Autor: Jan Varga

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze0

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%

Viktoriánský Londýn roku 1879, Štědrý večer. Kláře (Mackenzie Foy) a jejím sou­ro­zen­cům pře­dá jejich otec před­čas­ně dár­ky, kte­ré jim plá­no­va­la dát k Vánocům jejich nedáv­no zesnu­lá mat­ka. Klářiným dár­kem je zamče­ná skříň­ka, k níž ale chy­bí klíč – ten má zís­kat jako dárek až na vánoč­ním ple­se, jehož se s rodi­nou účast­ní, avšak těs­ně než jej uko­řis­tí, pro­jde skrz dve­ře do pohád­ko­vé­ho krá­lov­ství, v němž její mat­ka kdy­si zastá­va­la pozi­ci krá­lov­ny, což z Kláry činí prin­cez­nu. Království sestá­vá z krá­lov­ské­ho palá­ce a čtyř říší...

Autor:
Bohemian Rhapsody – Recenze0

Bohemian Rhapsody – Recenze – 80%

Americko-britské hudeb­ní dra­ma Bohemian Rhapsody popi­su­je kari­é­ru zpě­vá­ka Freddieho Mercuryho během pat­nác­ti­le­té­ho obdo­bí od zalo­že­ní sku­pi­ny Queen v roce 1970 až po jejich účast na cha­ri­ta­tiv­ním mega-koncertě Live Aid v roce 1985. Na začát­ku pří­bě­hu se tudíž Freddie Mercury ješ­tě jme­nu­je Farrokh Bulsara (jeho rodi­če byli Indové) a Queen si ješ­tě říka­jí Smile (a hra­jí jenom po hos­po­dách). Následně film pře­vy­prá­ví to nej­dů­le­ži­těj­ší z doby jejich rake­to­vé­ho vze­stu­pu a pak skon­čí v oka­mži­ku Mercuryho nej­vět­ší slá­vy, dřív než se na něm zača­ly pro­je­vo­vat účin­ky zhoub­né nemo­ci....

Autor:
Johnny English znovu zasahuje (Johnny English Strikes Again) – Recenze0

Johnny English znovu zasahuje (Johnny English Strikes Again) – Recenze – 40%

Nejnemožnější brit­ský taj­ný agent Johnny English (opět Rowan Atkinson), toho času na agent­ské pen­zi a povo­lá­ním uči­tel, se po sed­mi letech vra­cí do akce. Když se totiž Anglie sta­ne obě­tí kyber­te­ro­ris­mu a iden­ti­ty všech zaměst­nan­ců taj­ných slu­žeb jsou kom­pro­mi­to­vá­ny, je tře­ba vytáh­nout ze zálo­hy něko­ho ze sta­ré ško­ly, aby škůd­ce vypá­t­ral pod­le hes­la: „Digitálního padou­cha lze dopad­nout jen ana­lo­go­vý­mi meto­da­mi.“ Třetí díl Johnnyho Englishe ten­to­krát hod­ně sta­ví na kon­tras­tu nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií s not­ně zasta­ra­lý­mi a zaprá­še­ný­mi vymo­že­nost­mi ze začát­ku sto­le­tí, s nimiž je Johnny...

Autor:
Hovory s TGM – Recenze0

Hovory s TGM – Recenze – 60%

Celovečerní režij­ní debut fil­mo­vé­ho pro­du­cen­ta Jakuba Červenky Hovory s TGM se ode­hrá­vá v roce 1928, kdy spi­so­va­tel Karel Čapek při­jíž­dí za teh­dej­ším čes­ko­slo­ven­ským pre­zi­den­tem Masarykem, aby s ním poho­vo­řil o kni­ze, kte­rou spo­lu prá­vě dokon­či­li – Hovory s T. G. Masarykem – neb pre­zi­dent si její vydá­ní na posled­ní chví­li roz­mys­lel. Jde o kon­ver­zač­ní níz­ko­roz­počto­vé dobo­vé dra­ma, v němž spo­lu Masaryk (Martin Huba) a Karel Čapek (Jan Budař) 80 minut hovo­ří během pro­cház­ky v lese a pak je konec. Minimalistický film se tudíž opí­rá čis­tě jen o sil­ně nad­prů­měr­né herec­ké...

Autor:
Toman – Recenze0

Toman – Recenze – 60%

Čtvrtý film v režij­ní fil­mo­gra­fii Ondřeje Trojana (po sním­cích Pějme píseň doko­la, Želarya Občanský prů­kaz) se ode­hrá­vá v letech 1945-1948 a věnu­je se poně­kud zapo­me­nu­té posta­vě čes­ko­slo­ven­ské pová­leč­né his­to­rie, Zdeňkovi Tomanovi. Ten se naro­dil jako Zoltán Goldenberg, syn maďar­ských Židů. Od své­ho židov­ské­ho půvo­du se ale distan­co­val a za dru­hé svě­to­vé vál­ky žil v Londýně, kde pra­co­val v kon­tak­tu s exi­lo­vou vlá­dou. Po vál­ce se vrá­til do Československa, pře­jme­no­val se na Zdeňka Tomana, začal se více anga­žo­vat v poli­ti­ce a udě­lal poměr­ně rych­lou kari­é­ru v komu­nis­tic­ké stra­ně, odkud to záhy...

Autor:
Jack staví dům (The House That Jack Built) – Recenze0

Jack staví dům (The House That Jack Built) – Recenze – 80%

Když v roce 1890 vydal Oscar Wilde Obraz Doriana Graye, vyvo­lal tím roz­ruch a nevo­li čte­ná­řů, pohor­še­ných nad amo­rál­nos­tí romá­nu. O rok poz­dě­ji pro­to pub­li­ko­val novou, mír­ně upra­ve­nou ver­zi dopl­ně­nou o před­mlu­vu, v níž vysvět­lil, že všech­no umě­ní je záro­veň povrch a sym­bol, že kdo se roz­hod­ne jít pod ten povrch, činí tak výhrad­ně na vlast­ní nebez­pe­čí, a že nee­xis­tu­je nic jako morál­ní nebo amo­rál­ní kni­ha, pro­to­že jsou jen dob­ré či špat­né kni­hy a zby­tek závi­sí na čte­ná­ři, neb umě­ní zrca­dlí divá­ka, niko­li život. To...

Autor:
Beze stop (Leave No Trace) – Recenze0

Beze stop (Leave No Trace) – Recenze – 70%

Beze stop je dra­ma ame­ric­ké nezá­vis­lé reži­sér­ky a sce­nárist­ky Debry Granik, kte­rá vešla ve zná­most obzvlášť díky své­mu před­cho­zí­mu sním­ku Do mor­ku kos­tí z roku 2010, nomi­no­va­né­mu na čty­ři Oscary včet­ně toho za nej­lep­ší film. Hlavními hrdi­ny je ten­to­krát dvo­ji­ce tvo­ře­ná pat­nác­ti­le­tou dív­kou Tom (Thomasin McKenzie, prá­vem pova­žo­vá­na mezi kri­ti­ky za jeden z herec­kých obje­vů roku) a jejím otcem Willem (Ben Foster, kte­rý bude hrát Jana Žižku v při­pra­vo­va­ném čes­kém his­to­ric­kém fil­mu Petra Jákla), kte­ří spo­lu žijí v lesích národ­ní­ho par­ku na okra­ji měs­ta...

Autor:
Mars – Recenze0

Mars – Recenze – 10% - skrz naskrz špatně realizovaný škvár

Česká kome­die Mars se ode­hrá­vá v budouc­nos­ti, kdy lety na rudou pla­ne­tu pře­sta­ly lid­stvo zají­mat, a tudíž k žád­né její kolo­ni­za­ci nikdy nedo­šlo. Přesto se na ni po něko­li­ka letech vydá­vá čes­ká expe­di­ce, jejíž šes­ti­člen­nou posád­ku tvo­ří vedou­cí výpra­vy (zajiš­ťu­jí­cí uby­to­vá­ní v malé sta­ni­ci, kte­rou na Marsu kdy­si posta­vil jeho otec), kapi­tán vesmír­né lodi (vyža­du­jí­cí po všech ostat­ních, aby hovo­ři­li ang­lic­ky), při­hlouplá youtuberka/videobloggerka (kte­rá si z něja­ké­ho důvo­du mys­lí, že není na Marsu, ale v něja­ké rea­li­ty show se skry­tou kame­rou), slo­ven­ská psy­cho­lož­ka a dvo­ji­ce snou­ben­ců...

Autor:
0

Domestik – Recenze – 70%

Snímek Domestik celo­ve­čer­ně debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra a sce­náris­ty Adama Sedláka, tvůr­ce popu­lár­ní­ho a na čes­ké pomě­ry znač­ně pro­gre­siv­ní­ho inter­ne­to­vé­ho seri­á­lu Semestr, je popi­so­ván jako arto­vý body-horor, což je pro ten­to nesmír­ně fyzic­ký a divác­ky nepo­ho­dl­ný film rela­tiv­ně tref­né ozna­če­ní. Jeho děj se ode­hrá­vá téměř výhrad­ně v jed­nom bytě a vyprá­ví o man­žel­ské dvo­ji­ci, kte­rá kvů­li plně­ní svých snů (spor­to­vec Roman se jako vrcho­lo­vý cyk­lis­ta sna­ží za kaž­dou cenu zlep­šit svůj výkon a jeho žena Šarlota zas tou­ží po dítě­ti) při­způ­so­bu­je své živo­ty vzá­jem­ně bez­o­hled­né­mu...

Autor:
1

BlacKkKlansman – Recenze – 70%

Začátek 70. let, stře­do­a­me­ric­ký stát Colorado. Do slu­žeb poli­cie se dává mla­dý čer­noch Ron Stallworth (John David Washington, syn Denzela Washingtona), kte­rý se z potup­né prá­ce v kar­to­té­ce rych­le vyšvih­ne na pozi­ci taj­né­ho detek­ti­va za úče­lem infil­tro­vat lokál­ní čer­noš­ské akti­vis­tic­ké akce. Pak se mu ale poda­ří husar­ský kou­sek – zate­le­fo­no­vat do míst­ní buň­ky Ku-klux-klanu a pod iden­ti­tou fana­tic­ké­ho vyzna­va­če bílé rasy se vetřít do příz­ně jeho čle­nů (umí totiž mlu­vit jako běloch, tak­že po tele­fo­nu jeho sku­teč­nou bar­vu kůže nikdo...

Autor:
0

Miss Hanoi – Recenze – 40%

Odsouzený mla­dík, kte­rý ve měs­tě Varnsdorf před čtyř­mi lety zabil viet­nam­skou Miss sever­ní Čechy, je krát­ce po svém pro­puš­tě­ní nale­zen zavraž­dě­ný v neda­le­kém lese. Vyšetřování se ují­má zku­še­ný, ale také zapšk­lý, cynic­ký, nihi­lis­tic­ký a poně­kud rasis­tic­ký kri­mi­na­lis­ta (David Novotný), jemuž vůbec nevo­ní pří­pad opře­ný o viet­nam­skou komu­ni­tu, tím spíš, že má na něm spo­lu­pra­co­vat s novo­pe­če­nou, leč ambi­ci­óz­ní a schop­nou viet­nam­skou poli­cist­kou, hlav­ní hrdin­kou fil­mu (Ha Thann Špetlíková, kte­rou mohou znát tele­viz­ní divá­ci z Ordinace v růžo­vé zahra­dě, a pro niž je čes­ká kri­mi...

Autor:
1

Hotel Artemis – Recenze – 30%

Los Angeles, rok 2028. V cen­t­ru měs­ta se nachá­zí sta­rý hotel Artemis, dlou­há léta zavře­ný. To z něj však činí pří­hod­ný úkryt pro zabi­já­ky a gan­gs­te­ry, kte­ří tu mají zří­ze­nou taj­nou moder­ní ošet­řov­nu a luxus­ní záze­mí, urče­né pou­ze pro exklu­ziv­ní kri­mi­nál­ní­ky nej­vět­ší­ho kalib­ru. O bez­peč­nost a zdra­ví uby­to­va­ných se sta­rá Sestra (Jodie Foster) a její asi­s­tent Everest (Dave Bautista). Zločinci si nesmě­jí jít navzá­jem po krku, nesmě­jí mít u sebe zbra­ně, k per­so­ná­lu se muse­jí cho­vat ucti­vě a pla­tí pro ně i něko­lik dal­ších pra­vi­del.   Zdroj...

Autor:
Tísňové volání (Den skyldige) – Recenze0

Tísňové volání (Den skyldige) - film, co jste prošvihli na KVIFF 2018 - 80%

Dánský thriller Tísňové volá­ní se celý ode­hrá­vá výhrad­ně v pro­sto­rách budo­vy, kde pra­cu­jí poli­cej­ní ope­rá­to­ři tís­ňo­vé lin­ky, jejichž pra­cov­ní nápl­ní je vyslech­nout vola­jí­cí­ho a poslat za ním poli­cej­ní jed­not­ku či sanit­ku v závis­los­ti na tom, kvů­li čemu volá. Hlavním hrdi­nou je jeden z dis­pe­če­rů jmé­nem Asger, jenž ke kon­ci smě­ny při­jme hovor od une­se­né ženy, kte­rá mlu­ví schvál­ně tak, aby její únos­ce nepo­znal, že zavo­la­la na tís­ňo­vou lin­ku (a mys­lel si mís­to toho, že mlu­ví se svou dcer­kou). Podaří se ženu zachrá­nit? Formálně Tísňové...

Autor:
0

Prezident Blaník – Recenze – 60%

Možná jste před prv­ním kolem letoš­ních pre­zi­dent­ských voleb zazna­me­na­li ve svém oko­lí i kan­di­dát­skou kam­paň lob­bis­ty Tondy Blaníka, kte­rý sli­bo­val důcho­dy srov­na­tel­né s Německem, dosta­tek más­la pro všech­ny a lithi­um do kaž­dé rodi­ny. Ve sku­teč­nos­ti je Tonda Blaník hlav­ním hrdi­nou popu­lár­ní­ho inter­ne­to­vé­ho politicky-satirického seri­á­lu Kancelář Blaník (od roku 2014 bylo nato­če­no již pět řad), jehož tvůr­cům poskyt­ly pre­zi­dent­ské vol­by dosta­teč­nou zámin­ku pro nakro­če­ní do celo­ve­čer­ní­ho for­má­tu. Film Prezident Blaník tak vyprá­ví o tom, jak se Tonda roz­ho­dl stát pre­zi­den­tem,...

Autor:
0

Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90%

Blízká budouc­nost. Na Zemi zaú­to­či­li mimo­zemš­ťa­né a úspěš­ně obsa­di­li celou Evropu (pokud jsem to správ­ně pocho­pil, tak inva­ze zača­la v ČR, což je roz­to­mi­lé). Hrozí, že začnou expan­do­vat do zbyt­ku svě­ta. Generál brit­ské armá­dy (Brendan Gleeson) pro­to vysí­lá vyško­le­nou vojen­skou jed­not­ku vyzbro­je­nou spe­ci­ál­ní­mi mecha­nic­ký­mi bojo­vý­mi oble­ky na pře­kva­pi­vý výsa­dek na pobře­ží Francie. Do prv­ních linií je vyslán pro­ti své vůli i vojen­ský mar­ke­tingo­vý porad­ce (či co), pod­plu­kov­ník Bill (Tom Cruise), kte­rý se sám boje nikdy neú­čast­nil. Na základ­ně je...

Autor:
0

Labyrint: Vražedná léčba (Maze Runner: The Death Cure) – Recenze – 40%

Závěrečný díl tri­lo­gie Labyrint nava­zu­je na před­cho­zí dění ve fil­mech Labyrint: Útěk a Labyrint: Zkoušky ohněm. Takže pokud jste je nevi­dě­li, prav­dě­po­dob­ně se nebu­de­te moc chy­tat. Vtipné je, že v celé tri­lo­gii se nevy­sky­tu­je žád­ný laby­rint (v prv­ním dílu je ako­rát vel­ké blu­diš­tě, v dal­ších dvou ani to ne). A pokud jste čet­li kniž­ní před­lo­hu, tak s tou má ten­to film po dějo­vé strán­ce spo­leč­né­ho opět jen pra­má­lo. Příběh je z vět­ši­ny kon­ci­po­ván jako záchran­ná akce – v úvo­du se hlav­ní hrdi­no­vé sna­ží najít...

Autor:
0

Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%

Tam, kde skon­či­la sed­má epi­zo­da Star Wars: Síla se pro­bou­zí, ply­nu­le nava­zu­je osmá epi­zo­da, tudíž hrst­ka rebe­lů hod­né­ho Odboje prchá před obří flo­ti­lou zlé­ho Prvního řádu a Rey podá­vá svě­tel­ný meč Luku Skywalkerovi. A ten si ho od ní obřad­ně pře­vez­me a pak ho odho­dí za sebe, což cel­kem dob­ře před­zna­me­ná­vá, jaký mají tvůr­ci toho­to fil­mu názor na před­sta­vy a oče­ká­vá­ní fanouš­ků. Star Wars: Poslední z Jediů totiž sice krá­čí ve sto­pách před­cho­zí­ho dílu, ale s úpl­ně jiným režij­ním zámě­rem. „Mistra...

Autor:
Spider0

Spider-Man: Homecoming – Recenze – 80%

Po třech Spider-Manech od Sama Raimiho, v nichž pavou­čí­ho super­hr­di­nu ztvár­nil Tobey Maguire, a po dvo­ji­ci Amazing Spider-Manů reži­sé­ra Marca Webba, kde zas v hlav­ní roli hrál Andrew Garfield, při­chá­zí dal­ší restart této komik­so­vé posta­vy a opět s jiným her­cem. Tentokrát je to ale tro­chu jiné – stu­dio Sony se dohod­lo s Disneym, vlast­ní­cím Marvel, že budou film pro­du­ko­vat spo­leč­ně, násled­kem čehož Disney mohl posta­vu Spider-Mana zasa­dit do mar­ve­lác­ké­ho svě­ta Avengerů, jako jsou Iron Man nebo Captain America. Došlo tím pádem k něko­li­ka změ­nám – Peter Parker...

Autor:
TC_STILL0

The Circle – Recenze – 40%

Film The Circle (vznik­lý v kopro­duk­ci USA a Spojených arab­ských emi­rá­tů, nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né kniž­ní před­lo­hy, s Emmou Watson v hlav­ní roli) je dysto­pic­ké dra­ma ode­hrá­va­jí­cí se v neda­le­ké budouc­nos­ti (nebo mož­ná v alter­na­tiv­ní sou­čas­nos­ti) a točí­cí se kolem pozo­ru­hod­né inter­ne­to­vé fir­my. The Circle je fir­ma vyví­je­jí­cí nové tech­no­lo­gie, mezi něž se řadí sle­do­va­cí čipy, mini­a­tur­ní kame­ry i roz­ší­ře­ná soci­ál­ní síť, jejímž pri­már­ním zájmem je napros­tá transpa­rent­nost jejích uži­va­te­lů. Globálním cílem fir­my je transpa­rent­nost všech oby­va­tel v USA a ve svě­tě, včet­ně vyso­ce posta­ve­ných orgá­nů,...

Autor:
Stras0

Strašidla – Recenze – 30%

Nebýt Nejkrásnější hádan­ky, tak je rodin­ná pohád­ko­vá kome­die s názvem Strašidla roz­hod­ně nej­lep­ším poči­nem ve fil­mo­gra­fii Zdeňka Trošky za posled­ních pat­náct let. Což není nijak zvlášť sil­né tvr­ze­ní, pomyslíme-li na to, že v těch­to letech Zdeněk Troška natá­čel hlav­ně úděs­né Kameňáky a Babovřesky, a i sním­ky jako Doktor od jeze­ra hro­chů nebo Čertova nevěs­ta byly de fac­to straš­né. Avšak přes­to­že jsou Strašidla o něko­lik kva­li­ta­tiv­ních úrov­ní výš, pořád to nezna­me­ná, že by šlo o film, kte­rý by bylo mož­né s kli­dem dopo­ru­čit. Zdroj...

Autor:
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS0

Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%

Pokračování před­loň­ských Želv Ninja se nese ve vel­mi podob­ném duchu, jen s něko­li­ka změ­na­mi, ve všech pří­pa­dech k hor­ší­mu: Jednička byla spo­třeb­ní zába­vou urče­nou zejmé­na pro osmi až dva­nác­ti­le­té chlap­ce. Dvojka pama­tu­je i na mlad­ší děti, neboť je ješ­tě pri­mi­tiv­něj­ší a infan­til­něj­ší. Příběh jed­nič­ky byl hloupý a při­ro­ze­ně obsa­ho­val i řadu nelo­gic­kých či nesmy­sl­ných kik­sů. Dvojka je z hle­dis­ka děje vylo­že­ně idi­ot­ská, nedo­myš­le­ná a její scé­nář je odflák­nu­tý, a navíc už to ani není naiv­ně roz­to­mi­lé. Megan Fox neu­mí hrát, což stá­le pla­tí. Odtažitý a nevý­raz­ný...

Autor:
Ave0

Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%

Nová kome­die bra­trů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! sklá­dá poctu ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fii 50. let a záro­veň si z této epo­chy mír­ně sati­ric­ky uta­hu­je. Její těžiš­tě spo­čí­vá v hem­že­ní mno­ha posta­vi­ček pohy­bu­jí­cích se kolem Hollywoodu, jejichž osu­dy sesku­pu­je do pes­t­ré mozai­ky sestá­va­jí­cí pře­váž­ně z nezá­vaz­ných scé­nek zábav­né­ho cha­rak­te­ru a z uká­zek z fil­mů, kte­ré se během toho hem­že­ní prů­běž­ně natá­če­jí. Centrální posta­vou je jaký­si mana­žer jed­no­ho fil­mo­vé­ho stu­dia Eddie (Josh Brolin), jemuž jeho prá­ce poně­kud pře­stá­vá vonět, pro­to­že je jí na něho moc. Musí...

Autor:
Decibely0

Decibely lásky – Recenze – 20%

Decibely lás­ky jsou let­ním muzi­ká­lem plným roman­ti­ky a pís­ni­ček Michala Davida, kte­rý film spo­lu­pro­du­ko­val a hra­je v něm sám sebe ve scé­ně, kte­rá se ode­hrá­vá na jeho kon­cer­tu. V pod­sta­tě jde o jakési vol­né pokra­čo­vá­ní Discopříběhů, kdy Rudolf Hrušínský nejml. si zopa­ko­val svou roli po pět­a­dva­ce­ti letech a Rudolf Hrušínský ml. hra­je de fac­to posta­vu Ladislava Potměšila – sice se ve fil­mu (jenž se opět ode­hrá­vá v Plzni) jme­nu­jí jinak, leč je tu dost názna­ků, že jde o ty samé posta­vy. („Bydleli jsme s tátou...

Autor:
500

Padesát odstínů černé (Fifty Shades of Black) – Recenze – 10%

Parodie na Padesát odstí­nů šedi v režii tvůr­ce dvo­ji­ce fil­mů Pár nenor­mál­ních akti­vit (prv­ní­mu dílu jsem kdy­si dal 0%) je zalo­že­ná na tom, že oba hlav­ní hrdi­no­vé jsou čer­no­ši a mili­o­ná­ře Christiana Greye Blacka v ní ztvár­nil Marlon Wayans, kte­rý se pro­sla­vil rolí totál­ní­ho zhu­len­ce v sérii Scary Movie. Zásadními před­po­kla­dy pro to, abys­te si film doká­za­li ale­spoň na mini­mál­ní úrov­ni užít, je vidět film Padesát odstí­nů šedi (zna­lost kni­hy nesta­čí, tvůr­ci totiž kopí­ru­jí podo­bu kon­krét­ních scén z fil­mu, z čehož...

Autor:
Lida20

Lída Baarová – Recenze – 40%

Životopis o hereč­ce Lídě Baarové reži­sé­ra Filipa Renče netře­ba zdlou­ha­vě před­sta­vo­vat, pro­to­že má poma­lu vět­ší mar­ke­tingo­vou pro­pa­ga­ci než posled­ní Bond a je trou­fa­le nazý­ván nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mem roku, tak­že mu nemohl unik­nout nikdo, kdo v posled­ní době zapnul tele­vi­zi nebo rádio, vle­zl na inter­net, jel met­rem, nebo pro­šel kolem něja­ké auto­bu­so­vé či tram­va­jo­vé zastáv­ky. Je hvězd­ně obsa­ze­ný a Renč ho nato­čil pod­le scé­ná­ře Ivana Hubače, tele­viz­ní­ho sce­náris­ty, jenž byl s reži­sé­rem done­dáv­na spo­jo­ván pře­de­vším se znač­ně úspěš­ným, leč kon­tro­verz­ně při­jí­ma­ným seri­á­lem Sanitka 2.

Autor:
_ND459190

Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30%

S romá­no­vou před­lo­hou spi­so­va­tel­ky Mary Shelley má ten­to sní­mek spo­leč­né napros­té mini­mum, a dost málo styč­ných bodů bys­te našli i při jeho srov­ná­ní s jiný­mi fil­mo­vý­mi adap­ta­ce­mi. Vystupuje v něm sice Frankenstein a jeho mon­strum (kte­ré se popr­vé obje­ví zhru­ba deset minut před kon­cem), leč pří­běh pod­lehl alter­na­tiv­ní­mu zpra­co­vá­ní. Frankenstein (James McAvoy) je v něm za stu­den­ta uni­ver­zi­ty ve vik­to­ri­án­ském Londýně, co si smo­lí své poku­sy ve skle­pě, při­čemž vypra­vě­čem a de fac­to hlav­ním hrdi­nou je jeho pomoc­ník Igor (Daniel Radcliffe). A taky je tam...

Autor: