Pokud nemáš hlad, nech žit. Zákon přírody

Květina - živí plod země. Proč lidé trha­jí kvě­ti­ny? Odpověď by byla : pro­to­že jsou krás­né, a líbí se ženám. Já se však ptám... „ženy, se rády díva­jí, na poma­lou...Read more »

Jan Kritik VS P.A.T

Kritika z hudeb­ní scé­ny. Fanoušek kri­ti­ky nám poslal na otes­to­vá­ní, jeden z kli­pů slo­ven­ské­ho rape­ra P.A.T Nejprve jsem si říkal, že je to vtip.. nový gan­gs­ter na scé­ně.. Ale prav­da je...Read more »

Jan Kritik VS Virtuální realita

Virtuální rea­li­ta..... Když, je to ven­ku tak hroz­né, že musíš vstu­po­vat a uza­ví­rat se, do své­ho svě­ta vir­tu­ál­ní­ho, kte­rý si vysta­víš časem, jak sám potře­bu­ješ, nebo­li, k podo­bě své. Velice se...Read more »