Autor: Jan Varga

0

Nejlepší filmy roku 2018

Letos jsem nako­nec roz­dě­lil nej­lep­ší fil­my roku do třech kate­go­rií po dese­ti, při­čemž vychá­zím z fil­mů, kte­ré byly v roce 2018 uve­de­ny v čes­kých kinech, pří­pad­ně z nových fil­mů, kte­ré měly v tom­to roce pre­mi­é­ru na něja­kém domác...

Autor:
0

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Astérix: Le Secret de la potion magique) – Recenze – 60%

Římani oku­pu­jí celou Galii, až na jed­nu ves­nič­ku, jejíž oby­va­te­lé doká­ží vzdo­ro­vat díky kou­zel­né­mu lek­tva­ru dru­i­da Panoramixe, díky němuž mají nad­lid­skou sílu… jak se ostat­ně pra­ví na začát­ku kaž­dé­ho komik­su s Asterixem. Jednoho dne si ale Panoramix zv...

Autor:
0

Bumblebee – Recenze – 60%

Posledních něko­lik dílů fil­mo­vé série Transformersod reži­sé­ra Michaela Baye (zejmé­na díl čtvr­tý a pátý) se nes­lo v duchu hes­la „pokaž­dé to musí být ješ­tě vět­ší, epič­těj­ší, výbuš­něj­ší, zbě­si­lej­ší a pře­plá­ca­něj­ší než minu­le“, tak­že postu­pem času už ...

Autor:
0

Aquaman – Recenze – 60%

Komiksový super­hr­di­na Aquaman v podá­ní Jasona Momoy se popr­vé obje­vil v Lize spra­ve­dl­nos­ti, kde bojo­val po boku Supermana, Wonder Woman, Batmana a dal­ších. Film Aquaman se nyní věnu­je výhrad­ně tomu­to potom­ko­vi krá­lov­ny moří a stráž­ce majá­ku a...

Autor:
0

Vdovy (Widows) – Recenze – 80%

Skupina lupi­čů ukrad­ne dva mili­o­ny dola­rů, během akce ale jejich lup sho­ří a všich­ni zahy­nou, tak­že po nich zby­dou ako­rát jejich pozůsta­lé man­žel­ky. Vdovu Veronicu (Viola Davis) pak kon­tak­tu­jí čer­no­šští gan­gs­te­ři, jimž pat­ři­ly ty ukra­de­né pení­ze, jimiž...

Autor:
0

Creed II – Recenze – 80%

Boxerské dra­ma Creed II nejen­že pří­bě­ho­vě nava­zu­je na před­cho­zí film Creed, v němž vyslou­ži­lý boxer a tre­nér Rocky Balboa (Sylvester Stallone) začal tré­no­vat naděj­né­ho a odhod­la­né­ho Adonise (Michael B. Jordan), syna své­ho dáv­né­ho pří­te­le Apolla Cr...

Autor:
0

Čertí brko – Recenze – 50%

Centrální peklo se nachá­zí ve stře­du Země, odkud vedou ces­tič­ky do oblast­ních pekel těs­ně pod povr­chem lid­ských měst a ves­nic, kde kou­zel­ná čer­tí brka zapi­su­jí hří­chy tam­ních oby­va­tel. V oblast­ním pekle pod měs­teč­kem Pytlov se ale brk porou­chá a p...

Autor:
0

Chvilky – Recenze – 40%

České dra­ma Chvilky je celo­ve­čer­ní režij­ní prvo­ti­nou reži­sér­ky a sce­nárist­ky Beaty Parkanové, kte­rá debu­to­va­la jako sce­nárist­ka v roce 2015 spo­lu­pra­cí na tero­ris­tic­ky pří­šer­né kome­dii Andílek na ner­vy. Chvilky jsou úpl­ně jiné kafe – psy­cho­lo­gic­ký ...

Autor:
Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze0

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%

Viktoriánský Londýn roku 1879, Štědrý večer. Kláře (Mackenzie Foy) a jejím sou­ro­zen­cům pře­dá jejich otec před­čas­ně dár­ky, kte­ré jim plá­no­va­la dát k Vánocům jejich nedáv­no zesnu­lá mat­ka. Klářiným dár­kem je zamče­ná skříň­ka, k níž ale chy­bí klíč – ten má zís­kat jako dárek až na vánoč­ním ple­se, jehož se s rodi­nou účast­ní, avšak těs­ně než jej uko­řis­tí, pro­jde skrz dve­ře do pohád­ko­vé­ho krá­lov­ství, v němž její mat­ka kdy­si zastá­va­la pozi­ci krá­lov­ny, což z Kláry činí prin­cez­nu. Království sestá­vá z krá­lov­ské­ho palá­ce a čtyř říší...

Autor: