novověk

Po více než čtyřech letech vychá­zí dru­hý díl Církevních dějin Drahomíra Suchánka a Václava Dršky. Časové rozpě­tí mezi vydá­ním dvou dílů – Antiky a stře­do­vě­ku v roce 2013 a Novověku letos, ilu­stru­je obtíž­nost téma­tu, kte­rý si ke zpra­co­vá­ní syn­té­zy auto­ři zvo­li­li. Drahomír Suchánek půso­bí jako odbor­ný asi­s­tent na Filozofické fakul­tě Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě filo­zo­fic­ké Západočeské uni­ver­zi­ty v Plzni. Zaměřuje se na cír­kev­ní a stře­do­vě­ké ději­ny, bada­tel­sky na papež­ské ději­ny a vzta­hy mezi duchov­ní a svět­skou mocí. Václav Drška půso­bí na Ústavu...

Autor:
0

Nejen pro děti je určený slovník, díky němuž získáte slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. 1234 anglických slovíček se vám díky veselým obrázkům vtiskne lehce do paměti.

„Slovník je určen pře­de­vším dětem, obo­ha­tí však zce­la urči­tě slov­ní záso­bu všem čle­nům rodi­ny, kte­ří mohou spo­lu s dět­mi kni­hu pro­čí­tat. Určitě vás pře­kva­pí, co všech­no v tom­to slov­ní­ku najde­te.“ Nečekejte malý kapes­ní slov­ní­ček, obráz­ko­vý 1,2,3,4 má for­mát A4 a pev­né des­ky.  Výrazy jsou v něm seřa­ze­ny po pís­men­kách a tema­tic­ky, což umož­ňu­je zapa­ma­to­vá­ní si v sou­vis­los­tech. Pořádnou „dáv­ku“ slov­ní záso­by nalez­nou čte­ná­ři hned na prv­ních strán­kách u pís­men­ka A. Je věno­vá­no zví­řa­tům (ang­lic­ky ani­mals). A to žijí­cím v zoo (ani­mals at the zoo), v lese...

Autor:
0

Martina Lukášková – Eva Francová: Svatojanský lunární kalendář

Po úspěš­ném foto­blo­gu Kuchařka ze Svatojánu a vydá­ní „papí­ro­vých“ Kuchařek, kte­ré se sta­ly best­selle­rem a loni vyda­né čte­nář­sky úspěš­né kni­ze Rok ve Svatojánu potě­ši­la Eva Francová své čte­ná­ře letos na pod­zim Svatojanským lunár­ním kalen­dá­řem. Nabízí návod, jak pro­žít nový rok v har­mo­nii s pří­ro­dou a jak zís­kat fyzic­kou i dušev­ní poho­du. „Pomocnicí“, respek­ti­ve spo­lu­au­tor­kou jí v tom je Martina Lukášková, ast­ro­lož­ka a psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka, absol­vent­ka Institutu pro sku­pi­no­vou tera­pii a ško­le­ná arte­te­ra­pe­u­t­ka. Ilustracemi kni­hu dopro­vo­dil Karel Jerie, výtvar­ník, kres­líř komik­sů a kniž­ní ilu­strá­tor. Možná bys­te rádi...

Autor:
0

Pokladnice pohádek Aleny Preisertové je právě takovou knížkou, která potěší jak malé posluchače, tak jejich rodiče.

Možná také už del­ší dobu hle­dá­te pro své děti kníž­ku pohá­dek, kte­ré by byly tak ako­rát dlou­hé, abys­te je stih­li pře­číst před spa­ním dří­ve, než usnou děti, pří­pad­ně vy. Aby to byly pohád­ky, kte­ré zná­te z dět­ství, sly­še­li jste je číst nebo vyprá­vět svo­je mamin­ky nebo babič­ky. Pokladnice pohá­dek Aleny Preisertové je prá­vě tako­vou kníž­kou, kte­rá potě­ší jak malé poslu­cha­če, tak jejich rodi­če. V Pokladnici pohá­dek najde­te dva­náct kla­sic­kých pohá­dek z růz­ných kou­tů Evropy. Jejich původ vás mož­ná tro­chu...

Autor:
0

Dinosaurium. Potěší všechny milovníky prastarého světa a doby, kdy na Zemi vládli dinosauři.

Řada Račte vstou­pit do muzea, kte­rou vydá­vá Albatros, se roz­rost­la o dal­ší vel­ko­for­má­to­vou pub­li­ka­ci – Dinosaurium. Potěší všech­ny milov­ní­ky pra­staré­ho svě­ta a doby, kdy na Zemi vlád­li dino­sau­ři. Toto kniž­ní muze­um má ote­vře­no 365 dní v roce díky jeho gale­ri­ím si bude­te moci jas­ně před­sta­vit, jak se dino­sau­ři vyví­je­li a jak se v prů­bě­hu času pro­mě­ňo­va­li, „Objevte, jak nesku­teč­ně pes­t­ré jsou dino­sau­ří dru­hy, zjis­tě­te, čím se tito tvo­ro­vé živi­li, jak se pohy­bo­va­li, kde žili a jak bojo­va­li. Poznejte, jak se dino­sau­ři vyví­je­li...

Autor:
0

Fiona Munroová – Ruth Symonsová: Příběh života. Evoluce

Samotná his­to­rie živo­ta na pla­ne­tě Zemi je sama o sobě fas­ci­nu­jí­cí. Stejně jako před­sta­va, že Zemi neobý­va­la po 90 % doby její exis­ten­ce žád­ná zví­řa­ta ani rost­li­ny. Zvířecí a rost­lin­né dru­hy, jak je zná­me dnes, pro­šly během 3,8 mili­ard let (prá­vě teh­dy zřej­mě na Zemi vzni­kl z jed­né jedi­né buň­ky, ozna­čo­va­né jako Poslední uni­ver­zál­ní spo­leč­ný pře­dek (LUCA), vše­chen život. Jak se vyví­jel, než se na pla­ne­tě před dvě­ma a půl mili­o­ny let obje­vil člo­věk (Homo habi­lis – člo­věk zruč­ný)? To se...

Autor:
0

František Emmert: Zlomové osmičky – 1918, 1938, 1948, 1968

V letoš­ním roce si při­po­mí­ná­me 100 let od zalo­že­ní repub­li­ky. V pod­zim­ním obdo­bí při­bý­vá akcí, věno­va­ných vzpo­mín­ce na 28. říjen 1918, ale také pub­li­ka­cí, váží­cích se tema­tic­ky k 1. svě­to­vé vál­ce, První repub­li­ce nebo pro Čechy osu­do­vým osmič­ko­vým rokům. Nutno říci, že jde o pub­li­ka­ce mnoh­dy šité „hor­kou jehlou“, bez kon­cep­tu a pří­no­su. To roz­hod­ně není pří­pad „Zlomových osmi­ček – 1918, 1938, 1948, 1968“ Františka Emmerta, kni­hy, kte­rá díky vel­ké­mu množ­ství čas­to dosud nezve­řej­ně­né­ho obra­zo­vé­ho mate­ri­á­lu z nej­růz­něj­ších archi­vů, při­bli­žu­je nej­dů­le­ži­těj­ší udá­los­ti...

Autor:
0

Václav Martinec: Mluvená mateřština. Jak se stát řečníkem během 15 lekcí

Trápí vás, že vaše vyja­d­řo­va­cí schop­nos­ti nejsou v úpl­ně ide­ál­ní kon­di­ci? Zní váš pro­jev jako skří­pa­jí­cí hous­le? Myslíte si, že umí­te zfor­mu­lo­vat myš­len­ky, ale lidé vám pros­tě nero­zu­mí? Nebo vidí­te, že vaše děti, co se týče vyja­d­řo­vá­ní, nesta­čí svým vrs­tev­ní­kům? Pak prá­vě pro vás je urče­ná nová kni­ha Václava Martince „Mluvená mateř­šti­na. Jak se stát řeč­ní­kem během 15 lek­cí“. Jak řekl Karel Čapek“ „Řeč je sama duše a kul­tu­ra náro­da. Projevuje tajem­né záko­ny myš­le­ní. Tam, kde skří­pá...

Autor:
0

Michal Černý: Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ

Rádi bys­te svým dětem usnad­ni­li uče­ní a pomoh­li jim k pocho­pe­ní pro­blé­mů a vzta­hů mezi sou­vis­lost­mi? Jste uči­te­lé ote­vře­ní novým moder­ním meto­dám a chtě­li bys­te, aby si vaši žáci efek­tiv­ně­ji osvo­ji­li uči­vo? Inspirujte se v bro­žo­va­né cvi­čeb­ni­ci Michala Černého: Trénink moz­ku. Žlutá vari­an­ta je urče­ná pro 1. stu­peň ZŠ, zele­ná pro 2. stu­peň ZŠ. Michal Černý ve cvi­čeb­ni­ci vychá­zí z teo­rie myš­len­ko­vých map, kte­rou v 70. letech 20. sto­le­tí vyvi­nul brit­ský psy­cho­log a spi­so­va­tel Tony Buzan. Dlouholetým stu­di­em způ­sobů, jaký­mi si lidé zazna­me­ná­va­jí infor­ma­ce, zjis­til, že kla­sic­ké...

Autor:
1

Rozvoj řeči. Zvuky a slabiky - Dobrý průvodce předškoláka na cestě do školní lavice

Osobité vese­lé ilu­stra­ce Venduly Hegerové mám moc ráda a nejsem sama. Výtvarnice, kte­rá se věnu­je pře­váž­ně ilu­stra­ci dět­ských knih, se nebrá­ní ani nauč­ným kníž­kám pro děti od nej­út­lej­ší­ho věku. Nejnověji dopro­vá­ze­jí její ilu­stra­ce bro­žo­va­nou cvi­čeb­ni­ci Petry Klapákové nazva­nou Rozvoj řeči. Zvuky a sla­bi­ky. Pracovní kníž­ka je pri­már­ně urče­ná pro před­ško­lá­ky, pomů­že i mlad­ším dětem nebo nao­pak prv­ňáč­kům. U kaž­dé­ho úko­lu je dopo­ru­če­ní pro věko­vou kate­go­rii dítě­te a stu­peň obtíž­nos­ti. Odklady škol­ní docház­ky v sou­vis­los­ti se řečo­vý­mi vada­mi, dítě, kte­ré­mu je špat­ně...

Autor:
0

Perníková chaloupka - Klasická pohádka v novém kabátě

Klasická pohád­ka v novém kabá­tě – tak lze shr­nout kniž­ní počin ilu­strá­to­ra Matteo Gaula. Textově jde o zda­ři­lý pře­klad z ang­lič­ti­ny, v pří­pa­dě této kni­hy pří­běh nevy­prá­vě­jí slo­va, ale hlav­ně ilu­stra­ce. Jak kla­sic­ké, tak vyře­zá­va­né lase­rem a důmy­sl­ně pou­ži­té v jed­not­li­vých obráz­cích. Nám dospě­lým mohou při­po­mí­nat jem­nou kraj­ku, dětem spí­še pavu­či­nu. Vzhledem k námě­tu, kdy zlá mace­cha vyže­ne děti do hlu­bo­ké­ho lesa, kde se necha­jí zlá­kat per­ní­ko­vou cha­loup­kou a násled­ně přelstí Ježibabu, půso­bí kni­ha spí­še ponu­ře – ilu­stra­ce mísí odstí­ny čer­né, hně­dé, zele­né...

Autor:
0

Ondřej Hník – Růžena Hníková – Martina Chloupková: Diktáty trochu jinak pro 5. třídu

„Přečti si text – pro­cvi­čuj gra­ma­tic­ké jevy – napiš dik­tát na jed­nič­ku“ to je „mot­to“ pří­ruč­ky, kte­rá si kla­de žákům usnad­nit nároč­nou ces­tu pra­vo­pi­sem. Pokud se totiž děti chtě­jí oprav­du nau­čit psát bez chyb, nezbý­vá než pro­cvi­čo­vat, opa­ko­vat a ujas­ňo­vat si nejas­nos­ti. Tato kníž­ka nava­zu­je na stej­no­jmen­né dik­tá­ty pro 3. a 4. roč­ník a jak auto­ři uvá­dě­jí, obě pub­li­ka­ce mohou slou­žit jako pod­po­ra při pří­pra­vě na osmi­le­té gym­ná­zi­um. V dneš­ní výu­ce češ­ti­ny se mno­hem více než dří­ve dává důraz na čte­ní s poro­zu­mě­ním...

Autor:
0

Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády

Schovávaná se zví­řát­ky je dal­ší z inter­ak­tiv­ních dět­ských kní­žek, v nichž obra­zo­vá strán­ka výraz­ně pře­va­žu­je nad tex­to­vou. Dá se říci, že obra­zo­vá část je hlav­ní slož­kou a tex­to­vá ji dopl­ňu­je. Ovšem vel­mi vhod­ně a nápa­di­tě. Tématem kníž­ky, urče­né pro děti od tří let, jsou zví­řa­ta a jejich schop­nost se v pří­ro­dě mas­ko­vat tak, aby zůsta­la lid­ské­mu oku skry­tá. A nejen lid­ské­mu oku, zví­řa­ta „ladí“ s oko­lím, aby zmát­la nepří­te­le či si sná­ze obsta­ra­la potra­vu. První dvoj­strán­ka kni­hy je věno­vá­na obec­né­mu úvo­du. Na pří­kla­du obráz­ku...

Autor:
0

Německá slovíčka v obrázcích - 3000 slov, výslovnost, příkladové věty

Máte pro­blém se zapa­ma­to­vá­ním slo­ví­ček? Nebaví vás učit se slo­víč­ka z učeb­nic a pří­ru­ček? Máte spí­še vizu­ál­ní paměť? Mohla by vám pomo­ci kníž­ka Německá slo­víč­ka v obráz­cích. 3 000 slov, výslov­nost, pří­kla­do­vé věty. Svým kapes­ním roz­mě­rem se vejde do kuf­ru na dovo­le­nou i do kabel­ky či bato­hu – učit se může­te tře­ba při ces­tě do prá­ce. Brožovaná pub­li­ka­ce sází na uče­ní zábav­nou for­mou. „Chcete se učit zábav­nou for­mou a nešpr­tat se nazpa­měť? Pak je pro vás tato kni­ha přes­ně to pra­vé. Tato zce­la...

Autor:
0

Malované pranostiky

Chtěli bys­te, aby vaše děti vyrůs­ta­ly s pově­do­mím o tom, jak žili jejich před­ko­vé v sou­la­du s pří­ro­dou? Slýchají vaše děti od babi­ček sem tam něja­kou pra­nos­ti­ku a mají pro­blém s jejím poro­zu­mě­ním? Určitě pomů­že kníž­ka Dany Votavové Malované pra­nos­ti­ky. Spojuje hra­vé oma­lo­ván­ky, kte­ré si děti mohou vyma­lo­vat niko­li pod­le před­lo­hy, ale pod­le vlast­ní fan­ta­zie, s nauč­nou slož­kou – kaž­dý obrá­zek se vzta­hu­je k něja­ké pra­nos­ti­ce. Její význam navíc autor­ka vždy vysvět­lí tak, aby byla sro­zu­mi­tel­ná i před­ško­lá­kům. Právě pro ně a děti mlad­ší­ho škol­ní­ho...

Autor: